Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
BibbiaEDU-logo

Ezechiele

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 29 29,1ἐν τῷ ἔτει τῷ δεκάτῳ ἐν τῷ δεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Interconfessionale EzNel decimo anno dalla deportazione, il dodicesimo giorno del decimo mese, il Signore mi disse:
Note al Testo
29,1 Nel decimo anno… mese: dicembre 588-gennaio 587 a.C.
AT greco 29,2υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπ’ Αἴγυπτον ὅλην
Interconfessionale Ez«Ezechiele, rivolgi al faraone, re d’Egitto, queste minacce contro di lui e contro l’intero Egitto.
Rimandi
29,2 contro l’Egitto Ez 30-32; Is 19,1-25; Ger 46,2-6.
Note al Testo
29,2 Ezechiele: vedi nota a 2,1.
AT greco 29,3καὶ εἰπόν τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραω τὸν δράκοντα τὸν μέγαν τὸν ἐγκαθήμενον ἐν μέσῳ ποταμῶν αὐτοῦ τὸν λέγοντα ἐμοί εἰσιν οἱ ποταμοί καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς
Interconfessionale Ez29,3Riferiscigli quel che io, Dio, il Signore, annunzio:
«Agirò contro di te faraone, re d’Egitto. Come un coccodrillo mostruoso giaci in mezzo al fiume Nilo. Affermi che il Nilo è tuo, perché l’hai fatto tu.
AT greco 29,4καὶ ἐγὼ δώσω παγίδας εἰς τὰς σιαγόνας σου καὶ προσκολλήσω τοὺς ἰχθῦς τοῦ ποταμοῦ σου πρὸς τὰς πτέρυγάς σου καὶ ἀνάξω σε ἐκ μέσου τοῦ ποταμοῦ σου καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου
Interconfessionale Ez29,4Ma io metterò ganci nelle tue mascelle e farò attaccare alle tue scaglie i pesci del tuo fiume. Poi ti tirerò fuori dal Nilo con tutti quei pesci attaccati alle tue scaglie.
AT greco 29,5καὶ καταβαλῶ σε ἐν τάχει καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου πεσῇ καὶ οὐ μὴ συναχθῇς καὶ οὐ μὴ περισταλῇς τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ δέδωκά σε εἰς κατάβρωμα
Interconfessionale EzGetterò nel deserto te e tutti quei pesci. Cadrai morto a terra, e nessuno ti raccoglierà per seppellirti. Ti lascerò in pasto agli uccelli e agli animali feroci.
Note al Testo
29,5 nessuno… seppellirti: la privazione della sepoltura era considerata una punizione estremamente grave (vedi 2 Re 9,37; Geremia 8,2; 22,19).
AT greco 29,6καὶ γνώσονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Αἴγυπτον ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἀνθ’ ὧν ἐγενήθης ῥάβδος καλαμίνη τῷ οἴκῳ Ισραηλ
Interconfessionale EzAllora tutti gli abitanti dell’Egitto riconosceranno che io sono il Signore.
«Il sostegno che hai dato agli Israeliti è stato fragile come quello di una canna.
Rimandi
29,6 appoggio debole come quello di una canna 2 Re 18,21; Is 36,6; cfr. Is 30,1-7.
AT greco 29,7ὅτε ἐπελάβοντό σου τῇ χειρὶ αὐτῶν ἐθλάσθης καὶ ὅτε ἐπεκράτησεν ἐπ’ αὐτοὺς πᾶσα χεὶρ καὶ ὅτε ἐπανεπαύσαντο ἐπὶ σέ συνετρίβης καὶ συνέκλασας αὐτῶν πᾶσαν ὀσφύν
Interconfessionale EzQuando si sono appoggiati a te, ti sei spezzato nelle loro mani, li hai feriti alle spalle e li hai fatti vacillare sui fianchi.
Note al Testo
29,7 Li hai fatti vacillare sui fianchi: così secondo l’antica traduzione siriaca; il testo ebraico ha: li hai fatti stare saldi sui fianchi.
AT greco 29,8διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ῥομφαίαν καὶ ἀπολῶ ἀνθρώπους ἀπὸ σοῦ καὶ κτήνη
Interconfessionale EzE io, Dio, il Signore, dichiaro che manderò contro di te un esercito e distruggerò gli uomini e gli animali.
Rimandi
29,8 guerra Ez 21,8+.
AT greco 29,9καὶ ἔσται ἡ γῆ Αἰγύπτου ἀπώλεια καὶ ἔρημος καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἀντὶ τοῦ λέγειν σε οἱ ποταμοὶ ἐμοί εἰσιν καὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς
Interconfessionale Ez29,9L’Egitto diventerà un deserto desolato e tutti riconosceranno che io sono il Signore.
«Tu hai detto che il Nilo è tuo, perché è opera tua.
AT greco 29,10διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ποταμούς σου καὶ δώσω γῆν Αἰγύπτου εἰς ἔρημον καὶ ῥομφαίαν καὶ ἀπώλειαν ἀπὸ Μαγδώλου καὶ Συήνης καὶ ἕως ὁρίων Αἰθιόπων
Interconfessionale Ez29,10Per questo agirò contro di te e contro il tuo fiume. Trasformerò l’intero Egitto in un deserto desolato, dalla fortezza di Migdol a nord fino alla città di Siene e alla frontiera con l’Etiopia a sud.
AT greco 29,11οὐ μὴ διέλθῃ ἐν αὐτῇ ποὺς ἀνθρώπου καὶ ποὺς κτήνους οὐ μὴ διέλθῃ αὐτήν καὶ οὐ κατοικηθήσεται τεσσαράκοντα ἔτη
Interconfessionale EzNé uomo né animale passeranno più di là, per quarant’anni nulla vi potrà vivere.
