Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
BibbiaEDU-logo

Esodo

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 23 23,1οὐ παραδέξῃ ἀκοὴν ματαίαν οὐ συγκαταθήσῃ μετὰ τοῦ ἀδίκου γενέσθαι μάρτυς ἄδικος
Interconfessionale Es«Non spargere notizie senza fondamento e non favorire il colpevole testimoniando per l’ingiustizia.
Rimandi
23,1-3.6 giudicare con giustizia 20,16+; Dt 1,16-17; 16,18-20.
AT greco 23,2οὐκ ἔσῃ μετὰ πλειόνων ἐπὶ κακίᾳ οὐ προστεθήσῃ μετὰ πλήθους ἐκκλῖναι μετὰ πλειόνων ὥστε ἐκκλῖναι κρίσιν
Interconfessionale Es23,2Non stare dalla parte della maggioranza quando questa agisce male. Quando sei testimone in un processo, non testimoniare sotto l’influsso della maggioranza, se essa cerca di falsare la giustizia.
AT greco 23,3καὶ πένητα οὐκ ἐλεήσεις ἐν κρίσει
Interconfessionale Es23,3Non devi neppure favorire il debole nel suo processo.
AT greco 23,4ἐὰν δὲ συναντήσῃς τῷ βοὶ τοῦ ἐχθροῦ σου ἢ τῷ ὑποζυγίῳ αὐτοῦ πλανωμένοις ἀποστρέψας ἀποδώσεις αὐτῷ
Interconfessionale Es23,4«Se il bue o l’asino del tuo nemico si sono persi e tu li trovi, devi riportarglieli.
AT greco 23,5ἐὰν δὲ ἴδῃς τὸ ὑποζύγιον τοῦ ἐχθροῦ σου πεπτωκὸς ὑπὸ τὸν γόμον αὐτοῦ οὐ παρελεύσῃ αὐτό ἀλλὰ συνεγερεῖς αὐτὸ μετ’ αὐτοῦ
Interconfessionale EsSe vedi l’asino del tuo nemico cadere sotto il carico, non devi abbandonare il tuo nemico, ma aiutarlo a tirar su la bestia.
Note al Testo
23,5 tirar su la bestia: frase per noi oscura nel testo ebraico; la traduzione è fondata sul contesto e sulle antiche traduzioni (vedi Deuteronomio 22,1-4).
AT greco 23,6οὐ διαστρέψεις κρίμα πένητος ἐν κρίσει αὐτοῦ
Interconfessionale Es23,6«Non negare giustizia al povero coinvolto in un processo, quando è innocente.
AT greco 23,7ἀπὸ παντὸς ῥήματος ἀδίκου ἀποστήσῃ ἀθῷον καὶ δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖς καὶ οὐ δικαιώσεις τὸν ἀσεβῆ ἕνεκεν δώρων
Interconfessionale Es23,7«Sta’ lontano dalla falsità. Non far morire l’innocente e il giusto, perché io non assolvo chi si rende colpevole di questo.
AT greco 23,8καὶ δῶρα οὐ λήμψῃ τὰ γὰρ δῶρα ἐκτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς βλεπόντων καὶ λυμαίνεται ῥήματα δίκαια
Interconfessionale Es«Non accettare doni, perché il dono rende cieco anche chi vede, e corrompe le decisioni dei giusti.
Note al Testo
23,8 corrompe le decisioni dei giusti: altra traduzione possibile: compromette la causa degli innocenti (vedi Deuteronomio 27,25; 1 Samuele 8,3; Isaia 5,23).
AT greco 23,9καὶ προσήλυτον οὐ θλίψετε ὑμεῖς γὰρ οἴδατε τὴν ψυχὴν τοῦ προσηλύτου αὐτοὶ γὰρ προσήλυτοι ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Interconfessionale Es«Non opprimere lo straniero: anche voi sapete cosa prova un forestiero, perché siete stati stranieri in Egitto».
Rimandi
23,9 rispetto per lo straniero 22,20+.
AT greco 23,10ἓξ ἔτη σπερεῖς τὴν γῆν σου καὶ συνάξεις τὰ γενήματα αὐτῆς
Interconfessionale Es«Per sei anni coltiverai la tua terra e ne raccoglierai i prodotti,
Rimandi
23,10-11 anno sabbatico Lv 25,1+.
