Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
BibbiaEDU-logo

Esodo

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 15 15,1τότε ᾖσεν Μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν ᾠδὴν ταύτην τῷ θεῷ καὶ εἶπαν λέγοντες ᾄσωμεν τῷ κυρίῳ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν
Interconfessionale EsAllora Mosè e gli Israeliti cantarono questo inno in onore del Signore:
«Voglio cantare al Signore,
ha ottenuto una vittoria strepitosa:
cavallo e cavaliere, li ha gettati in mare!
Rimandi
15,1 L’inno di Mosè Is 43,21; Sal 105,43; 106,12; Sap 10,20-21; Ap 15,3.
AT greco 15,2βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν οὗτός μου θεός καὶ δοξάσω αὐτόν θεὸς τοῦ πατρός μου καὶ ὑψώσω αὐτόν
Interconfessionale EsIl Signore è mia difesa, mia potenza.
Egli mi ha salvato.
È lui il mio Dio, lo voglio ringraziare;
è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare.
Rimandi
15,2 mia difesa e mia potenza Is 12,2; Sal 118,14.
AT greco 15,3κύριος συντρίβων πολέμους κύριος ὄνομα αὐτῷ
Interconfessionale EsIl Signore è un guerriero:
“Signore” è il suo nome!
Rimandi
15,3 Il Signore è un guerriero cfr. Ger 21,5; Sal 46,10; 76,4. — Signore è il suo nome Es 3,15+.
AT greco 15,4ἅρματα Φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς θάλασσαν ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ
Interconfessionale Es15,4I carri da guerra e l’esercito egiziano,
li ha sommersi nelle acque,
i soldati migliori annegarono nel mare.
AT greco 15,5πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθος
Interconfessionale EsLe onde li ricoprirono:
sono andati a fondo come pietre.
Rimandi
15,5 sono andati a fondo come pietre Ger 51,63-64; Ap 18,21.
AT greco 15,6ἡ δεξιά σου κύριε δεδόξασται ἐν ἰσχύι ἡ δεξιά σου χείρ κύριε ἔθραυσεν ἐχθρούς
Interconfessionale Es15,6Potente e terribile è la tua mano, Signore,
la tua destra spezza il nemico.
AT greco 15,7καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς καλάμην
Interconfessionale EsSei grande, Signore,
distruggi i tuoi avversari;
scateni il fuoco della tua ira:
li divora come paglia.
Rimandi
15,7 divora come paglia Is 5,24; Abd 18; Na 1,10; Sap 3,7.
AT greco 15,8καὶ διὰ πνεύματος τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης
Interconfessionale Es15,8È bastato un tuo soffio:
le acque si sono ammassate,
le correnti si sono alzate come un argine,
le onde si sono fermate in mezzo al mare.
AT greco 15,9εἶπεν ὁ ἐχθρός διώξας καταλήμψομαι μεριῶ σκῦλα ἐμπλήσω ψυχήν μου ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου κυριεύσει ἡ χείρ μου
Interconfessionale Es15,9Il nemico si vantava e diceva:
“Li inseguirò, li raggiungerò,
li attaccherò, li sterminerò,
ci sarà bottino per tutti;
alzerò la spada, mi impadronirò di loro!”.
AT greco 15,10ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ
Interconfessionale Es15,10Ma tu hai soffiato su di loro
e il mare li ha ricoperti,
sono sprofondati come piombo
in acque profonde.
AT greco 15,11τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς κύριε τίς ὅμοιός σοι δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις θαυμαστὸς ἐν δόξαις ποιῶν τέρατα
Interconfessionale EsSignore,
chi è come te fra tutti gli dèi?
Chi è come te santo e potente?
Chi può compiere imprese come le tue?
Rimandi
15,11 chi è come Dio? Dt 3,24; Sal 86,8.
AT greco 15,12ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου κατέπιεν αὐτοὺς γῆ
Interconfessionale Es15,12Hai steso la tua mano,
e la terra ha inghiottito i tuoi nemici.
AT greco 15,13ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον ὃν ἐλυτρώσω παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν σου
Interconfessionale EsHai liberato il tuo popolo!
Con la tua bontà lo accompagni,
con la tua forza lo guidi
alla terra che volevi ti fosse consacrata.
Rimandi
15,13 il popolo liberato 6,6.
AT greco 15,14ἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦντας Φυλιστιιμ
Interconfessionale EsI popoli vicini hanno udito
e tremavano di paura;
lo spavento è piombato sui Filistei.
Rimandi
15,14 i popoli tremano Sal 48,5-7.
Note al Testo
15,14 i popoli vicini: si tratta dei popoli che Israele avrebbe incontrato sulla sua strada, nel cammino verso la terra promessa.
AT greco 15,15τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Εδωμ καὶ ἄρχοντες Μωαβιτῶν ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος ἐτάκησαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Χανααν
Interconfessionale Es15,15I capi di Edom sono atterriti,
i potenti di Moab sono presi da paura,
tremano gli abitanti di Canaan.
AT greco 15,16ἐπιπέσοι ἐπ’ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος μεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου κύριε ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου οὗτος ὃν ἐκτήσω
Interconfessionale EsSpavento e terrore s’abbattono su di loro.
Scateni la tua forza,
restano come pietre senza parola,
finché sia passato il tuo popolo,
Signore,
quel popolo che hai creato.
Note al Testo
15,16 che hai creato: altra traduzione possibile: che ti sei acquistato.
