Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Deuteronomio

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 7 7,1 ἐὰν δὲ εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι καὶ ἐξαρεῖ ἔθνη μεγάλα ἀπὸ προσώπου σου τὸν Χετταῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Αμορραῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον ἑπτὰ ἔθνη πολλὰ καὶ ἰσχυρότερα ὑμῶν
Interconfessionale «Il Signore, vostro Dio, vi condurrà nella terra che state per occupare, e davanti a voi manderà via molti popoli: gli Ittiti, i Gergesei, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei: sette popoli più grandi e più potenti di voi.
7,1 occupare la terra che il Signore dà 1,21+. — sette popoli At 13,19; cfr. Dt 20,17; Es 3,8.
AT greco 7,2 καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ πατάξεις αὐτούς ἀφανισμῷ ἀφανιεῖς αὐτούς οὐ διαθήσῃ πρὸς αὐτοὺς διαθήκην οὐδὲ μὴ ἐλεήσητε αὐτούς
Interconfessionale Il Signore, vostro Dio, li metterà in vostro potere, e voi li sconfiggerete. Allora dovrete sterminare tutti questi popoli: non farete alleanza con loro e non ne avrete pietà!
7,2 non farete alleanza cfr. Gs 9,1-27. 7,2 dovrete sterminare: vedi 2,34 e nota.
AT greco 7,3 οὐδὲ μὴ γαμβρεύσητε πρὸς αὐτούς τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τῷ υἱῷ αὐτοῦ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ λήμψῃ τῷ υἱῷ σου
Interconfessionale Non dovrete imparentarvi con loro: non lascerete che le vostre figlie sposino i loro figli e non darete in moglie ai vostri figli le loro figlie.
7,3 influenza delle donne Nm 25,2+; 31,15-16.
AT greco 7,4 ἀποστήσει γὰρ τὸν υἱόν σου ἀπ’ ἐμοῦ καὶ λατρεύσει θεοῖς ἑτέροις καὶ ὀργισθήσεται θυμῷ κύριος εἰς ὑμᾶς καὶ ἐξολεθρεύσει σε τὸ τάχος
Interconfessionale Altrimenti farebbero allontanare i vostri figli dal seguire me, e i vostri figli adorerebbero altri dèi. Il Signore andrebbe in collera contro di voi e vi distruggerebbe senza esitare.
7,4 allontanare da dio 4,25-27. — altri dei Es 20,3+.
AT greco 7,5 ἀλλ’ οὕτως ποιήσετε αὐτοῖς τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί
Interconfessionale Al contrario, con loro vi comporterete così: distruggerete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri e brucerete le statue dei loro dèi.
7,5 distruzione dei luoghi di culto 12,2-3; Es 34,13+; cfr. Dt 16,21. 7,5 stele: vedi nota a Esodo 23,28. — pali sacri: erano collegati con il culto della dea Asera, divinità cananea della fecondità, dalla quale deriva il nome con cui sono indicati in ebraico.
AT greco 7,6 ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ κυρίῳ τῷ θεῷ σου καὶ σὲ προείλατο κύριος ὁ θεός σου εἶναί σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον παρὰ πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς
Interconfessionale Voi, infatti, siete un popolo consacrato al servizio del Signore, vostro Dio: egli vi ha scelti per essere un popolo speciale: la sua proprietà particolare fra tutti i popoli della terra.
7,6 popolo consacrato 14,2.21; 26,19; 28,9; cfr. Es 19,6; 22,20. — proprietà particolare del Signore 14,2; 26,18; Es 19,5; Tt 2,14; 1Pt 2,9; cfr. Rm 9,4. 7,6 proprietà particolare: tipica espressione per dire che Israele appartiene in modo unico al Signore (vedi Esodo 19,6).
AT greco 7,7 οὐχ ὅτι πολυπληθεῖτε παρὰ πάντα τὰ ἔθνη προείλατο κύριος ὑμᾶς καὶ ἐξελέξατο ὑμᾶς ὑμεῖς γάρ ἐστε ὀλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη
Interconfessionale Il Signore vi ha presi a cuore e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli; anzi, voi siete il più piccolo di tutti i popoli!
7,7 Israele senza merito 9,5.
AT greco 7,8 ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀγαπᾶν κύριον ὑμᾶς καὶ διατηρῶν τὸν ὅρκον ὃν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐξήγαγεν κύριος ὑμᾶς ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐλυτρώσατο ἐξ οἴκου δουλείας ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου
Interconfessionale Il Signore però vi ama e ha voluto mantenere la promessa fatta ai vostri padri: perciò vi ha liberati con la sua potenza e, mentre eravate ancora schiavi, vi ha riscattati dalla mano del faraone, re d’Egitto.
7,8 potenza del Signore 3,24+. — ha riscattato Israele 9,26; 13,6; 15,15; 21,8; 24,18; Mic 6,4. — dalla schiavitù 5,6+. — il Signore vi ama Dt 4,37+.
