Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BibbiaEDU-logo

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 4 4,1καὶ νῦν Ισραηλ ἄκουε τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν κριμάτων ὅσα ἐγὼ διδάσκω ὑμᾶς σήμερον ποιεῖν ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν
Interconfessionale Dt«Israeliti, ascoltate dunque le leggi e le norme che io vi insegno. Mettetele in pratica: così potrete vivere ed entrare in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi.
Rimandi
4,1 Israeliti, ascoltate 5,1; 6,4; 9,1; 20,3; 27,9. — mettete in pratica le leggi per vivere 5,33; 6,24; 8,1; 16,20; 30,16.19-20; Lv 18,5+; Am 5,14. — la terra che Dio sta per dare Dt 3,20+. — Dio dei vostri padri 1,11+.
AT greco 4,2οὐ προσθήσετε πρὸς τὸ ῥῆμα ὃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν καὶ οὐκ ἀφελεῖτε ἀπ’ αὐτοῦ φυλάσσεσθε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον
Interconfessionale DtNon aggiungete e non togliete nulla a quel che vi dico; ma osservate i comandamenti che vi do in nome del Signore, vostro Dio.
Rimandi
4,2 Non aggiungete e non togliete nulla 13,1; Qo 3,14; Ap 22,18-19; cfr. Dt 5,22. — a quel che vi dico 6,2; 12,11.14.28; 13,1. — i comandamenti che vi do 4,40; 6,6; 7,11; 8,11; 10,13; 11,13.27; 13,19; 27,4.10; 28,1.13; 30,2.8.11.16; Es 34,11; Gs 22,5; cfr. Dt 5,31+.
AT greco 4,3οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ἑωράκασιν πάντα ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τῷ Βεελφεγωρ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ὅστις ἐπορεύθη ὀπίσω Βεελφεγωρ ἐξέτριψεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐξ ὑμῶν
Interconfessionale DtAvete visto con i vostri occhi quel che il Signore, vostro Dio, ha fatto in Baal-Peor: egli ha tolto di mezzo tutti quelli che avevano adorato il dio Baal di Peor.
Note al Testo
4,3 Baal-Peor: altro nome di Bet-Peor (vedi 3,29); qui si ricorda l’episodio narrato in Numeri 25,1-9.
AT greco 4,4ὑμεῖς δὲ οἱ προσκείμενοι κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν ζῆτε πάντες ἐν τῇ σήμερον
Interconfessionale Dt4,4Voi che siete rimasti fedeli al Signore, vostro Dio, siete ancora tutti vivi.
AT greco 4,5ἴδετε δέδειχα ὑμῖν δικαιώματα καὶ κρίσεις καθὰ ἐνετείλατό μοι κύριος ποιῆσαι οὕτως ἐν τῇ γῇ εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομεῖν αὐτήν
Interconfessionale DtVedete, io vi insegno le leggi e le norme che il Signore, mio Dio, mi ha incaricato di darvi, perché le mettiate in pratica nella terra che state per conquistare.
Rimandi
4,5 conquistare la terra che il Signore dà 1,21+.
AT greco 4,6καὶ φυλάξεσθε καὶ ποιήσετε ὅτι αὕτη ἡ σοφία ὑμῶν καὶ ἡ σύνεσις ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσιν πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ ἐροῦσιν ἰδοὺ λαὸς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων τὸ ἔθνος τὸ μέγα τοῦτο
Interconfessionale DtOsservatele con impegno: mostreranno la vostra saggezza e la vostra intelligenza di fronte agli altri popoli. Quando essi sentiranno parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa grande nazione è l’unico popolo saggio e intelligente!”.
Rimandi
4,6 mostrare saggezza e intelligenza Sal 19,8; Gb 28,28; Prv 9,10; Sir 1,14-20.
AT greco 4,7ὅτι ποῖον ἔθνος μέγα ᾧ ἐστιν αὐτῷ θεὸς ἐγγίζων αὐτοῖς ὡς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν πᾶσιν οἷς ἐὰν αὐτὸν ἐπικαλεσώμεθα
Interconfessionale DtInfatti, nessun’altra nazione, anche se è forte, ha un Dio così vicino a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo preghiamo.
