Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 21 21,1 ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τραυματίας ἐν τῇ γῇ ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι κληρονομῆσαι πεπτωκὼς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ οὐκ οἴδασιν τὸν πατάξαντα
Interconfessionale 21,1 «Se nella terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi in proprietà, verrà trovato in aperta campagna un uomo assassinato, e non si saprà chi l’ha ucciso,
AT greco 21,2 ἐξελεύσεται ἡ γερουσία σου καὶ οἱ κριταί σου καὶ ἐκμετρήσουσιν ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ τοῦ τραυματίου
Interconfessionale 21,2 gli anziani e i giudici andranno sul posto e misureranno la distanza fra il morto e le città dei dintorni.
AT greco 21,3 καὶ ἔσται ἡ πόλις ἡ ἐγγίζουσα τῷ τραυματίᾳ καὶ λήμψεται ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης δάμαλιν ἐκ βοῶν ἥτις οὐκ εἴργασται καὶ ἥτις οὐχ εἵλκυσεν ζυγόν
Interconfessionale Gli anziani della città più vicina prenderanno una giovane vacca, non ancora usata per lavoro e che non ha ancora portato il giogo;
21,3 che non ha ancora portato il giogo Nm 19,2+.
AT greco 21,4 καὶ καταβιβάσουσιν ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης τὴν δάμαλιν εἰς φάραγγα τραχεῖαν ἥτις οὐκ εἴργασται οὐδὲ σπείρεται καὶ νευροκοπήσουσιν τὴν δάμαλιν ἐν τῇ φάραγγι
Interconfessionale la condurranno vicino a un corso d’acqua in un punto dove non si sono mai coltivati e seminati i campi, e le spezzeranno il collo.
21,4 spezzare il collo Es 13,13.
AT greco 21,5 καὶ προσελεύσονται οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται ὅτι αὐτοὺς ἐπέλεξεν κύριος ὁ θεός σου παρεστηκέναι αὐτῷ καὶ εὐλογεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῷ στόματι αὐτῶν ἔσται πᾶσα ἀντιλογία καὶ πᾶσα ἁφή
Interconfessionale Poi si avvicineranno i sacerdoti, discendenti di Levi, che il Signore, vostro Dio, ha scelti per servirlo e per dare la benedizione nel suo nome. Essi hanno anche il compito di giudicare ogni caso di lite e di ferimenti.
21,5 i sacerdoti, discendenti di Levi 17,9+. — scelti per servire il Signore 10,8+. 21,5 benedizione nel suo nome: per una formula di benedizione vedi Numeri 6,22-27.
AT greco 21,6 καὶ πᾶσα ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης οἱ ἐγγίζοντες τῷ τραυματίᾳ νίψονται τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς δαμάλεως τῆς νενευροκοπημένης ἐν τῇ φάραγγι
Interconfessionale Allora tutti gli anziani della città vicina al cadavere si laveranno le mani sulla vacca a cui è stato spezzato il collo presso il corso d’acqua,
21,6 innocenza e mani lavate Sal 26,6+.
AT greco 21,7 καὶ ἀποκριθέντες ἐροῦσιν αἱ χεῖρες ἡμῶν οὐκ ἐξέχεαν τὸ αἷμα τοῦτο καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν οὐχ ἑωράκασιν
Interconfessionale 21,7 e dichiareranno: “Noi non siamo gli autori di questo omicidio, e non abbiamo visto come è accaduto.
AT greco 21,8 ἵλεως γενοῦ τῷ λαῷ σου Ισραηλ οὓς ἐλυτρώσω κύριε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἵνα μὴ γένηται αἷμα ἀναίτιον ἐν τῷ λαῷ σου Ισραηλ καὶ ἐξιλασθήσεται αὐτοῖς τὸ αἷμα
Interconfessionale Signore, perdona al tuo popolo, Israele, che hai liberato, e non ritenerlo colpevole dell’omicidio di un innocente”. E il Signore perdonerà loro l’effusione di quel sangue.
21,8 Dio ha liberato Israele 7,8+.
