Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BibbiaEDU-logo

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 23 23,1οὐ λήμψεται ἄνθρωπος τὴν γυναῖκα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀποκαλύψει συγκάλυμμα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
Interconfessionale Dt«Nessuno potrà avere rapporti sessuali con una delle mogli di suo padre, perché violerebbe i diritti del padre».
Rimandi
23,1 una delle mogli del padre Lv 18,8+.
Note al Testo
23,1 perché violerebbe i diritti del padre: altri: né solleverà il lembo della coperta di suo padre.
AT greco 23,2οὐκ εἰσελεύσεται θλαδίας καὶ ἀποκεκομμένος εἰς ἐκκλησίαν κυρίου
Interconfessionale Dt23,2«Un uomo che ha i testicoli schiacciati o i genitali mutilati non sarà ammesso nell’assemblea dei fedeli del Signore.
AT greco 23,3οὐκ εἰσελεύσεται ἐκ πόρνης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου
Interconfessionale DtUn uomo nato da un matrimonio illegale non sarà ammesso nell’assemblea dei fedeli. Non saranno ammessi i suoi discendenti neppure dopo dieci generazioni.
Note al Testo
23,3 nato da un matrimonio illegale: è difficile precisare il senso della parola ebraica, tradotta qui con questa espressione, e usata altrove solo in Zaccaria 9,6. Probabilmente si tratta dei figli nati dalle relazioni proibite in Levitico 18,6-20; 21,10-21. Alcuni pensano che siano i figli nati dal matrimonio di un Israelita con una donna straniera (vedi Neemia 13,1-2.23-28).
AT greco 23,4οὐκ εἰσελεύσεται Αμμανίτης καὶ Μωαβίτης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου καὶ ἕως δεκάτης γενεᾶς οὐκ εἰσελεύσεται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale DtGli appartenenti al popolo degli Ammoniti e a quello dei Moabiti non saranno ammessi nell’assemblea dei fedeli e i loro discendenti neppure dopo dieci generazioni.
Rimandi
23,4 Ammoniti, Moabiti Gn 19,37-38; Ne 13,1-3.
AT greco 23,5παρὰ τὸ μὴ συναντῆσαι αὐτοὺς ὑμῖν μετὰ ἄρτων καὶ ὕδατος ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένων ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ὅτι ἐμισθώσαντο ἐπὶ σὲ τὸν Βαλααμ υἱὸν Βεωρ ἐκ τῆς Μεσοποταμίας καταράσασθαί σε
Interconfessionale DtEssi infatti non vi hanno aiutati con pane e acqua mentre eravate in cammino dopo essere usciti dall’Egitto. Anzi, hanno pagato Balaam, figlio di Beor, originario di Petor in Mesopotamia, per maledirvi.
Rimandi
23,5 pane e acqua Gn 18,4-5. — Balaam Nm 22,5+.
Note al Testo
23,5 Mesopotamia: vedi nota a Genesi 24,10.
AT greco 23,6καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ὁ θεός σου εἰσακοῦσαι τοῦ Βαλααμ καὶ μετέστρεψεν κύριος ὁ θεός σου τὰς κατάρας εἰς εὐλογίαν ὅτι ἠγάπησέν σε κύριος ὁ θεός σου
Interconfessionale DtMa il Signore, vostro Dio, vi ama e non ha ascoltato le parole di Balaam; ha cambiato la maledizione in una benedizione per voi.
Rimandi
23,6 maledizione cambiata in benedizione Nm 22-24; Gs 24,10. — Dio ama Dt 4,37+.
AT greco 23,7οὐ προσαγορεύσεις εἰρηνικὰ αὐτοῖς καὶ συμφέροντα αὐτοῖς πάσας τὰς ἡμέρας σου εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale DtFinché vivrete, non cercherete mai pace e amicizia con questi popoli.
Note al Testo
23,7 pace e amicizia con questi popoli: altri: la loro proprietà e il loro benessere.
AT greco 23,8οὐ βδελύξῃ Ιδουμαῖον ὅτι ἀδελφός σού ἐστιν οὐ βδελύξῃ Αἰγύπτιον ὅτι πάροικος ἐγένου ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ
Interconfessionale DtNon disprezzate coloro che appartengono al popolo di Edom, perché sono vostri parenti. Non disprezzate gli Egiziani, perché avete abitato come stranieri nella loro terra.
Rimandi
23,8 in Egitto, Israele era straniero 10,19+. — atteggiamento favorevole verso gli Egiziani Is 19,18-25.
