Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
BibbiaEDU-logo

Ezechiele

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 13 13,1καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Interconfessionale EzIl Signore mi rivolse la parola:
AT greco 13,2υἱὲ ἀνθρώπου προφήτευσον ἐπὶ τοὺς προφήτας τοῦ Ισραηλ καὶ προφητεύσεις καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ἀκούσατε λόγον κυρίου
Interconfessionale Ez13,2«Ezechiele, denunzia apertamente quelli che fanno i profeti in Israele e profetizzano secondo i propri desideri. Ordina loro di ascoltare le mie parole:
AT greco 13,3τάδε λέγει κύριος οὐαὶ τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ τὸ καθόλου μὴ βλέπουσιν
Interconfessionale Ez13,3Io, Dio, il Signore, dichiaro che saranno guai per quegli stupidi profeti. Seguono le proprie idee e si inventano le visioni.
AT greco 13,4οἱ προφῆταί σου Ισραηλ ὡς ἀλώπεκες ἐν ταῖς ἐρήμοις
Interconfessionale Ez13,4Israeliti, i vostri profeti sono sciacalli che si aggirano tra le macerie.
AT greco 13,5οὐκ ἔστησαν ἐν στερεώματι καὶ συνήγαγον ποίμνια ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ οὐκ ἀνέστησαν οἱ λέγοντες ἐν ἡμέρᾳ κυρίου
Interconfessionale EzNon hanno riparato le brecce nelle mura e non hanno costruito muri di difesa per proteggervi dalla guerra, quando verrà il giorno del Signore.
Rimandi
13,5 il profeta protettore del suo popolo Ez 22,30; 33,1-9; Ger 1,18; 15,20.
AT greco 13,6βλέποντες ψευδῆ μαντευόμενοι μάταια οἱ λέγοντες λέγει κύριος καὶ κύριος οὐκ ἀπέσταλκεν αὐτούς καὶ ἤρξαντο τοῦ ἀναστῆσαι λόγον
Interconfessionale Ez13,6Pretendono di avere visioni e predicono menzogne. Essi sostengono: “Questo messaggio viene dal Signore”, ma io non ho mandato nessuno di loro. Eppure si aspettano che quanto dicono si avveri.
AT greco 13,7οὐχ ὅρασιν ψευδῆ ἑωράκατε καὶ μαντείας ματαίας εἰρήκατε
Interconfessionale EzAl contrario io dico loro: Le vostre visioni sono false e le predizioni sono menzogne. Sostenete di trasmettere un mio messaggio, mentre io non vi ho nemmeno parlato.
Rimandi
13,7 predizioni che sono menzogne Ez 14,9; 22,28; 1 Re 22,23; Ger 14,14; 23,26; 27,9-10; cfr. Dt 18,21-22.
AT greco 13,8διὰ τοῦτο εἰπόν τάδε λέγει κύριος ἀνθ’ ὧν οἱ λόγοι ὑμῶν ψευδεῖς καὶ αἱ μαντεῖαι ὑμῶν μάταιαι διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐφ’ ὑμᾶς λέγει κύριος
Interconfessionale Ez13,8Ora, poiché avete diffuso illusioni e annunziato il falso, io, Dio, il Signore, affermo che interverrò contro di voi. Io sono Dio, il Signore, e questo è il mio vero messaggio!
AT greco 13,9καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς προφήτας τοὺς ὁρῶντας ψευδῆ καὶ τοὺς ἀποφθεγγομένους μάταια ἐν παιδείᾳ τοῦ λαοῦ μου οὐκ ἔσονται οὐδὲ ἐν γραφῇ οἴκου Ισραηλ οὐ γραφήσονται καὶ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ οὐκ εἰσελεύσονται καὶ γνώσονται διότι ἐγὼ κύριος
Interconfessionale Ez«Manifesterò la mia potente mano contro i profeti che pretendono di avere visioni e predicono menzogne. Non potranno far parte dell’assemblea del mio popolo, non saranno iscritti nel registro dei membri del popolo d’Israele e non ritorneranno più nella loro terra. Allora riconosceranno che io sono Dio, il Signore.
Note al Testo
13,9 Allora riconosceranno: così secondo l’antica traduzione greca; l’ebraico ha: riconoscerete.
