Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BibbiaEDU-logo

Ester

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἐκόπασεν ὁ βασιλεὺς τοῦ θυμοῦ καὶ οὐκέτι ἐμνήσθη τῆς Αστιν μνημονεύων οἷα ἐλάλησεν καὶ ὡς κατέκρινεν αὐτήν
Interconfessionale Est-gr2,1Più tardi Artaserse si calmò, ma non fece più chiamare Vasti, perché ricordava come gli aveva risposto e i provvedimenti presi contro di lei.
AT greco 2,2καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως ζητηθήτω τῷ βασιλεῖ κοράσια ἄφθορα καλὰ τῷ εἴδει
Interconfessionale Est-gr2,2Allora alcuni cortigiani suggerirono al re: «Perché non fai cercare delle brave ragazze, giovani e belle?
AT greco 2,3καὶ καταστήσει ὁ βασιλεὺς κωμάρχας ἐν πάσαις ταῖς χώραις τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ ἐπιλεξάτωσαν κοράσια παρθενικὰ καλὰ τῷ εἴδει εἰς Σουσαν τὴν πόλιν εἰς τὸν γυναικῶνα καὶ παραδοθήτωσαν τῷ εὐνούχῳ τοῦ βασιλέως τῷ φύλακι τῶν γυναικῶν καὶ δοθήτω σμῆγμα καὶ ἡ λοιπὴ ἐπιμέλεια
Interconfessionale Est-gr2,3Potresti mandare degli incaricati in tutte le province dell’impero per radunarle qui nel tuo harem. Saranno affidate all’eunuco di corte che ha il compito di sorvegliare le donne. Egli penserà anche ai loro trattamenti di bellezza e a ogni altra necessità.
AT greco 2,4καὶ ἡ γυνή ἣ ἂν ἀρέσῃ τῷ βασιλεῖ βασιλεύσει ἀντὶ Αστιν καὶ ἤρεσεν τῷ βασιλεῖ τὸ πρᾶγμα καὶ ἐποίησεν οὕτως
Interconfessionale Est-gr2,4La ragazza che ti piacerà di più potrà diventare regina al posto di Vasti».
Il re apprezzò questa idea e così fece.
AT greco 2,5καὶ ἄνθρωπος ἦν Ιουδαῖος ἐν Σούσοις τῇ πόλει καὶ ὄνομα αὐτῷ Μαρδοχαῖος ὁ τοῦ Ιαϊρου τοῦ Σεμεϊου τοῦ Κισαιου ἐκ φυλῆς Βενιαμιν
Interconfessionale Est-gr2,5In quel tempo nella città di Susa abitava un Ebreo della tribù di Beniamino, di nome Mardocheo, discendente di Giairo, di Simei e di Kis.
AT greco 2,6ὃς ἦν αἰχμάλωτος ἐξ Ιερουσαλημ ἣν ᾐχμαλώτευσεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος
Interconfessionale Est-grEra uno di quelli che il re di Babilonia Nabucodònosor aveva deportato da Gerusalemme.
Rimandi
2,6 deportazione di Nabucodònosor Est 2,6+.
AT greco 2,7καὶ ἦν τούτῳ παῖς θρεπτή θυγάτηρ Αμιναδαβ ἀδελφοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ὄνομα αὐτῇ Εσθηρ ἐν δὲ τῷ μεταλλάξαι αὐτῆς τοὺς γονεῖς ἐπαίδευσεν αὐτὴν ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα καὶ ἦν τὸ κοράσιον καλὸν τῷ εἴδει
Interconfessionale Est-gr2,7Era anche il tutore di una ragazza, figlia del suo zio paterno Aminadàb.
Dopo la morte del padre e della madre, Mardocheo l’aveva allevata col proposito di sposarla. Si chiamava Ester ed era molto bella.
AT greco 2,8καὶ ὅτε ἠκούσθη τὸ τοῦ βασιλέως πρόσταγμα συνήχθησαν κοράσια πολλὰ εἰς Σουσαν τὴν πόλιν ὑπὸ χεῖρα Γαι καὶ ἤχθη Εσθηρ πρὸς Γαι τὸν φύλακα τῶν γυναικῶν
Interconfessionale Est-gr2,8Quando fu dato l’ordine di raccogliere a Susa ragazze per l’harem, anche Ester fu portata a corte e affidata a Gai, il sorvegliante delle donne.