AT greco 23,11τῷ δὲ ἑβδόμῳ ἄφεσιν ποιήσεις καὶ ἀνήσεις αὐτήν καὶ ἔδονται οἱ πτωχοὶ τοῦ ἔθνους σου τὰ δὲ ὑπολειπόμενα ἔδεται τὰ ἄγρια θηρία οὕτως ποιήσεις τὸν ἀμπελῶνά σου καὶ τὸν ἐλαιῶνά σου
Interconfessionale Es23,11ma nel settimo anno non la lavorerai e la lascerai incolta. Quello che vi crescerà, lo mangeranno i poveri del tuo popolo e quello che rimarrà sarà divorato dalle bestie selvatiche. Devi fare lo stesso per la tua vigna e per il tuo uliveto.
AT greco 23,12ἓξ ἡμέρας ποιήσεις τὰ ἔργα σου τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνάπαυσις ἵνα ἀναπαύσηται ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ ἵνα ἀναψύξῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου καὶ ὁ προσήλυτος
Interconfessionale Es«Lavora sei giorni e il settimo riposati; così possono riposare anche il tuo bue e il tuo asino e possono riprendere le forze i figli della tua schiava e lo straniero.
Rimandi
23,12 settimo giorno 20,8+.
AT greco 23,13πάντα ὅσα εἴρηκα πρὸς ὑμᾶς φυλάξασθε καὶ ὄνομα θεῶν ἑτέρων οὐκ ἀναμνησθήσεσθε οὐδὲ μὴ ἀκουσθῇ ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν
Interconfessionale Es«Osservate quel che vi ho detto! Non pregate gli altri dèi; anzi non pronunziate neppure il loro nome!».
Rimandi
23,13 non altri dèi Gs 23,7.
AT greco 23,14τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑορτάσατέ μοι
Interconfessionale Es«Tre volte all’anno celebrerai una festa in mio onore.
Note al Testo
23,14 Per le tre grandi feste ebraiche vedi Calendario.
AT greco 23,15τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων φυλάξασθε ποιεῖν ἑπτὰ ἡμέρας ἔδεσθε ἄζυμα καθάπερ ἐνετειλάμην σοι κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ μηνὸς τῶν νέων ἐν γὰρ αὐτῷ ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός
Interconfessionale Es«Osserva la festa dei Pani non lievitati: nella ricorrenza del mese di Abìb, il mese in cui sei uscito dall’Egitto, devi mangiare per sette giorni pane non lievitato, come io ti ho comandato.
«Nessuno osi presentarsi al mio santuario a mani vuote.
Rimandi
23,15 festa dei Pani non lievitati 12,15+. — uscita dall’Egitto 12,2; 13,4.
AT greco 23,16καὶ ἑορτὴν θερισμοῦ πρωτογενημάτων ποιήσεις τῶν ἔργων σου ὧν ἐὰν σπείρῃς ἐν τῷ ἀγρῷ σου καὶ ἑορτὴν συντελείας ἐπ’ ἐξόδου τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν ἔργων σου τῶν ἐκ τοῦ ἀγροῦ σου
Interconfessionale EsOsserva la festa della Mietitura, quando inizi a raccogliere quello che hai seminato nel tuo campo.
«Osserva la festa del Raccolto, al termine dell’anno quando raccoglierai il frutto dei tuoi lavori nei campi.
Rimandi
23,16 festa della Mietitura (o della Pentecoste o delle Settimane) 34,22; Lv 23,15-21; Nm 28,26; Dt 16,9-11; Tb 2,1; 2 Mac 12,32; At 2,1. — festa del Raccolto (o delle Tende) Es 34,22; Lv 23,34-43; Nm 29,12-38; Dt 16,13-15; Gv 7,37.
Note al Testo
23,16 lavori nei campi: si intendono la raccolta dell’uva e delle olive.
AT greco 23,17τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου
Interconfessionale Es«In queste tre feste annuali tutti i maschi si presenteranno a me, il Signore vostro Dio.
Rimandi
23,17 tre volte all’anno 23,14; 34,23; Dt 16,16.
