Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 33 33,1 καὶ αὕτη ἡ εὐλογία ἣν εὐλόγησεν Μωυσῆς ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ πρὸ τῆς τελευτῆς αὐτοῦ
Interconfessionale Mosè, l’uomo di Dio, prima di morire, pronunziò sugli Israeliti questa benedizione.
33,1 benedizione: questa benedizione presenta nel testo ebraico molte difficoltà: in diversi punti è difficile capire la situazione storica a cui l’autore fa riferimento.
AT greco 33,2 καὶ εἶπεν κύριος ἐκ Σινα ἥκει καὶ ἐπέφανεν ἐκ Σηιρ ἡμῖν καὶ κατέσπευσεν ἐξ ὄρους Φαραν σὺν μυριάσιν Καδης ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ
Interconfessionale Egli disse: «Il Signore è venuto incontro al suo popolo dal monte Sinai; come il sole è sorto dalla regione di Seir ha diffuso il suo splendore dal monte Paran. Con lui c’erano migliaia di angeli; come fuoco la legge brillava nella sua mano.
33,2 il Signore è venuto dal Sinai Sal 68,18. 33,2 La regione di Seir indicava il territorio degli Edomiti (vedi 1,2 e nota a Genesi 32,4). — Paran è un monte di incerta localizzazione, e va distinto dal deserto di Paran (vedi Genesi 21,21); nel contesto di questo verso l’autore sembra collocarlo in un territorio meridionale della Palestina (vedi anche Abacuc 3,3).
AT greco 33,3 καὶ ἐφείσατο τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χεῖράς σου καὶ οὗτοι ὑπὸ σέ εἰσιν καὶ ἐδέξατο ἀπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ
Interconfessionale Il Signore ama le tribù degli Israeliti e protegge coloro che vi appartengono. Essi sono riuniti ai suoi piedi e ricevono le sue istruzioni.
33,3 Il Signore ama 4,37+. — Gli Israeliti appartengono a Dio 7,6+. 33,3 le tribù degli Israeliti: altri: i popoli. — protegge coloro che vi appartengono: altri: tutti i suoi santi sono nella tua mano.
AT greco 33,4 νόμον ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν Μωυσῆς κληρονομίαν συναγωγαῖς Ιακωβ
Interconfessionale 33,4 Mosè ci ha dato l’insegnamento che è un tesoro per la comunità d’Israele.
AT greco 33,5 καὶ ἔσται ἐν τῷ ἠγαπημένῳ ἄρχων συναχθέντων ἀρχόντων λαῶν ἅμα φυλαῖς Ισραηλ
Interconfessionale Ci fu un re per Iesurùn, quando i capi del popolo si riunirono insieme alle tribù degli Israeliti.
33,5 Iesurùn 32,15+. — l’assemblea di Israele Gs 24. 33,5 ci fu un re: il testo ebraico non permette di precisare se si tratta del Signore, oppure di Mosè, oppure del re d’Israele stabilito dal Signore. — Iesurùn: altro nome per Israele (vedi nota a 32,15).
AT greco 33,6 ζήτω Ρουβην καὶ μὴ ἀποθανέτω καὶ ἔστω πολὺς ἐν ἀριθμῷ
Interconfessionale Rimanga in vita la tribù di Ruben, e non cessi di esistere, anche se ha pochi uomini».
33,6 anche se ha pochi uomini: altri: ma sia piccolo il numero dei suoi uomini.
AT greco 33,7 καὶ αὕτη Ιουδα εἰσάκουσον κύριε φωνῆς Ιουδα καὶ εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ εἰσέλθοισαν αἱ χεῖρες αὐτοῦ διακρινοῦσιν αὐτῷ καὶ βοηθὸς ἐκ τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἔσῃ
Interconfessionale 33,7 Per la tribù di Giuda Mosè disse: «Signore, ascolta la supplica di Giuda, e riconducilo verso il suo popolo: egli combatta per la sua causa, aiutalo contro i suoi avversari».
AT greco 33,8 καὶ τῷ Λευι εἶπεν δότε Λευι δήλους αὐτοῦ καὶ ἀλήθειαν αὐτοῦ τῷ ἀνδρὶ τῷ ὁσίῳ ὃν ἐπείρασαν αὐτὸν ἐν πείρᾳ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος ἀντιλογίας
Interconfessionale Per la tribù di Levi disse: «Signore, Levi ha ricevuto i tuoi tummim, all’uomo fedele appartengono i tuoi urim; lo hai messo alla prova a Massa, hai avuto una lite con lui alla sorgente di Merìba.
