Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BibbiaEDU-logo

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 17 17,1οὐ θύσεις κυρίῳ τῷ θεῷ σου μόσχον ἢ πρόβατον ἐν ᾧ ἐστιν ἐν αὐτῷ μῶμος πᾶν ῥῆμα πονηρόν ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν
Interconfessionale Dt«Non offrirete al Signore, vostro Dio, né un toro, né una pecora che abbia qualche difetto o qualche malattia, perché sarebbe una vergogna per il Signore, vostro Dio».
Rimandi
17,1 animale con qualche difetto Lv 22,20+. — una vergogna per il Signore 7,25+.
AT greco 17,2ἐὰν δὲ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἐν μιᾷ τῶν πόλεών σου ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἀνὴρ ἢ γυνή ὅστις ποιήσει τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου παρελθεῖν τὴν διαθήκην αὐτοῦ
Interconfessionale Dt«Potrà accadere che in una delle città che il Signore, vostro Dio, sta per darvi, ci sia tra di voi un uomo o una donna che fa quel che dispiace al Signore e trasgredisce l’alleanza con lui:
Rimandi
17,2 fare quel che dispiace a Dio 4,25+.
AT greco 17,3καὶ ἐλθόντες λατρεύσωσιν θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσωσιν αὐτοῖς τῷ ἡλίῳ ἢ τῇ σελήνῃ ἢ παντὶ τῶν ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ οὐρανοῦ ἃ οὐ προσέταξεν
Interconfessionale Dtcioè rende culto ad altri dèi, e si inginocchia davanti a loro, davanti al sole, alla luna o alle stelle: una cosa che io non vi ho mai ordinato!
Rimandi
17,3 rendere culto ad altri dei Es 22,19+. — culto degli astri 4,19+. — altri dei 6,14+.
AT greco 17,4καὶ ἀναγγελῇ σοι καὶ ἐκζητήσεις σφόδρα καὶ ἰδοὺ ἀληθῶς γέγονεν τὸ ῥῆμα γεγένηται τὸ βδέλυγμα τοῦτο ἐν Ισραηλ
Interconfessionale DtQuando questo vi sarà riferito o ne avrete sentito parlare, informatevi con cura. Se risulterà che il fatto è vero, e che una tale vergogna è stata commessa tra gli Israeliti,
Rimandi
17,4 istruire un processo 1,16+; cfr. 13,15.
AT greco 17,5καὶ ἐξάξεις τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον ἢ τὴν γυναῖκα ἐκείνην καὶ λιθοβολήσετε αὐτοὺς ἐν λίθοις καὶ τελευτήσουσιν
Interconfessionale Dtcondurrete all’ingresso della vostra città l’uomo o la donna che avrà commesso un’azione del genere, e li farete morire a sassate.
Rimandi
17,5 uccidere a sassate 13,11+.
Note al Testo
17,5 ingresso della vostra città: luogo di riunione del tribunale (vedi nota a Genesi 23,10). La condanna a morte veniva eseguita fuori della città.
AT greco 17,6ἐπὶ δυσὶν μάρτυσιν ἢ ἐπὶ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθανεῖται ὁ ἀποθνῄσκων οὐκ ἀποθανεῖται ἐφ’ ἑνὶ μάρτυρι
Interconfessionale DtUn accusato potrà essere messo a morte solo con la testimonianza di due o tre persone; la testimonianza di un uomo solo non sarà sufficiente.
Rimandi
17,6 più testimoni Nm 35,30+.
AT greco 17,7καὶ ἡ χεὶρ τῶν μαρτύρων ἔσται ἐπ’ αὐτῷ ἐν πρώτοις θανατῶσαι αὐτόν καὶ ἡ χεὶρ παντὸς τοῦ λαοῦ ἐπ’ ἐσχάτων καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
Interconfessionale DtI testimoni getteranno per primi i sassi per farlo morire, e, dopo di loro, tutto il popolo. Estirpate il male che è in mezzo a voi!».
Rimandi
17,7 il primo sasso 13,10; Gv 8,7. — il popolo partecipa all’esecuzione 13,10. — Estirpate il male che è in mezzo a Israele 13,6+.
