Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BibbiaEDU-logo

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 22 22,1μὴ ἰδὼν τὸν μόσχον τοῦ ἀδελφοῦ σου ἢ τὸ πρόβατον αὐτοῦ πλανώμενα ἐν τῇ ὁδῷ ὑπερίδῃς αὐτά ἀποστροφῇ ἀποστρέψεις αὐτὰ τῷ ἀδελφῷ σου καὶ ἀποδώσεις αὐτῷ
Interconfessionale Dt«Se vedete che il bue o la pecora di un vostro connazionale si sono smarriti, non dovete far finta di niente; preoccupatevi invece di ricondurli al proprietario.
Rimandi
22,1-4 animale smarrito Es 23,4.
AT greco 22,2ἐὰν δὲ μὴ ἐγγίζῃ ὁ ἀδελφός σου πρὸς σὲ μηδὲ ἐπίστῃ αὐτόν συνάξεις αὐτὰ ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν σου καὶ ἔσται μετὰ σοῦ ἕως ἂν ζητήσῃ αὐτὰ ὁ ἀδελφός σου καὶ ἀποδώσεις αὐτῷ
Interconfessionale Dt22,2Se egli non abita vicino, o non lo conoscete, dovete prendere l’animale con voi. Lo terrete finché il vostro connazionale lo richieda, e allora lo restituirete a lui.
AT greco 22,3οὕτως ποιήσεις τὸν ὄνον αὐτοῦ καὶ οὕτως ποιήσεις τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ οὕτως ποιήσεις κατὰ πᾶσαν ἀπώλειαν τοῦ ἀδελφοῦ σου ὅσα ἐὰν ἀπόληται παρ’ αὐτοῦ καὶ εὕρῃς οὐ δυνήσῃ ὑπεριδεῖν
Interconfessionale Dt22,3Farete allo stesso modo anche riguardo al suo asino, al suo vestito e a qualunque cosa persa da un vostro connazionale e da voi trovata. Non dovete far finta di niente!
AT greco 22,4οὐκ ὄψῃ τὸν ὄνον τοῦ ἀδελφοῦ σου ἢ τὸν μόσχον αὐτοῦ πεπτωκότας ἐν τῇ ὁδῷ μὴ ὑπερίδῃς αὐτούς ἀνιστῶν ἀναστήσεις μετ’ αὐτοῦ
Interconfessionale DtSe vedete l’asino o il bue di un vostro connazionale caduti lungo la strada, non dovete far finta di niente: lo aiuterete a rialzarsi».
Rimandi
22,4 animale caduto Es 23,5.
AT greco 22,5οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸς ἐπὶ γυναικί οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνὴρ στολὴν γυναικείαν ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν πᾶς ποιῶν ταῦτα
Interconfessionale Dt«Una donna non si metterà il vestito di un uomo, e neppure un uomo indosserà il vestito di una donna: comportarsi così è una cosa vergognosa per il Signore, vostro Dio.
Rimandi
22,5 cosa vergognosa per il Signore 7,25+.
AT greco 22,6ἐὰν δὲ συναντήσῃς νοσσιᾷ ὀρνέων πρὸ προσώπου σου ἐν τῇ ὁδῷ ἢ ἐπὶ παντὶ δένδρει ἢ ἐπὶ τῆς γῆς νεοσσοῖς ἢ ᾠοῖς καὶ ἡ μήτηρ θάλπῃ ἐπὶ τῶν νεοσσῶν ἢ ἐπὶ τῶν ᾠῶν οὐ λήμψῃ τὴν μητέρα μετὰ τῶν τέκνων
Interconfessionale Dt«Mentre siete in cammino, se troverete su un albero o per terra un nido d’uccelli con la madre che cova le uova o protegge i piccoli, non porterete via la madre dai piccoli.
Rimandi
22,6 non portar via la madre dai suoi piccoli cfr. Lv 22,28.
AT greco 22,7ἀποστολῇ ἀποστελεῖς τὴν μητέρα τὰ δὲ παιδία λήμψῃ σεαυτῷ ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ πολυήμερος ἔσῃ
Interconfessionale DtLasciate la madre e prendete i piccoli. Così avrete una vita lunga e felice.
Rimandi
22,7 sarete felici 4,40+. — vita lunga 4,26+.
AT greco 22,8ἐὰν δὲ οἰκοδομήσῃς οἰκίαν καινήν καὶ ποιήσεις στεφάνην τῷ δώματί σου καὶ οὐ ποιήσεις φόνον ἐν τῇ οἰκίᾳ σου ἐὰν πέσῃ ὁ πεσὼν ἀπ’ αὐτοῦ
Interconfessionale Dt22,8«Se costruite una casa nuova, fate un parapetto intorno al tetto a terrazza, per non essere responsabili della morte di uno che cada di sotto.