Rimandi
4,7 Dio vicino al suo popolo 4,32-34; 6,15; 7,21; Sal 145,18; 148,14.
AT greco 4,8καὶ ποῖον ἔθνος μέγα ᾧ ἐστιν αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίματα δίκαια κατὰ πάντα τὸν νόμον τοῦτον ὃν ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον
Interconfessionale DtE nessuna grande nazione possiede leggi e norme giuste, come gli insegnamenti che oggi vi trasmetto».
Rimandi
4,8 leggi date da Dio Sal 147,19-20.
AT greco 4,9πρόσεχε σεαυτῷ καὶ φύλαξον τὴν ψυχήν σου σφόδρα μὴ ἐπιλάθῃ πάντας τοὺς λόγους οὓς ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ μὴ ἀποστήτωσαν ἀπὸ τῆς καρδίας σου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ συμβιβάσεις τοὺς υἱούς σου καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν σου
Interconfessionale Dt«State però bene attenti! Fate di tutto per non dimenticare i fatti che avete visto con i vostri occhi: finché vivrete non svaniscano dal vostro cuore! Li racconterete anche ai vostri figli e ai figli dei vostri figli.
Rimandi
4,9 non dimenticare il Signore 4,23; 6,12; 8,11.19; 26,13; 32,18. — insegnamenti da trasmettere Es 10,2+.
AT greco 4,10ἡμέραν ἣν ἔστητε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἐν Χωρηβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας ὅτε εἶπεν κύριος πρός με ἐκκλησίασον πρός με τὸν λαόν καὶ ἀκουσάτωσαν τὰ ῥήματά μου ὅπως μάθωσιν φοβεῖσθαί με πάσας τὰς ἡμέρας ἃς αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν διδάξωσιν
Interconfessionale DtIn particolare, ricordatevi del giorno in cui siete stati alla presenza del Signore, vostro Dio, sul monte Oreb. Il Signore mi aveva detto: “Raduna il popolo alla mia presenza. Io farò sentire le mie parole: essi impareranno e mi rispetteranno finché vivranno nella loro terra. Insegneranno le mie parole anche ai loro figli”.
Rimandi
4,10 Israele sull’Oreb Es 19,16-20. — Raduna il popolo alla mia presenza 29,9-12; 31,12; Gs 24,1. — rispettare il Signore Dt 5,29; 6,2.13.24; 8,6; 10,12.20; 13,5; 14,23; 17,19; 28,58; 31,12; Prv 1,7+; Sir 1,11+.
Note al Testo
4,10 monte Oreb: vedi nota a Esodo 3,1.
AT greco 4,11καὶ προσήλθετε καὶ ἔστητε ὑπὸ τὸ ὄρος καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρὶ ἕως τοῦ οὐρανοῦ σκότος γνόφος θύελλα φωνὴ μεγάλη
Interconfessionale DtAllora vi siete avvicinati e vi siete fermati ai piedi del monte che bruciava: le sue fiamme arrivavano fino al cielo; era buio e c’erano nubi molto dense.
Rimandi
4,11 buio e nubi molto dense del Sinai 5,22; Es 20,21; Eb 12,18.
AT greco 4,12καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐκ μέσου τοῦ πυρός φωνὴν ῥημάτων ὑμεῖς ἠκούσατε καὶ ὁμοίωμα οὐκ εἴδετε ἀλλ’ ἢ φωνήν
Interconfessionale DtDal fuoco il Signore vi ha rivolto le sue parole: voi avete ascoltato, ma non avete visto niente; si sentiva solo la voce!
Rimandi
4,12 Dio ha parlato a Israele 4,36; 5,22-27; Es 19,16.19; Eb 12,19.
AT greco 4,13καὶ ἀνήγγειλεν ὑμῖν τὴν διαθήκην αὐτοῦ ἣν ἐνετείλατο ὑμῖν ποιεῖν τὰ δέκα ῥήματα καὶ ἔγραψεν αὐτὰ ἐπὶ δύο πλάκας λιθίνας
Interconfessionale DtIl Signore vi ha annunziato la sua alleanza, che vi ha ordinato di osservare: i dieci comandamenti scritti su due tavole di pietra.
