Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BibbiaEDU-logo

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 21 21,1ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τραυματίας ἐν τῇ γῇ ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι κληρονομῆσαι πεπτωκὼς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ οὐκ οἴδασιν τὸν πατάξαντα
Interconfessionale Dt21,1«Se nella terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi in proprietà, verrà trovato in aperta campagna un uomo assassinato, e non si saprà chi l’ha ucciso,
AT greco 21,2ἐξελεύσεται ἡ γερουσία σου καὶ οἱ κριταί σου καὶ ἐκμετρήσουσιν ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ τοῦ τραυματίου
Interconfessionale Dt21,2gli anziani e i giudici andranno sul posto e misureranno la distanza fra il morto e le città dei dintorni.
AT greco 21,3καὶ ἔσται ἡ πόλις ἡ ἐγγίζουσα τῷ τραυματίᾳ καὶ λήμψεται ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης δάμαλιν ἐκ βοῶν ἥτις οὐκ εἴργασται καὶ ἥτις οὐχ εἵλκυσεν ζυγόν
Interconfessionale DtGli anziani della città più vicina prenderanno una giovane vacca, non ancora usata per lavoro e che non ha ancora portato il giogo;
Rimandi
21,3 che non ha ancora portato il giogo Nm 19,2+.
AT greco 21,4καὶ καταβιβάσουσιν ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης τὴν δάμαλιν εἰς φάραγγα τραχεῖαν ἥτις οὐκ εἴργασται οὐδὲ σπείρεται καὶ νευροκοπήσουσιν τὴν δάμαλιν ἐν τῇ φάραγγι
Interconfessionale Dtla condurranno vicino a un corso d’acqua in un punto dove non si sono mai coltivati e seminati i campi, e le spezzeranno il collo.
Rimandi
21,4 spezzare il collo Es 13,13.
AT greco 21,5καὶ προσελεύσονται οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται ὅτι αὐτοὺς ἐπέλεξεν κύριος ὁ θεός σου παρεστηκέναι αὐτῷ καὶ εὐλογεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῷ στόματι αὐτῶν ἔσται πᾶσα ἀντιλογία καὶ πᾶσα ἁφή
Interconfessionale DtPoi si avvicineranno i sacerdoti, discendenti di Levi, che il Signore, vostro Dio, ha scelti per servirlo e per dare la benedizione nel suo nome. Essi hanno anche il compito di giudicare ogni caso di lite e di ferimenti.
Rimandi
21,5 i sacerdoti, discendenti di Levi 17,9+. — scelti per servire il Signore 10,8+.
Note al Testo
21,5 benedizione nel suo nome: per una formula di benedizione vedi Numeri 6,22-27.
AT greco 21,6καὶ πᾶσα ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης οἱ ἐγγίζοντες τῷ τραυματίᾳ νίψονται τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς δαμάλεως τῆς νενευροκοπημένης ἐν τῇ φάραγγι
Interconfessionale DtAllora tutti gli anziani della città vicina al cadavere si laveranno le mani sulla vacca a cui è stato spezzato il collo presso il corso d’acqua,
Rimandi
21,6 innocenza e mani lavate Sal 26,6+.
AT greco 21,7καὶ ἀποκριθέντες ἐροῦσιν αἱ χεῖρες ἡμῶν οὐκ ἐξέχεαν τὸ αἷμα τοῦτο καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν οὐχ ἑωράκασιν
Interconfessionale Dt21,7e dichiareranno: “Noi non siamo gli autori di questo omicidio, e non abbiamo visto come è accaduto.
AT greco 21,8ἵλεως γενοῦ τῷ λαῷ σου Ισραηλ οὓς ἐλυτρώσω κύριε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἵνα μὴ γένηται αἷμα ἀναίτιον ἐν τῷ λαῷ σου Ισραηλ καὶ ἐξιλασθήσεται αὐτοῖς τὸ αἷμα
Interconfessionale DtSignore, perdona al tuo popolo, Israele, che hai liberato, e non ritenerlo colpevole dell’omicidio di un innocente”. E il Signore perdonerà loro l’effusione di quel sangue.
Rimandi
21,8 Dio ha liberato Israele 7,8+.