33,8 tummim e urim Es 28,30; Esd 2,63. — Dio mette alla prova 8,2+. — Massa, Merìba 6,16; Es 17,1-7; Nm 20,1-13. 33,8 tummim… urim: vedi Esodo 28,30 e nota.
AT greco 33,9 ὁ λέγων τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρί οὐχ ἑόρακά σε καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ οὐκ ἐπέγνω καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἀπέγνω ἐφύλαξεν τὰ λόγιά σου καὶ τὴν διαθήκην σου διετήρησεν
Interconfessionale Gli uomini della tribù di Levi hanno detto ai genitori: “Non sappiamo chi siete!”, non hanno riconosciuto i fratelli e hanno ignorato i figli, per osservare la tua parola; ora custodiscono l’alleanza con te,
33,9 la dedizione dei leviti Es 32,26; cfr. Mt 19,29 par. — non tener conto dei legami di parentela Mt 10,37+.
AT greco 33,10 δηλώσουσιν τὰ δικαιώματά σου τῷ Ιακωβ καὶ τὸν νόμον σου τῷ Ισραηλ ἐπιθήσουσιν θυμίαμα ἐν ὀργῇ σου διὰ παντὸς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου
Interconfessionale insegnano le tue leggi e le tue istruzioni agli Israeliti, discendenti di Giacobbe; offrono sul tuo altare l’incenso profumato e i sacrifici completi.
33,10 i leviti insegnano la legge Lv 10,11+; Sir 45,17. — funzioni liturgiche 1Sam 2,28. 33,10 I sacerdoti, discendenti di Levi, avevano il compito di insegnare al popolo le leggi del Signore e di offrire i sacrifici.
AT greco 33,11 εὐλόγησον κύριε τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ δέξαι κάταξον ὀσφὺν ἐχθρῶν ἐπανεστηκότων αὐτῷ καὶ οἱ μισοῦντες αὐτὸν μὴ ἀναστήτωσαν
Interconfessionale 33,11 Signore, da’ loro nuova forza, e benedici quel che fanno; spezza la resistenza dei loro avversari, e i loro nemici non si rialzino più».
AT greco 33,12 καὶ τῷ Βενιαμιν εἶπεν ἠγαπημένος ὑπὸ κυρίου κατασκηνώσει πεποιθώς καὶ ὁ θεὸς σκιάζει ἐπ’ αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ὤμων αὐτοῦ κατέπαυσεν
Interconfessionale Per la tribù di Beniamino disse: «La tribù prediletta dal Signore possa vivere in sicurezza: il Dio Altissimo la protegge ogni giorno, e abita in mezzo ad essa».
33,12 Il testo ebraico di questo versetto è difficile. La traduzione data si basa in parte sulla traduzione greca. L’ultima frase si può anche tradurre: Beniamino è stabilito sulle spalle del Signore.
AT greco 33,13 καὶ τῷ Ιωσηφ εἶπεν ἀπ’ εὐλογίας κυρίου ἡ γῆ αὐτοῦ ἀπὸ ὡρῶν οὐρανοῦ καὶ δρόσου καὶ ἀπὸ ἀβύσσων πηγῶν κάτωθεν
Interconfessionale 33,13 Per la tribù di Giuseppe disse: «La loro terra sia benedetta dal Signore con la preziosa rugiada dal cielo e con l’acqua sorgente dal suolo;
AT greco 33,14 καὶ καθ’ ὥραν γενημάτων ἡλίου τροπῶν καὶ ἀπὸ συνόδων μηνῶν
Interconfessionale 33,14 con messi abbondanti maturate dal sole e con nuovi raccolti ogni mese;
AT greco 33,15 καὶ ἀπὸ κορυφῆς ὀρέων ἀρχῆς καὶ ἀπὸ κορυφῆς βουνῶν ἀενάων
Interconfessionale 33,15 con il miglior prodotto delle montagne e delle colline che esistono da sempre,
AT greco 33,16 καὶ καθ’ ὥραν γῆς πληρώσεως καὶ τὰ δεκτὰ τῷ ὀφθέντι ἐν τῷ βάτῳ ἔλθοισαν ἐπὶ κεφαλὴν Ιωσηφ καὶ ἐπὶ κορυφῆς δοξασθεὶς ἐν ἀδελφοῖς
Interconfessionale e con il meglio di quel che offre la terra. Il favore del Dio presente nel cespuglio scenda sulla tribù di Giuseppe, sulla testa di colui che fu il capo dei suoi fratelli.