AT greco 21,9 σὺ δὲ ἐξαρεῖς τὸ αἷμα τὸ ἀναίτιον ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἐὰν ποιήσῃς τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου
Interconfessionale Così toglierete da voi la responsabilità per l’omicidio di un innocente, e questo sarà accettato dal Signore».
21,9 fare ciò che è accetto al Signore 6,18+.
AT greco 21,10 ἐὰν δὲ ἐξελθὼν εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ παραδῷ σοι κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ προνομεύσεις τὴν προνομὴν αὐτῶν
Interconfessionale 21,10 «Quando andrete in guerra contro i vostri nemici, e il Signore, vostro Dio, ve li metterà nelle mani e avrete fatto prigionieri,
AT greco 21,11 καὶ ἴδῃς ἐν τῇ προνομῇ γυναῖκα καλὴν τῷ εἴδει καὶ ἐνθυμηθῇς αὐτῆς καὶ λάβῃς αὐτὴν σαυτῷ γυναῖκα
Interconfessionale 21,11 può darsi che uno di voi veda tra di loro una donna bella. Se egli si innamora di lei e la vuol prendere in moglie,
AT greco 21,12 καὶ εἰσάξεις αὐτὴν ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν σου καὶ ξυρήσεις τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ περιονυχιεῖς αὐτὴν
Interconfessionale la potrà condurre a casa sua. Essa si raderà la testa, si taglierà le unghie,
21,12–13 raderà… taglierà… cambierà: queste azioni indicano che la prigioniera rompe i suoi legami con il passato, per inserirsi in un ambiente nuovo e diverso.
AT greco 21,13 καὶ περιελεῖς τὰ ἱμάτια τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῆς ἀπ’ αὐτῆς καὶ καθίεται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου καὶ κλαύσεται τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα μηνὸς ἡμέρας καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ πρὸς αὐτὴν καὶ συνοικισθήσῃ αὐτῇ καὶ ἔσται σου γυνή
Interconfessionale 21,13 si cambierà il vestito che aveva quando fu presa, e abiterà in casa di quell’uomo. Per un mese essa potrà far lutto per suo padre e sua madre, e solo dopo l’uomo potrà sposarla e avere rapporti con lei.
AT greco 21,14 καὶ ἔσται ἐὰν μὴ θέλῃς αὐτήν ἐξαποστελεῖς αὐτὴν ἐλευθέραν καὶ πράσει οὐ πραθήσεται ἀργυρίου οὐκ ἀθετήσεις αὐτήν διότι ἐταπείνωσας αὐτήν
Interconfessionale Se in seguito non gli piacerà più, dovrà lasciarla libera. Ma non potrà venderla per denaro, né trattarla come schiava, dopo che l’ha obbligata a essere sua moglie».
21,14 non potrà venderla Es 21,8. 21,14 obbligata a essere sua moglie: altri: umiliata.
AT greco 21,15 ἐὰν δὲ γένωνται ἀνθρώπῳ δύο γυναῖκες μία αὐτῶν ἠγαπημένη καὶ μία αὐτῶν μισουμένη καὶ τέκωσιν αὐτῷ ἡ ἠγαπημένη καὶ ἡ μισουμένη καὶ γένηται υἱὸς πρωτότοκος τῆς μισουμένης
Interconfessionale «Un uomo ha due mogli e ne ama una più dell’altra. Tutt’e due gli danno figli, e il primogenito è il figlio della meno amata.
21,15 primogenito: vedi nota a Genesi 25,31.
AT greco 21,16 καὶ ἔσται ᾗ ἂν ἡμέρᾳ κατακληροδοτῇ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ οὐ δυνήσεται πρωτοτοκεῦσαι τῷ υἱῷ τῆς ἠγαπημένης ὑπεριδὼν τὸν υἱὸν τῆς μισουμένης τὸν πρωτότοκον
Interconfessionale Quando quell’uomo dividerà i beni tra i figli, non potrà dare la parte del primogenito al figlio della donna che ama di più, preferendolo così al figlio dell’altra che in realtà è il primogenito.