AT greco 13,10ἀνθ’ ὧν τὸν λαόν μου ἐπλάνησαν λέγοντες εἰρήνη εἰρήνη καὶ οὐκ ἦν εἰρήνη καὶ οὗτος οἰκοδομεῖ τοῖχον καὶ αὐτοὶ ἀλείφουσιν αὐτόν εἰ πεσεῖται
Interconfessionale Ez«Essi ingannano il mio popolo quando dicono che tutto va bene, mentre non va bene niente. Il popolo costruisce un muro pieno di crepe, ma quei profeti si limitano solo a ricoprirlo di calce.
Rimandi
13,10 false promesse di pace Ez 13,16; Ger 6,14; cfr. Ez 22,28.
Note al Testo
13,10 ricoprirlo di calce: cioè hanno cercato di nascondere al popolo la gravità della situazione con inutili rimedi.
AT greco 13,11εἰπὸν πρὸς τοὺς ἀλείφοντας πεσεῖται καὶ ἔσται ὑετὸς κατακλύζων καὶ δώσω λίθους πετροβόλους εἰς τοὺς ἐνδέσμους αὐτῶν καὶ πεσοῦνται καὶ πνεῦμα ἐξαῖρον καὶ ῥαγήσεται
Interconfessionale EzDi’ a quei muratori da strapazzo: Il muro crollerà! Verrà una pioggia torrenziale, cadrà la grandine, si scatenerà un uragano.
Rimandi
13,11 pioggia torrenziale Mt 7,24-27.
AT greco 13,12καὶ ἰδοὺ πέπτωκεν ὁ τοῖχος καὶ οὐκ ἐροῦσιν πρὸς ὑμᾶς ποῦ ἐστιν ἡ ἀλοιφὴ ὑμῶν ἣν ἠλείψατε
Interconfessionale Ez13,12Quando il muro crollerà, vi chiederanno a che cosa sia servita la calce con cui l’avete ricoperto.
AT greco 13,13διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος καὶ ῥήξω πνοὴν ἐξαίρουσαν μετὰ θυμοῦ καὶ ὑετὸς κατακλύζων ἐν ὀργῇ μου ἔσται καὶ τοὺς λίθους τοὺς πετροβόλους ἐν θυμῷ ἐπάξω εἰς συντέλειαν
Interconfessionale Ez13,13Allora io, Dio, il Signore, vi annunzio: La mia collera scatenerà un uragano, la mia ira manderà piogge torrenziali. Con furore farò cadere la grandine devastatrice.
AT greco 13,14καὶ κατασκάψω τὸν τοῖχον ὃν ἠλείψατε καὶ πεσεῖται καὶ θήσω αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἀποκαλυφθήσεται τὰ θεμέλια αὐτοῦ καὶ πεσεῖται καὶ συντελεσθήσεσθε μετ’ ἐλέγχων καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος
Interconfessionale Ez13,14Demolirò il muro che avete ricoperto di calce, l’abbatterò a terra fino a scoprirne le fondamenta. Il muro crollerà e voi ne sarete schiacciati. Allora voi riconoscerete che io sono il Signore.
AT greco 13,15καὶ συντελέσω τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν τοῖχον καὶ ἐπὶ τοὺς ἀλείφοντας αὐτόν καὶ πεσεῖται καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ὁ τοῖχος οὐδὲ οἱ ἀλείφοντες αὐτὸν
Interconfessionale EzSfogherò la mia collera contro il muro e contro di voi che lo avete ricoperto di calce. E la gente dirà: “Dov’è andato a finire il muro? Dove sono quei muratori da strapazzo?
Note al Testo
13,15 La gente dirà: altri: Io dirò.
AT greco 13,16προφῆται τοῦ Ισραηλ οἱ προφητεύοντες ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ οἱ ὁρῶντες αὐτῇ εἰρήνην καὶ εἰρήνη οὐκ ἔστιν λέγει κύριος
Interconfessionale Ez13,16Dove sono quei profeti Israeliti che con visioni dicevano che a Gerusalemme tutto sarebbe andato bene, mentre tutto andava male?”. Io, Dio, il Signore, lo affermo».