Rimandi
4,13 tavole di pietra 5,22; 9,9-17; Es 24,12+.
Note al Testo
4,13 i dieci comandamenti: il testo ebraico ha: le dieci parole (vedi Esodo 20,1 e nota).
AT greco 4,14καὶ ἐμοὶ ἐνετείλατο κύριος ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ διδάξαι ὑμᾶς δικαιώματα καὶ κρίσεις ποιεῖν αὐτὰ ὑμᾶς ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομεῖν αὐτήν
Interconfessionale Dt4,14In quell’occasione, il Signore mi ordinò di insegnarvi le leggi e le norme che voi metterete in pratica nella terra che state per conquistare.
AT greco 4,15καὶ φυλάξεσθε σφόδρα τὰς ψυχὰς ὑμῶν ὅτι οὐκ εἴδετε ὁμοίωμα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ᾗ ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν Χωρηβ ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός
Interconfessionale Dt4,15Quando il Signore vi parlò dal fuoco sul monte Oreb, voi non vedeste nessuna sembianza; state perciò bene attenti, perché è in gioco la vostra stessa vita:
AT greco 4,16μὴ ἀνομήσητε καὶ ποιήσητε ὑμῖν ἑαυτοῖς γλυπτὸν ὁμοίωμα πᾶσαν εἰκόνα ὁμοίωμα ἀρσενικοῦ ἢ θηλυκοῦ
Interconfessionale Dtnon dovete perdervi a fare statue che rappresentino un dio sotto forma di uomo o di donna,
Rimandi
4,16 non idoli 4,23; 5,8; Es 20,4+. — raffigurazioni Rm 1,23.
AT greco 4,17ὁμοίωμα παντὸς κτήνους τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς γῆς ὁμοίωμα παντὸς ὀρνέου πτερωτοῦ ὃ πέταται ὑπὸ τὸν οὐρανόν
Interconfessionale Dt4,17e neppure sotto forma di un qualunque animale che vive sulla terra, o di un uccello che vola in cielo,
AT greco 4,18ὁμοίωμα παντὸς ἑρπετοῦ ὃ ἕρπει ἐπὶ τῆς γῆς ὁμοίωμα παντὸς ἰχθύος ὅσα ἐστὶν ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς
Interconfessionale Dt4,18o di una bestia che striscia sul suolo, o di un pesce che vive nelle acque sotto la terra.
AT greco 4,19καὶ μὴ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας καὶ πάντα τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ πλανηθεὶς προσκυνήσῃς αὐτοῖς καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς ἃ ἀπένειμεν κύριος ὁ θεός σου αὐτὰ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τοῖς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ
Interconfessionale DtQuando alzate gli occhi e vedete il sole, la luna e le stelle, come schiere ordinate nei cieli, non dovete cedere alla tentazione di inginocchiarvi e di venerare quelle cose: il Signore, vostro Dio, le ha lasciate adorare a tutti gli altri popoli della terra.
Rimandi
4,19 culto degli astri 17,3; 2 Re 17,16; 23,4-5; Ger 8,2; Ez 8,16; Gb 31,26-28; Sap 13,2.
AT greco 4,20ὑμᾶς δὲ ἔλαβεν ὁ θεὸς καὶ ἐξήγαγεν ὑμᾶς ἐκ τῆς καμίνου τῆς σιδηρᾶς ἐξ Αἰγύπτου εἶναι αὐτῷ λαὸν ἔγκληρον ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ
Interconfessionale DtIl Signore invece vi ha presi e liberati dall’Egitto come da una fornace per fondere il ferro. Voleva farvi diventare suo popolo, sua proprietà, come oggi difatti siete».
Rimandi
4,20 popolo di Dio 7,6; 14,2; 26,18.
Note al Testo
4,20 fornace per fondere il ferro: questa immagine vuole indicare la situazione insopportabile degli Ebrei oppressi e sfruttati in Egitto.
