Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
BibbiaEDU-logo

Ezechiele

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 39 39,1καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου προφήτευσον ἐπὶ Γωγ καὶ εἰπόν τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γωγ ἄρχοντα Ρως Μοσοχ καὶ Θοβελ
Interconfessionale EzIl Signore continuò: «Ezechiele, riferisci a Gog le minacce che io, Dio, il Signore, pronunzio contro di lui: Agirò contro di te, Gog, capo supremo dei popoli di Mesec e di Tubal.
Rimandi
39,1 Gog Ez 38.
Note al Testo
39,1 Ezechiele: vedi nota a 2,1.
AT greco 39,2καὶ συνάξω σε καὶ καθοδηγήσω σε καὶ ἀναβιβῶ σε ἀπ’ ἐσχάτου τοῦ βορρᾶ καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὰ ὄρη τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale Ez39,2Ti farò uscire dalla tua terra, ti costringerò a lasciare l’estremo nord per mandarti a conquistare le montagne d’Israele.
AT greco 39,3καὶ ἀπολῶ τὸ τόξον σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς ἀριστερᾶς καὶ τὰ τοξεύματά σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς δεξιᾶς καὶ καταβαλῶ σε
Interconfessionale Ez39,3Ma poi spezzerò l’arco nella tua mano sinistra, farò cadere le frecce dalla tua destra.
AT greco 39,4ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ πεσῇ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σέ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μετὰ σοῦ δοθήσονται εἰς πλήθη ὀρνέων παντὶ πετεινῷ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου δέδωκά σε καταβρωθῆναι
Interconfessionale EzTu, il tuo esercito e i tuoi numerosi alleati, troverete la morte sulle montagne d’Israele. Vi darò in pasto agli uccelli rapaci e agli animali feroci.
Rimandi
39,4 vi darò in pasto Ez 29,5; 31,13; 32,4-5; Ap 19,17-18.
Note al Testo
39,4 in pasto agli uccelli: vedi nota a 29,5.
AT greco 39,5ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου πεσῇ ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα λέγει κύριος
Interconfessionale Ez39,5Morirai in aperta campagna, come io ti avevo annunziato. Lo dico io, Dio, il Signore.
AT greco 39,6καὶ ἀποστελῶ πῦρ ἐπὶ Γωγ καὶ κατοικηθήσονται αἱ νῆσοι ἐπ’ εἰρήνης καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
Interconfessionale EzDarò fuoco al paese di Magog e alle rive lontane dove la gente pensa di vivere tranquilla. Allora riconosceranno che io sono il Signore.
Rimandi
39,6 Darò fuoco Ez 21,3+.
Note al Testo
39,6,7 riconosceranno: vedi nota a 5,13.
AT greco 39,7καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ λαοῦ μου Ισραηλ καὶ οὐ βεβηλωθήσεται τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐκέτι καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἅγιος ἐν Ισραηλ
Interconfessionale EzFarò in modo che Israele, mio popolo, riconosca che io sono santo. Allora non sarò più disonorato e le nazioni riconosceranno che io sono il Signore, il Santo d’Israele.
Rimandi
39,7 disonorare Dio Ez 36,20+. — il Signore, il Santo Is 1,4; 5,19; 6,3; 10,17; 41,14; 43,15.
AT greco 39,8ἰδοὺ ἥκει καὶ γνώσῃ ὅτι ἔσται λέγει κύριος κύριος αὕτη ἐστὶν ἡ ἡμέρα ἐν ᾗ ἐλάλησα
Interconfessionale Ez39,8Quel giorno sta per arrivare, quegli avvenimenti stanno per avverarsi come avevo annunziato. Lo dico io, Dio, il Signore.
AT greco 39,9καὶ ἐξελεύσονται οἱ κατοικοῦντες τὰς πόλεις Ισραηλ καὶ καύσουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις πέλταις καὶ κοντοῖς καὶ τόξοις καὶ τοξεύμασιν καὶ ῥάβδοις χειρῶν καὶ λόγχαις καὶ καύσουσιν ἐν αὐτοῖς πῦρ ἑπτὰ ἔτη
Interconfessionale Ez39,9Gli Israeliti usciranno dalle loro città a raccogliere le armi e con quelle accenderanno il fuoco. Bruceranno gli scudi, gli archi, le frecce e le lance. Ne avranno da bruciare per sette anni.
AT greco 39,10καὶ οὐ μὴ λάβωσιν ξύλα ἐκ τοῦ πεδίου οὐδὲ μὴ κόψωσιν ἐκ τῶν δρυμῶν ἀλλ’ ἢ τὰ ὅπλα κατακαύσουσιν πυρί καὶ προνομεύσουσιν τοὺς προνομεύσαντας αὐτοὺς καὶ σκυλεύσουσιν τοὺς σκυλεύσαντας αὐτούς λέγει κύριος
Interconfessionale EzNon avranno più bisogno di raccogliere legna in campagna o di tagliarla nei boschi perché bruceranno quelle armi. Deprederanno e saccheggeranno a loro volta quelli che li avevano saccheggiati. Lo affermo io, Dio, il Signore!».
