Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 23 23,1 οὐ λήμψεται ἄνθρωπος τὴν γυναῖκα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀποκαλύψει συγκάλυμμα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
Interconfessionale «Nessuno potrà avere rapporti sessuali con una delle mogli di suo padre, perché violerebbe i diritti del padre».
23,1 una delle mogli del padre Lv 18,8+. 23,1 perché violerebbe i diritti del padre: altri: né solleverà il lembo della coperta di suo padre.
AT greco 23,2 οὐκ εἰσελεύσεται θλαδίας καὶ ἀποκεκομμένος εἰς ἐκκλησίαν κυρίου
Interconfessionale 23,2 «Un uomo che ha i testicoli schiacciati o i genitali mutilati non sarà ammesso nell’assemblea dei fedeli del Signore.
AT greco 23,3 οὐκ εἰσελεύσεται ἐκ πόρνης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου
Interconfessionale Un uomo nato da un matrimonio illegale non sarà ammesso nell’assemblea dei fedeli. Non saranno ammessi i suoi discendenti neppure dopo dieci generazioni.
23,3 nato da un matrimonio illegale: è difficile precisare il senso della parola ebraica, tradotta qui con questa espressione, e usata altrove solo in Zaccaria 9,6. Probabilmente si tratta dei figli nati dalle relazioni proibite in Levitico 18,6-20; 21,10-21. Alcuni pensano che siano i figli nati dal matrimonio di un Israelita con una donna straniera (vedi Neemia 13,1-2.23-28).
AT greco 23,4 οὐκ εἰσελεύσεται Αμμανίτης καὶ Μωαβίτης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου καὶ ἕως δεκάτης γενεᾶς οὐκ εἰσελεύσεται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Gli appartenenti al popolo degli Ammoniti e a quello dei Moabiti non saranno ammessi nell’assemblea dei fedeli e i loro discendenti neppure dopo dieci generazioni.
23,4 Ammoniti, Moabiti Gn 19,37-38; Ne 13,1-3.
AT greco 23,5 παρὰ τὸ μὴ συναντῆσαι αὐτοὺς ὑμῖν μετὰ ἄρτων καὶ ὕδατος ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένων ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ὅτι ἐμισθώσαντο ἐπὶ σὲ τὸν Βαλααμ υἱὸν Βεωρ ἐκ τῆς Μεσοποταμίας καταράσασθαί σε
Interconfessionale Essi infatti non vi hanno aiutati con pane e acqua mentre eravate in cammino dopo essere usciti dall’Egitto. Anzi, hanno pagato Balaam, figlio di Beor, originario di Petor in Mesopotamia, per maledirvi.
23,5 pane e acqua Gn 18,4-5. — Balaam Nm 22,5+. 23,5 Mesopotamia: vedi nota a Genesi 24,10.
AT greco 23,6 καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ὁ θεός σου εἰσακοῦσαι τοῦ Βαλααμ καὶ μετέστρεψεν κύριος ὁ θεός σου τὰς κατάρας εἰς εὐλογίαν ὅτι ἠγάπησέν σε κύριος ὁ θεός σου
Interconfessionale Ma il Signore, vostro Dio, vi ama e non ha ascoltato le parole di Balaam; ha cambiato la maledizione in una benedizione per voi.
23,6 maledizione cambiata in benedizione Nm 22-24; Gs 24,10. — Dio ama Dt 4,37+.
AT greco 23,7 οὐ προσαγορεύσεις εἰρηνικὰ αὐτοῖς καὶ συμφέροντα αὐτοῖς πάσας τὰς ἡμέρας σου εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Finché vivrete, non cercherete mai pace e amicizia con questi popoli.
23,7 pace e amicizia con questi popoli: altri: la loro proprietà e il loro benessere.
AT greco 23,8 οὐ βδελύξῃ Ιδουμαῖον ὅτι ἀδελφός σού ἐστιν οὐ βδελύξῃ Αἰγύπτιον ὅτι πάροικος ἐγένου ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ
Interconfessionale Non disprezzate coloro che appartengono al popolo di Edom, perché sono vostri parenti. Non disprezzate gli Egiziani, perché avete abitato come stranieri nella loro terra.
23,8 Edom era l’altro nome di Esaù, fratello di Giacobbe (vedi Genesi 36,1; Deuteronomio 2,4). 23,8 in Egitto, Israele era straniero 10,19+. — atteggiamento favorevole verso gli Egiziani Is 19,18-25.