AT greco 4,21καὶ κύριος ἐθυμώθη μοι περὶ τῶν λεγομένων ὑφ’ ὑμῶν καὶ ὤμοσεν ἵνα μὴ διαβῶ τὸν Ιορδάνην τοῦτον καὶ ἵνα μὴ εἰσέλθω εἰς τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ θεὸς δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ
Interconfessionale Dt«Il Signore, vostro Dio, se la prese con me a causa vostra e dichiarò che non avrei passato il Giordano e non sarei entrato nella terra fertile che egli sta per darvi in proprietà.
Rimandi
4,21 Dio se la prese con Mosè 1,37+. — terra fertile 1,25+. — data 3,20+.
AT greco 4,22ἐγὼ γὰρ ἀποθνῄσκω ἐν τῇ γῇ ταύτῃ καὶ οὐ διαβαίνω τὸν Ιορδάνην τοῦτον ὑμεῖς δὲ διαβαίνετε καὶ κληρονομήσετε τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην
Interconfessionale DtOrmai sto per morire in questa terra e non passerò il Giordano; ma voi lo attraverserete e possederete quella terra fertile.
Rimandi
4,22 morte di Mosè Dt 34,1-12. — possedere la terra 1,21+.
AT greco 4,23προσέχετε ὑμεῖς μὴ ἐπιλάθησθε τὴν διαθήκην κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἣν διέθετο πρὸς ὑμᾶς καὶ ποιήσητε ὑμῖν ἑαυτοῖς γλυπτὸν ὁμοίωμα πάντων ὧν συνέταξεν κύριος ὁ θεός σου
Interconfessionale DtState bene attenti a non dimenticare l’alleanza che il Signore, vostro Dio, ha fatto con voi, e a non farvi statue che rappresentino una qualsiasi cosa: il Signore, vostro Dio, me lo ha proibito.
Rimandi
4,23 non dimenticare l’alleanza che il Signore ha fatto 4,9+.
AT greco 4,24ὅτι κύριος ὁ θεός σου πῦρ καταναλίσκον ἐστίν θεὸς ζηλωτής
Interconfessionale DtInfatti il Signore, vostro Dio, è come un fuoco che divora: non sopporta di avere rivali.
Rimandi
4,24 Dio è come un fuoco che divora 9,3; Is 33,14; Eb 12,29; cfr. Es 24,17; Is 30,27.
Note al Testo
4,24 non sopporta di avere rivali: l’ebraico usa l’espressione: è un Dio geloso (vedi Esodo 20,5 e nota).
AT greco 4,25ἐὰν δὲ γεννήσῃς υἱοὺς καὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν σου καὶ χρονίσητε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἀνομήσητε καὶ ποιήσητε γλυπτὸν ὁμοίωμα παντὸς καὶ ποιήσητε τὰ πονηρὰ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν παροργίσαι αὐτόν
AT greco 4,26διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὅτι ἀπωλείᾳ ἀπολεῖσθε ἀπὸ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν οὐχὶ πολυχρονιεῖτε ἡμέρας ἐπ’ αὐτῆς ἀλλ’ ἢ ἐκτριβῇ ἐκτριβήσεσθε
AT greco 4,27καὶ διασπερεῖ κύριος ὑμᾶς ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν καὶ καταλειφθήσεσθε ὀλίγοι ἀριθμῷ ἐν τοῖς ἔθνεσιν εἰς οὓς εἰσάξει κύριος ὑμᾶς ἐκεῖ
Interconfessionale DtIl Signore vi disperderà in mezzo agli altri popoli, e solo una piccola parte di voi sopravvivrà in mezzo alle nazioni dove il Signore vi condurrà.
Rimandi
4,27 dispersione Lv 26,33+; 2 Re 17,6. — una piccola parte sopravvivrà Dt 28,62; Is 10,20-22; 11,11; 28,5.
AT greco 4,28καὶ λατρεύσετε ἐκεῖ θεοῖς ἑτέροις ἔργοις χειρῶν ἀνθρώπων ξύλοις καὶ λίθοις οἳ οὐκ ὄψονται οὐδὲ μὴ ἀκούσωσιν οὔτε μὴ φάγωσιν οὔτε μὴ ὀσφρανθῶσιν
Interconfessionale DtIn quei luoghi sarete costretti a rendere culto a dèi fatti dagli uomini, semplici pezzi di legno e di pietra, che non sono in grado né di vedere, né di ascoltare, né di mangiare, né di sentire odori.
