Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BibbiaEDU-logo

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 29 29,1καὶ ἐκάλεσεν Μωυσῆς πάντας τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ὑμεῖς ἑωράκατε πάντα ὅσα ἐποίησεν κύριος ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐνώπιον ὑμῶν Φαραω καὶ τοῖς θεράπουσιν αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ
Interconfessionale Dt29,1Mosè convocò tutti gli Israeliti e disse loro:
«Quando eravate in Egitto, avete visto con i vostri occhi in che modo il Signore ha trattato il faraone, i suoi ministri e tutti gli Egiziani.
AT greco 29,2τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους οὓς ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκεῖνα
Interconfessionale DtAvete visto come li ha messi alla prova con miracoli e con grandi prodigi.
Rimandi
29,2 miracoli e grandi prodigi 4,34+.
AT greco 29,3καὶ οὐκ ἔδωκεν κύριος ὁ θεὸς ὑμῖν καρδίαν εἰδέναι καὶ ὀφθαλμοὺς βλέπειν καὶ ὦτα ἀκούειν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
Interconfessionale Dt29,3Tuttavia, fino a oggi, il Signore vi ha resi insensibili: non avete ancora capito quel che avete visto e ascoltato!
AT greco 29,4καὶ ἤγαγεν ὑμᾶς τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ οὐκ ἐπαλαιώθη τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα ὑμῶν οὐ κατετρίβη ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν
Interconfessionale DtPer quarant’anni il Signore vi ha guidati nel deserto, e i vestiti non si sono logorati addosso a voi, né i sandali si sono consumati ai vostri piedi.
Rimandi
29,4 quarant’anni nel deserto 2,7; 8,2+. — vestiti non logorati 8,2-6.
AT greco 29,5ἄρτον οὐκ ἐφάγετε οἶνον καὶ σικερα οὐκ ἐπίετε ἵνα γνῶτε ὅτι οὗτος κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
Interconfessionale Dt29,5Non avete avuto bisogno di mangiare pane, né di bere vino o birra. Il Signore si è preso cura di voi, perché possiate comprendere che lui è il vostro Dio.
AT greco 29,6καὶ ἤλθετε ἕως τοῦ τόπου τούτου καὶ ἐξῆλθεν Σηων βασιλεὺς Εσεβων καὶ Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασαν εἰς συνάντησιν ἡμῖν ἐν πολέμῳ καὶ ἐπατάξαμεν αὐτοὺς
Interconfessionale Dt«Poi siete giunti fin qui: Sicon, re di Chesbon, e Og, re di Basan, ci hanno attaccati in battaglia, ma noi li abbiamo sconfitti.
Rimandi
29,6 Sicon, Og 1,4+.
AT greco 29,7καὶ ἐλάβομεν τὴν γῆν αὐτῶν καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδδι καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση
Interconfessionale DtCi siamo impadroniti del loro territorio e l’abbiamo dato in proprietà alle tribù di Ruben, di Gad e a metà della tribù di Manasse.
Rimandi
29,7 Ruben, Gad, Manasse 3,12-17.
AT greco 29,8καὶ φυλάξεσθε ποιεῖν πάντας τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης ἵνα συνῆτε πάντα ὅσα ποιήσετε
Interconfessionale Dt«Per questo osserverete e metterete in pratica le condizioni di quest’alleanza: così avrete successo in quel che farete».
Rimandi
29,8 osservare e mettere in pratica 5,1+.
AT greco 29,9ὑμεῖς ἑστήκατε πάντες σήμερον ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν οἱ ἀρχίφυλοι ὑμῶν καὶ ἡ γερουσία ὑμῶν καὶ οἱ κριταὶ ὑμῶν καὶ οἱ γραμματοεισαγωγεῖς ὑμῶν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ
Interconfessionale Dt«Israeliti, oggi siete tutti riuniti davanti al Signore, vostro Dio. Ci siete veramente tutti: i capi delle vostre tribù, gli anziani e gli altri responsabili,
Rimandi
29,9 riuniti davanti al Signore 4,10+.
Note al Testo
29,9 i capi delle vostre tribù: così secondo alcune traduzioni antiche. Il testo ebraico ha: i vostri capi, le vostre tribù. — gli altri responsabili: altri: gli scribi.
AT greco 29,10αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ ἔκγονα ὑμῶν καὶ ὁ προσήλυτος ὁ ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς ὑμῶν ἀπὸ ξυλοκόπου ὑμῶν καὶ ἕως ὑδροφόρου ὑμῶν
Interconfessionale Dt29,10i vostri bambini e le vostre mogli, i forestieri che vivono nel nostro accampamento e sono incaricati di tagliare legna e di attingere acqua.
AT greco 29,11παρελθεῖν ἐν τῇ διαθήκῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ ἐν ταῖς ἀραῖς αὐτοῦ ὅσα κύριος ὁ θεός σου διατίθεται πρὸς σὲ σήμερον
Interconfessionale Dt29,11Oggi, il Signore, vostro Dio, conclude con voi un’alleanza, e voi l’accettate con un giuramento solenne.