AT greco 15,17εἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας σου εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου ὃ κατειργάσω κύριε ἁγίασμα κύριε ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σου
Interconfessionale EsLo conduci e lo fai stabilire sulla tua montagna,
nel luogo che tu, Signore, hai scelto come tua casa,
nel tempio che le tue mani hanno costruito.
Note al Testo
15,17 sulla tua montagna: l’espressione si riferisce al monte Sion dove sarà costruito il tempio di Gerusalemme. Può anche indicare la terra di Canaan (vedi v. 15) in gran parte montagnosa.
AT greco 15,18κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ’ αἰῶνα καὶ ἔτι
Interconfessionale EsIl Signore è re in eterno e per sempre!».
Rimandi
15,18 il Signore è re Sal 95,3; 96,10; 97,1; 98,6; 99,1.
AT greco 15,19ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραω σὺν ἅρμασιν καὶ ἀναβάταις εἰς θάλασσαν καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς κύριος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης
Interconfessionale Es15,19Gli Israeliti avevano camminato all’asciutto in mezzo al mare. E quando i cavalli del faraone, i suoi carri da guerra e i suoi cavalieri li inseguirono dentro al mare, il Signore fece tornare su di essi le onde.
AT greco 15,20λαβοῦσα δὲ Μαριαμ ἡ προφῆτις ἡ ἀδελφὴ Ααρων τὸ τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς καὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ γυναῖκες ὀπίσω αὐτῆς μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν
Interconfessionale EsAllora la sorella di Aronne, Miriam la profetessa, prese in mano un tamburello, e le altre donne si unirono a lei. Esse suonavano i tamburelli e danzavano in cerchio.
Rimandi
15,20 danza e tamburelli Gdc 11,34; 1 Sam 18,6; 2 Sam 6,5.
AT greco 15,21ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν Μαριαμ λέγουσα ᾄσωμεν τῷ κυρίῳ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν
Interconfessionale Es15,21Miriam cantò davanti a loro questo ritornello:
«Cantate al Signore!
Ha ottenuto una vittoria strepitosa,
cavallo e cavaliere, li ha gettati in mare!».
AT greco 15,22ἐξῆρεν δὲ Μωυσῆς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον Σουρ καὶ ἐπορεύοντο τρεῖς ἡμέρας ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐχ ηὕρισκον ὕδωρ ὥστε πιεῖν
Interconfessionale EsSotto la guida di Mosè gli Israeliti partirono dalle rive del Mar Rosso e si inoltrarono nel deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto senza trovare acqua.
Note al Testo
15,22 deserto di Sur: si trova nella parte settentrionale della penisola del Sinai.
AT greco 15,23ἦλθον δὲ εἰς Μερρα καὶ οὐκ ἠδύναντο πιεῖν ἐκ Μερρας πικρὸν γὰρ ἦν διὰ τοῦτο ἐπωνομάσθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου πικρία
Interconfessionale EsArrivarono in un luogo detto Mara, ma l’acqua era così amara che non potevano berla. Per questo quel luogo si chiamava Mara (Amarezza).
Note al Testo
15,23 Mara: probabilmente era un’oasi sulla sponda orientale del golfo di Suez (vedi Numeri 33,89).
AT greco 15,24καὶ διεγόγγυζεν ὁ λαὸς ἐπὶ Μωυσῆν λέγοντες τί πιόμεθα
Interconfessionale EsAllora il popolo protestò contro Mosè: «Che cosa berremo?».
Rimandi
15,24 il popolo protestò 14,11+.
AT greco 15,25ἐβόησεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον καὶ ἔδειξεν αὐτῷ κύριος ξύλον καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ ἐκεῖ ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίσεις καὶ ἐκεῖ ἐπείρασεν αὐτὸν
Interconfessionale EsMosè chiese aiuto al Signore, e il Signore gli indicò un pezzo di legno. Mosè gettò quel legno nell’acqua, ed essa divenne dolce.
In quel luogo il Signore stabilì per il popolo leggi e norme.
In quel luogo lo mise alla prova.
Rimandi
15,25 l’acqua divenne dolce Sir 38,5; cfr. 2 Re 2,19-22; Ez 47,8. — leggi e usanze Gs 24,25; 1 Sam 30,25.
AT greco 15,26καὶ εἶπεν ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐναντίον αὐτοῦ ποιήσῃς καὶ ἐνωτίσῃ ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ φυλάξῃς πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ πᾶσαν νόσον ἣν ἐπήγαγον τοῖς Αἰγυπτίοις οὐκ ἐπάξω ἐπὶ σέ ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ ἰώμενός σε
Interconfessionale EsDisse: «Tu devi ascoltare la voce del Signore tuo Dio e fare quel che per lui è giusto. Devi fare attenzione ai suoi ordini e osservare tutte le sue leggi. Se farai così, non ti castigherò con nessuna delle piaghe con cui ho punito gli Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!».
Rimandi
15,26 se tu… io… Dt 7,12-15.
AT greco 15,27καὶ ἤλθοσαν εἰς Αιλιμ καὶ ἦσαν ἐκεῖ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων παρενέβαλον δὲ ἐκεῖ παρὰ τὰ ὕδατα
Interconfessionale EsPoi gli Israeliti arrivarono a Elìm, dove ci sono dodici sorgenti d’acqua e settanta palme. Si accamparono là, presso l’acqua.
Note al Testo
15,27 Elìm: altra oasi, probabilmente a sud di Mara (vedi Numeri 33,9-10).