Rimandi
39,10 Deprederanno e saccheggeranno Is 33,1; Ger 30,16.
AT greco 39,11καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δώσω τῷ Γωγ τόπον ὀνομαστόν μνημεῖον ἐν Ισραηλ τὸ πολυάνδριον τῶν ἐπελθόντων πρὸς τῇ θαλάσσῃ καὶ περιοικοδομήσουσιν τὸ περιστόμιον τῆς φάραγγος καὶ κατορύξουσιν ἐκεῖ τὸν Γωγ καὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ καὶ κληθήσεται τὸ γαι τὸ πολυάνδριον τοῦ Γωγ
Interconfessionale Ez«Quando quel momento arriverà, darò a Gog un luogo di sepoltura, là in Israele. Si troverà nella valle dei Viandanti, a est del Mar Morto, e quella sepoltura sbarrerà la strada ai passanti. Vi seppelliranno Gog con il suo esercito e chiameranno quel luogo valle dell’Esercito di Gog.
Note al Testo
39,11 La valle dei Viandanti è forse la profonda valle del torrente Arnon, nel territorio di Moab, nella catena montuosa degli Abarìm (vedi nota a Numeri 27,12). — quella sepoltura… passanti: altri: la valle taglia la strada ai passanti.
AT greco 39,12καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς οἶκος Ισραηλ ἵνα καθαρισθῇ ἡ γῆ ἐν ἑπταμήνῳ
Interconfessionale EzOccorreranno sette mesi agli Israeliti per seppellire i cadaveri e purificare la loro terra.
Note al Testo
39,12 Generalmente si rifiutava la sepoltura ai nemici (vedi 2 Re 9,37; Geremia 8,1-3), ma la presenza dei cadaveri di Gog e dei suoi uomini avrebbe contaminato la terra d’Israele (vedi Numeri 19,11-16).
AT greco 39,13καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς καὶ ἔσται αὐτοῖς εἰς ὀνομαστὸν ᾗ ἡμέρᾳ ἐδοξάσθην λέγει κύριος
Interconfessionale Ez39,13Tutto il popolo li seppellirà e di questo gliene renderò atto quando manifesterò la mia gloriosa presenza. Lo dico io, Dio, il Signore.
AT greco 39,14καὶ ἄνδρας διὰ παντὸς διαστελοῦσιν ἐπιπορευομένους τὴν γῆν θάψαι τοὺς καταλελειμμένους ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς καθαρίσαι αὐτὴν μετὰ τὴν ἑπτάμηνον καὶ ἐκζητήσουσιν
Interconfessionale EzAlla fine dei sette mesi sceglieranno alcuni uomini e daranno loro l’incarico di percorrere in lungo e in largo tutto il territorio per purificarlo, seppellendo i cadaveri rimasti ancora a terra.
Note al Testo
39,14 cadaveri: così secondo le antiche traduzioni greca e siriaca; il testo ebraico ha: con l’aiuto dei viandanti, quelli che sono rimasti ancora.
AT greco 39,15καὶ πᾶς ὁ διαπορευόμενος τὴν γῆν καὶ ἰδὼν ὀστοῦν ἀνθρώπου οἰκοδομήσει παρ’ αὐτὸ σημεῖον ἕως ὅτου θάψωσιν αὐτὸ οἱ θάπτοντες εἰς τὸ γαι τὸ πολυάνδριον τοῦ Γωγ
Interconfessionale Ez39,15Quegli uomini percorreranno l’intera regione e quando troveranno ossa umane, vi faranno un mucchio di pietre accanto. Sarà un segnale fino a quando quelli che devono seppellirle non le porteranno nella valle dell’Esercito di Gog.
AT greco 39,16καὶ γὰρ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Πολυάνδριον καὶ καθαρισθήσεται ἡ γῆ
Interconfessionale Ez39,16Vi sarà anche una città chiamata Amonà (Esercito). E finalmente il territorio sarà purificato».
AT greco 39,17καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου εἰπόν τάδε λέγει κύριος εἰπὸν παντὶ ὀρνέῳ πετεινῷ καὶ πρὸς πάντα τὰ θηρία τοῦ πεδίου συνάχθητε καὶ ἔρχεσθε συνάχθητε ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ ἐπὶ τὴν θυσίαν μου ἣν τέθυκα ὑμῖν θυσίαν μεγάλην ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ φάγεσθε κρέα καὶ πίεσθε αἷμα
Interconfessionale Ez39,17Dio, il Signore, disse ancora: «Ezechiele, chiama ogni specie di uccelli e di animali selvatici e di’ loro: Venite da ogni luogo, riunitevi per partecipare al sacrificio che sto preparando per voi sulle montagne d’Israele. Sarà un grande sacrificio e voi ne mangerete la carne e ne berrete il sangue.
AT greco 39,18κρέα γιγάντων φάγεσθε καὶ αἷμα ἀρχόντων τῆς γῆς πίεσθε κριοὺς καὶ μόσχους καὶ τράγους καὶ οἱ μόσχοι ἐστεατωμένοι πάντες
Interconfessionale EzMangerete la carne di valorosi soldati, berrete il sangue dei governanti della terra, sacrificati al posto di montoni, agnelli, capri e grasse vacche della regione di Basan.
