Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BibbiaEDU-logo

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 33 33,1καὶ αὕτη ἡ εὐλογία ἣν εὐλόγησεν Μωυσῆς ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ πρὸ τῆς τελευτῆς αὐτοῦ
Interconfessionale DtMosè, l’uomo di Dio, prima di morire, pronunziò sugli Israeliti questa benedizione.
Note al Testo
33,1 benedizione: questa benedizione presenta nel testo ebraico molte difficoltà: in diversi punti è difficile capire la situazione storica a cui l’autore fa riferimento.
AT greco 33,2καὶ εἶπεν κύριος ἐκ Σινα ἥκει καὶ ἐπέφανεν ἐκ Σηιρ ἡμῖν καὶ κατέσπευσεν ἐξ ὄρους Φαραν σὺν μυριάσιν Καδης ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ
Interconfessionale DtEgli disse:
«Il Signore è venuto incontro al suo popolo dal monte Sinai;
come il sole è sorto dalla regione di Seir
ha diffuso il suo splendore dal monte Paran.
Con lui c’erano migliaia di angeli;
come fuoco la legge brillava nella sua mano.
Rimandi
33,2 il Signore è venuto dal Sinai Sal 68,18.
Note al Testo
33,2 La regione di Seir indicava il territorio degli Edomiti (vedi 1,2 e nota a Genesi 32,4). — Paran è un monte di incerta localizzazione, e va distinto dal deserto di Paran (vedi Genesi 21,21); nel contesto di questo verso l’autore sembra collocarlo in un territorio meridionale della Palestina (vedi anche Abacuc 3,3).
AT greco 33,3καὶ ἐφείσατο τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χεῖράς σου καὶ οὗτοι ὑπὸ σέ εἰσιν καὶ ἐδέξατο ἀπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ
Interconfessionale DtIl Signore ama le tribù degli Israeliti
e protegge coloro che vi appartengono.
Essi sono riuniti ai suoi piedi
e ricevono le sue istruzioni.
Rimandi
33,3 Il Signore ama 4,37+. — Gli Israeliti appartengono a Dio 7,6+.
Note al Testo
33,3 le tribù degli Israeliti: altri: i popoli. — protegge coloro che vi appartengono: altri: tutti i suoi santi sono nella tua mano.
AT greco 33,4νόμον ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν Μωυσῆς κληρονομίαν συναγωγαῖς Ιακωβ
Interconfessionale Dt33,4Mosè ci ha dato l’insegnamento
che è un tesoro per la comunità d’Israele.
AT greco 33,5καὶ ἔσται ἐν τῷ ἠγαπημένῳ ἄρχων συναχθέντων ἀρχόντων λαῶν ἅμα φυλαῖς Ισραηλ
Interconfessionale DtCi fu un re per Iesurùn,
quando i capi del popolo si riunirono insieme alle tribù degli Israeliti.

Rimandi
33,5 Iesurùn 32,15+. — l’assemblea di Israele Gs 24.
Note al Testo
33,5 ci fu un re: il testo ebraico non permette di precisare se si tratta del Signore, oppure di Mosè, oppure del re d’Israele stabilito dal Signore. — Iesurùn: altro nome per Israele (vedi nota a 32,15).
AT greco 33,6ζήτω Ρουβην καὶ μὴ ἀποθανέτω καὶ ἔστω πολὺς ἐν ἀριθμῷ
Interconfessionale DtRimanga in vita la tribù di Ruben,
e non cessi di esistere,
anche se ha pochi uomini».

Note al Testo
33,6 anche se ha pochi uomini: altri: ma sia piccolo il numero dei suoi uomini.
AT greco 33,7καὶ αὕτη Ιουδα εἰσάκουσον κύριε φωνῆς Ιουδα καὶ εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ εἰσέλθοισαν αἱ χεῖρες αὐτοῦ διακρινοῦσιν αὐτῷ καὶ βοηθὸς ἐκ τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἔσῃ
Interconfessionale Dt33,7Per la tribù di Giuda Mosè disse:
«Signore, ascolta la supplica di Giuda,
e riconducilo verso il suo popolo:
egli combatta per la sua causa,
aiutalo contro i suoi avversari».

