Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
BibbiaEDU-logo

Ezechiele

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 30 30,1καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
CEI 1974 Ez30,1 Mi fu rivolta questa parola del Signore:
AT greco 30,2υἱὲ ἀνθρώπου προφήτευσον καὶ εἰπόν τάδε λέγει κύριος ὦ ὦ ἡ ἡμέρα
CEI 1974 Ez30,2 "Figlio dell`uomo, predici dicendo: Dice il Signore Dio:

Gemete: Ah, quel giorno!
AT greco 30,3ὅτι ἐγγὺς ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου ἡμέρα πέρας ἐθνῶν ἔσται
CEI 1974 Ez Perché il giorno è vicino,
vicino è il giorno del Signore,
giorno di nubi sarà il giorno delle nazioni.
30,3 Il giorno del Signore è il giorno in cui Dio fa giustizia.
AT greco 30,4καὶ ἥξει μάχαιρα ἐπ’ Αἰγυπτίους καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν Αἰγύπτῳ καὶ συμπεσεῖται αὐτῆς τὰ θεμέλια
CEI 1974 Ez30,4 La spada verrà sull`Egitto
e ci sarà l`angoscia in Etiopia,
quando cadranno in Egitto i trafitti,
le sue ricchezze saranno asportate
e le sue fondamenta disfatte.
AT greco 30,5Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες καὶ πάντες οἱ ἐπίμικτοι καὶ τῶν υἱῶν τῆς διαθήκης μου μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ
CEI 1974 Ez Etiopia, Put e Lud e stranieri d`ogni specie
e Cub e i figli del paese dell`alleanza
cadranno con loro di spada.
30,5 I figli del paese dell'alleanza sono forse gli alleati.
AT greco 30,6καὶ πεσοῦνται τὰ ἀντιστηρίγματα Αἰγύπτου καὶ καταβήσεται ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς ἀπὸ Μαγδώλου ἕως Συήνης μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ λέγει κύριος
CEI 1974 Ez30,6 Dice il Signore:
Cadranno gli alleati dell`Egitto
e sarà abbattuto l`orgoglio della sua forza:
da Migdòl fino ad Assuan cadranno di spada.
Parola del Signore Dio.
AT greco 30,7καὶ ἐρημωθήσεται ἐν μέσῳ χωρῶν ἠρημωμένων καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται
CEI 1974 Ez30,7 Sarà un deserto fra terre devastate
e le sue città fra città desolate.
AT greco 30,8καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὅταν δῶ πῦρ ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ συντριβῶσι πάντες οἱ βοηθοῦντες αὐτῇ
CEI 1974 Ez30,8 Sapranno che io sono il Signore
quando darò fuoco all`Egitto
e tutti i suoi sostenitori saranno schiacciati.
AT greco 30,9ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσονται ἄγγελοι σπεύδοντες ἀφανίσαι τὴν Αἰθιοπίαν καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ Αἰγύπτου ὅτι ἰδοὺ ἥκει
CEI 1974 Ez30,9 In quel giorno partiranno da me messaggeri su navi a spargere il terrore in Etiopia che si crede sicura, e in essa vi sarà spavento nel giorno dell`Egitto, poiché ecco già viene".
AT greco 30,10τάδε λέγει κύριος κύριος καὶ ἀπολῶ πλῆθος Αἰγυπτίων διὰ χειρὸς Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος
CEI 1974 Ez30,10 Così dice il Signore Dio: "Farò cessare il tumultuare dell`Egitto per mezzo di Nabucodònosor re di Babilonia.
AT greco 30,11αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν ἀπεσταλμένοι ἀπολέσαι τὴν γῆν καὶ ἐκκενώσουσιν πάντες τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ πλησθήσεται ἡ γῆ τραυματιῶν
CEI 1974 Ez30,11 Egli e il suo popolo, il più violento dei popoli, saranno inviati a devastare il paese e sguaineranno la loro spada contro l`Egitto e riempiranno il terreno di cadaveri.
AT greco 30,12καὶ δώσω τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν ἐρήμους καὶ ἀπολῶ τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων ἐγὼ κύριος λελάληκα
CEI 1974 Ez30,12 Farò seccare i fiumi e darò il paese in mano a genti barbare, devasterò il territorio e ciò che contiene, per mezzo di stranieri: io, il Signore, l`ho detto".
AT greco 30,13ὅτι τάδε λέγει κύριος κύριος καὶ ἀπολῶ μεγιστᾶνας ἀπὸ Μέμφεως καὶ ἄρχοντας ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι
CEI 1974 Ez30,13 Dice il Signore Dio: "Distruggerò gli idoli
e farò sparire gli dei da Menfi.
Non ci sarà più principe nel paese d`Egitto,
vi spanderò il terrore,
AT greco 30,14καὶ ἀπολῶ γῆν Παθουρης καὶ δώσω πῦρ ἐπὶ Τάνιν καὶ ποιήσω ἐκδίκησιν ἐν Διοσπόλει