Rimandi
4,28 dei fatti dagli uomini 28,36.64; 29,16; 2 Re 19,18; Is 44,9-20; Sal 115,4-8.
AT greco 4,29καὶ ζητήσετε ἐκεῖ κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν καὶ εὑρήσετε ὅταν ἐκζητήσητε αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου ἐν τῇ θλίψει σου
Interconfessionale DtMa di là, vorrete tornare al Signore, vostro Dio, e vi avvicinerete a lui se lo invocherete con tutto il cuore e con tutta l’anima.
Rimandi
4,29 vorrete tornare al Signore Is 45,19; 51,1; Ger 29,13-14; 50,4; Os 3,5; 5,15; Sal 9,11+. — con tutto il cuore Dt 6,5; 10,12; 11,13; 13,4; 26,16; 30,2; Gs 22,5; 23,14; 1 Re 2,4; 2 Re 23,3.25.
AT greco 4,30καὶ εὑρήσουσίν σε πάντες οἱ λόγοι οὗτοι ἐπ’ ἐσχάτῳ τῶν ἡμερῶν καὶ ἐπιστραφήσῃ πρὸς κύριον τὸν θεόν σου καὶ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς αὐτοῦ
Interconfessionale DtQuando vi saranno accadute tutte queste cose, nella sofferenza tornerete alla fine al Signore, vostro Dio, e gli darete ascolto:
Rimandi
4,30 tornerete al Signore 30,1-5; Ger 3,22; 4,1; Os 6,1; 14,2; cfr. Lv 26,40-45; Ger 29,12-15; 2 Cr 15,2-5. — dare ascolto Dt 8,20; 9,23; 13,15.19; 27,10; 28,1-2.15; 30,20; Gn 22,18; Es 19,5; Gs 24,24.
AT greco 4,31ὅτι θεὸς οἰκτίρμων κύριος ὁ θεός σου οὐκ ἐγκαταλείψει σε οὐδὲ μὴ ἐκτρίψει σε οὐκ ἐπιλήσεται τὴν διαθήκην τῶν πατέρων σου ἣν ὤμοσεν αὐτοῖς
Interconfessionale Dtegli è un Dio pieno di misericordia, non vi abbandonerà e non vi distruggerà; egli non dimenticherà mai l’alleanza che ha fatto con i vostri padri».
Rimandi
4,31 Dio è pieno di misericordia 13,18; 30,2; Es 33,19; Sal 103,8.
AT greco 4,32ἐπερωτήσατε ἡμέρας προτέρας τὰς γενομένας προτέρας σου ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἔκτισεν ὁ θεὸς ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ οὐρανοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ εἰ γέγονεν κατὰ τὸ ῥῆμα τὸ μέγα τοῦτο εἰ ἤκουσται τοιοῦτο
Interconfessionale Dt«Ricercate pure nel passato, nei tempi che furono prima di voi, dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra! Ricercate pure da un’estremità all’altra del mondo! È mai accaduto un fatto così grandioso, o si è mai sentito dire qualcosa di simile?
Rimandi
4,32 Dio creò l’uomo Gn 1,26-27; 2,7-8.18-23; Sir 17,1.
AT greco 4,33εἰ ἀκήκοεν ἔθνος φωνὴν θεοῦ ζῶντος λαλοῦντος ἐκ μέσου τοῦ πυρός ὃν τρόπον ἀκήκοας σὺ καὶ ἔζησας
Interconfessionale DtC’è mai stato un popolo che ha udito Dio parlare dal fuoco, come l’avete udito voi, e sia rimasto vivo?
Note al Testo
4,33 udito Dio… e sia rimasto vivo: gli Israeliti erano convinti che era impossibile vedere Dio o soltanto entrare in relazione diretta con lui e continuare a vivere (vedi 5,24-26 e Esodo 33,20). — parlare dal fuoco: vedi nota a Esodo 19,18.