AT greco 23,18ὅταν γὰρ ἐκβάλω ἔθνη ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐμπλατύνω τὰ ὅριά σου οὐ θύσεις ἐπὶ ζύμῃ αἷμα θυσιάσματός μου οὐδὲ μὴ κοιμηθῇ στέαρ τῆς ἑορτῆς μου ἕως πρωί
Interconfessionale Es«Il sangue dei sacrifici non puoi offrirlo insieme a pane lievitato, e il grasso degli animali che uccidi per la mia festa non potrai conservarlo fino al mattino seguente.
Rimandi
23,18 sacrifici cruenti 34,25.
Note al Testo
23,18 fino al mattino seguente: il grasso dei sacrifici doveva essere bruciato subito (vedi 12,10).
AT greco 23,19τὰς ἀπαρχὰς τῶν πρωτογενημάτων τῆς γῆς σου εἰσοίσεις εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου οὐχ ἑψήσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ
Interconfessionale Es«Offri nel tempio del Signore, tuo Dio, il meglio dei tuoi raccolti.
«Non cuocere il capretto nel latte di sua madre».
Rimandi
23,19 offerta delle primizie 34,26; Dt 26,1-11. — il capretto Es 34,26; Dt 14,21.
Note al Testo
23,19 nel latte di sua madre: si trattava di un rito pagano praticato dalle religioni cananee.
AT greco 23,20καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου ἵνα φυλάξῃ σε ἐν τῇ ὁδῷ ὅπως εἰσαγάγῃ σε εἰς τὴν γῆν ἣν ἡτοίμασά σοι
Interconfessionale Es«Ecco io mando un angelo davanti a te per proteggerti durante il cammino e per condurti nel luogo che ho preparato.
Rimandi
23,20 un angelo davanti a te 33,2; Gn 24,7; Nm 20,16; Ml 3,1; Tb 5.
AT greco 23,21πρόσεχε σεαυτῷ καὶ εἰσάκουε αὐτοῦ καὶ μὴ ἀπείθει αὐτῷ οὐ γὰρ μὴ ὑποστείληταί σε τὸ γὰρ ὄνομά μού ἐστιν ἐπ’ αὐτῷ
Interconfessionale Es23,21Devi rispettarlo e ubbidirgli. Non ribellarti a lui: egli agisce in mio nome e non perdonerebbe la tua disubbidienza.
AT greco 23,22ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ ποιήσῃς πάντα ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι καὶ φυλάξητε τὴν διαθήκην μου ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα ἡ γῆ ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς φωνῆς μου καὶ ποιήσῃς πάντα ὅσα ἂν εἴπω σοι ἐχθρεύσω τοῖς ἐχθροῖς σου καὶ ἀντικείσομαι τοῖς ἀντικειμένοις σοι
Interconfessionale Es23,22Ma se tu gli ubbidisci e fai quello che ti comando, io sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari.
AT greco 23,23πορεύσεται γὰρ ὁ ἄγγελός μου ἡγούμενός σου καὶ εἰσάξει σε πρὸς τὸν Αμορραῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον καὶ ἐκτρίψω αὐτούς
Interconfessionale Es23,23«Il mio angelo camminerà davanti a te e ti condurrà nel territorio degli Amorrei, degli Ittiti, dei Perizziti, dei Cananei, degli Evei e dei Gebusei. Io li distruggerò;
AT greco 23,24οὐ προσκυνήσεις τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς οὐ ποιήσεις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν ἀλλὰ καθαιρέσει καθελεῖς καὶ συντρίβων συντρίψεις τὰς στήλας αὐτῶν
Interconfessionale Estu non inginocchiarti davanti ai loro dèi e non adorarli. Non compirai i loro riti, anzi dovrai distruggere e spezzare le loro stele sacre.
Rimandi
23,24 non inginocchiarti 20,5. — distruggere e spezzare 34,13; Nm 33,52; Dt 7,5; 1 Re 15,12-13; 2 Re 23.
Note al Testo
23,24 le loro stele sacre: la stele era una pietra innalzata per indicare la presenza di una divinità.