AT greco 33,8καὶ τῷ Λευι εἶπεν δότε Λευι δήλους αὐτοῦ καὶ ἀλήθειαν αὐτοῦ τῷ ἀνδρὶ τῷ ὁσίῳ ὃν ἐπείρασαν αὐτὸν ἐν πείρᾳ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος ἀντιλογίας
Interconfessionale DtPer la tribù di Levi disse:
«Signore, Levi ha ricevuto i tuoi tummim,
all’uomo fedele appartengono i tuoi urim;
lo hai messo alla prova a Massa,
hai avuto una lite con lui alla sorgente di Merìba.
Rimandi
33,8 tummim e urim Es 28,30; Esd 2,63. — Dio mette alla prova 8,2+. — Massa, Merìba 6,16; Es 17,1-7; Nm 20,1-13.
Note al Testo
33,8 tummim… urim: vedi Esodo 28,30 e nota.
AT greco 33,9ὁ λέγων τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρί οὐχ ἑόρακά σε καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ οὐκ ἐπέγνω καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἀπέγνω ἐφύλαξεν τὰ λόγιά σου καὶ τὴν διαθήκην σου διετήρησεν
Interconfessionale DtGli uomini della tribù di Levi
hanno detto ai genitori:
“Non sappiamo chi siete!”,
non hanno riconosciuto i fratelli
e hanno ignorato i figli,
per osservare la tua parola;
ora custodiscono l’alleanza con te,
Rimandi
33,9 la dedizione dei leviti Es 32,26; cfr. Mt 19,29 par. — non tener conto dei legami di parentela Mt 10,37+.
AT greco 33,10δηλώσουσιν τὰ δικαιώματά σου τῷ Ιακωβ καὶ τὸν νόμον σου τῷ Ισραηλ ἐπιθήσουσιν θυμίαμα ἐν ὀργῇ σου διὰ παντὸς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου
Interconfessionale Dtinsegnano le tue leggi e le tue istruzioni
agli Israeliti, discendenti di Giacobbe;
offrono sul tuo altare
l’incenso profumato e i sacrifici completi.
Rimandi
33,10 i leviti insegnano la legge Lv 10,11+; Sir 45,17. — funzioni liturgiche 1 Sam 2,28.
Note al Testo
33,10 I sacerdoti, discendenti di Levi, avevano il compito di insegnare al popolo le leggi del Signore e di offrire i sacrifici.
AT greco 33,11εὐλόγησον κύριε τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ δέξαι κάταξον ὀσφὺν ἐχθρῶν ἐπανεστηκότων αὐτῷ καὶ οἱ μισοῦντες αὐτὸν μὴ ἀναστήτωσαν
Interconfessionale Dt33,11Signore, da’ loro nuova forza,
e benedici quel che fanno;
spezza la resistenza dei loro avversari,
e i loro nemici non si rialzino più».

AT greco 33,12καὶ τῷ Βενιαμιν εἶπεν ἠγαπημένος ὑπὸ κυρίου κατασκηνώσει πεποιθώς καὶ ὁ θεὸς σκιάζει ἐπ’ αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ὤμων αὐτοῦ κατέπαυσεν
Interconfessionale DtPer la tribù di Beniamino disse:
«La tribù prediletta dal Signore
possa vivere in sicurezza:
il Dio Altissimo la protegge ogni giorno,
e abita in mezzo ad essa».

Note al Testo
33,12 Il testo ebraico di questo versetto è difficile. La traduzione data si basa in parte sulla traduzione greca. L’ultima frase si può anche tradurre: Beniamino è stabilito sulle spalle del Signore.
AT greco 33,13καὶ τῷ Ιωσηφ εἶπεν ἀπ’ εὐλογίας κυρίου ἡ γῆ αὐτοῦ ἀπὸ ὡρῶν οὐρανοῦ καὶ δρόσου καὶ ἀπὸ ἀβύσσων πηγῶν κάτωθεν
Interconfessionale Dt33,13Per la tribù di Giuseppe disse:
«La loro terra sia benedetta dal Signore
con la preziosa rugiada dal cielo
e con l’acqua sorgente dal suolo;
AT greco 33,14καὶ καθ’ ὥραν γενημάτων ἡλίου τροπῶν καὶ ἀπὸ συνόδων μηνῶν
Interconfessionale Dt33,14con messi abbondanti maturate dal sole
e con nuovi raccolti ogni mese;
AT greco 33,15καὶ ἀπὸ κορυφῆς ὀρέων ἀρχῆς καὶ ἀπὸ κορυφῆς βουνῶν ἀενάων
Interconfessionale Dt33,15con il miglior prodotto delle montagne e delle colline
che esistono da sempre,
AT greco 33,16καὶ καθ’ ὥραν γῆς πληρώσεως καὶ τὰ δεκτὰ τῷ ὀφθέντι ἐν τῷ βάτῳ ἔλθοισαν ἐπὶ κεφαλὴν Ιωσηφ καὶ ἐπὶ κορυφῆς δοξασθεὶς ἐν ἀδελφοῖς
Interconfessionale Dte con il meglio di quel che offre la terra.
Il favore del Dio presente nel cespuglio
scenda sulla tribù di Giuseppe,
sulla testa di colui che fu il capo dei suoi fratelli.
Rimandi
33,16 il cespuglio Es 3,1-6.
Note al Testo
33,16 Dio presente nel cespuglio: vedi Esodo 3,1-3. — che fu il capo dei suoi fratelli: vedi Genesi 37,5-11; 44,14.
AT greco 33,17πρωτότοκος ταύρου τὸ κάλλος αὐτοῦ κέρατα μονοκέρωτος τὰ κέρατα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς ἔθνη κερατιεῖ ἅμα ἕως ἐπ’ ἄκρου γῆς αὗται μυριάδες Εφραιμ καὶ αὗται χιλιάδες Μανασση
Interconfessionale DtSia onorato Giuseppe:
ha la forza di un toro;
le schiere di Èfraim,
le truppe di Manasse,
sono come le corna robuste di un bufalo.
Con esse distrugge i popoli,
tutti insieme,
fino ai confini del mondo».

