Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
BibbiaEDU-logo

Ezechiele

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 32 32,1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Interconfessionale EzNel dodicesimo anno dalla deportazione, il primo giorno del dodicesimo mese il Signore mi parlò:
Note al Testo
32,1 Nel dodicesimo anno… mese: febbraio-marzo 585 a.C.
AT greco 32,2υἱὲ ἀνθρώπου λαβὲ θρῆνον ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐρεῖς αὐτῷ λέοντι ἐθνῶν ὡμοιώθης καὶ σὺ ὡς δράκων ὁ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐκεράτιζες τοῖς ποταμοῖς σου καὶ ἐτάρασσες ὕδωρ τοῖς ποσίν σου καὶ κατεπάτεις τοὺς ποταμούς σου
Interconfessionale Ez«Ezechiele, intona questo lamento funebre per il faraone, re d’Egitto:
«In mezzo alle nazioni tu sei come un giovane leone, ma ti comporti anche come un coccodrillo: ti tuffi nel tuo fiume, ne agiti l’acqua con le tue zampe e lo rendi torbido.
Rimandi
32,2 coccodrillo Ez 29,3-5; Gb 40,25-41,26.
Note al Testo
32,2 faraone: simile al coccodrillo (vedi 29,3).
AT greco 32,3τάδε λέγει κύριος καὶ περιβαλῶ ἐπὶ σὲ δίκτυα λαῶν πολλῶν καὶ ἀνάξω σε ἐν τῷ ἀγκίστρῳ μου
Interconfessionale EzE io, Dio, il Signore, dichiaro che radunerò attorno a te molte nazioni, lancerò la mia rete, ed essi ti tireranno a riva impigliato nelle maglie.
Rimandi
32,3 rete Ez 12,13+.
AT greco 32,4καὶ ἐκτενῶ σε ἐπὶ τὴν γῆν πεδία πλησθήσεταί σου καὶ ἐπικαθιῶ ἐπὶ σὲ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐμπλήσω ἐκ σοῦ πάντα τὰ θηρία πάσης τῆς γῆς
Interconfessionale Ez32,4Ti getterò sulla terra, e ti abbandonerò in aperta campagna: ti lascerò in preda a tutti gli uccelli. Anche gli animali feroci si sazieranno con la tua carogna.
AT greco 32,5καὶ δώσω τὰς σάρκας σου ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ ἐμπλήσω ἀπὸ τοῦ αἵματός σου
Interconfessionale Ez32,5Spargerò la tua carne sui monti, ne riempirò le valli.
AT greco 32,6καὶ ποτισθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τῶν προχωρημάτων σου ἀπὸ τοῦ πλήθους σου ἐπὶ τῶν ὀρέων φάραγγας ἐμπλήσω ἀπὸ σοῦ
Interconfessionale Ez32,6Farò bere alla terra il tuo sangue, anzi esso riempirà i monti e i corsi d’acqua.
AT greco 32,7καὶ κατακαλύψω ἐν τῷ σβεσθῆναί σε οὐρανὸν καὶ συσκοτάσω τὰ ἄστρα αὐτοῦ ἥλιον ἐν νεφέλῃ καλύψω καὶ σελήνη οὐ μὴ φάνῃ τὸ φῶς αὐτῆς
Interconfessionale EzQuando cesserai di vivere, coprirò il cielo, oscurerò le stelle, velerò il sole di nuvole e la luna non brillerà più.
Rimandi
32,7 oscurerò… Gl 2,10; 4,15; Am 8,9; Mt 24,29.
AT greco 32,8πάντα τὰ φαίνοντα φῶς ἐν τῷ οὐρανῷ συσκοτάσουσιν ἐπὶ σέ καὶ δώσω σκότος ἐπὶ τὴν γῆν σου λέγει κύριος κύριος
Interconfessionale Ez32,8Per causa tua non renderò più luminose le luci del cielo e tufferò la tua terra nell’oscurità. Lo affermo io, il Signore.