AT greco 7,9 καὶ γνώσῃ ὅτι κύριος ὁ θεός σου οὗτος θεός θεὸς πιστός ὁ φυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν καὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ εἰς χιλίας γενεὰς
Interconfessionale «Riconoscete dunque che il Signore, vostro Dio, è il vero Dio. Egli è il Dio fedele che mantiene l’alleanza e l’amicizia per mille generazioni con coloro che l’amano e osservano i suoi comandamenti.
7,9 Dio mantiene l’alleanza Ne 1,5. — Dio è fedele 5,10; Es 20,6; 1Cor 1,9; 10,13. — amare dio 5,10+.
AT greco 7,10 καὶ ἀποδιδοὺς τοῖς μισοῦσιν κατὰ πρόσωπον ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς καὶ οὐχὶ βραδυνεῖ τοῖς μισοῦσιν κατὰ πρόσωπον ἀποδώσει αὐτοῖς
Interconfessionale Invece, castiga subito e fa perire chi lo odia: il Signore non perde tempo con lui, ma lo ripaga immediatamente.
7,10 ripagare 32,41; cfr. 24,16.
AT greco 7,11 καὶ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ταῦτα ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιεῖν
Interconfessionale Osserverete dunque gli ordini, le leggi e le norme che oggi vi comunico, e li metterete in pratica».
7,11 osservare e mettere in pratica 5,1+. — le leggi e le norme che oggi vi comunico 4,2+.
AT greco 7,12 καὶ ἔσται ἡνίκα ἂν ἀκούσητε πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ φυλάξητε καὶ ποιήσητε αὐτά καὶ διαφυλάξει κύριος ὁ θεός σού σοι τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος ὃ ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν
Interconfessionale «Se ascolterete queste norme, le osserverete e le metterete in pratica, il Signore, vostro Dio, manterrà con voi l’alleanza e l’amicizia promesse ai vostri padri.
7,12–15 Se voi… egli 11,13-15; 28,1-14; Es 15,26.
AT greco 7,13 καὶ ἀγαπήσει σε καὶ εὐλογήσει σε καὶ πληθυνεῖ σε καὶ εὐλογήσει τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὸν καρπὸν τῆς γῆς σου τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι
Interconfessionale Egli vi amerà, vi benedirà e vi renderà numerosi: nella terra che ha promesso ai vostri padri di darvi, egli renderà fecondi voi e fertili i vostri campi; avrete in abbondanza frumento, mosto e olio; le vostre vacche e i vostri greggi si moltiplicheranno.
7,13 benedizione e prosperità 28,4; Prv 10,22; Sir 33,17. 7,13 vi benedirà e vi renderà numerosi… di darvi: vedi note a 1,7 e 1,10. Qui il rendere numerosi suona ancora come promessa, a differenza di 1,10 e di Genesi 47,27; Esodo 1,7.
AT greco 7,14 εὐλογητὸς ἔσῃ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν ἄγονος οὐδὲ στεῖρα καὶ ἐν τοῖς κτήνεσίν σου
Interconfessionale 7,14 Sarete benedetti più di tutti i popoli: fra voi e fra il vostro bestiame nessuno sarà sterile.
AT greco 7,15 καὶ περιελεῖ κύριος ἀπὸ σοῦ πᾶσαν μαλακίαν καὶ πάσας νόσους Αἰγύπτου τὰς πονηράς ἃς ἑώρακας καὶ ὅσα ἔγνως οὐκ ἐπιθήσει ἐπὶ σὲ καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπὶ πάντας τοὺς μισοῦντάς σε
Interconfessionale Il Signore terrà lontana ogni disgrazia e non manderà su di voi alcuna di quelle terribili malattie dell’Egitto, che voi ben conoscete; anzi, le manderà su quelli che vi odiano.
7,15 le malattie dell’Egitto 4,34; 28,60; Es 7,8-11,10.
AT greco 7,16 καὶ φάγῃ πάντα τὰ σκῦλα τῶν ἐθνῶν ἃ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτοῖς καὶ οὐ λατρεύσεις τοῖς θεοῖς αὐτῶν ὅτι σκῶλον τοῦτό ἐστίν σοι
Interconfessionale Distruggete dunque tutti i popoli che il Signore, vostro Dio, sta per darvi in mano; non lasciatevi prendere dalla compassione per loro e non adorate i loro dèi: questo sarebbe per voi una trappola».
7,16 non lasciarsi prendere dalla compassione 13,9; 19,13.21; 25,12. — adorare gli dei 7,4; 8,9; 11,16; 13,3.7.14; 29,25. — una trappola Es 23,33+.
AT greco 7,17 ἐὰν δὲ λέγῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου ὅτι πολὺ τὸ ἔθνος τοῦτο ἢ ἐγώ πῶς δυνήσομαι ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς
Interconfessionale 7,17 «Forse penserai: “Quelle nazioni sono più numerose di me, come potrò scacciarle?”.