AT greco 4,34εἰ ἐπείρασεν ὁ θεὸς εἰσελθὼν λαβεῖν ἑαυτῷ ἔθνος ἐκ μέσου ἔθνους ἐν πειρασμῷ καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασιν μεγάλοις κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἐνώπιόν σου βλέποντος
Interconfessionale DtC’è mai stato un dio che è andato a prendersi il suo popolo schiavo di un altro? Avete ben visto quel che il Signore, vostro Dio, ha fatto in Egitto! Egli ha usato tutti i mezzi: prodigi meravigliosi, battaglie, una potenza mai vista. Egli ha fatto paura a tutti!
Rimandi
4,34 prodigi meravigliosi 6,22; 7,19; 26,8; 29,2; Es 7,3; Sal 78,43; 105,27; At 2,43+. — una potenza mai vista 5,15; 7,19; 11,2; 26,8; cfr. 3,24+.
Note al Testo
4,34-35 In questi versetti si riassume quanto è avvenuto in Egitto (vedi Esodo 7,14-12,36) e lo scopo per cui è avvenuto (vedi Esodo 10,2).
AT greco 4,35ὥστε εἰδῆσαί σε ὅτι κύριος ὁ θεός σου οὗτος θεός ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ
Interconfessionale Dt4,35Vi è stato fatto vedere tutto questo, perché vi rendiate conto che il Signore è Dio, e non ce n’è un altro all’infuori di lui.
AT greco 4,36ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀκουστὴ ἐγένετο ἡ φωνὴ αὐτοῦ παιδεῦσαί σε καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἔδειξέν σοι τὸ πῦρ αὐτοῦ τὸ μέγα καὶ τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἤκουσας ἐκ μέσου τοῦ πυρός
Interconfessionale DtEgli vi ha fatto udire la sua voce dal cielo per educarvi; vi ha mostrato il suo fuoco grandioso sulla terra, e voi avete udito le sue parole che venivano dal fuoco.
Rimandi
4,36 Dio ha parlato a Israele 4,12+.
AT greco 4,37διὰ τὸ ἀγαπῆσαι αὐτὸν τοὺς πατέρας σου καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ’ αὐτοὺς ὑμᾶς καὶ ἐξήγαγέν σε αὐτὸς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ τῇ μεγάλῃ ἐξ Αἰγύπτου
Interconfessionale DtProprio perché ha amato i vostri padri, ha scelto voi che siete i loro discendenti, e vi ha fatti uscire dall’Egitto, è intervenuto di persona con grande potenza.
Rimandi
4,37 Dio ama 7,8.13; 10,15; 23,6; 33,3; 1 Re 10,9; Ger 31,3.
AT greco 4,38ἐξολεθρεῦσαι ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερά σου πρὸ προσώπου σου εἰσαγαγεῖν σε δοῦναί σοι τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομεῖν καθὼς ἔχεις σήμερον
Interconfessionale DtPoi ha messo in fuga davanti a voi nazioni più grandi e potenti per farvi entrare nella loro terra e darvela in possesso. Come ancora è oggi.
Rimandi
4,38 ha messo in fuga nazioni 9,4; 11,23; Es 34,24; Nm 32,21; Gs 3,10; 13,6; Gdc 2,21; 11,23; Sal 44,3.
AT greco 4,39καὶ γνώσῃ σήμερον καὶ ἐπιστραφήσῃ τῇ διανοίᾳ ὅτι κύριος ὁ θεός σου οὗτος θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ
Interconfessionale Dt4,39Sappiate dunque oggi e tenete sempre a mente che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ce n’è un altro.
AT greco 4,40καὶ φυλάξῃ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ τοῖς υἱοῖς σου μετὰ σέ ὅπως μακροήμεροι γένησθε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι πάσας τὰς ἡμέρας
Interconfessionale DtOsservate le sue leggi e i suoi ordini, che oggi vi comunico, perché voi e i vostri figli siate felici e perché possiate rimanere a lungo nella terra che il Signore, vostro Dio, vi dà per sempre».