21,16 diritto di primogenito Gn 25,31; 27,36; 1Cr 5,1-2.
AT greco 21,17 ἀλλὰ τὸν πρωτότοκον υἱὸν τῆς μισουμένης ἐπιγνώσεται δοῦναι αὐτῷ διπλᾶ ἀπὸ πάντων ὧν ἂν εὑρεθῇ αὐτῷ ὅτι οὗτός ἐστιν ἀρχὴ τέκνων αὐτοῦ καὶ τούτῳ καθήκει τὰ πρωτοτόκια
Interconfessionale Dovrà riconoscere come primogenito il figlio della donna meno amata, e, fra tutto quel che possiede, gli darà il doppio rispetto all’altro. Questi infatti è il suo primo figlio e ha il diritto del primogenito!».
21,17 doppia parte al primogenito cfr. 2Re 2,9. — primo figlio Gn 49,3.
AT greco 21,18 ἐὰν δέ τινι ᾖ υἱὸς ἀπειθὴς καὶ ἐρεθιστὴς οὐχ ὑπακούων φωνὴν πατρὸς καὶ φωνὴν μητρὸς καὶ παιδεύσωσιν αὐτὸν καὶ μὴ εἰσακούῃ αὐτῶν
Interconfessionale «Un uomo ha un figlio testardo e ribelle, che non ubbidisce né a suo padre né a sua madre. Anche se lo castigano, non li ascolta.
21,18 figlio ribelle cfr. Is 1,2. — ascoltare i genitori Prv 1,8; 6,20.
AT greco 21,19 καὶ συλλαβόντες αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἐξάξουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γερουσίαν τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ τόπου αὐτοῦ
Interconfessionale 21,19 Allora suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della città, di fronte al tribunale.
AT greco 21,20 καὶ ἐροῦσιν τοῖς ἀνδράσιν τῆς πόλεως αὐτῶν ὁ υἱὸς ἡμῶν οὗτος ἀπειθεῖ καὶ ἐρεθίζει οὐχ ὑπακούει τῆς φωνῆς ἡμῶν συμβολοκοπῶν οἰνοφλυγεῖ
Interconfessionale Essi diranno: “Questo nostro figlio è testardo e ribelle; non vuole ubbidirci, è pieno di vizi e ubriacone”.
21,20 è pieno di vizi e ubriacone Prv 23,21; Sir 18,33-19,1; Mt 11,19 par.
AT greco 21,21 καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐν λίθοις καὶ ἀποθανεῖται καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες φοβηθήσονται
Interconfessionale Allora tutti gli uomini della sua città lo faranno morire a sassate. Così estirperete il male che è in mezzo a voi: tutto Israele lo saprà e avrà timore».
21,21 far morire a sassate 13,11+. — estirpare il male da Israele 13,6+. — tutto Israele lo saprà 13,12+.
AT greco 21,22 ἐὰν δὲ γένηται ἔν τινι ἁμαρτία κρίμα θανάτου καὶ ἀποθάνῃ καὶ κρεμάσητε αὐτὸν ἐπὶ ξύλου
Interconfessionale 21,22 «Se un uomo ha commesso un delitto che merita la pena di morte, la sentenza è stata eseguita, ed egli è stato appeso a un albero,
AT greco 21,23 οὐκ ἐπικοιμηθήσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου ἀλλὰ ταφῇ θάψετε αὐτὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὅτι κεκατηραμένος ὑπὸ θεοῦ πᾶς κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου καὶ οὐ μιανεῖτε τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ
Interconfessionale il suo cadavere non rimarrà tutta la notte appeso a quell’albero. Lo dovete assolutamente seppellire nello stesso giorno: il cadavere di un uomo appeso attira la maledizione di Dio, e voi non dovete rendere impura la terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi in proprietà».
21,23 il cadavere di un uomo appeso Gs 8,29; 10,26; Gv 19,31 par.; Gal 3,13. — la terra che Dio vi dà 3,20+. 21,23 attira la maledizione di Dio: altri: è una maledizione di Dio.