AT greco 17,8ἐὰν δὲ ἀδυνατήσῃ ἀπὸ σοῦ ῥῆμα ἐν κρίσει ἀνὰ μέσον αἷμα αἵματος καὶ ἀνὰ μέσον κρίσις κρίσεως καὶ ἀνὰ μέσον ἁφὴ ἁφῆς καὶ ἀνὰ μέσον ἀντιλογία ἀντιλογίας ῥήματα κρίσεως ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν καὶ ἀναστὰς ἀναβήσῃ εἰς τὸν τόπον ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ
Interconfessionale Dt«Quando una causa giudiziaria sarà troppo difficile da risolvere nelle vostre città — in casi di omicidio, di ferite, di diritti o di ogni altro litigio — andrete al luogo di culto, che il Signore, vostro Dio, avrà scelto.
Rimandi
17,8 doveri dei giudici 1,9+. — luogo scelto da Dio 12,5+.
AT greco 17,9καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τοὺς ἱερεῖς τοὺς Λευίτας καὶ πρὸς τὸν κριτήν ὃς ἂν γένηται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐκζητήσαντες ἀναγγελοῦσίν σοι τὴν κρίσιν
Interconfessionale DtVi presenterete ai sacerdoti leviti e al giudice in carica a quel tempo ed esporrete loro il caso. Essi vi indicheranno come risolvere la questione.
Rimandi
17,9 sacerdoti leviti 17,18; 18,1; 24,8; 27,9; Gs 3,3; 8,33; cfr. Dt 21,5; 31,9.
Note al Testo
17,9 sacerdoti leviti: venivano designati così i membri della tribù di Levi in servizio al santuario centrale, per distinguerli dagli altri leviti sparsi nelle diverse città (vedi 12,12 e 18,6).
AT greco 17,10καὶ ποιήσεις κατὰ τὸ πρᾶγμα ὃ ἐὰν ἀναγγείλωσίν σοι ἐκ τοῦ τόπου οὗ ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ καὶ φυλάξῃ σφόδρα ποιῆσαι κατὰ πάντα ὅσα ἐὰν νομοθετηθῇ σοι
Interconfessionale DtEseguirete la sentenza che, nel luogo scelto dal Signore, avranno pronunziato, e farete esattamente quel che vi avranno insegnato.
Rimandi
17,10 farete esattamente quello che vi avranno insegnato 5,1+.
AT greco 17,11κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὴν κρίσιν ἣν ἂν εἴπωσίν σοι ποιήσεις οὐκ ἐκκλινεῖς ἀπὸ τοῦ ῥήματος οὗ ἐὰν ἀναγγείλωσίν σοι δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερά
Interconfessionale DtVi comporterete secondo le istruzioni che vi avranno date, e la sentenza che vi avranno indicata. Non cambiate niente di quel che vi avranno esposto.
Rimandi
17,11 non cambiate niente 5,32.
AT greco 17,12καὶ ὁ ἄνθρωπος ὃς ἂν ποιήσῃ ἐν ὑπερηφανίᾳ τοῦ μὴ ὑπακοῦσαι τοῦ ἱερέως τοῦ παρεστηκότος λειτουργεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἢ τοῦ κριτοῦ ὃς ἂν ᾖ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀποθανεῖται ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ Ισραηλ
Interconfessionale DtSe qualcuno agirà con presunzione e non ubbidirà al sacerdote che è là per servire il Signore, vostro Dio, o al giudice, quell’uomo sarà condannato a morte. Estirpate il male che è in Israele!
Rimandi
17,12 per servire il Signore 10,8+.
AT greco 17,13καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας φοβηθήσεται καὶ οὐκ ἀσεβήσει ἔτι
Interconfessionale DtTutto il popolo lo verrà a sapere, ne avrà timore, e nessuno si comporterà più con simile presunzione».
Rimandi
17,13 il popolo che lo verrà a sapere 13,12+.
AT greco 17,14ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ καὶ κληρονομήσῃς αὐτὴν καὶ κατοικήσῃς ἐπ’ αὐτῆς καὶ εἴπῃς καταστήσω ἐπ’ ἐμαυτὸν ἄρχοντα καθὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ μου
Interconfessionale Dt«Quando sarete entrati nella terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi, ne avrete preso possesso e la abiterete, può darsi che vogliate avere un re come tutti i popoli vicini.
Rimandi
17,14 desiderio di avere un re 1 Sam 8,5.
Note al Testo
17,14 terra che il Signore… sta per darvi: vedi nota a 1,25.