CEI 1974 Ez30,14 devasterò Patròs,
darò fuoco a Tanis,
farò giustizia su Tebe.
AT greco 30,15καὶ ἐκχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπὶ Σάιν τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου καὶ ἀπολῶ τὸ πλῆθος Μέμφεως
CEI 1974 Ez Scatenerò l`ira su Sin, la roccaforte d`Egitto, sterminerò la moltitudine di Tebe.
30,15 Sin, cioè Pelusio, fortezza ai confini nord-orientali.
AT greco 30,16καὶ δώσω πῦρ ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ταραχὴν ταραχθήσεται Συήνη καὶ ἐν Διοσπόλει ἔσται ἔκρηγμα καὶ διαχυθήσεται ὕδατα
CEI 1974 Ez30,16 Metterò a fuoco l`Egitto: Sin si torcerà dal dolore, Tebe sarà squassata, Menfi sarà smantellata dai nemici in pieno giorno.
AT greco 30,17νεανίσκοι ἡλίου πόλεως καὶ Βουβάστου ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦνται καὶ αἱ γυναῖκες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύσονται
CEI 1974 Ez30,17 I giovani di Eliòpoli e di Bubàste cadranno di spada e queste città andranno in schiavitù.
AT greco 30,18καὶ ἐν Ταφνας συσκοτάσει ἡ ἡμέρα ἐν τῷ συντρῖψαι με ἐκεῖ τὰ σκῆπτρα Αἰγύπτου καὶ ἀπολεῖται ἐκεῖ ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς καὶ αὐτὴν νεφέλη καλύψει καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἰχμάλωτοι ἀχθήσονται
CEI 1974 Ez30,18 In Tafni si oscurerà il giorno, quando vi spezzerò i gioghi imposti dall`Egitto e verrà meno in lei l`orgoglio della sua potenza; una nube la coprirà e le sue figlie saranno condotte schiave.
AT greco 30,19καὶ ποιήσω κρίμα ἐν Αἰγύπτῳ καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
CEI 1974 Ez30,19 Farò giustizia dell`Egitto e si saprà che io sono il Signore".
Contro il faraone
AT greco 30,20καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἑβδόμῃ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
CEI 1974 Ez Al settimo giorno del primo mese dell`undecimo anno, mi fu rivolta questa parola del Signore:
30,20 Quattro mesi prima della distruzione di Gerusalemme.
AT greco 30,21υἱὲ ἀνθρώπου τοὺς βραχίονας Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου συνέτριψα καὶ ἰδοὺ οὐ κατεδέθη τοῦ δοθῆναι ἴασιν τοῦ δοθῆναι ἐπ’ αὐτὸν μάλαγμα τοῦ δοθῆναι ἰσχὺν ἐπιλαβέσθαι μαχαίρας
CEI 1974 Ez30,21 "Figlio dell`uomo, ho spezzato il braccio del faraone re d`Egitto; egli non è stato curato con medicamenti né fasciato con bende per fargli riprender forza e maneggiare la spada".
AT greco 30,22διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ συντρίψω τοὺς βραχίονας αὐτοῦ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς τεταμένους καὶ καταβαλῶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ
CEI 1974 Ez30,22 Perciò dice il Signore Dio: "Eccomi contro il faraone re d`Egitto: gli spezzerò il braccio ancora valido e gli farò cadere la spada di mano.
AT greco 30,23καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας
CEI 1974 Ez30,23 Disperderò gli Egiziani fra le genti e li disperderò in altre regioni.
AT greco 30,24καὶ κατισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ δώσω τὴν ῥομφαίαν μου εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐπάξει αὐτὴν ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς
CEI 1974 Ez30,24 Invece rafforzerò le braccia del re di Babilonia e nella sua mano porrò la mia spada: spezzerò le braccia del faraone che gemerà davanti a lui come geme uno ferito a morte.
AT greco 30,25καὶ ἐνισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος οἱ δὲ βραχίονες Φαραω πεσοῦνται καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐν τῷ δοῦναι τὴν ῥομφαίαν μου εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ ἐκτενεῖ αὐτὴν ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου
CEI 1974 Ez30,25 Fortificherò le braccia del re di Babilonia, mentre le braccia del faraone cadranno. Si saprà che io sono il Signore, quando porrò la mia spada nella mano del re di Babilonia ed egli la stenderà sulla terra d`Egitto.
AT greco 30,26καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
CEI 1974 Ez30,26 Disperderò gli Egiziani fra le genti e li disperderò in altre regioni: si saprà che io sono il Signore".