Rimandi
33,17 la forza del toro cfr. Nm 23,22+. — corna di bufalo Sal 92,11.
Note al Testo
33,17 Èfraim… Manasse erano i due figli di Giuseppe (vedi Genesi 41,50-52).
AT greco 33,18καὶ τῷ Ζαβουλων εἶπεν εὐφράνθητι Ζαβουλων ἐν ἐξοδίᾳ σου καί Ισσαχαρ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτοῦ
Interconfessionale Dt33,18Per le tribù di Zàbulon e di Ìssacar disse:
«Zàbulon, il commercio ti dia felicità,
e tu, Ìssacar, sii tranquillo nelle tue tende.
AT greco 33,19ἔθνη ἐξολεθρεύσουσιν καὶ ἐπικαλέσεσθε ἐκεῖ καὶ θύσετε θυσίαν δικαιοσύνης ὅτι πλοῦτος θαλάσσης θηλάσει σε καὶ ἐμπόρια παράλιον κατοικούντων
Interconfessionale DtQueste tribù chiameranno le altre sulla montagna sacra,
e là offriranno veri sacrifici.
Godranno la ricchezza che viene dal mare
e i tesori nascosti nella sabbia».

Rimandi
33,19 offrire sacrifici prescritti Sal 4,6; 51,21. — la ricchezza che viene dal mare Is 60,5.
Note al Testo
33,19 montagna sacra: forse si tratta del monte Tabor. — ricchezza… tesori: queste tribù che abitavano a sud dei Fenici avevano vantaggi dal commercio marittimo e usavano la sabbia per fabbricare il vetro.
AT greco 33,20καὶ τῷ Γαδ εἶπεν εὐλογημένος ἐμπλατύνων Γαδ ὡς λέων ἀνεπαύσατο συντρίψας βραχίονα καὶ ἄρχοντα
Interconfessionale DtPer la tribù di Gad disse:
«Sia benedetto il Signore
che ha dato a Gad un ampio territorio!
Gad è in agguato come una leonessa,
sbranerà la preda dalle zampe fino alla testa.
Rimandi
33,20 come un leone Gn 49,9; Nm 24,9; 1 Cr 12,9.
AT greco 33,21καὶ εἶδεν ἀπαρχὴν αὐτοῦ ὅτι ἐκεῖ ἐμερίσθη γῆ ἀρχόντων συνηγμένων ἅμα ἀρχηγοῖς λαῶν δικαιοσύνην κύριος ἐποίησεν καὶ κρίσιν αὐτοῦ μετὰ Ισραηλ
Interconfessionale DtGad ha scelto per sé il meglio,
e là c’è la parte del condottiero,
dove si riuniscono i capi del popolo;
ha eseguito la volontà del Signore
e le sue sentenze riguardo agli Israeliti».

Rimandi
33,21 ha scelto per sé il meglio 3,12-17; Nm 32. — eseguire le decisioni 3,18-20; Gs 4,12-13.
Note al Testo
33,21 Traduzione probabile di un testo ebraico che presenta molti punti per noi oscuri. — La parte del condottiero, ossia la parte migliore. Poiché la tribù di Gad viveva nel territorio sulla riva sinistra del Giordano (vedi 3,12-16; Giosuè 13,24-28), alcuni pensano, con un’antica tradizione, che si tratti del posto sconosciuto della tomba di Mosè (vedi Dt 34,6), condottiero degli Israeliti.
AT greco 33,22καὶ τῷ Δαν εἶπεν Δαν σκύμνος λέοντος καὶ ἐκπηδήσεται ἐκ τοῦ Βασαν
Interconfessionale DtPer la tribù di Dan disse:
«Dan è come un giovane leone
che balza fuori dai boschi di Basan».