AT greco 17,15καθιστῶν καταστήσεις ἐπὶ σεαυτὸν ἄρχοντα ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτόν ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου καταστήσεις ἐπὶ σεαυτὸν ἄρχοντα οὐ δυνήσῃ καταστῆσαι ἐπὶ σεαυτὸν ἄνθρωπον ἀλλότριον ὅτι οὐκ ἀδελφός σού ἐστιν
Interconfessionale DtAllora dovrete nominare come vostro re colui che il Signore, vostro Dio, avrà scelto. Farete re uno dei vostri connazionali: non potrete mettere come vostro capo uno straniero che non appartiene al popolo d’Israele.
Rimandi
17,15 il re scelto da Dio 1 Sam 10,24; 16,1; Ag 2,23.
AT greco 17,16διότι οὐ πληθυνεῖ ἑαυτῷ ἵππον οὐδὲ μὴ ἀποστρέψῃ τὸν λαὸν εἰς Αἴγυπτον ὅπως πληθύνῃ ἑαυτῷ ἵππον ὁ δὲ κύριος εἶπεν οὐ προσθήσετε ἀποστρέψαι τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἔτι
Interconfessionale DtEgli non dovrà possedere molti cavalli, né far tornare il popolo in Egitto per acquistarne, perché il Signore vi ha proibito di tornare indietro per quella strada.
Rimandi
17,16 molti cavalli 1 Re 10,26-29; Is 31,1-3; Ez 17,15. — ritornare in Egitto Dt 28,68; Es 14,10-13. — argento e oro 1 Re 10,14-25; 2 Cr 1,15; 9,13-17.
Note al Testo
17,16 far tornare il popolo in Egitto per acquistarne: questo “ritorno” in Egitto per procurarsi cavalli potrebbe consistere in un semplice tentativo di ristabilire relazioni diplomatiche con quel paese, oppure in una vendita del popolo come schiavo, per ottenere una maggiore quantità di cavalli. Sulle ricchezze e gli scambi commerciali si veda l’esempio di Salomone in 1 Re 10,19; 2 Cronache 1,14-17; 9,25-28.
AT greco 17,17καὶ οὐ πληθυνεῖ ἑαυτῷ γυναῖκας οὐδὲ μεταστήσεται αὐτοῦ ἡ καρδία καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐ πληθυνεῖ ἑαυτῷ σφόδρα
Interconfessionale DtNon dovrà avere molte mogli, perché il suo cuore non si allontani dal Signore, e non dovrà accumulare molto argento e oro.
Rimandi
17,17 molte mogli cfr. 1 Re 11,1-13; Ne 13,26.
AT greco 17,18καὶ ἔσται ὅταν καθίσῃ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ καὶ γράψει ἑαυτῷ τὸ δευτερονόμιον τοῦτο εἰς βιβλίον παρὰ τῶν ἱερέων τῶν Λευιτῶν
Interconfessionale DtQuando salirà al trono, farà copiare per sé, su un libro, questa legge custodita dai sacerdoti leviti.
Rimandi
17,18 scrivere il testo della legge 31,24. — sacerdoti leviti 17,9+.
Note al Testo
17,18 farà copiare per sé: la traduzione greca dice: scriverà per sé questa seconda legge (in greco: deuteronomio) su un libro. Dalla parola greca è venuto il titolo del nostro libro.
AT greco 17,19καὶ ἔσται μετ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγνώσεται ἐν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἵνα μάθῃ φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ φυλάσσεσθαι πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας καὶ τὰ δικαιώματα ταῦτα ποιεῖν
Interconfessionale DtLa terrà presso di sé e la leggerà tutti i giorni della sua vita. Così imparerà a rispettare il Signore, suo Dio, osserverà tutte le prescrizioni di questa legge e queste norme, e le metterà in pratica.
Rimandi
17,19 lettura della legge 2 Re 23,1-3. — rispettare il Signore 4,10+. — osservare e mettere in pratica 5,1+.
AT greco 17,20ἵνα μὴ ὑψωθῇ ἡ καρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ἵνα μὴ παραβῇ ἀπὸ τῶν ἐντολῶν δεξιὰ ἢ ἀριστερά ὅπως ἂν μακροχρονίσῃ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ
Interconfessionale Dt17,20In tal modo, eviterà di ritenersi superiore ai suoi connazionali e di trasgredire qualcuno di questi ordini. Allora lui e i suoi discendenti regneranno a lungo su Israele».