Rimandi
4,40 gli ordini che io vi comunico 4,2+. — siate felici 5,16.29.33; 6,3.18.24; 10,13; 12,25; 19,13; 22,7. — rimanere a lungo 4,26+.
AT greco 4,41τότε ἀφώρισεν Μωυσῆς τρεῖς πόλεις πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου
Interconfessionale Dt4,41In quel tempo Mosè scelse tre città che sono oltre il Giordano, verso oriente.
AT greco 4,42φυγεῖν ἐκεῖ τὸν φονευτήν ὃς ἂν φονεύσῃ τὸν πλησίον οὐκ εἰδὼς καὶ οὗτος οὐ μισῶν αὐτὸν πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ τρίτης καὶ καταφεύξεται εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων καὶ ζήσεται
Interconfessionale DtIn esse poteva rifugiarsi chi uccideva un uomo involontariamente, senza mai averlo odiato: se egli fuggiva in una di quelle città, poteva aver salva la vita.
Rimandi
4,42 luogo di rifugio 19,1-13; Es 21,13; Nm 35,9-34; Gs 20.
AT greco 4,43τὴν Βοσορ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ γῇ τῇ πεδινῇ τῷ Ρουβην καὶ τὴν Ραμωθ ἐν Γαλααδ τῷ Γαδδι καὶ τὴν Γαυλων ἐν Βασαν τῷ Μανασση
Interconfessionale Dt4,43Esse erano: Beser, nel deserto, sull’altipiano, per la tribù di Ruben; Ramot, in Gàlaad, per la tribù di Gad; Golan, in Basan, per la tribù di Manasse.
AT greco 4,44οὗτος ὁ νόμος ὃν παρέθετο Μωυσῆς ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ
Interconfessionale Dt4,44Questo è l’insegnamento che Mosè espose agli Israeliti:
AT greco 4,45ταῦτα τὰ μαρτύρια καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα ἐλάλησεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Interconfessionale Dt4,45sono le istruzioni, le leggi e le norme che comunicò loro quando furono usciti dall’Egitto.
AT greco 4,46ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν φάραγγι ἐγγὺς οἴκου Φογωρ ἐν γῇ Σηων βασιλέως τῶν Αμορραίων ὃς κατῴκει ἐν Εσεβων οὓς ἐπάταξεν Μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Interconfessionale DtEssi si trovavano al di là del Giordano, nella valle di fronte a Bet-Peor, nel territorio di Sicon, re degli Amorrei, che abitava in Chesbon. Mosè e gli Israeliti lo avevano sconfitto dopo essere usciti dall’Egitto.
Note al Testo
4,46 Bet-Peor: vedi nota a 3,29.
AT greco 4,47καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν Ωγ βασιλέως τῆς Βασαν δύο βασιλέων τῶν Αμορραίων οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου
Interconfessionale DtAvevano conquistato il suo territorio e anche quello di Og, re di Basan (Sicon e Og erano due re amorrei che stavano al di là del Giordano, verso oriente).
Rimandi
4,47 Sicon, Og 1,4+.
AT greco 4,48ἀπὸ Αροηρ ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Αρνων καὶ ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ Σηων ὅ ἐστιν Αερμων
Interconfessionale DtIl territorio di questi due re era la regione da Aroèr, che è sulla valle dell’Arnon, fino al monte Sirion, cioè l’Ermon.
Note al Testo
4,48 Arnon: vedi nota a 2,24. — Sirion, così con l’antica traduzione siriaca; nel testo ebraico si legge: Sion, da non confondersi però con la parola che indica il monte Sion di Gerusalemme: in ebraico i due nomi sono scritti e pronunciati in modo leggermente diverso.
AT greco 4,49πᾶσαν τὴν Αραβα πέραν τοῦ Ιορδάνου κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου ὑπὸ Ασηδωθ τὴν λαξευτήν
Interconfessionale DtComprendeva la zona dell’Araba oltre il Giordano, verso oriente, fino al mare dell’Araba, sotto le pendici del Pisga.
Rimandi
4,49 Pisga 3,17+.
Note al Testo
4,49 Araba: vedi nota a 1,1.