AT greco 29,12ἵνα στήσῃ σε αὐτῷ εἰς λαόν καὶ αὐτὸς ἔσται σου θεός ὃν τρόπον εἶπέν σοι καὶ ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ
Interconfessionale DtCosì egli vi farà essere il suo popolo, e sarà per voi il vostro Dio, come ha promesso a voi e ha giurato ai vostri antenati: Abramo, Isacco e Giacobbe.
Rimandi
29,12 Israele, popolo di Dio 7,6+.
AT greco 29,13καὶ οὐχ ὑμῖν μόνοις ἐγὼ διατίθεμαι τὴν διαθήκην ταύτην καὶ τὴν ἀρὰν ταύτην
Interconfessionale Dt29,13Quest’alleanza, che io vi propongo e vi chiedo di accettare con un giuramento solenne, non riguarda soltanto voi:
AT greco 29,14ἀλλὰ καὶ τοῖς ὧδε οὖσι μεθ’ ἡμῶν σήμερον ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ τοῖς μὴ οὖσιν μεθ’ ἡμῶν ὧδε σήμερον
Interconfessionale Dt29,14essa vale per chi è qui presente davanti al Signore, nostro Dio, e anche per quelli che non sono qui con noi in questo momento: i nostri discendenti».
AT greco 29,15ὅτι ὑμεῖς οἴδατε ὡς κατῳκήσαμεν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ παρήλθομεν ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν οὓς παρήλθετε
Interconfessionale Dt29,15«Vi ricordate del tempo in cui abitammo in Egitto, e dei popoli di cui abbiamo attraversato il territorio.
AT greco 29,16καὶ εἴδετε τὰ βδελύγματα αὐτῶν καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν ξύλον καὶ λίθον ἀργύριον καὶ χρυσίον ἅ ἐστιν παρ’ αὐτοῖς
Interconfessionale DtAvete visto i loro idoli vergognosi, semplici statue di legno, di pietra, d’argento e d’oro.
Rimandi
29,16 idoli fabbricati 4,28+.
AT greco 29,17μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ἀνὴρ ἢ γυνὴ ἢ πατριὰ ἢ φυλή τίνος ἡ διάνοια ἐξέκλινεν ἀπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν πορεύεσθαι λατρεύειν τοῖς θεοῖς τῶν ἐθνῶν ἐκείνων μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ῥίζα ἄνω φύουσα ἐν χολῇ καὶ πικρίᾳ
Interconfessionale DtNon ci sia tra voi uomo o donna, famiglia o tribù che oggi volti le spalle al Signore, nostro Dio, per adorare gli dèi di quei popoli: sarebbe come una pianta che produce veleno amaro.
Rimandi
29,17 passare ad adorare gli dei 13,7.14; 29,25. — veleno amaro Am 5,7; 6,12; cfr. At 8,23; Eb 12,15.
AT greco 29,18καὶ ἔσται ἐὰν ἀκούσῃ τὰ ῥήματα τῆς ἀρᾶς ταύτης καὶ ἐπιφημίσηται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ λέγων ὅσιά μοι γένοιτο ὅτι ἐν τῇ ἀποπλανήσει τῆς καρδίας μου πορεύσομαι ἵνα μὴ συναπολέσῃ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν ἀναμάρτητον
Interconfessionale Dt«Dopo aver ascoltato queste parole solenni, nessuno, contento, dica dentro di sé: “Per me andrà tutto bene; farò quel che mi pare, perché la pioggia metterà fine alla siccità!”.
Note al Testo
29,18 perché la pioggia metterà fine alla siccità: Il testo ebraico è per noi poco chiaro; secondo la nostra traduzione il senso sarebbe che uno, dentro di sé, vuole rivolgersi ad altri dèi, che egli considera donatori di pioggia. Un’altra traduzione possibile considera queste parole non pronunziate dal malvagio; esse sarebbero una riflessione che continua il discorso di Mosè: Così la terra irrigata sarà distrutta insieme a quella assetata, ossia il malvagio trascinerebbe con sé nell’idolatria anche i buoni; oppure i buoni sarebbero coinvolti nel castigo che toccherà ai malvagi.
AT greco 29,19οὐ μὴ θελήσῃ ὁ θεὸς εὐιλατεῦσαι αὐτῷ ἀλλ’ ἢ τότε ἐκκαυθήσεται ὀργὴ κυρίου καὶ ὁ ζῆλος αὐτοῦ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ καὶ κολληθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ ἀραὶ τῆς διαθήκης ταύτης αἱ γεγραμμέναι ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου καὶ ἐξαλείψει κύριος τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν
Interconfessionale Dt«Il Signore non sarà disposto a perdonarlo. Non sopporterà l’infedeltà di quell’uomo e andrà in collera contro di lui. Su quell’uomo verranno tutte le maledizioni descritte in questo libro, e il Signore cancellerà il ricordo di lui dalla faccia della terra.
Rimandi
29,19 non sopporterà Es 20,5+. — le maledizioni descritte in questo libro Ap 22,18. — cancellare il ricordo 9,14+.