Note al Testo
23,8 Edom era l’altro nome di Esaù, fratello di Giacobbe (vedi Genesi 36,1; Deuteronomio 2,4).
AT greco 23,9υἱοὶ ἐὰν γενηθῶσιν αὐτοῖς γενεὰ τρίτη εἰσελεύσονται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου
Interconfessionale DtI loro discendenti, che abitano tra voi, potranno essere ammessi nell’assemblea dei fedeli a partire dalla terza generazione».
Rimandi
23,9 terza generazione 5,9; Es 20,5-6; Nm 14,18.
AT greco 23,10ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς παρεμβαλεῖν ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ φυλάξῃ ἀπὸ παντὸς ῥήματος πονηροῦ
Interconfessionale Dt«Quando farete guerra contro i vostri nemici e pianterete l’accampamento, state attenti a non renderlo impuro.
Note al Testo
23,10 non renderlo impuro: altri: ogni cosa cattiva.
AT greco 23,11ἐὰν ᾖ ἐν σοὶ ἄνθρωπος ὃς οὐκ ἔσται καθαρὸς ἐκ ῥύσεως αὐτοῦ νυκτός καὶ ἐξελεύσεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν
Interconfessionale DtSe ci sarà un uomo che non è puro perché di notte ha avuto una perdita di seme, uscirà fuori dell’accampamento, e non potrà rientrarvi.
Rimandi
23,11 perdita di seme notturna Lv 15,16.
AT greco 23,12καὶ ἔσται τὸ πρὸς ἑσπέραν λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ δεδυκότος ἡλίου εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν
Interconfessionale Dt23,12Verso sera si laverà, e al tramonto del sole rientrerà nell’accampamento.
AT greco 23,13καὶ τόπος ἔσται σοι ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐξελεύσῃ ἐκεῖ ἔξω
Interconfessionale Dt23,13Avrete fuori dell’accampamento un posto per i vostri bisogni.
AT greco 23,14καὶ πάσσαλος ἔσται σοι ἐπὶ τῆς ζώνης σου καὶ ἔσται ὅταν διακαθιζάνῃς ἔξω καὶ ὀρύξεις ἐν αὐτῷ καὶ ἐπαγαγὼν καλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐν αὐτῷ
Interconfessionale Dt23,14Ciascuno porterà con sé una paletta: quando dovrà soddisfare i suoi bisogni, scaverà un buco fuori dell’accampamento, e, dopo, ricoprirà con la terra i suoi escrementi.
AT greco 23,15ὅτι κύριος ὁ θεός σου ἐμπεριπατεῖ ἐν τῇ παρεμβολῇ σου ἐξελέσθαι σε καὶ παραδοῦναι τὸν ἐχθρόν σου πρὸ προσώπου σου καὶ ἔσται ἡ παρεμβολή σου ἁγία καὶ οὐκ ὀφθήσεται ἐν σοὶ ἀσχημοσύνη πράγματος καὶ ἀποστρέψει ἀπὸ σοῦ
Interconfessionale DtIl vostro accampamento è un luogo sacro, perché il Signore, vostro Dio, è presente in esso per proteggervi e per abbandonare i nemici in vostro potere. Se vede tra voi qualcosa di indecente, non vi accompagnerà più».
Rimandi
23,15 presenza di Dio 20,4; Nm 5,3.
AT greco 23,16οὐ παραδώσεις παῖδα τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ὃς προστέθειταί σοι παρὰ τοῦ κυρίου αὐτοῦ
Interconfessionale Dt«Se uno schiavo fugge dal suo padrone e cerca rifugio nel vostro territorio, non dovrete restituirlo al proprietario.
Rimandi
23,16 non restituire lo schiavo fuggito 1 Sam 30,11-15; Fm 8-21.
AT greco 23,17μετὰ σοῦ κατοικήσει ἐν ὑμῖν κατοικήσει ἐν παντὶ τόπῳ οὗ ἐὰν ἀρέσῃ αὐτῷ οὐ θλίψεις αὐτόν
Interconfessionale DtEgli potrà scegliere un luogo in cui vivere tra voi, in una delle vostre città, ed essere libero. Non lo sfrutterete!».
Rimandi
23,17 non sfruttare Es 22,20.
AT greco 23,18οὐκ ἔσται πόρνη ἀπὸ θυγατέρων Ισραηλ καὶ οὐκ ἔσται πορνεύων ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ οὐκ ἔσται τελεσφόρος ἀπὸ θυγατέρων Ισραηλ καὶ οὐκ ἔσται τελισκόμενος ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ
Interconfessionale Dt«Nessun Israelita, uomo o donna, deve darsi alla prostituzione sacra.