AT greco 2,9καὶ ἤρεσεν αὐτῷ τὸ κοράσιον καὶ εὗρεν χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ἔσπευσεν αὐτῇ δοῦναι τὸ σμῆγμα καὶ τὴν μερίδα καὶ τὰ ἑπτὰ κοράσια τὰ ἀποδεδειγμένα αὐτῇ ἐκ βασιλικοῦ καὶ ἐχρήσατο αὐτῇ καλῶς καὶ ταῖς ἅβραις αὐτῆς ἐν τῷ γυναικῶνι
Interconfessionale Est-gr2,9Ester gli piacque molto ed entrò nelle sue simpatie. Le diede subito l’occorrente per curare la sua bellezza, e le fece avere un trattamento di privilegio; le mise a disposizione sette serve, scelte fra le migliori della corte, e volle che nell’harem le fosse usato ogni riguardo.
AT greco 2,10καὶ οὐχ ὑπέδειξεν Εσθηρ τὸ γένος αὐτῆς οὐδὲ τὴν πατρίδα ὁ γὰρ Μαρδοχαῖος ἐνετείλατο αὐτῇ μὴ ἀπαγγεῖλαι
Interconfessionale Est-gr2,10Ester non aveva detto che era ebrea e non aveva parlato della sua patria, perché Mardocheo le aveva ordinato di non dire niente.
AT greco 2,11καθ’ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ὁ Μαρδοχαῖος περιεπάτει κατὰ τὴν αὐλὴν τὴν γυναικείαν ἐπισκοπῶν τί Εσθηρ συμβήσεται
Interconfessionale Est-gr2,11E lui passava ogni giorno davanti al cortile dell’harem per avere notizie di Ester.
AT greco 2,12οὗτος δὲ ἦν καιρὸς κορασίου εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα ὅταν ἀναπληρώσῃ μῆνας δέκα δύο οὕτως γὰρ ἀναπληροῦνται αἱ ἡμέραι τῆς θεραπείας μῆνας ἓξ ἀλειφόμεναι ἐν σμυρνίνῳ ἐλαίῳ καὶ μῆνας ἓξ ἐν τοῖς ἀρώμασιν καὶ ἐν τοῖς σμήγμασιν τῶν γυναικῶν
Interconfessionale Est-gr2,12Dopo dodici mesi di preparazione ogni ragazza andava dal re quando era il suo turno. La preparazione si svolgeva così: per sei mesi doveva fare massaggi con olio di mirra, e per altri sei applicazioni di balsamo e di altri cosmetici.
AT greco 2,13καὶ τότε εἰσπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ὃ ἐὰν εἴπῃ παραδώσει αὐτῇ συνεισέρχεσθαι αὐτῇ ἀπὸ τοῦ γυναικῶνος ἕως τῶν βασιλείων
Interconfessionale Est-gr2,13Alla fine si presentava dal re e un incaricato l’accompagnava dall’harem alla corte.
AT greco 2,14δείλης εἰσπορεύεται καὶ πρὸς ἡμέραν ἀποτρέχει εἰς τὸν γυναικῶνα τὸν δεύτερον οὗ Γαι ὁ εὐνοῦχος τοῦ βασιλέως ὁ φύλαξ τῶν γυναικῶν καὶ οὐκέτι εἰσπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα ἐὰν μὴ κληθῇ ὀνόματι
Interconfessionale Est-gr2,14Entrava la sera e la mattina era ricondotta in un’altra parte dell’harem, diretta dall’eunuco regale Gai. Poi non tornava più dal re, a meno che non la mandasse a chiamare per nome.
AT greco 2,15ἐν δὲ τῷ ἀναπληροῦσθαι τὸν χρόνον Εσθηρ τῆς θυγατρὸς Αμιναδαβ ἀδελφοῦ πατρὸς Μαρδοχαίου εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα οὐδὲν ἠθέτησεν ὧν αὐτῇ ἐνετείλατο ὁ εὐνοῦχος ὁ φύλαξ τῶν γυναικῶν ἦν γὰρ Εσθηρ εὑρίσκουσα χάριν παρὰ πάντων τῶν βλεπόντων αὐτήν
Interconfessionale Est-gr2,15Quando venne il turno di Ester (figlia di Aminadàb, zio di Mardocheo) essa non aveva trascurato nulla di quanto le aveva consigliato l’eunuco custode delle donne. Tutti quelli che la vedevano restavano ammirati.