Rimandi
33,22 giovane leone Gn 49,9.
AT greco 33,23καὶ τῷ Νεφθαλι εἶπεν Νεφθαλι πλησμονὴ δεκτῶν καὶ ἐμπλησθήτω εὐλογίαν παρὰ κυρίου θάλασσαν καὶ λίβα κληρονομήσει
Interconfessionale Dt33,23Per la tribù di Nèftali disse:
«Nèftali è pieno della benevolenza del Signore
e ricolmo della sua benedizione.
Il suo territorio si estende dal mare fino al meridione».

AT greco 33,24καὶ τῷ Ασηρ εἶπεν εὐλογητὸς ἀπὸ τέκνων Ασηρ καὶ ἔσται δεκτὸς τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ βάψει ἐν ἐλαίῳ τὸν πόδα αὐτοῦ
Interconfessionale DtPer la tribù di Aser disse:
«Aser sia benedetto più degli altri figli di Giacobbe,
prediletto tra i suoi fratelli.
Il suo olio sarà tanto abbondante
che egli vi bagnerà i piedi.
Rimandi
33,24 bagnare i piedi nell’olio Gb 29,6.
AT greco 33,25σίδηρος καὶ χαλκὸς τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ ἔσται καὶ ὡς αἱ ἡμέραι σου ἡ ἰσχύς σου
Interconfessionale DtÈ sicuro dietro a porte
sbarrate da ferro e da bronzo,
la sua forza duri tutta la sua vita».

Note al Testo
33,25 la sua forza: il senso della parola ebraica è per noi oscuro, e si tenta di dedurlo dalle antiche traduzioni.
AT greco 33,26οὐκ ἔστιν ὥσπερ ὁ θεὸς τοῦ ἠγαπημένου ὁ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὸν οὐρανὸν βοηθός σου καὶ ὁ μεγαλοπρεπὴς τοῦ στερεώματος
Interconfessionale DtMosè concluse:
«Nessun Dio è come il Dio di Iesurùn:
per aiutare il suo popolo scende dal cielo
e cavalca le nubi pieno di maestà.
Rimandi
33,26 nessuno è come Dio 3,24; Es 15,11; cfr. Dt 32,39+. — Iesurùn 32,15+. — le nubi carro di Dio Sal 104,3+.
Note al Testo
33,26 Iesurùn: vedi nota a 32,15.
AT greco 33,27καὶ σκέπασις θεοῦ ἀρχῆς καὶ ὑπὸ ἰσχὺν βραχιόνων ἀενάων καὶ ἐκβαλεῖ ἀπὸ προσώπου σου ἐχθρὸν λέγων ἀπόλοιο
Interconfessionale DtIsraeliti, Dio è vostro rifugio da sempre;
sulla terra vi sostengono le braccia del Dio Eterno.
Egli scaccia i nemici davanti a voi
e vi ordina di sterminarli.
Rimandi
33,27 Dio rifugio Sal 90,1.
Note al Testo
33,27 ordina di sterminarli: vedi nota a 2,34.
AT greco 33,28καὶ κατασκηνώσει Ισραηλ πεποιθὼς μόνος ἐπὶ γῆς Ιακωβ ἐπὶ σίτῳ καὶ οἴνῳ καὶ ὁ οὐρανὸς αὐτῷ συννεφὴς δρόσῳ
Interconfessionale DtIl popolo d’Israele vive sicuro
in un paese ricco di frumento e di vino;
i discendenti di Giacobbe vivono
accanto a una fonte abbondante,
e il cielo dona loro la sua rugiada.
Rimandi
33,28 sicurezza 33,12; Ger 23,6. — accanto a una fonte Nm 23,9. — la rugiada Gn 27,28.
AT greco 33,29μακάριος σύ Ισραηλ τίς ὅμοιός σοι λαὸς σῳζόμενος ὑπὸ κυρίου ὑπερασπιεῖ ὁ βοηθός σου καὶ ἡ μάχαιρα καύχημά σου καὶ ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου καὶ σὺ ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῶν ἐπιβήσῃ
Interconfessionale DtIsraeliti, voi siete un popolo felice!
Nessun altro popolo è stato salvato dal Signore:
egli vi protegge come uno scudo;
è la spada che vi rende vittoriosi.
I vostri nemici imploreranno pietà,
e voi umilierete il loro orgoglio».
Rimandi
33,29 popolo felice Sal 1,1+. — Dio come uno scudo Sal 3,4+.