Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
BibbiaEDU-logo

Ezechiele

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 27 27,1καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Interconfessionale Ez27,1Il Signore mi disse:
AT greco 27,2υἱὲ ἀνθρώπου λαβὲ ἐπὶ Σορ θρῆνον
Interconfessionale Ez27,2«Ezechiele, intona un lamento funebre sulla città di Tiro
AT greco 27,3καὶ ἐρεῖς τῇ Σορ τῇ κατοικούσῃ ἐπὶ τῆς εἰσόδου τῆς θαλάσσης τῷ ἐμπορίῳ τῶν λαῶν ἀπὸ νήσων πολλῶν τάδε λέγει κύριος τῇ Σορ σὺ εἶπας ἐγὼ περιέθηκα ἐμαυτῇ κάλλος μου
Interconfessionale Ez27,3che è protesa sul mare e che commercia con molti popoli marittimi. Riferiscile le mie parole, le parole di Dio, il Signore:
Tiro, ti vanti della tua perfetta bellezza!
AT greco 27,4ἐν καρδίᾳ θαλάσσης τῷ Βεελιμ υἱοί σου περιέθηκάν σοι κάλλος
Interconfessionale Ez27,4Tu sei la padrona dei mari:
ti hanno costruita come una splendida nave.
AT greco 27,5κέδρος ἐκ Σανιρ ᾠκοδομήθη σοι ταινίαι σανίδων κυπαρίσσου ἐκ τοῦ Λιβάνου ἐλήμφθησαν τοῦ ποιῆσαί σοι ἱστοὺς ἐλατίνους
Interconfessionale EzHanno preso i cipressi del Senir
per le tue fiancate,
un cedro del Libano
per il tuo albero maestro.
Note al Testo
27,5 Senir: nome che indica il monte Ermon (vedi Deuteronomio 3,9) o più generalmente la catena dell’Antilibano la cui cima più alta è l’Ermon.
AT greco 27,6ἐκ τῆς Βασανίτιδος ἐποίησαν τὰς κώπας σου τὰ ἱερά σου ἐποίησαν ἐξ ἐλέφαντος οἴκους ἀλσώδεις ἀπὸ νήσων τῶν Χεττιιν
Interconfessionale EzHanno fatto i tuoi remi
con le querce del Basan,
il tuo ponte intarsiato d’avorio
con i pini di Cipro.
Note al Testo
27,6 Il Basan a est del lago di Genèsaret era stato il territorio di una parte della tribù di Manasse (vedi Giosuè 22,6-8).
AT greco 27,7βύσσος μετὰ ποικιλίας ἐξ Αἰγύπτου ἐγένετό σοι στρωμνὴ τοῦ περιθεῖναί σοι δόξαν καὶ περιβαλεῖν σε ὑάκινθον καὶ πορφύραν ἐκ τῶν νήσων Ελισαι καὶ ἐγένετο περιβόλαιά σου
Interconfessionale Ez27,7Le tue vele di lino,
finemente intessuto in Egitto,
erano riconosciute da lontano.
Tela preziosa, tinta in viola e in rosso,
portata da Cipro,
ti copriva.
AT greco 27,8καὶ οἱ ἄρχοντές σου οἱ κατοικοῦντες Σιδῶνα καὶ Αράδιοι ἐγένοντο κωπηλάται σου οἱ σοφοί σου Σορ οἳ ἦσαν ἐν σοί οὗτοι κυβερνῆταί σου
Interconfessionale EzGli abitanti di Sidone e di Arvad
erano i tuoi rematori,
mentre i tuoi uomini più abili
guidavano le navi.
Note al Testo
27,8 Sidone e Arvad: due città costiere fenicie, vicino a Tiro.
AT greco 27,9οἱ πρεσβύτεροι Βυβλίων καὶ οἱ σοφοὶ αὐτῶν ἦσαν ἐν σοί οὗτοι ἐνίσχυον τὴν βουλήν σου καὶ πάντα τὰ πλοῖα τῆς θαλάσσης καὶ οἱ κωπηλάται αὐτῶν ἐγένοντό σοι ἐπὶ δυσμὰς δυσμῶν
Interconfessionale Ez27,9Gli esperti artigiani di Biblo
riparavano le tue avarie.
Tutte le navi del mare si fermavano da te
e i marinai compravano le tue mercanzie.
AT greco 27,10Πέρσαι καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες ἦσαν ἐν τῇ δυνάμει σου ἄνδρες πολεμισταί σου πέλτας καὶ περικεφαλαίας ἐκρέμασαν ἐν σοί οὗτοι ἔδωκαν τὴν δόξαν σου
Interconfessionale EzGuerrieri di Persia, di Lud e di Put
erano arruolati nel tuo esercito
e appendevano i loro scudi ed elmi
nelle tue caserme.