AT greco 21,9σὺ δὲ ἐξαρεῖς τὸ αἷμα τὸ ἀναίτιον ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἐὰν ποιήσῃς τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου
Interconfessionale DtCosì toglierete da voi la responsabilità per l’omicidio di un innocente, e questo sarà accettato dal Signore».
Rimandi
21,9 fare ciò che è accetto al Signore 6,18+.
AT greco 21,10ἐὰν δὲ ἐξελθὼν εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ παραδῷ σοι κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ προνομεύσεις τὴν προνομὴν αὐτῶν
Interconfessionale Dt21,10«Quando andrete in guerra contro i vostri nemici, e il Signore, vostro Dio, ve li metterà nelle mani e avrete fatto prigionieri,
AT greco 21,11καὶ ἴδῃς ἐν τῇ προνομῇ γυναῖκα καλὴν τῷ εἴδει καὶ ἐνθυμηθῇς αὐτῆς καὶ λάβῃς αὐτὴν σαυτῷ γυναῖκα
Interconfessionale Dt21,11può darsi che uno di voi veda tra di loro una donna bella. Se egli si innamora di lei e la vuol prendere in moglie,
AT greco 21,12καὶ εἰσάξεις αὐτὴν ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν σου καὶ ξυρήσεις τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ περιονυχιεῖς αὐτὴν
Interconfessionale Dtla potrà condurre a casa sua. Essa si raderà la testa, si taglierà le unghie,
Note al Testo
21,12-13 raderà… taglierà… cambierà: queste azioni indicano che la prigioniera rompe i suoi legami con il passato, per inserirsi in un ambiente nuovo e diverso.
AT greco 21,13καὶ περιελεῖς τὰ ἱμάτια τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῆς ἀπ’ αὐτῆς καὶ καθίεται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου καὶ κλαύσεται τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα μηνὸς ἡμέρας καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ πρὸς αὐτὴν καὶ συνοικισθήσῃ αὐτῇ καὶ ἔσται σου γυνή
Interconfessionale Dt21,13si cambierà il vestito che aveva quando fu presa, e abiterà in casa di quell’uomo. Per un mese essa potrà far lutto per suo padre e sua madre, e solo dopo l’uomo potrà sposarla e avere rapporti con lei.
AT greco 21,14καὶ ἔσται ἐὰν μὴ θέλῃς αὐτήν ἐξαποστελεῖς αὐτὴν ἐλευθέραν καὶ πράσει οὐ πραθήσεται ἀργυρίου οὐκ ἀθετήσεις αὐτήν διότι ἐταπείνωσας αὐτήν
Interconfessionale DtSe in seguito non gli piacerà più, dovrà lasciarla libera. Ma non potrà venderla per denaro, né trattarla come schiava, dopo che l’ha obbligata a essere sua moglie».
Rimandi
21,14 non potrà venderla Es 21,8.
Note al Testo
21,14 obbligata a essere sua moglie: altri: umiliata.
AT greco 21,15ἐὰν δὲ γένωνται ἀνθρώπῳ δύο γυναῖκες μία αὐτῶν ἠγαπημένη καὶ μία αὐτῶν μισουμένη καὶ τέκωσιν αὐτῷ ἡ ἠγαπημένη καὶ ἡ μισουμένη καὶ γένηται υἱὸς πρωτότοκος τῆς μισουμένης
Interconfessionale Dt«Un uomo ha due mogli e ne ama una più dell’altra. Tutt’e due gli danno figli, e il primogenito è il figlio della meno amata.
Note al Testo
21,15 primogenito: vedi nota a Genesi 25,31.
AT greco 21,16καὶ ἔσται ᾗ ἂν ἡμέρᾳ κατακληροδοτῇ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ οὐ δυνήσεται πρωτοτοκεῦσαι τῷ υἱῷ τῆς ἠγαπημένης ὑπεριδὼν τὸν υἱὸν τῆς μισουμένης τὸν πρωτότοκον
Interconfessionale DtQuando quell’uomo dividerà i beni tra i figli, non potrà dare la parte del primogenito al figlio della donna che ama di più, preferendolo così al figlio dell’altra che in realtà è il primogenito.