33,16 il cespuglio Es 3,1-6. 33,16 Dio presente nel cespuglio: vedi Esodo 3,1-3. — che fu il capo dei suoi fratelli: vedi Genesi 37,5-11; 44,14.
AT greco 33,17 πρωτότοκος ταύρου τὸ κάλλος αὐτοῦ κέρατα μονοκέρωτος τὰ κέρατα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς ἔθνη κερατιεῖ ἅμα ἕως ἐπ’ ἄκρου γῆς αὗται μυριάδες Εφραιμ καὶ αὗται χιλιάδες Μανασση
Interconfessionale Sia onorato Giuseppe: ha la forza di un toro; le schiere di Èfraim, le truppe di Manasse, sono come le corna robuste di un bufalo. Con esse distrugge i popoli, tutti insieme, fino ai confini del mondo».
33,17 la forza del toro cfr. Nm 23,22+. — corna di bufalo Sal 92,11. 33,17 Èfraim… Manasse erano i due figli di Giuseppe (vedi Genesi 41,50-52).
AT greco 33,18 καὶ τῷ Ζαβουλων εἶπεν εὐφράνθητι Ζαβουλων ἐν ἐξοδίᾳ σου καί Ισσαχαρ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτοῦ
Interconfessionale 33,18 Per le tribù di Zàbulon e di Ìssacar disse: «Zàbulon, il commercio ti dia felicità, e tu, Ìssacar, sii tranquillo nelle tue tende.
AT greco 33,19 ἔθνη ἐξολεθρεύσουσιν καὶ ἐπικαλέσεσθε ἐκεῖ καὶ θύσετε θυσίαν δικαιοσύνης ὅτι πλοῦτος θαλάσσης θηλάσει σε καὶ ἐμπόρια παράλιον κατοικούντων
Interconfessionale Queste tribù chiameranno le altre sulla montagna sacra, e là offriranno veri sacrifici. Godranno la ricchezza che viene dal mare e i tesori nascosti nella sabbia».
33,19 offrire sacrifici prescritti Sal 4,6; 51,21. — la ricchezza che viene dal mare Is 60,5. 33,19 montagna sacra: forse si tratta del monte Tabor. — ricchezza… tesori: queste tribù che abitavano a sud dei Fenici avevano vantaggi dal commercio marittimo e usavano la sabbia per fabbricare il vetro.
AT greco 33,20 καὶ τῷ Γαδ εἶπεν εὐλογημένος ἐμπλατύνων Γαδ ὡς λέων ἀνεπαύσατο συντρίψας βραχίονα καὶ ἄρχοντα
Interconfessionale Per la tribù di Gad disse: «Sia benedetto il Signore che ha dato a Gad un ampio territorio! Gad è in agguato come una leonessa, sbranerà la preda dalle zampe fino alla testa.
33,20 come un leone Gn 49,9; Nm 24,9; 1Cr 12,9.
AT greco 33,21 καὶ εἶδεν ἀπαρχὴν αὐτοῦ ὅτι ἐκεῖ ἐμερίσθη γῆ ἀρχόντων συνηγμένων ἅμα ἀρχηγοῖς λαῶν δικαιοσύνην κύριος ἐποίησεν καὶ κρίσιν αὐτοῦ μετὰ Ισραηλ
Interconfessionale Gad ha scelto per sé il meglio, e là c’è la parte del condottiero, dove si riuniscono i capi del popolo; ha eseguito la volontà del Signore e le sue sentenze riguardo agli Israeliti».
33,21 ha scelto per sé il meglio 3,12-17; Nm 32. — eseguire le decisioni 3,18-20; Gs 4,12-13. 33,21 Traduzione probabile di un testo ebraico che presenta molti punti per noi oscuri. — La parte del condottiero, ossia la parte migliore. Poiché la tribù di Gad viveva nel territorio sulla riva sinistra del Giordano (vedi 3,12-16; Giosuè 13,24-28), alcuni pensano, con un’antica tradizione, che si tratti del posto sconosciuto della tomba di Mosè (vedi 34,6), condottiero degli Israeliti.
