Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
BibbiaEDU-logo

Esodo

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν εἰσπεπορευμένων εἰς Αἴγυπτον ἅμα Ιακωβ τῷ πατρὶ αὐτῶν ἕκαστος πανοικίᾳ αὐτῶν εἰσήλθοσαν
Interconfessionale EsQuesti sono i nomi degli Israeliti che scesero in Egitto con il loro padre Giacobbe e con le loro famiglie:
Note al Testo
1,1 i nomi: l’elenco si limita agli antenati delle dodici tribù e al loro padre Giacobbe. Per gli altri nomi vedi Genesi 46,8-27.
AT greco 1,2Ρουβην Συμεων Λευι Ιουδας
Interconfessionale Es1,2Ruben, Simeone, Levi, Giuda,
AT greco 1,3Ισσαχαρ Ζαβουλων καὶ Βενιαμιν
Interconfessionale Es1,3Ìssacar, Zàbulon, Beniamino,
AT greco 1,4Δαν καὶ Νεφθαλι Γαδ καὶ Ασηρ
Interconfessionale Es1,4Dan, Nèftali, Gad e Aser.
AT greco 1,5Ιωσηφ δὲ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ ἦσαν δὲ πᾶσαι ψυχαὶ ἐξ Ιακωβ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα
Interconfessionale EsGiuseppe si trovava già in Egitto. Tutti insieme i discendenti di Giacobbe erano settanta persone.
Note al Testo
1,5 settanta: l’antica versione greca seguita da Atti, 7,14, ha settantacinque. Caso identico in Genesi 46,27 (vedi nota).
AT greco 1,6ἐτελεύτησεν δὲ Ιωσηφ καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη
Interconfessionale EsCon il passare del tempo morirono Giuseppe, i suoi fratelli e quella generazione.
Note al Testo
1,6 Giuseppe: della sua morte si parla in Genesi 50,26; qui si ricorda la morte di quelli che scesero da Canaan in Egitto (vedi pure Atti 7,15).
AT greco 1,7οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν καὶ χυδαῖοι ἐγένοντο καὶ κατίσχυον σφόδρα σφόδρα ἐπλήθυνεν δὲ ἡ γῆ αὐτούς
Interconfessionale EsGli Israeliti però ebbero molti figli e diventarono così numerosi e forti che riempirono tutto il territorio.
Rimandi
1,7 ebbero molti figli Dt 26,5; Sal 105,24; Gdt 5,10; At 7,17; 13,17.
Note al Testo
1,7 riempirono tutto il territorio: come in Genesi 47,27 (vedi nota) si constata che si sta compiendo la promessa di una numerosa discendenza fatta da Dio ad Abramo (vedi Genesi 12,2; 13,16; 15,5; 17,5-6), a Isacco (vedi Genesi 26,4.24) e a Giacobbe (vedi Genesi 28,14; 35,11).
AT greco 1,8ἀνέστη δὲ βασιλεὺς ἕτερος ἐπ’ Αἴγυπτον ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ιωσηφ
Interconfessionale EsUn nuovo re, che non sapeva nulla di Giuseppe, salì al potere nell’Egitto.
Rimandi
1,8 Un nuovo re Sal 105,25; Gdc 5,11; At 7,18-19.
AT greco 1,9εἶπεν δὲ τῷ ἔθνει αὐτοῦ ἰδοὺ τὸ γένος τῶν υἱῶν Ισραηλ μέγα πλῆθος καὶ ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς
Interconfessionale Es1,9Egli disse al suo popolo: «Il popolo degli Israeliti è ormai diventato più forte e numeroso di noi!
AT greco 1,10δεῦτε οὖν κατασοφισώμεθα αὐτούς μήποτε πληθυνθῇ καί ἡνίκα ἂν συμβῇ ἡμῖν πόλεμος προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς ὑπεναντίους καὶ ἐκπολεμήσαντες ἡμᾶς ἐξελεύσονται ἐκ τῆς γῆς
Interconfessionale Es1,10È ora di prendere provvedimenti contro di loro perché non aumentino ancora di più. Altrimenti, in caso di guerra, si uniranno ai nostri nemici per combatterci e abbandoneranno l’Egitto».
AT greco 1,11καὶ ἐπέστησεν αὐτοῖς ἐπιστάτας τῶν ἔργων ἵνα κακώσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔργοις καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραω τήν τε Πιθωμ καὶ Ραμεσση καὶ Ων ἥ ἐστιν Ἡλίου πόλις
Interconfessionale EsAllora gli Egiziani imposero agli Israeliti alcuni capi perché li opprimessero con lavori forzati. Così costruirono per il faraone le città di Pitom e Ramses per i rifornimenti militari.
Rimandi
1,11 Ramses Gn 47,11.
Note al Testo
1,11 Pitom e Ramses: città probabilmente situate nella parte orientale del delta del Nilo.