Essi ti hanno dato prestigio.
Rimandi
27,10 Lud, Put Ez 30,5; Is 66,19; Ger 46,9.
Note al Testo
27,10 Lud e Put: regioni africane vicino all’Etiopia che sono spesso citate insieme (vedi 30,5; Geremia 46,9 e nota; Isaia 66,19 e nota).
AT greco 27,11υἱοὶ Αραδίων καὶ ἡ δύναμίς σου ἐπὶ τῶν τειχέων σου φύλακες ἐν τοῖς πύργοις σου ἦσαν τὰς φαρέτρας αὐτῶν ἐκρέμασαν ἐπὶ τῶν ὅρμων σου κύκλῳ οὗτοι ἐτελείωσάν σου τὸ κάλλος
Interconfessionale Ez«Gli uomini di Arvad montavano la guardia sulle tue mura insieme al tuo esercito e gli uomini di Gammad sulle tue torri. Tutti appendevano i loro scudi attorno alle tue mura, come corona alla tua bellezza».
Note al Testo
27,11 Gammad: città o regione sconosciuta.
AT greco 27,12Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἀπὸ πλήθους πάσης ἰσχύος σου ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σίδηρον καὶ κασσίτερον καὶ μόλυβον ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου
Interconfessionale Ez«La gente di Tarsis commerciava con te per le tue ricchezze di ogni sorta. Scambiava le tue merci con argento, ferro, stagno e piombo.
Note al Testo
27,12 Tarsis: luogo la cui posizione geografica è incerta; secondo alcuni è la Spagna (vedi note a Isaia 23,6 e Giona 1,3).
AT greco 27,13ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ σύμπασα καὶ τὰ παρατείνοντα οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν ἐμπορίαν σου
Interconfessionale EzI popoli di Grecia, di Tubal e di Mesec commerciavano con te e, in cambio dei tuoi prodotti, offrivano schiavi e oggetti di rame.
Rimandi
27,13 Tubal e Mesec Ez 32,26; 38,3; 39,1; Is 66,19. — commercio 1 Re 10,10.
Note al Testo
27,13 Tubal, Mesec: regioni dell’Asia Minore (vedi 32,26; 38,2; 39,1).
AT greco 27,14ἐξ οἴκου Θεργαμα ἵππους καὶ ἱππεῖς ἔδωκαν ἀγοράν σου
Interconfessionale EzGli abitanti di Bet-Togarmà offrivano cavalli da corsa, da traino e muli.
Note al Testo
27,14 Bet-Togarmà: probabilmente l’Armenia (vedi 38,6).
AT greco 27,15υἱοὶ Ῥοδίων ἔμποροί σου ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν τὴν ἐμπορίαν σου ὀδόντας ἐλεφαντίνους καὶ τοῖς εἰσαγομένοις ἀντεδίδους τοὺς μισθούς σου
Interconfessionale EzLa gente di Dedan trafficava con te e inoltre avevi in mano tua il commercio con molte isole. Essi offrivano avorio ed ebano in cambio della tua merce.
Note al Testo
27,15 Dedan: vedi nota a 25,13.
AT greco 27,16ἀνθρώπους ἐμπορίαν σου ἀπὸ πλήθους τοῦ συμμίκτου σου στακτὴν καὶ ποικίλματα ἐκ Θαρσις καὶ Ραμωθ καὶ Χορχορ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου
Interconfessionale EzGli Edomiti acquistavano i tuoi numerosi prodotti e, in cambio, davano smeraldi, stoffe preziose tinte di viola, ricami e tessuti di lino, coralli, rubini.
Note al Testo
27,16 Gli Edomiti: così secondo alcuni manoscritti ebraici e alcune traduzioni antiche; gli altri manoscritti ebraici hanno: gli Aramei.
AT greco 27,17Ιουδας καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ισραηλ οὗτοι ἔμποροί σου ἐν σίτου πράσει καὶ μύρων καὶ κασίας καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ῥητίνην ἔδωκαν εἰς τὸν σύμμικτόν σου
Interconfessionale EzAnche la gente di Giuda e quella d’Israele commerciavano con te e ti offrivano grano di Minnit, miglio, miele, olio e resina odorosa.
Note al Testo
27,17 Minnit: località del territorio degli Ammoniti.