Rimandi
21,16 diritto di primogenito Gn 25,31; 27,36; 1 Cr 5,1-2.
AT greco 21,17ἀλλὰ τὸν πρωτότοκον υἱὸν τῆς μισουμένης ἐπιγνώσεται δοῦναι αὐτῷ διπλᾶ ἀπὸ πάντων ὧν ἂν εὑρεθῇ αὐτῷ ὅτι οὗτός ἐστιν ἀρχὴ τέκνων αὐτοῦ καὶ τούτῳ καθήκει τὰ πρωτοτόκια
Interconfessionale DtDovrà riconoscere come primogenito il figlio della donna meno amata, e, fra tutto quel che possiede, gli darà il doppio rispetto all’altro. Questi infatti è il suo primo figlio e ha il diritto del primogenito!».
Rimandi
21,17 doppia parte al primogenito cfr. 2 Re 2,9. — primo figlio Gn 49,3.
AT greco 21,18ἐὰν δέ τινι ᾖ υἱὸς ἀπειθὴς καὶ ἐρεθιστὴς οὐχ ὑπακούων φωνὴν πατρὸς καὶ φωνὴν μητρὸς καὶ παιδεύσωσιν αὐτὸν καὶ μὴ εἰσακούῃ αὐτῶν
Interconfessionale Dt«Un uomo ha un figlio testardo e ribelle, che non ubbidisce né a suo padre né a sua madre. Anche se lo castigano, non li ascolta.
Rimandi
21,18 figlio ribelle cfr. Is 1,2. — ascoltare i genitori Prv 1,8; 6,20.
AT greco 21,19καὶ συλλαβόντες αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἐξάξουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γερουσίαν τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ τόπου αὐτοῦ
Interconfessionale Dt21,19Allora suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della città, di fronte al tribunale.
AT greco 21,20καὶ ἐροῦσιν τοῖς ἀνδράσιν τῆς πόλεως αὐτῶν ὁ υἱὸς ἡμῶν οὗτος ἀπειθεῖ καὶ ἐρεθίζει οὐχ ὑπακούει τῆς φωνῆς ἡμῶν συμβολοκοπῶν οἰνοφλυγεῖ
Interconfessionale DtEssi diranno: “Questo nostro figlio è testardo e ribelle; non vuole ubbidirci, è pieno di vizi e ubriacone”.
Rimandi
21,20 è pieno di vizi e ubriacone Prv 23,21; Sir 18,33-19,1; Mt 11,19 par.
AT greco 21,21καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐν λίθοις καὶ ἀποθανεῖται καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἀκούσαντες φοβηθήσονται
Interconfessionale DtAllora tutti gli uomini della sua città lo faranno morire a sassate. Così estirperete il male che è in mezzo a voi: tutto Israele lo saprà e avrà timore».
Rimandi
21,21 far morire a sassate 13,11+. — estirpare il male da Israele 13,6+. — tutto Israele lo saprà 13,12+.
AT greco 21,22ἐὰν δὲ γένηται ἔν τινι ἁμαρτία κρίμα θανάτου καὶ ἀποθάνῃ καὶ κρεμάσητε αὐτὸν ἐπὶ ξύλου
Interconfessionale Dt21,22«Se un uomo ha commesso un delitto che merita la pena di morte, la sentenza è stata eseguita, ed egli è stato appeso a un albero,
AT greco 21,23οὐκ ἐπικοιμηθήσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου ἀλλὰ ταφῇ θάψετε αὐτὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὅτι κεκατηραμένος ὑπὸ θεοῦ πᾶς κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου καὶ οὐ μιανεῖτε τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ
Interconfessionale Dtil suo cadavere non rimarrà tutta la notte appeso a quell’albero. Lo dovete assolutamente seppellire nello stesso giorno: il cadavere di un uomo appeso attira la maledizione di Dio, e voi non dovete rendere impura la terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi in proprietà».
Rimandi
21,23 il cadavere di un uomo appeso Gs 8,29; 10,26; Gv 19,31 par.; Gal 3,13. — la terra che Dio vi dà 3,20+.
Note al Testo
21,23 attira la maledizione di Dio: altri: è una maledizione di Dio.