AT greco 23,9 υἱοὶ ἐὰν γενηθῶσιν αὐτοῖς γενεὰ τρίτη εἰσελεύσονται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου
Interconfessionale I loro discendenti, che abitano tra voi, potranno essere ammessi nell’assemblea dei fedeli a partire dalla terza generazione».
23,9 terza generazione 5,9; Es 20,5-6; Nm 14,18.
AT greco 23,10 ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς παρεμβαλεῖν ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ φυλάξῃ ἀπὸ παντὸς ῥήματος πονηροῦ
Interconfessionale «Quando farete guerra contro i vostri nemici e pianterete l’accampamento, state attenti a non renderlo impuro.
23,10 non renderlo impuro: altri: ogni cosa cattiva.
AT greco 23,11 ἐὰν ᾖ ἐν σοὶ ἄνθρωπος ὃς οὐκ ἔσται καθαρὸς ἐκ ῥύσεως αὐτοῦ νυκτός καὶ ἐξελεύσεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν
Interconfessionale Se ci sarà un uomo che non è puro perché di notte ha avuto una perdita di seme, uscirà fuori dell’accampamento, e non potrà rientrarvi.
23,11 perdita di seme notturna Lv 15,16.
AT greco 23,12 καὶ ἔσται τὸ πρὸς ἑσπέραν λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ δεδυκότος ἡλίου εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν
Interconfessionale 23,12 Verso sera si laverà, e al tramonto del sole rientrerà nell’accampamento.
AT greco 23,13 καὶ τόπος ἔσται σοι ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐξελεύσῃ ἐκεῖ ἔξω
Interconfessionale 23,13 Avrete fuori dell’accampamento un posto per i vostri bisogni.
AT greco 23,14 καὶ πάσσαλος ἔσται σοι ἐπὶ τῆς ζώνης σου καὶ ἔσται ὅταν διακαθιζάνῃς ἔξω καὶ ὀρύξεις ἐν αὐτῷ καὶ ἐπαγαγὼν καλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐν αὐτῷ
Interconfessionale 23,14 Ciascuno porterà con sé una paletta: quando dovrà soddisfare i suoi bisogni, scaverà un buco fuori dell’accampamento, e, dopo, ricoprirà con la terra i suoi escrementi.
AT greco 23,15 ὅτι κύριος ὁ θεός σου ἐμπεριπατεῖ ἐν τῇ παρεμβολῇ σου ἐξελέσθαι σε καὶ παραδοῦναι τὸν ἐχθρόν σου πρὸ προσώπου σου καὶ ἔσται ἡ παρεμβολή σου ἁγία καὶ οὐκ ὀφθήσεται ἐν σοὶ ἀσχημοσύνη πράγματος καὶ ἀποστρέψει ἀπὸ σοῦ
Interconfessionale Il vostro accampamento è un luogo sacro, perché il Signore, vostro Dio, è presente in esso per proteggervi e per abbandonare i nemici in vostro potere. Se vede tra voi qualcosa di indecente, non vi accompagnerà più».
23,15 presenza di Dio 20,4; Nm 5,3.
AT greco 23,16 οὐ παραδώσεις παῖδα τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ὃς προστέθειταί σοι παρὰ τοῦ κυρίου αὐτοῦ
Interconfessionale «Se uno schiavo fugge dal suo padrone e cerca rifugio nel vostro territorio, non dovrete restituirlo al proprietario.
23,16 non restituire lo schiavo fuggito 1Sam 30,11-15; Fm 8-21.
AT greco 23,17 μετὰ σοῦ κατοικήσει ἐν ὑμῖν κατοικήσει ἐν παντὶ τόπῳ οὗ ἐὰν ἀρέσῃ αὐτῷ οὐ θλίψεις αὐτόν
Interconfessionale Egli potrà scegliere un luogo in cui vivere tra voi, in una delle vostre città, ed essere libero. Non lo sfrutterete!».
23,17 non sfruttare Es 22,20.
AT greco 23,18 οὐκ ἔσται πόρνη ἀπὸ θυγατέρων Ισραηλ καὶ οὐκ ἔσται πορνεύων ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ οὐκ ἔσται τελεσφόρος ἀπὸ θυγατέρων Ισραηλ καὶ οὐκ ἔσται τελισκόμενος ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ
Interconfessionale «Nessun Israelita, uomo o donna, deve darsi alla prostituzione sacra.