AT greco 22,9οὐ κατασπερεῖς τὸν ἀμπελῶνά σου διάφορον ἵνα μὴ ἁγιασθῇ τὸ γένημα καὶ τὸ σπέρμα ὃ ἐὰν σπείρῃς μετὰ τοῦ γενήματος τοῦ ἀμπελῶνός σου
Interconfessionale Dt«Non piantate nella vostra vigna altre specie di piante. In questo caso tutto dovrebbe essere consacrato al Signore: sia il raccolto delle viti che quello delle altre piante.
Note al Testo
22,9-11 Per queste tre proibizioni vedi anche Levitico 19,19. — Quello che era consacrato al Signore non poteva più essere usato dal proprietario.
AT greco 22,10οὐκ ἀροτριάσεις ἐν μόσχῳ καὶ ὄνῳ ἐπὶ τὸ αὐτό
Interconfessionale Dt22,10«Non dovete arare con un bue e un asino sotto lo stesso giogo.
AT greco 22,11οὐκ ἐνδύσῃ κίβδηλον ἔρια καὶ λίνον ἐν τῷ αὐτῷ
Interconfessionale Dt«Non portate vestiti fatti con lana e lino tessuti insieme.
Rimandi
22,11 mescolanze Lv 19,19.
AT greco 22,12στρεπτὰ ποιήσεις σεαυτῷ ἐπὶ τῶν τεσσάρων κρασπέδων τῶν περιβολαίων σου ἃ ἐὰν περιβάλῃ ἐν αὐτοῖς
Interconfessionale Dt«Fate delle frange ai quattro angoli del mantello con cui vi coprite».
Rimandi
22,12 le frange Nm 15,37-39; Mt 9,20+.
AT greco 22,13ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα καὶ συνοικήσῃ αὐτῇ καὶ μισήσῃ αὐτὴν
Interconfessionale Dt22,13«Può capitare che un uomo sposa una donna e, dopo aver avuto rapporti con lei, non amandola più,
AT greco 22,14καὶ ἐπιθῇ αὐτῇ προφασιστικοὺς λόγους καὶ κατενέγκῃ αὐτῆς ὄνομα πονηρὸν καὶ λέγῃ τὴν γυναῖκα ταύτην εἴληφα καὶ προσελθὼν αὐτῇ οὐχ εὕρηκα αὐτῆς παρθένια
Interconfessionale Dt22,14l’accusa di cattive azioni e la calunnia in questo modo: “Ho sposato questa donna, ma quando mi sono accostato a lei, non l’ho trovata vergine”.
AT greco 22,15καὶ λαβὼν ὁ πατὴρ τῆς παιδὸς καὶ ἡ μήτηρ ἐξοίσουσιν τὰ παρθένια τῆς παιδὸς πρὸς τὴν γερουσίαν ἐπὶ τὴν πύλην
Interconfessionale Dt22,15«Allora il padre e la madre della ragazza porteranno agli anziani della città, in tribunale, le prove della verginità della figlia.
AT greco 22,16καὶ ἐρεῖ ὁ πατὴρ τῆς παιδὸς τῇ γερουσίᾳ τὴν θυγατέρα μου ταύτην δέδωκα τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ γυναῖκα καὶ μισήσας αὐτὴν
Interconfessionale Dt22,16Il padre dichiarerà agli anziani: “Ho dato mia figlia in moglie a quest’uomo; egli non l’ama più,
AT greco 22,17αὐτὸς νῦν ἐπιτίθησιν αὐτῇ προφασιστικοὺς λόγους λέγων οὐχ εὕρηκα τῇ θυγατρί σου παρθένια καὶ ταῦτα τὰ παρθένια τῆς θυγατρός μου καὶ ἀναπτύξουσιν τὸ ἱμάτιον ἐναντίον τῆς γερουσίας τῆς πόλεως
Interconfessionale Dt22,17le attribuisce cattive azioni e dice che mia figlia non era vergine. Ecco le prove della verginità di mia figlia!”.
«E i genitori allora mostreranno agli anziani il panno con le tracce di sangue della notte nuziale.
AT greco 22,18καὶ λήμψεται ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ παιδεύσουσιν αὐτὸν
Interconfessionale Dt22,18Gli anziani della città prenderanno il marito e gli daranno una punizione.
AT greco 22,19καὶ ζημιώσουσιν αὐτὸν ἑκατὸν σίκλους καὶ δώσουσιν τῷ πατρὶ τῆς νεάνιδος ὅτι ἐξήνεγκεν ὄνομα πονηρὸν ἐπὶ παρθένον Ισραηλῖτιν καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῖλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον
Interconfessionale DtInoltre, poiché ha calunniato una vergine in Israele, dovrà pagare al padre della ragazza un'ammenda di cento monete d’argento. Ella rimarrà sua moglie, e per tutta la sua vita egli non potrà più divorziare da lei.
Rimandi
22,19 ammenda Es 21,22. — non potrà divorziare 22,29.