Note al Testo
39,18 Basan: regione a est del lago di Genèsaret, nota per i suoi pascoli, greggi e mandrie (vedi Amos 4,1).
AT greco 39,19καὶ φάγεσθε στέαρ εἰς πλησμονὴν καὶ πίεσθε αἷμα εἰς μέθην ἀπὸ τῆς θυσίας μου ἧς ἔθυσα ὑμῖν
Interconfessionale Ez39,19Mangerete grasso a sazietà e berrete sangue fino a ubriacarvi in questo sacrificio che preparo per voi.
AT greco 39,20καὶ ἐμπλησθήσεσθε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἵππον καὶ ἀναβάτην γίγαντα καὶ πάντα ἄνδρα πολεμιστήν λέγει κύριος
Interconfessionale Ez39,20Al mio tavolo vi sazierete con la carne di cavalli e di cavalieri, di guerrieri valorosi e di ogni tipo di soldato. L’affermo io, Dio, il Signore».
AT greco 39,21καὶ δώσω τὴν δόξαν μου ἐν ὑμῖν καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἔθνη τὴν κρίσιν μου ἣν ἐποίησα καὶ τὴν χεῖρά μου ἣν ἐπήγαγον ἐπ’ αὐτούς
Interconfessionale Ez39,21«Io manifesterò la mia gloriosa presenza alle nazioni. Esse vedranno come giudico ed eseguo la mia sentenza nei loro confronti.
AT greco 39,22καὶ γνώσονται οἶκος Ισραηλ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα
Interconfessionale EzDa quel giorno in poi, gli Israeliti riconosceranno che io sono il Signore loro Dio.
Note al Testo
39,22 riconosceranno: vedi nota a 5,13.
AT greco 39,23καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ᾐχμαλωτεύθησαν οἶκος Ισραηλ ἀνθ’ ὧν ἠθέτησαν εἰς ἐμέ καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν καὶ παρέδωκα αὐτοὺς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν καὶ ἔπεσαν πάντες μαχαίρᾳ
Interconfessionale Ez39,23«Le altre nazioni comprenderanno che gli Israeliti sono stati deportati per le loro colpe. Essi si sono ribellati a me, perciò io ho voltato loro le spalle, li ho abbandonati in mano ai loro nemici e sono morti in guerra.
AT greco 39,24κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ ἀνομήματα αὐτῶν ἐποίησα αὐτοῖς καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν
Interconfessionale Ez39,24Mi sono allontanato da loro e li ho trattati come meritavano le loro azioni malvagie e peccaminose.
AT greco 39,25διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος νῦν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Ιακωβ καὶ ἐλεήσω τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ ζηλώσω διὰ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου
Interconfessionale Ez«E io, Dio, il Signore, dichiaro che avrò compassione dei discendenti di Giacobbe, il popolo d’Israele, e li farò ritornare dall’esilio. Farò in modo che tutti rispettino il mio santo nome.
Rimandi
39,25 Farò in modo che tutti rispettino il mio santo nome Ez 5,13+; 20,9+.
Note al Testo
39,25 li farò ritornare dall’esilio: altri: ristabilirò la sorte (di Giacobbe) (vedi Geremia 30,3 e nota).
AT greco 39,26καὶ λήμψονται τὴν ἀτιμίαν ἑαυτῶν καὶ τὴν ἀδικίαν ἣν ἠδίκησαν ἐν τῷ κατοικισθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπ’ εἰρήνης καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν
Interconfessionale EzAbiteranno tranquilli nella loro terra e più nessuno li terrorizzerà. Allora si dimenticheranno delle azioni malvagie commesse da loro contro di me.
Rimandi
39,26 abiteranno tranquilli Ez 28,26+.
Note al Testo
39,26 si dimenticheranno: altri: si vergogneranno.
AT greco 39,27ἐν τῷ ἀποστρέψαι με αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συναγαγεῖν με αὐτοὺς ἐκ τῶν χωρῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν
Interconfessionale Ez39,27Li farò uscire dalle nazioni dove abitano i loro nemici e li riunirò. Per mezzo loro io mostrerò ai molti popoli vicini che sono Dio, il Santo.
AT greco 39,28καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν ἐν τῷ ἐπιφανῆναί με αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔθνεσιν
Interconfessionale EzAllora riconosceranno che io sono il Signore loro Dio, perché li ho riuniti nella loro terra, senza lasciarne indietro nessuno nelle regioni dove li avevo deportati.
Rimandi
39,28 riconoscere il Signore Ez 20,42+.
Note al Testo
39,28 Allora riconosceranno: vedi nota a 5,13.
AT greco 39,29καὶ οὐκ ἀποστρέψω οὐκέτι τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν ἀνθ’ οὗ ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ λέγει κύριος κύριος
Interconfessionale EzDiffonderò il mio spirito sugli Israeliti e non mi allontanerò più da loro. Lo affermo io, Dio, il Signore».
Rimandi
39,29 Diffonderò il mio spirito Ez 11,19; 36,27; 37,14; Is 59,21; Gl 3,1.