Rimandi
23,18 prostituzione sacra Gn 38,21-22; 1 Re 14,24; 15,12; 22,47; 2 Re 23,7; Os 4,14.
Note al Testo
23,18-19 prostituzione sacra: i culti dei popoli cananei, tra cui vivevano gli Israeliti, avevano come scopo di ottenere dagli dèi la fertilità dei campi e la fecondità del bestiame e delle famiglie. Molti riti avevano carattere sessuale e perciò nei santuari era abituale la presenza di uomini e donne a disposizione di coloro che si recavano là a rendere culto. I guadagni, frutto di questa prostituzione, erano considerati sacri.
AT greco 23,19οὐ προσοίσεις μίσθωμα πόρνης οὐδὲ ἄλλαγμα κυνὸς εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου πρὸς πᾶσαν εὐχήν ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν καὶ ἀμφότερα
Interconfessionale DtIl denaro guadagnato in questo modo non devono portarlo al tempio del Signore, vostro Dio, per adempiere un voto. Quel che fanno è in realtà una vergogna per il Signore».
Rimandi
23,19 una vergogna per il Signore 7,25+.
Note al Testo
23,19 il denaro guadagnato in questo modo: altri: il guadagno di una prostituta e il salario di un cane.
AT greco 23,20οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου τόκον ἀργυρίου καὶ τόκον βρωμάτων καὶ τόκον παντὸς πράγματος οὗ ἂν ἐκδανείσῃς
Interconfessionale Dt«Quando fate un prestito a un vostro connazionale — in denaro, cibo o qualsiasi altra cosa — non esigerete da lui interessi.
Rimandi
23,20 prestito Es 22,24+.
AT greco 23,21τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκιεῖς τῷ δὲ ἀδελφῷ σου οὐκ ἐκτοκιεῖς ἵνα εὐλογήσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν
Interconfessionale DtPotrete esigere interessi da uno straniero, ma non da un connazionale. Se osserverete questa legge nella terra che state per possedere, il Signore, vostro Dio, benedirà tutto quel che intraprenderete».
Rimandi
23,21 preferenza per il connazionale 15,3. — prendere possesso della terra che il Signore dà 1,21+.
AT greco 23,22ἐὰν δὲ εὔξῃ εὐχὴν κυρίῳ τῷ θεῷ σου οὐ χρονιεῖς ἀποδοῦναι αὐτήν ὅτι ἐκζητῶν ἐκζητήσει κύριος ὁ θεός σου παρὰ σοῦ καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρία
Interconfessionale Dt«Quando prometterete con un voto di offrire qualcosa al Signore, vostro Dio, adempite presto la promessa fatta. Se ritardate, commettete un peccato e, di sicuro, il Signore ve ne chiederà conto.
Rimandi
AT greco 23,23ἐὰν δὲ μὴ θέλῃς εὔξασθαι οὐκ ἔστιν ἐν σοὶ ἁμαρτία
Interconfessionale Dt23,23Se non farete un voto, non commetterete nessun peccato.
AT greco 23,24τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων σου φυλάξῃ καὶ ποιήσεις ὃν τρόπον εὔξω κυρίῳ τῷ θεῷ σου δόμα ὃ ἐλάλησας τῷ στόματί σου
Interconfessionale DtEseguite fedelmente i voti che pronunziate, e mantenete con generosità quel che promettete liberamente al Signore, vostro Dio».
Rimandi
23,24 eseguire 5,1+.
AT greco 23,25ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς ἀμητὸν τοῦ πλησίον σου καὶ συλλέξεις ἐν ταῖς χερσίν σου στάχυς καὶ δρέπανον οὐ μὴ ἐπιβάλῃς ἐπὶ τὸν ἀμητὸν τοῦ πλησίον σου
Interconfessionale Dt23,25«Se passate nella vigna di un altro, potrete mangiarne l’uva, finché sarete sazi; ma non ne porterete via in un cesto.
AT greco 23,26ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὸν ἀμπελῶνα τοῦ πλησίον σου φάγῃ σταφυλὴν ὅσον ψυχήν σου ἐμπλησθῆναι εἰς δὲ ἄγγος οὐκ ἐμβαλεῖς
Interconfessionale DtSe passate nel campo di grano di un altro, potrete coglierne le spighe con la mano; ma non taglierete con la falce il grano di un altro».
Rimandi
23,26 spighe strappate Mt 12,1 par.