AT greco 23,25καὶ λατρεύσεις κυρίῳ τῷ θεῷ σου καὶ εὐλογήσω τὸν ἄρτον σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ὕδωρ σου καὶ ἀποστρέψω μαλακίαν ἀφ’ ὑμῶν
Interconfessionale Es23,25«Se voi adorerete solo me, il Signore vostro Dio, io benedirò il vostro pane e la vostra acqua e terrò lontano da voi le malattie;
AT greco 23,26οὐκ ἔσται ἄγονος οὐδὲ στεῖρα ἐπὶ τῆς γῆς σου τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν σου ἀναπληρώσω
Interconfessionale Es23,26nella vostra terra non vi sarà neppure una donna che abortisca o che sia sterile. Io vi concederò una vita molto lunga.
AT greco 23,27καὶ τὸν φόβον ἀποστελῶ ἡγούμενόν σου καὶ ἐκστήσω πάντα τὰ ἔθνη εἰς οὓς σὺ εἰσπορεύῃ εἰς αὐτούς καὶ δώσω πάντας τοὺς ὑπεναντίους σου φυγάδας
Interconfessionale Es23,27«Terrorizzerò chi ti incontrerà e metterò in fuga ogni popolo in mezzo al quale entrerai; ti farò vedere la schiena dei tuoi nemici che scappano.
AT greco 23,28καὶ ἀποστελῶ τὰς σφηκίας προτέρας σου καὶ ἐκβαλεῖ τοὺς Αμορραίους καὶ τοὺς Ευαίους καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Χετταίους ἀπὸ σοῦ
Interconfessionale EsManderò i calabroni davanti a te. Essi scacceranno lontano da te gli Evei, i Cananei e gli Ittiti.
Note al Testo
23,28 I calabroni sono una specie di vespe. Si può anche tradurre con panico, scoraggiamento (vedi Deuteronomio 7,20; Giosuè 24,12).
AT greco 23,29οὐκ ἐκβαλῶ αὐτοὺς ἐν ἐνιαυτῷ ἑνί ἵνα μὴ γένηται ἡ γῆ ἔρημος καὶ πολλὰ γένηται ἐπὶ σὲ τὰ θηρία τῆς γῆς
Interconfessionale Es23,29«Ma non li manderò via in un solo anno, altrimenti la regione resterebbe deserta, e le bestie selvatiche si moltiplicherebbero a tuo danno.
AT greco 23,30κατὰ μικρὸν μικρὸν ἐκβαλῶ αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ ἕως ἂν αὐξηθῇς καὶ κληρονομήσῃς τὴν γῆν
Interconfessionale Es23,30Li scaccerò a poco a poco, finché sarai così numeroso da occupare l’intera regione.
AT greco 23,31καὶ θήσω τὰ ὅριά σου ἀπὸ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης ἕως τῆς θαλάσσης τῆς Φυλιστιιμ καὶ ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἕως τοῦ μεγάλου ποταμοῦ Εὐφράτου καὶ παραδώσω εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν τοὺς ἐγκαθημένους ἐν τῇ γῇ καὶ ἐκβαλῶ αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ
Interconfessionale Es«Farò in modo che i tuoi confini si estendano dal Mar Rosso fino al Mar Mediterraneo, e dal deserto del Sinai fino al fiume Eufrate.
«Infatti darò in tuo potere gli abitanti della regione e tu li potrai cacciare.
Note al Testo
23,31 Infatti… cacciare: altra traduzione possibile: Quando ti avrò dato in potere gli abitanti e li avrai cacciati via,…
AT greco 23,32οὐ συγκαταθήσῃ αὐτοῖς καὶ τοῖς θεοῖς αὐτῶν διαθήκην
Interconfessionale Es23,32Non dovrai fare alleanza con loro e con i loro dèi.
AT greco 23,33καὶ οὐκ ἐγκαθήσονται ἐν τῇ γῇ σου ἵνα μὴ ἁμαρτεῖν σε ποιήσωσιν πρός με ἐὰν γὰρ δουλεύσῃς τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὗτοι ἔσονταί σοι πρόσκομμα
Interconfessionale EsEssi non dovranno più abitare nella tua terra, altrimenti ti farebbero peccare contro di me. Ma sappi: se tu adorerai i loro dèi, cadrai in una trappola mortale».
Rimandi
23,33 una trappola 34,12; Dt 7,16; Gs 23,13; Sal 106,36.