AT greco 7,18 οὐ φοβηθήσῃ αὐτούς μνείᾳ μνησθήσῃ ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεός σου τῷ Φαραω καὶ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις
Interconfessionale Non aver paura di loro! Ricordati sempre di quel che il Signore, tuo Dio, fece al faraone e a tutti gli Egiziani:
7,18 non aver paura del nemico 3,2+.
AT greco 7,19 τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους οὓς εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκεῖνα τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν ὡς ἐξήγαγέν σε κύριος ὁ θεός σου οὕτως ποιήσει κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν οὓς σὺ φοβῇ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν
Interconfessionale ricordati delle grandi prove che hai visto con i tuoi occhi, dei segni, dei miracoli, della potenza grandiosa e straordinaria con cui il Signore, tuo Dio, ti ha liberato. Il Signore, tuo Dio, tratterà allo stesso modo tutti i popoli dei quali hai paura.
7,19 segni e miracoli 4,34+. — potenza grandissima e straordinaria 4,34+. — liberazione dall’Egitto 5,6+.
AT greco 7,20 καὶ τὰς σφηκίας ἀποστελεῖ κύριος ὁ θεός σου εἰς αὐτούς ἕως ἂν ἐκτριβῶσιν οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ κεκρυμμένοι ἀπὸ σοῦ
Interconfessionale Il Signore, tuo Dio, manderà contro di loro i calabroni, così periranno anche quelli che saranno rimasti illesi o si saranno nascosti al tuo passaggio.
7,20 i calabroni Es 23,28-30. 7,20 calabroni: vedi nota a Esodo 23,28.
AT greco 7,21 οὐ τρωθήσῃ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν ὅτι κύριος ὁ θεός σου ἐν σοί θεὸς μέγας καὶ κραταιός
Interconfessionale Non lasciarti spaventare da loro, perché il Signore, tuo Dio, è con te: egli, il Dio grande e terribile.
7,21 Non lasciarti spaventare 1,29+. — il Signore è con Israele 4,7+.
AT greco 7,22 καὶ καταναλώσει κύριος ὁ θεός σου τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου κατὰ μικρὸν μικρόν οὐ δυνήσῃ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς τὸ τάχος ἵνα μὴ γένηται ἡ γῆ ἔρημος καὶ πληθυνθῇ ἐπὶ σὲ τὰ θηρία τὰ ἄγρια
Interconfessionale Il Signore, tuo Dio, manderà via a poco a poco quelle nazioni davanti a te: tu non le potrai sconfiggere in fretta, altrimenti le bestie selvatiche si moltiplicherebbero a tuo danno.
7,22 le manderà via a poco a poco Es 23,29-30.
AT greco 7,23 καὶ παραδώσει αὐτοὺς κύριος ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ ἀπολέσει αὐτοὺς ἀπωλείᾳ μεγάλῃ ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ αὐτούς
Interconfessionale Ma il Signore, tuo Dio, le consegnerà in tuo potere: le getterà in un enorme spavento, fino a quando saranno distrutte.
7,23 spavento fino allo sterminio 28,20.
AT greco 7,24 καὶ παραδώσει τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν καὶ ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐκ τοῦ τόπου ἐκείνου οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπόν σου ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃς αὐτούς
Interconfessionale Metterà nelle tue mani i loro re: devi far scomparire anche il ricordo dei loro nomi. Nessuno potrà resisterti, fino a quando li avrai distrutti.
7,24 re distrutti Gs 8,1; 10,8.16-43.
AT greco 7,25 τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί οὐκ ἐπιθυμήσεις ἀργύριον οὐδὲ χρυσίον ἀπ’ αὐτῶν καὶ οὐ λήμψῃ σεαυτῷ μὴ πταίσῃς δι’ αὐτό ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν
Interconfessionale Brucerai le statue dei loro dèi: non desiderare l’argento e l’oro di quelle statue e non tenerlo per te, altrimenti ne resteresti preso come in una trappola: questi idoli sono una vergogna per il Signore, tuo Dio.
7,25 Brucerai le statue dei loro dei 7,5; 9,21; 2Re 10,26; Ger 43,12. — vergogna per il Signore Dt 12,31; 17,1; 18,12; 22,5; 23,19; 24,4; 25,16; 27,15; Prv 11,1.20; 15,18; 16,5; cfr. Dt 13,15; 20,18; 32,16; Ger 32,35; Ez 8,6-17.
AT greco 7,26 καὶ οὐκ εἰσοίσεις βδέλυγμα εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ ἔσῃ ἀνάθημα ὥσπερ τοῦτο προσοχθίσματι προσοχθιεῖς καὶ βδελύγματι βδελύξῃ ὅτι ἀνάθημά ἐστιν
Interconfessionale Non introdurli in casa tua, altrimenti dovrai essere distrutto come loro; devi disprezzarli e detestarli perché sono destinati alla distruzione».
7,26 essere distrutto… destinati alla distruzione: vedi 2,34 e nota.