AT greco 13,17καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὰς θυγατέρας τοῦ λαοῦ σου τὰς προφητευούσας ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὰς
Interconfessionale Ez«E ora, Ezechiele, rivolgiti alle donne del tuo popolo che profetizzano secondo i propri desideri e denunziale apertamente.
Note al Testo
13,17 donne… che profetizzano: si tratta di profetesse o forse di maghe (vedi vv. 18-19).
AT greco 13,18καὶ ἐρεῖς τάδε λέγει κύριος οὐαὶ ταῖς συρραπτούσαις προσκεφάλαια ἐπὶ πάντα ἀγκῶνα χειρὸς καὶ ποιούσαις ἐπιβόλαια ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν πάσης ἡλικίας τοῦ διαστρέφειν ψυχάς αἱ ψυχαὶ διεστράφησαν τοῦ λαοῦ μου καὶ ψυχὰς περιεποιοῦντο
Interconfessionale EzRiferisci loro quel che io, Dio, il Signore, dichiaro: Saranno guai per voi. Voi cucite nastri per polsi e preparate veli di ogni misura per tutti, per sottomettere a voi le loro vite. Voi tendete trappole al mio popolo per trarne vantaggio voi stesse.
Note al Testo
13,18 voi cucite nastri… e preparate veli: si tratta forse di pratiche magiche.
AT greco 13,19καὶ ἐβεβήλουν με πρὸς τὸν λαόν μου ἕνεκεν δρακὸς κριθῶν καὶ ἕνεκεν κλασμάτων ἄρτου τοῦ ἀποκτεῖναι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ἀποθανεῖν καὶ τοῦ περιποιήσασθαι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ζῆσαι ἐν τῷ ἀποφθέγγεσθαι ὑμᾶς λαῷ εἰσακούοντι μάταια ἀποφθέγματα
Interconfessionale EzVoi mi disonorate davanti al mio popolo per qualche manciata d’orzo o qualche tozzo di pane. Raccontate menzogne al mio popolo credulone, e così fate morire chi non lo merita, mentre fate vivere chi dovrebbe morire.
Note al Testo
13,19 mi disonorate: la magia in Israele era considerata come un’offesa a Dio ed era punita con la pena di morte (vedi Levitico 19,26.31; 20,27; Deuteronomio 18,10-12).
AT greco 13,20διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια ὑμῶν ἐφ’ ἃ ὑμεῖς συστρέφετε ἐκεῖ ψυχάς καὶ διαρρήξω αὐτὰ ἀπὸ τῶν βραχιόνων ὑμῶν καὶ ἐξαποστελῶ τὰς ψυχάς ἃς ὑμεῖς ἐκστρέφετε τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς διασκορπισμόν
Interconfessionale Ez13,20Ma io, Dio, il Signore, vi assicuro che interverrò contro i vostri nastri con i quali date la caccia alla gente come uccelli. Li strapperò dalle vostre braccia e libererò la gente che avete catturato.
AT greco 13,21καὶ διαρρήξω τὰ ἐπιβόλαια ὑμῶν καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν καὶ οὐκέτι ἔσονται ἐν χερσὶν ὑμῶν εἰς συστροφήν καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος
Interconfessionale Ez13,21Straccerò i vostri veli, libererò il mio popolo dal vostro potere e non sarà più vostra preda. Allora riconoscerete che io sono il Signore.
AT greco 13,22ἀνθ’ ὧν διεστρέφετε καρδίαν δικαίου ἀδίκως καὶ ἐγὼ οὐ διέστρεφον αὐτὸν καὶ τοῦ κατισχῦσαι χεῖρας ἀνόμου τὸ καθόλου μὴ ἀποστρέψαι ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆσαι αὐτόν
Interconfessionale Ez13,22Con le vostre menzogne avete scoraggiato uomini giusti che io non volevo far soffrire. Invece avete incoraggiato i malvagi a insistere nel comportamento perverso e avete impedito loro di smetterla e salvarsi.
AT greco 13,23διὰ τοῦτο ψευδῆ οὐ μὴ ἴδητε καὶ μαντείας οὐ μὴ μαντεύσησθε ἔτι καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος
Interconfessionale Ez13,23Per questo è finita con le vostre visioni e predizioni false: libererò il mio popolo dal vostro potere. Allora riconoscerete che io sono il Signore».