AT greco 32,9καὶ παροργιῶ καρδίαν λαῶν πολλῶν ἡνίκα ἂν ἄγω αἰχμαλωσίαν σου εἰς τὰ ἔθνη εἰς γῆν ἣν οὐκ ἔγνως
Interconfessionale Ez32,9Quando farò sapere la notizia della tua fine, molti popoli rimarranno sconvolti anche in paesi che non conosci.
AT greco 32,10καὶ στυγνάσουσιν ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλά καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἐκστάσει ἐκστήσονται ἐν τῷ πέτασθαι τὴν ῥομφαίαν μου ἐπὶ πρόσωπα αὐτῶν προσδεχόμενοι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἀφ’ ἡμέρας πτώσεώς σου
Interconfessionale Ez32,10Rimarranno stupiti per quel che ti ho fatto. I loro re rabbrividiranno per lo spavento, quando impugnerò la mia spada davanti a loro. Quando cadrai, tremeranno ogni momento, temendo per la propria vita.
AT greco 32,11ὅτι τάδε λέγει κύριος ῥομφαία βασιλέως Βαβυλῶνος ἥξει σοι
Interconfessionale Ez«Io, Dio, il Signore, dichiaro che l’esercito del re di Babilonia ti raggiungerà.
Rimandi
32,11 l’esercito del re di Babilonia Ez 21,8+; 30,24+.
AT greco 32,12ἐν μαχαίραις γιγάντων καὶ καταβαλῶ τὴν ἰσχύν σου λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν πάντες καὶ ἀπολοῦσι τὴν ὕβριν Αἰγύπτου καὶ συντριβήσεται πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτῆς
Interconfessionale Ez32,12Invierò i suoi soldati, i più crudeli di tutte le nazioni, a uccidere con le loro spade il tuo numeroso popolo. Devasteranno il presuntuoso Egitto e annienteranno la sua gente.
AT greco 32,13καὶ ἀπολῶ πάντα τὰ κτήνη αὐτῆς ἀφ’ ὕδατος πολλοῦ καὶ οὐ μὴ ταράξῃ αὐτὸ ἔτι ποὺς ἀνθρώπου καὶ ἴχνος κτηνῶν οὐ μὴ καταπατήσῃ αὐτό
Interconfessionale Ez32,13Farò morire il suo bestiame sulle rive del Nilo. Nessun piede d’uomo e nessuna zampa d’animale ne agiterà più l’acqua.
AT greco 32,14οὕτως τότε ἡσυχάσει τὰ ὕδατα αὐτῶν καὶ οἱ ποταμοὶ αὐτῶν ὡς ἔλαιον πορεύσονται λέγει κύριος
Interconfessionale Ez32,14Così la farò tornare tranquilla e scorrerà liscia come l’olio. Lo affermo io, Dio, il Signore.
AT greco 32,15ὅταν δῶ Αἴγυπτον εἰς ἀπώλειαν καὶ ἐρημωθῇ ἡ γῆ σὺν τῇ πληρώσει αὐτῆς ὅταν διασπείρω πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
Interconfessionale Ez«Ridurrò l’Egitto in un luogo desolato, lo priverò delle sue risorse e annienterò i suoi abitanti. Allora tutti riconosceranno che io sono il Signore.
Note al Testo
32,15 Allora… Signore: vedi nota a 5,13.
AT greco 32,16θρῆνός ἐστιν καὶ θρηνήσεις αὐτόν καὶ αἱ θυγατέρες τῶν ἐθνῶν θρηνήσουσιν αὐτόν ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῆς θρηνήσουσιν αὐτήν λέγει κύριος κύριος
Interconfessionale Ez32,16«Questo è il lamento funebre che le donne di tutte le nazioni intoneranno per l’Egitto e per il suo popolo. Lo dichiaro io, Dio, il Signore».
AT greco 32,17καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει τοῦ πρώτου μηνὸς πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Interconfessionale EzNel dodicesimo anno dalla deportazione, il quindicesimo giorno del dodicesimo mese, il Signore mi parlò:
Note al Testo
32,17 dodicesimo mese: il testo ebraico non precisa di quale mese si tratti; lo abbiamo aggiunto perché si suppone che sia lo stesso del v. 1. L’antica traduzione greca ha invece: primo mese; se questa indicazione fosse attendibile, la data di questo oracolo sarebbe anteriore di circa un anno rispetto a quella dell’oracolo precedente (v. 1).