AT greco 27,18Δαμασκὸς ἔμπορός σου ἐκ πλήθους πάσης δυνάμεώς σου οἶνος ἐκ Χελβων καὶ ἔρια ἐκ Μιλήτου
Interconfessionale EzGli abitanti di Damasco compravano i tuoi numerosi prodotti e pagavano i tuoi beni di ogni specie con vino di Chelbon e lana di Sacar.
Note al Testo
27,18 Damasco era la capitale degli Aramei; la regione a nord (Chelbon) era famosa per il suo vino; Sacar non è mai nominata altrove, ma doveva essere forse una città o una regione di quella zona.
AT greco 27,19καὶ οἶνον εἰς τὴν ἀγοράν σου ἔδωκαν ἐξ Ασηλ σίδηρος εἰργασμένος καὶ τροχὸς ἐν τῷ συμμίκτῳ σού ἐστιν
Interconfessionale EzIn Uzal, la gente di Dan e quella di Iavan, per le tue merci, ti davano ferro lavorato, resine e canne aromatiche.
Note al Testo
27,19 Dan e Iavan: testo ebraico per noi oscuro; probabilmente si tratta di tribù nomadi il cui centro per le carovane era la città o la regione di Uzal.
AT greco 27,20Δαιδαν ἔμποροί σου μετὰ κτηνῶν ἐκλεκτῶν εἰς ἅρματα
Interconfessionale Ez27,20La gente di Dedan commerciava con te in coperte per cavalli.
AT greco 27,21ἡ Ἀραβία καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Κηδαρ οὗτοι ἔμποροί σου διὰ χειρός σου καμήλους καὶ κριοὺς καὶ ἀμνοὺς ἐν οἷς ἐμπορεύονταί σε
Interconfessionale EzL’Arabia e i capi del paese di Kedar trafficavano con te in agnelli, montoni e capri.
Rimandi
27,21 Arabia 1 Re 10,15. — Kedar Is 21,17; 60,7; Ger 49,28-29.
Note al Testo
27,21 Kedar: vedi nota a Isaia 21,16.
AT greco 27,22ἔμποροι Σαβα καὶ Ραγμα οὗτοι ἔμποροί σου μετὰ πρώτων ἡδυσμάτων καὶ λίθων χρηστῶν καὶ χρυσίον ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου
Interconfessionale EzI mercanti di Saba e di Raamà offrivano in cambio delle tue merci i profumi migliori, pietre preziose e oro.
Rimandi
27,22 ricchezze di Saba 1 Re 10,10.
Note al Testo
27,22 Saba e Raamà: regioni dell’Arabia meridionale (vedi Genesi 10,7; 1 Re 10,1).
AT greco 27,23Χαρραν καὶ Χαννα οὗτοι ἔμποροί σου Ασσουρ καὶ Χαρμαν ἔμποροί σου
Interconfessionale EzLe città di Carran, Canne, Eden, i mercanti di Saba, le città di Assur e Kilmad commerciavano con te.
Note al Testo
27,23 Carran, Canne, Eden: città lungo il fiume Eufrate; Kilmad: forse città vicina ad Assur, sul fiume Tigri.
AT greco 27,24φέροντες ἐμπορίαν ὑάκινθον καὶ θησαυροὺς ἐκλεκτοὺς δεδεμένους σχοινίοις καὶ κυπαρίσσινα
Interconfessionale Ez27,24Portavano sui tuoi mercati vesti di lusso, mantelli tinti in viola, ricami, tappeti multicolori, corde solidamente intrecciate».
AT greco 27,25πλοῖα ἐν αὐτοῖς Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἐν τῷ πλήθει ἐν τῷ συμμίκτῳ σου καὶ ἐνεπλήσθης καὶ ἐβαρύνθης σφόδρα ἐν καρδίᾳ θαλάσσης
Interconfessionale Ez«Le navi di Tarsis
trasportavano le tue merci.
Eri come una nave d’alto mare
carica, piena di molte ricchezze.
Rimandi
27,25 navi di Tarsis (grandi navi) Is 2,16; 23,1; Sal 48,8.
Note al Testo
27,25 navi di Tarsis: vedi nota a Isaia 2,16.
AT greco 27,26ἐν ὕδατι πολλῷ ἦγόν σε οἱ κωπηλάται σου τὸ πνεῦμα τοῦ νότου συνέτριψέν σε ἐν καρδίᾳ θαλάσσης
Interconfessionale EzI tuoi rematori ti hanno condotta in acque profonde
dove il vento dell’est ti ha travolta.
Rimandi
27,26 vento dell’est Ez 17,10; Es 14,21; Ger 18,17; Os 13,15.