AT greco 33,22 καὶ τῷ Δαν εἶπεν Δαν σκύμνος λέοντος καὶ ἐκπηδήσεται ἐκ τοῦ Βασαν
Interconfessionale Per la tribù di Dan disse: «Dan è come un giovane leone che balza fuori dai boschi di Basan».
33,22 giovane leone Gn 49,9.
AT greco 33,23 καὶ τῷ Νεφθαλι εἶπεν Νεφθαλι πλησμονὴ δεκτῶν καὶ ἐμπλησθήτω εὐλογίαν παρὰ κυρίου θάλασσαν καὶ λίβα κληρονομήσει
Interconfessionale 33,23 Per la tribù di Nèftali disse: «Nèftali è pieno della benevolenza del Signore e ricolmo della sua benedizione. Il suo territorio si estende dal mare fino al meridione».
AT greco 33,24 καὶ τῷ Ασηρ εἶπεν εὐλογητὸς ἀπὸ τέκνων Ασηρ καὶ ἔσται δεκτὸς τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ βάψει ἐν ἐλαίῳ τὸν πόδα αὐτοῦ
Interconfessionale Per la tribù di Aser disse: «Aser sia benedetto più degli altri figli di Giacobbe, prediletto tra i suoi fratelli. Il suo olio sarà tanto abbondante che egli vi bagnerà i piedi.
33,24 bagnare i piedi nell’olio Gb 29,6.
AT greco 33,25 σίδηρος καὶ χαλκὸς τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ ἔσται καὶ ὡς αἱ ἡμέραι σου ἡ ἰσχύς σου
Interconfessionale È sicuro dietro a porte sbarrate da ferro e da bronzo, la sua forza duri tutta la sua vita».
33,25 la sua forza: il senso della parola ebraica è per noi oscuro, e si tenta di dedurlo dalle antiche traduzioni.
AT greco 33,26 οὐκ ἔστιν ὥσπερ ὁ θεὸς τοῦ ἠγαπημένου ὁ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὸν οὐρανὸν βοηθός σου καὶ ὁ μεγαλοπρεπὴς τοῦ στερεώματος
Interconfessionale Mosè concluse: «Nessun Dio è come il Dio di Iesurùn: per aiutare il suo popolo scende dal cielo e cavalca le nubi pieno di maestà.
33,26 nessuno è come Dio 3,24; Es 15,11; cfr. Dt 32,39+. — Iesurùn 32,15+. — le nubi carro di Dio Sal 104,3+. 33,26 Iesurùn: vedi nota a 32,15.
AT greco 33,27 καὶ σκέπασις θεοῦ ἀρχῆς καὶ ὑπὸ ἰσχὺν βραχιόνων ἀενάων καὶ ἐκβαλεῖ ἀπὸ προσώπου σου ἐχθρὸν λέγων ἀπόλοιο
Interconfessionale Israeliti, Dio è vostro rifugio da sempre; sulla terra vi sostengono le braccia del Dio Eterno. Egli scaccia i nemici davanti a voi e vi ordina di sterminarli.
33,27 Dio rifugio Sal 90,1. 33,27 ordina di sterminarli: vedi nota a 2,34.
AT greco 33,28 καὶ κατασκηνώσει Ισραηλ πεποιθὼς μόνος ἐπὶ γῆς Ιακωβ ἐπὶ σίτῳ καὶ οἴνῳ καὶ ὁ οὐρανὸς αὐτῷ συννεφὴς δρόσῳ
Interconfessionale Il popolo d’Israele vive sicuro in un paese ricco di frumento e di vino; i discendenti di Giacobbe vivono accanto a una fonte abbondante, e il cielo dona loro la sua rugiada.
33,28 sicurezza 33,12; Ger 23,6. — accanto a una fonte Nm 23,9. — la rugiada Gn 27,28.
AT greco 33,29 μακάριος σύ Ισραηλ τίς ὅμοιός σοι λαὸς σῳζόμενος ὑπὸ κυρίου ὑπερασπιεῖ ὁ βοηθός σου καὶ ἡ μάχαιρα καύχημά σου καὶ ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου καὶ σὺ ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῶν ἐπιβήσῃ
Interconfessionale Israeliti, voi siete un popolo felice! Nessun altro popolo è stato salvato dal Signore: egli vi protegge come uno scudo; è la spada che vi rende vittoriosi. I vostri nemici imploreranno pietà, e voi umilierete il loro orgoglio».
33,29 popolo felice Sal 1,1+. — Dio come uno scudo Sal 3,4+.