AT greco 32,18υἱὲ ἀνθρώπου θρήνησον ἐπὶ τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου καὶ καταβιβάσουσιν αὐτῆς τὰς θυγατέρας τὰ ἔθνη νεκρὰς εἰς τὸ βάθος τῆς γῆς πρὸς τοὺς καταβαίνοντας εἰς βόθρον
Interconfessionale Ez«Ezechiele, intona un canto funebre per tutto il popolo d’Egitto e fallo precipitare con le altre grandi nazioni nel mondo sotterraneo dei morti.
Rimandi
32,18 discesa nel mondo sotterraneo dei morti Ez 31,16-18; Is 14,9-15.
AT greco 32,19
Interconfessionale Ez32,19Di’ agli Egiziani: Vi credete più belli degli altri? Scenderete anche voi a giacere con i non circoncisi!
AT greco 32,20ἐν μέσῳ τραυματιῶν μαχαίρας πεσοῦνται μετ’ αὐτοῦ καὶ κοιμηθήσεται πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ
Interconfessionale EzInsieme alle altre vittime della guerra il popolo d’Egitto cadrà in battaglia. Le spade sono già sguainate: colpiscono a morte l’Egitto e la sua popolazione
Rimandi
32,20 la guerra Ez 21,8+.
Note al Testo
32,20 colpiscono… popolazione: testo ebraico per noi oscuro, traduzione probabile.
AT greco 32,21καὶ ἐροῦσίν σοι οἱ γίγαντες ἐν βάθει βόθρου γίνου τίνος κρείττων εἶ κατάβηθι καὶ κοιμήθητι μετὰ ἀπεριτμήτων ἐν μέσῳ τραυματιῶν μαχαίρας
Interconfessionale Ez32,21Dal mondo dei morti, gli eroi più valorosi e gli antichi alleati degli Egiziani grideranno: “Anche loro, quegli incirconcisi colpiti a morte in battaglia scendono a giacere tra di noi”.
AT greco 32,22ἐκεῖ Ασσουρ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ πάντες τραυματίαι ἐκεῖ ἐδόθησαν καὶ ἡ ταφὴ αὐτῶν ἐν βάθει βόθρου καὶ ἐγενήθη ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ πάντες οἱ τραυματίαι οἱ πεπτωκότες μαχαίρᾳ
Interconfessionale Ez32,22«Il re d’Assiria è laggiù con il suo esercito, in mezzo alle tombe dei suoi soldati, tutti uccisi in combattimento.
AT greco 32,23οἱ δόντες τὸν φόβον αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς
Interconfessionale Ez32,23Le loro tombe si trovano nella parte più profonda del mondo dei morti, intorno a quella del re. Sono caduti in guerra, loro che una volta seminavano il terrore sulla terra dei vivi.
AT greco 32,24ἐκεῖ αιλαμ καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ πάντες οἱ τραυματίαι οἱ πεπτωκότες μαχαίρᾳ καὶ οἱ καταβαίνοντες ἀπερίτμητοι εἰς γῆς βάθος οἱ δεδωκότες αὐτῶν φόβον ἐπὶ γῆς ζωῆς καὶ ἐλάβοσαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς βόθρον
Interconfessionale Ez«Il re di Elam è laggiù con il suo esercito, la sua tomba è in mezzo a quelle dei suoi soldati, caduti in guerra. Quegli incirconcisi seminavano il terrore sulla terra dei vivi: ora sono scesi sotto terra, disonorati.
Note al Testo
32,24 Elam: regione situata a est di Babilonia.
AT greco 32,25ἐν μέσῳ τραυματιῶν
Interconfessionale Ez32,25Il re d’Elam giace fra le vittime della guerra, in mezzo alle tombe dei suoi soldati. Tutti questi incirconcisi son caduti sul campo di battaglia. Seminavano il terrore sulla terra dei vivi e ora disonorati stanno insieme agli altri morti caduti in guerra.