AT greco 27,27ἦσαν δυνάμεις σου καὶ ὁ μισθός σου καὶ τῶν συμμίκτων σου καὶ οἱ κωπηλάται σου καὶ οἱ κυβερνῆταί σου καὶ οἱ σύμβουλοί σου καὶ οἱ σύμμικτοί σου ἐκ τῶν συμμίκτων σου καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί σου οἱ ἐν σοὶ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἐν μέσῳ σου πεσοῦνται ἐν καρδίᾳ θαλάσσης ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς πτώσεώς σου
Interconfessionale Ez27,27Le tue ricchezze, i tuoi prodotti, i tuoi beni,
il tuo equipaggio,
gli artigiani che riparavano le tue avarie,
i soldati al tuo servizio
e la folla di quelli che erano a bordo
sono sprofondati nel mare,
quando sei naufragata.
AT greco 27,28πρὸς τὴν φωνὴν τῆς κραυγῆς σου οἱ κυβερνῆταί σου φόβῳ φοβηθήσονται
Interconfessionale Ez27,28Alle grida d’aiuto dei tuoi marinai
la gente della costa trema.
AT greco 27,29καὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν πλοίων πάντες οἱ κωπηλάται σου καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ οἱ πρωρεῖς τῆς θαλάσσης ἐπὶ τὴν γῆν στήσονται
Interconfessionale Ez27,29E tutti quelli che maneggiano il remo
abbandonano le loro navi,
gli equipaggi rimangono a terra.
AT greco 27,30καὶ ἀλαλάξουσιν ἐπὶ σὲ τῇ φωνῇ αὐτῶν καὶ κεκράξονται πικρὸν καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν γῆν καὶ σποδὸν ὑποστρώσονται
Interconfessionale EzEssi si lamentano per la tua fine
con grida amare.
Si coprono la testa di polvere
e si rotolano nella cenere.
Rimandi
27,30 Si coprono la testa di polvere Gs 7,6; 1 Sam 4,12; Ne 9,1; Gb 2,12; 16,15; Ap 18,19. — cenere Is 58,5; Ger 6,26; Est 4,3.
AT greco 27,31
Interconfessionale EzCon la tristezza nel cuore piangono per te
e si lamentano amaramente,
per te si radono la testa
e si vestono di sacco.
Rimandi
27,31 si radono la testa, si vestono di sacco Ez 7,18; Is 22,12; Ger 16,6; Am 8,10; Gb 1,20; cfr. Gn 37,34; 2 Sam 3,31.
Note al Testo
27,31 vestono di sacco: nei vv. 30-31 si elencano altri gesti di lutto (vedi 7,18; 24,17 e nota).
AT greco 27,32καὶ λήμψονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ σὲ θρῆνον καὶ θρήνημά σοι
Interconfessionale EzEssi intonano un lamento funebre per te:
“Chi mai poteva essere simile a Tiro?
E ora è ridotta al silenzio in mezzo al mare!”.
Note al Testo
27,32 ridotta al silenzio: altri: distrutta.
AT greco 27,33πόσον τινὰ εὗρες μισθὸν ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἐνέπλησας ἔθνη ἀπὸ τοῦ πλήθους σου καὶ ἀπὸ τοῦ συμμίκτου σου ἐπλούτισας πάντας βασιλεῖς τῆς γῆς
Interconfessionale Ez27,33Quando sbarcavi i tuoi prodotti
davi lavoro e pane a molti popoli.
L’abbondanza delle tue ricchezze e del tuo commercio
ha reso ricchi i re della terra.
AT greco 27,34νῦν συνετρίβης ἐν θαλάσσῃ ἐν βάθει ὕδατος ὁ σύμμικτός σου καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἐν μέσῳ σου ἔπεσον πάντες οἱ κωπηλάται σου
Interconfessionale Ez27,34Ora, travolta dai flutti,
sprofondi nel mare,
insieme al tuo carico
e alla folla di quelli che erano a bordo.
AT greco 27,35πάντες οἱ κατοικοῦντες τὰς νήσους ἐστύγνασαν ἐπὶ σέ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐκστάσει ἐξέστησαν καὶ ἐδάκρυσεν τὸ πρόσωπον αὐτῶν
Interconfessionale Ez27,35Tutti gli abitanti delle isole lontane
sono spaventati per la tua fine.
I loro re sono terrorizzati,
hanno il viso sconvolto.
AT greco 27,36ἔμποροι ἀπὸ ἐθνῶν ἐσύρισάν σε ἀπώλεια ἐγένου καὶ οὐκέτι ἔσῃ εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Ez27,36I mercanti dei popoli stranieri
gemono di paura,
perché sei diventata motivo di terrore.
Sei finita per sempre!».