AT greco 2,16καὶ εἰσῆλθεν Εσθηρ πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν βασιλέα τῷ δωδεκάτῳ μηνί ὅς ἐστιν Αδαρ τῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ
Interconfessionale Est-gr2,16Ester fu condotta a corte alla presenza del re nel settimo anno del regno, nel dodicesimo mese, o mese di Adar.
AT greco 2,17καὶ ἠράσθη ὁ βασιλεὺς Εσθηρ καὶ εὗρεν χάριν παρὰ πάσας τὰς παρθένους καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὸ διάδημα τὸ γυναικεῖον
Interconfessionale Est-gr2,17Il re si innamorò di Ester. Essa conquistò la sua simpatia più di ogni altra ragazza. Perciò il re la incoronò regina.
AT greco 2,18καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς πότον πᾶσι τοῖς φίλοις αὐτοῦ καὶ ταῖς δυνάμεσιν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ καὶ ὕψωσεν τοὺς γάμους Εσθηρ καὶ ἄφεσιν ἐποίησεν τοῖς ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ
Interconfessionale Est-grPer festeggiare le nozze con Ester, il re invitò tutti i suoi ministri e le altre autorità a un grande banchetto che durò sette giorni. E a tutti i sudditi concesse una riduzione delle tasse.
Note al Testo
2,18 riduzione delle tasse: il termine greco potrebbe indicare anche più genericamente un condono di debiti oppure l’esenzione da qualche obbligo, come ad esempio il servizio militare.
AT greco 2,19ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ἐθεράπευεν ἐν τῇ αὐλῇ
Interconfessionale Est-gr2,19Nel frattempo Mardocheo esercitava il suo incarico a corte.
AT greco 2,20ἡ δὲ Εσθηρ οὐχ ὑπέδειξεν τὴν πατρίδα αὐτῆς οὕτως γὰρ ἐνετείλατο αὐτῇ Μαρδοχαῖος φοβεῖσθαι τὸν θεὸν καὶ ποιεῖν τὰ προστάγματα αὐτοῦ καθὼς ἦν μετ’ αὐτοῦ καὶ Εσθηρ οὐ μετήλλαξεν τὴν ἀγωγὴν αὐτῆς
Interconfessionale Est-grEster non aveva rivelato nulla del suo popolo, perché Mardocheo le aveva raccomandato di non dire niente, di onorare sempre Dio e di osservare le sue leggi, come quando viveva in casa sua. Per questo Ester non aveva cambiato condotta.
Rimandi
2,20 onorare Dio Prv 1,29; 8,13+ (timore del Signore).
AT greco 2,21καὶ ἐλυπήθησαν οἱ δύο εὐνοῦχοι τοῦ βασιλέως οἱ ἀρχισωματοφύλακες ὅτι προήχθη Μαρδοχαῖος καὶ ἐζήτουν ἀποκτεῖναι Ἀρταξέρξην τὸν βασιλέα
Interconfessionale Est-gr2,21Ma i due capi delle guardie del corpo di Artaserse erano invidiosi della carriera di Mardocheo e stavano preparando una congiura per uccidere il re.
AT greco 2,22καὶ ἐδηλώθη Μαρδοχαίῳ ὁ λόγος καὶ ἐσήμανεν Εσθηρ καὶ αὐτὴ ἐνεφάνισεν τῷ βασιλεῖ τὰ τῆς ἐπιβουλῆς
Interconfessionale Est-gr2,22Mardocheo venne a saperlo e avvisò la regina Ester. Essa ne informò il re
AT greco 2,23ὁ δὲ βασιλεὺς ἤτασεν τοὺς δύο εὐνούχους καὶ ἐκρέμασεν αὐτούς καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς καταχωρίσαι εἰς μνημόσυνον ἐν τῇ βασιλικῇ βιβλιοθήκῃ ὑπὲρ τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίου ἐν ἐγκωμίῳ
Interconfessionale Est-gr2,23che subito processò quei due e li fece impiccare. Per suo ordine il fatto fu registrato, con espressioni di lode, nelle cronache ufficiali dell’impero, perché fosse ricordato il servizio reso da Mardocheo.