AT greco 32,26ἐκεῖ ἐδόθησαν Μοσοχ καὶ Θοβελ καὶ πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτῶν περικύκλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ πάντες τραυματίαι αὐτοῦ πάντες ἀπερίτμητοι τραυματίαι ἀπὸ μαχαίρας οἱ δεδωκότες τὸν φόβον αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς
Interconfessionale Ez«I re di Mesec e di Tubal sono laggiù con il loro esercito, in mezzo alle tombe dei loro soldati. Quegli incirconcisi sono morti in battaglia, loro che seminavano il terrore sulla terra dei vivi!
Rimandi
32,26 Mesec, Tubal Ez 27,13+.
Note al Testo
32,26 Mesec e Tubal: vedi 27,13 e nota.
AT greco 32,27καὶ ἐκοιμήθησαν μετὰ τῶν γιγάντων τῶν πεπτωκότων ἀπὸ αἰῶνος οἳ κατέβησαν εἰς ᾅδου ἐν ὅπλοις πολεμικοῖς καὶ ἔθηκαν τὰς μαχαίρας αὐτῶν ὑπὸ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἐγενήθησαν αἱ ἀνομίαι αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὀστῶν αὐτῶν ὅτι ἐξεφόβησαν γίγαντας ἐν γῇ ζωῆς
Interconfessionale EzNon li hanno sepolti con i valorosi guerrieri del passato, scesi nel mondo dei morti onorati con le loro armi: la spada sotto il capo, lo scudo sul corpo. Quegli eroi erano il terrore dei vivi.
Note al Testo
32,27 del passato: così secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico ha: fra gli incirconcisi. — lo scudo sul corpo: testo probabile, mentre l’ebraico ha: le loro iniquità sulle loro ossa.
AT greco 32,28καὶ σὺ ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων κοιμηθήσῃ μετὰ τετραυματισμένων μαχαίρᾳ
Interconfessionale Ez32,28E anche voi, Egiziani, morirete e sarete sepolti con tutti questi incirconcisi, caduti in battaglia.
AT greco 32,29ἐκεῖ ἐδόθησαν οἱ ἄρχοντες Ασσουρ οἱ δόντες τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ εἰς τραῦμα μαχαίρας οὗτοι μετὰ τραυματιῶν ἐκοιμήθησαν μετὰ καταβαινόντων εἰς βόθρον
Interconfessionale Ez«Gli Edomiti con i loro re e principi sono laggiù. Malgrado il loro valore, sono scesi sotto terra e stanno con gli incirconcisi, morti in combattimento.
Note al Testo
32,29 Gli Edomiti: vedi nota a 25,12.
AT greco 32,30ἐκεῖ οἱ ἄρχοντες τοῦ βορρᾶ πάντες στρατηγοὶ Ασσουρ οἱ καταβαίνοντες τραυματίαι σὺν τῷ φόβῳ αὐτῶν καὶ τῇ ἰσχύι αὐτῶν ἐκοιμήθησαν ἀπερίτμητοι μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας καὶ ἀπήνεγκαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς βόθρον
Interconfessionale Ez32,30«Tutti i principi dei popoli del nord sono laggiù e così pure gli abitanti di Sidone. Erano potenti e seminavano il terrore: ora quegli incirconcisi sono scesi sotto terra, disonorati e coperti di vergogna. Stanno insieme agli altri morti, trafitti in guerra.
AT greco 32,31ἐκείνους ὄψεται βασιλεὺς Φαραω καὶ παρακληθήσεται ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν λέγει κύριος κύριος
Interconfessionale Ez32,31«Quando il faraone vedrà quei caduti in guerra, si consolerà per la sorte del suo esercito, ucciso in battaglia con lui. Lo affermo io, Dio, il Signore.
AT greco 32,32ὅτι δέδωκα τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ γῆς ζωῆς καὶ κοιμηθήσεται ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας Φαραω καὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ λέγει κύριος κύριος
Interconfessionale Ez32,32Ho lasciato che il faraone seminasse il terrore sulla terra dei vivi: ora insieme ai suoi soldati sarà sepolto con quegli incirconcisi, caduti in guerra. Lo dico io, Dio, il Signore!».