AT greco 29,20καὶ διαστελεῖ αὐτὸν κύριος εἰς κακὰ ἐκ πάντων τῶν υἱῶν Ισραηλ κατὰ πάσας τὰς ἀρὰς τῆς διαθήκης τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου
Interconfessionale DtIl Signore lo escluderà dal popolo d’Israele, lo abbandonerà alle disgrazie destinate a chi trasgredisce l’alleanza e descritte negli insegnamenti di questo libro».
Rimandi
29,20 il libro della legge 28,61+.
Note al Testo
29,20 questo libro è il Deuteronomio.
AT greco 29,21καὶ ἐροῦσιν ἡ γενεὰ ἡ ἑτέρα οἱ υἱοὶ ὑμῶν οἳ ἀναστήσονται μεθ’ ὑμᾶς καὶ ὁ ἀλλότριος ὃς ἂν ἔλθῃ ἐκ γῆς μακρόθεν καὶ ὄψονται τὰς πληγὰς τῆς γῆς ἐκείνης καὶ τὰς νόσους αὐτῆς ἃς ἀπέστειλεν κύριος ἐπ’ αὐτήν
Interconfessionale Dt«Quando le generazioni future — i vostri figli che vivranno dopo di voi, oppure gli stranieri venuti da lontano — vedranno le catastrofi e i disastri con cui il Signore avrà colpito il vostro paese, diranno:
Rimandi
29,21 catastrofi e disastri 28,59.
AT greco 29,22θεῖον καὶ ἅλα κατακεκαυμένον πᾶσα ἡ γῆ αὐτῆς οὐ σπαρήσεται οὐδὲ ἀνατελεῖ οὐδὲ μὴ ἀναβῇ ἐπ’ αὐτὴν πᾶν χλωρόν ὥσπερ κατεστράφη Σοδομα καὶ Γομορρα Αδαμα καὶ Σεβωιμ ἃς κατέστρεψεν κύριος ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ
Interconfessionale Dt“Questa terra è bruciata da zolfo e sale! Non si può seminare né far crescere niente; nessuna pianta vi germoglia! È una catastrofe come quella di Sòdoma, di Gomorra, di Adma e di Seboìm, che il Signore ha distrutto nel pieno della sua collera”.
Rimandi
29,22 Adma, Seboìm Gn 19,24-25; Os 11,8.
AT greco 29,23καὶ ἐροῦσιν πάντα τὰ ἔθνη διὰ τί ἐποίησεν κύριος οὕτως τῇ γῇ ταύτῃ τίς ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς ὁ μέγας οὗτος
Interconfessionale Dt29,23«Tutti i popoli si chiederanno: “Perché il Signore ha trattato così questa terra? Che cosa significa una collera così grande?”.
AT greco 29,24καὶ ἐροῦσιν ὅτι κατελίποσαν τὴν διαθήκην κυρίου τοῦ θεοῦ τῶν πατέρων αὐτῶν ἃ διέθετο τοῖς πατράσιν αὐτῶν ὅτε ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Interconfessionale Dt«Allora si risponderà: “È successo così perché questo popolo ha trasgredito l’alleanza con il Signore, Dio dei loro antenati, che egli aveva concluso con loro quando li liberò dall’Egitto.
Rimandi
29,24 trasgredire l’alleanza 1 Re 19,10; Ger 22,9. — Dio dei loro antenati 1,11+.
AT greco 29,25καὶ πορευθέντες ἐλάτρευσαν θεοῖς ἑτέροις καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς οἷς οὐκ ἠπίσταντο οὐδὲ διένειμεν αὐτοῖς
Interconfessionale DtEssi hanno servito e adorato altri dèi: divinità che non conoscevano prima, e che il Signore non ha permesso loro di adorare.
Rimandi
29,25 altri dei 6,14+. — divinità prima sconosciute 28,36+.
AT greco 29,26καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐπαγαγεῖν ἐπ’ αὐτὴν κατὰ πάσας τὰς κατάρας τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου
Interconfessionale Dt29,26Per questo il Signore è andato in collera contro questa terra, mandandole contro tutte le maledizioni descritte in questo libro.
AT greco 29,27καὶ ἐξῆρεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ καὶ παροξυσμῷ μεγάλῳ σφόδρα καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς εἰς γῆν ἑτέραν ὡσεὶ νῦν
Interconfessionale DtMosso dal suo furore e dalla sua collera terribile, il Signore li ha strappati dalla loro terra e li ha dispersi in una terra straniera, dove si trovano ancor oggi”.
Rimandi
29,27 strappare dalla loro terra 4,27; 1 Re 14,15; Ger 12,14.
AT greco 29,28τὰ κρυπτὰ κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν τὰ δὲ φανερὰ ἡμῖν καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ποιεῖν πάντα τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου
Interconfessionale Dt«Solo il Signore, nostro Dio, può conoscere le cose nascoste; per noi e per i nostri figli vale per sempre quel che è stato rivelato, ossia mettere in pratica le leggi contenute in questi insegnamenti».
Rimandi
29,28 le leggi contenute in questi insegnamenti 27,3+.