23,18 prostituzione sacra Gn 38,21-22; 1Re 14,24; 15,12; 22,47; 2Re 23,7; Os 4,14. 23,18–19 prostituzione sacra: i culti dei popoli cananei, tra cui vivevano gli Israeliti, avevano come scopo di ottenere dagli dèi la fertilità dei campi e la fecondità del bestiame e delle famiglie. Molti riti avevano carattere sessuale e perciò nei santuari era abituale la presenza di uomini e donne a disposizione di coloro che si recavano là a rendere culto. I guadagni, frutto di questa prostituzione, erano considerati sacri.
AT greco 23,19 οὐ προσοίσεις μίσθωμα πόρνης οὐδὲ ἄλλαγμα κυνὸς εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου πρὸς πᾶσαν εὐχήν ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν καὶ ἀμφότερα
Interconfessionale Il denaro guadagnato in questo modo non devono portarlo al tempio del Signore, vostro Dio, per adempiere un voto. Quel che fanno è in realtà una vergogna per il Signore».
23,19 una vergogna per il Signore 7,25+. 23,19 il denaro guadagnato in questo modo: altri: il guadagno di una prostituta e il salario di un cane.
AT greco 23,20 οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου τόκον ἀργυρίου καὶ τόκον βρωμάτων καὶ τόκον παντὸς πράγματος οὗ ἂν ἐκδανείσῃς
Interconfessionale «Quando fate un prestito a un vostro connazionale — in denaro, cibo o qualsiasi altra cosa — non esigerete da lui interessi.
23,20 prestito Es 22,24+.
AT greco 23,21 τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκιεῖς τῷ δὲ ἀδελφῷ σου οὐκ ἐκτοκιεῖς ἵνα εὐλογήσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν
Interconfessionale Potrete esigere interessi da uno straniero, ma non da un connazionale. Se osserverete questa legge nella terra che state per possedere, il Signore, vostro Dio, benedirà tutto quel che intraprenderete».
23,21 preferenza per il connazionale 15,3. — prendere possesso della terra che il Signore dà 1,21+.
AT greco 23,22 ἐὰν δὲ εὔξῃ εὐχὴν κυρίῳ τῷ θεῷ σου οὐ χρονιεῖς ἀποδοῦναι αὐτήν ὅτι ἐκζητῶν ἐκζητήσει κύριος ὁ θεός σου παρὰ σοῦ καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρία
Interconfessionale «Quando prometterete con un voto di offrire qualcosa al Signore, vostro Dio, adempite presto la promessa fatta. Se ritardate, commettete un peccato e, di sicuro, il Signore ve ne chiederà conto.
AT greco 23,23 ἐὰν δὲ μὴ θέλῃς εὔξασθαι οὐκ ἔστιν ἐν σοὶ ἁμαρτία
Interconfessionale 23,23 Se non farete un voto, non commetterete nessun peccato.
AT greco 23,24 τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων σου φυλάξῃ καὶ ποιήσεις ὃν τρόπον εὔξω κυρίῳ τῷ θεῷ σου δόμα ὃ ἐλάλησας τῷ στόματί σου
Interconfessionale Eseguite fedelmente i voti che pronunziate, e mantenete con generosità quel che promettete liberamente al Signore, vostro Dio».
23,24 eseguire 5,1+.
AT greco 23,25 ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς ἀμητὸν τοῦ πλησίον σου καὶ συλλέξεις ἐν ταῖς χερσίν σου στάχυς καὶ δρέπανον οὐ μὴ ἐπιβάλῃς ἐπὶ τὸν ἀμητὸν τοῦ πλησίον σου
Interconfessionale 23,25 «Se passate nella vigna di un altro, potrete mangiarne l’uva, finché sarete sazi; ma non ne porterete via in un cesto.
AT greco 23,26 ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὸν ἀμπελῶνα τοῦ πλησίον σου φάγῃ σταφυλὴν ὅσον ψυχήν σου ἐμπλησθῆναι εἰς δὲ ἄγγος οὐκ ἐμβαλεῖς
Interconfessionale Se passate nel campo di grano di un altro, potrete coglierne le spighe con la mano; ma non taglierete con la falce il grano di un altro».
23,26 spighe strappate Mt 12,1 par.