Note al Testo
29,11 quarant’anni: vedi nota a 4,6.
AT greco 29,12καὶ δώσω τὴν γῆν αὐτῆς ἀπώλειαν ἐν μέσῳ γῆς ἠρημωμένης καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται τεσσαράκοντα ἔτη καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας
Interconfessionale Ez29,12Farò diventare l’Egitto il deserto più desolato che esista: le sue città rimarranno in rovina per quarant’anni, e disperderò gli Egiziani tra popoli e paesi stranieri.
AT greco 29,13τάδε λέγει κύριος μετὰ τεσσαράκοντα ἔτη συνάξω τοὺς Αἰγυπτίους ἀπὸ τῶν ἐθνῶν οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ
Interconfessionale Ez29,13«Ma io, Dio, il Signore, dichiaro che alla fine dei quarant’anni riunirò gli Egiziani che avevo disperso fra i popoli.
AT greco 29,14καὶ ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν Αἰγυπτίων καὶ κατοικίσω αὐτοὺς ἐν γῇ Παθουρης ἐν τῇ γῇ ὅθεν ἐλήμφθησαν καὶ ἔσται ἀρχὴ ταπεινὴ
Interconfessionale EzCambierò la loro sorte, li farò ritornare nella regione di Patros loro terra d’origine. Là formeranno un piccolo regno,
Note al Testo
29,14 regione di Patros: l’Alto Egitto.
AT greco 29,15παρὰ πάσας τὰς ἀρχάς οὐ μὴ ὑψωθῇ ἔτι ἐπὶ τὰ ἔθνη καὶ ὀλιγοστοὺς αὐτοὺς ποιήσω τοῦ μὴ εἶναι αὐτοὺς πλείονας ἐν τοῖς ἔθνεσιν
Interconfessionale Ez29,15il più debole di tutti. Lo renderò tanto piccolo che non sarà più capace di dominare le altre nazioni.
AT greco 29,16καὶ οὐκέτι ἔσονται τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἰς ἐλπίδα ἀναμιμνῄσκουσαν ἀνομίαν ἐν τῷ αὐτοὺς ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτῶν καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
Interconfessionale EzGli Egiziani non rappresenteranno più una sicurezza per gli Israeliti: anzi questi si ricorderanno di aver agito male quando si sono rivolti all’Egitto per avere aiuto. Allora riconosceranno che io sono Dio, il Signore».
Note al Testo
29,16 Ezechiele allude ad alleanze d’Israele con l’Egitto (vedi v. 6 e 17,15), già condannate da altri profeti (vedi Isaia 30,2; Geremia 2,18).
AT greco 29,17καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Interconfessionale EzNel ventisettesimo anno dalla deportazione, il primo giorno del primo mese, il Signore mi parlò:
Note al Testo
29,17 Nel ventisettesimo anno… mese: marzo-aprile 571 a.C.
AT greco 29,18υἱὲ ἀνθρώπου Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος κατεδουλώσατο αὐτοῦ τὴν δύναμιν δουλείᾳ μεγάλῃ ἐπὶ Τύρου πᾶσα κεφαλὴ φαλακρὰ καὶ πᾶς ὦμος μαδῶν καὶ μισθὸς οὐκ ἐγενήθη αὐτῷ καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐπὶ Τύρου καὶ τῆς δουλείας ἧς ἐδούλευσαν ἐπ’ αὐτήν
Interconfessionale Ez«Ezechiele, Nabucodònosor, re di Babilonia, ha impegnato il suo esercito in un’impresa grandiosa contro la città di Tiro: per i pesi portati, i soldati hanno la testa calva e le spalle scorticate. Ma il re e il suo esercito non hanno tratto alcun profitto dallo sforzo fatto contro Tiro.
Note al Testo
29,18 Tiro: Nabucodònosor l’ha assediata per tredici anni; è riuscito a sottomettere la città, ma non a saccheggiarla.
AT greco 29,19τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ δίδωμι τῷ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος γῆν Αἰγύπτου καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς καὶ ἔσται μισθὸς τῇ δυνάμει αὐτοῦ
Interconfessionale EzEbbene io, Dio, il Signore, dichiaro:
«Darò l’Egitto in mano a Nabucodònosor, re di Babilonia. Lo deprederà, lo spoglierà di tutto, porterà via tutte le sue ricchezze: queste saranno la ricompensa per il suo esercito.
Rimandi
29,19 l’Egitto dato in mano a Nabucodònosor Ger 43,8-13.
AT greco 29,20ἀντὶ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ ἧς ἐδούλευσεν ἐπὶ Τύρον δέδωκα αὐτῷ γῆν Αἰγύπτου τάδε λέγει κύριος κύριος
Interconfessionale Ez29,20Gli do l’Egitto come ricompensa per l’impresa compiuta contro Tiro, perché il suo esercito ha lavorato per me. L’affermo io, Dio, il Signore.
AT greco 29,21ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνατελεῖ κέρας παντὶ τῷ οἴκῳ Ισραηλ καὶ σοὶ δώσω στόμα ἀνεῳγμένον ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
Interconfessionale Ez«Quando questo accadrà, ridarò forza agli Israeliti e a te, Ezechiele, il potere di parlare loro; ed essi riconosceranno che io sono il Signore».
Note al Testo
29,21 a te… loro: vedi 3,26; 24,27. — riconosceranno… Signore: vedi nota a 5,13.