AT greco 22,20ἐὰν δὲ ἐπ’ ἀληθείας γένηται ὁ λόγος οὗτος καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθένια τῇ νεάνιδι
Interconfessionale Dt22,20«Ma se la cosa è vera, e non c’è prova che la ragazza era vergine,
AT greco 22,21καὶ ἐξάξουσιν τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας οἴκου πατρὸς αὐτῆς καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς ἐν λίθοις καὶ ἀποθανεῖται ὅτι ἐποίησεν ἀφροσύνην ἐν υἱοῖς Ισραηλ ἐκπορνεῦσαι τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
Interconfessionale Dtallora la condurranno all’ingresso della casa del padre, e la gente della sua città la farà morire a sassate. Essa ha commesso un’infamia in Israele: si è infatti comportata come una prostituta quand’era in casa del padre. Così estirperete il male che è in mezzo a voi».
Rimandi
22,21 far morire a sassate 13,11+. — infamia in Israele Gn 34,7; Gs 7,15; Gdc 20,10; 2 Sam 13,12; Ger 29,23. — estirpare il male da Israele 13,6+.
AT greco 22,22ἐὰν δὲ εὑρεθῇ ἄνθρωπος κοιμώμενος μετὰ γυναικὸς συνῳκισμένης ἀνδρί ἀποκτενεῖτε ἀμφοτέρους τὸν ἄνδρα τὸν κοιμώμενον μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ Ισραηλ
Interconfessionale Dt«Se un uomo sarà sorpreso a dormire con una donna sposata, tutti e due dovranno morire: l’uomo e la donna. Così estirperete il male da Israele».
Rimandi
22,22 adulterio Lv 20,10+.
AT greco 22,23ἐὰν δὲ γένηται παῖς παρθένος μεμνηστευμένη ἀνδρὶ καὶ εὑρὼν αὐτὴν ἄνθρωπος ἐν πόλει κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς
Interconfessionale Dt22,23«Se un uomo trova in città una ragazza fidanzata a un altro e dorme con lei,
AT greco 22,24ἐξάξετε ἀμφοτέρους ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ λιθοβοληθήσονται ἐν λίθοις καὶ ἀποθανοῦνται τὴν νεᾶνιν ὅτι οὐκ ἐβόησεν ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἄνθρωπον ὅτι ἐταπείνωσεν τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
Interconfessionale Dtli condurrete all’ingresso della città e li farete morire tutti e due a sassate. La ragazza deve morire perché non ha chiesto aiuto pur essendo in città; l’uomo perché ha disonorato la donna promessa a un altro. Così estirperete il male che è in mezzo a voi.
Rimandi
22,24 uccidere a sassate 13,11+.
AT greco 22,25ἐὰν δὲ ἐν πεδίῳ εὕρῃ ἄνθρωπος τὴν παῖδα τὴν μεμνηστευμένην καὶ βιασάμενος κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς ἀποκτενεῖτε τὸν ἄνθρωπον τὸν κοιμώμενον μετ’ αὐτῆς μόνον
Interconfessionale Dt22,25Ma se un uomo trova, in campagna, la ragazza fidanzata e la violenta, allora dovrà morire soltanto l’uomo.
AT greco 22,26καὶ τῇ νεάνιδι οὐ ποιήσετε οὐδέν οὐκ ἔστιν τῇ νεάνιδι ἁμάρτημα θανάτου ὅτι ὡς εἴ τις ἐπαναστῇ ἄνθρωπος ἐπὶ τὸν πλησίον καὶ φονεύσῃ αὐτοῦ ψυχήν οὕτως τὸ πρᾶγμα τοῦτο
Interconfessionale Dt22,26Alla ragazza non sarà fatto niente, perché non ha commesso una colpa che merita la morte. È una situazione simile a quella di un uomo che si avventa su un altro e lo uccide:
AT greco 22,27ὅτι ἐν τῷ ἀγρῷ εὗρεν αὐτήν ἐβόησεν ἡ νεᾶνις ἡ μεμνηστευμένη καὶ ὁ βοηθήσων οὐκ ἦν αὐτῇ
Interconfessionale Dt22,27egli ha trovato la ragazza nei campi, e anche se lei avesse gridato, nessuno le sarebbe venuto in aiuto».
AT greco 22,28ἐὰν δέ τις εὕρῃ τὴν παῖδα τὴν παρθένον ἥτις οὐ μεμνήστευται καὶ βιασάμενος κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς καὶ εὑρεθῇ
Interconfessionale Dt«Un uomo trova una ragazza vergine, non fidanzata, la prende, dorme con lei e sono sorpresi sul fatto.
Rimandi
22,28 stupro Gn 34; Es 22,15; 2 Sam 13.
AT greco 22,29δώσει ὁ ἄνθρωπος ὁ κοιμηθεὶς μετ’ αὐτῆς τῷ πατρὶ τῆς νεάνιδος πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίου καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή ἀνθ’ ὧν ἐταπείνωσεν αὐτήν οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῖλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον
Interconfessionale DtL’uomo che ha dormito con la ragazza darà al padre di lei cinquanta monete d’argento e dovrà sposarla perché l’ha disonorata. Per tutta la vita non gli sarà permesso di divorziare da lei».
Rimandi
22,29 non potrà divorziare 22,19.