AT greco 1,12καθότι δὲ αὐτοὺς ἐταπείνουν τοσούτῳ πλείους ἐγίνοντο καὶ ἴσχυον σφόδρα σφόδρα καὶ ἐβδελύσσοντο οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ
Interconfessionale Es1,12Ma più gli Israeliti erano oppressi, più si moltiplicavano e cresceva il loro numero, tanto che gli Egiziani avevano paura di loro.
AT greco 1,13καὶ κατεδυνάστευον οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ βίᾳ
Interconfessionale Es1,13Allora li trattarono con estrema durezza, come schiavi.
AT greco 1,14καὶ κατωδύνων αὐτῶν τὴν ζωὴν ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σκληροῖς τῷ πηλῷ καὶ τῇ πλινθείᾳ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις κατὰ πάντα τὰ ἔργα ὧν κατεδουλοῦντο αὐτοὺς μετὰ βίας
Interconfessionale EsResero la loro vita impossibile con lavori insopportabili. Dovevano fabbricare mattoni d’argilla e occuparsi di tutto il lavoro nei campi. Insomma, li trattarono in modo disumano!
Rimandi
1,14 lavori insopportabili Dt 26,6.
AT greco 1,15καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων ταῖς μαίαις τῶν Εβραίων τῇ μιᾷ αὐτῶν ᾗ ὄνομα Σεπφωρα καὶ τὸ ὄνομα τῆς δευτέρας Φουα
Interconfessionale Es1,15Gli Israeliti avevano due levatrici: Sifra e Pua. Il re dell’Egitto comandò loro:
AT greco 1,16καὶ εἶπεν ὅταν μαιοῦσθε τὰς Εβραίας καὶ ὦσιν πρὸς τῷ τίκτειν ἐὰν μὲν ἄρσεν ᾖ ἀποκτείνατε αὐτό ἐὰν δὲ θῆλυ περιποιεῖσθε αὐτό
Interconfessionale Es«Quando assistete nel parto le donne ebree, fate attenzione al sesso del bambino: se è un maschio, dovete farlo morire; se invece è una femmina, lasciatela vivere».
Note al Testo
1,16 sesso del bambino: parola per noi oscura in ebraico. Potrebbe anche significare «le due sponde (del sedile che serviva per il parto)». L’antica traduzione greca ha: Quando assistete le donne ebree e sono sul punto di partorire, se c’è un figlio maschio…
AT greco 1,17ἐφοβήθησαν δὲ αἱ μαῖαι τὸν θεὸν καὶ οὐκ ἐποίησαν καθότι συνέταξεν αὐταῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ ἐζωογόνουν τὰ ἄρσενα
Interconfessionale Es1,17Le levatrici però preferirono ubbidire a Dio: non eseguirono il comando del re e lasciarono in vita i bambini.
AT greco 1,18ἐκάλεσεν δὲ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου τὰς μαίας καὶ εἶπεν αὐταῖς τί ὅτι ἐποιήσατε τὸ πρᾶγμα τοῦτο καὶ ἐζωογονεῖτε τὰ ἄρσενα
Interconfessionale Es1,18Il re chiamò le levatrici e disse loro:
— Perché avete agito così e avete lasciato vivere anche i maschi?
AT greco 1,19εἶπαν δὲ αἱ μαῖαι τῷ Φαραω οὐχ ὡς γυναῖκες Αἰγύπτου αἱ Εβραῖαι τίκτουσιν γὰρ πρὶν ἢ εἰσελθεῖν πρὸς αὐτὰς τὰς μαίας καὶ ἔτικτον
Interconfessionale Es1,19Le levatrici risposero:
— Le donne ebree non sono come le egiziane: sono più robuste e, quando arriva la levatrice, hanno già partorito.
AT greco 1,20εὖ δὲ ἐποίει ὁ θεὸς ταῖς μαίαις καὶ ἐπλήθυνεν ὁ λαὸς καὶ ἴσχυεν σφόδρα
Interconfessionale Es1,20Dio favorì l’opera delle levatrici e il popolo israelita crebbe e diventò sempre più numeroso.
AT greco 1,21ἐπειδὴ ἐφοβοῦντο αἱ μαῖαι τὸν θεόν ἐποίησαν ἑαυταῖς οἰκίας
Interconfessionale Es1,21Dal momento che esse gli avevano ubbidito, Dio concesse loro di avere una propria famiglia.
AT greco 1,22συνέταξεν δὲ Φαραω παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων πᾶν ἄρσεν ὃ ἐὰν τεχθῇ τοῖς Εβραίοις εἰς τὸν ποταμὸν ῥίψατε καὶ πᾶν θῆλυ ζωογονεῖτε αὐτό
Interconfessionale EsAllora il faraone comandò a tutto il suo popolo: «Gettate nel Nilo tutti i maschi degli Ebrei, lasciate vivere soltanto le femmine».
Rimandi
1,22 tutti i neonati maschi At 7,19.