Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
BibbiaEDU-logo

Ezechiele

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 5 5,1καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου λαβὲ σεαυτῷ ῥομφαίαν ὀξεῖαν ὑπὲρ ξυρὸν κουρέως κτήσῃ αὐτὴν σεαυτῷ καὶ ἐπάξεις αὐτὴν ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου καὶ ἐπὶ τὸν πώγωνά σου καὶ λήμψῃ ζυγὸν σταθμίων καὶ διαστήσεις αὐτούς
Interconfessionale EzIl Signore mi disse: «Ezechiele, prendi una spada ben affilata e usala come un rasoio. Raditi i capelli e la barba, pesali e dividili in tre parti.
Note al Testo
5,1 Ezechiele: vedi nota a 2,1. — raditi i capelli e la barba: si rasavano totalmente i prigionieri (vedi Isaia 7,20); questo gesto annunzia dunque che gli abitanti di Gerusalemme saranno condotti in esilio.
AT greco 5,2τὸ τέταρτον ἐν πυρὶ ἀνακαύσεις ἐν μέσῃ τῇ πόλει κατὰ τὴν πλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ συγκλεισμοῦ καὶ λήμψῃ τὸ τέταρτον καὶ κατακαύσεις αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ τὸ τέταρτον κατακόψεις ἐν ῥομφαίᾳ κύκλῳ αὐτῆς καὶ τὸ τέταρτον διασκορπίσεις τῷ πνεύματι καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν
Interconfessionale Ez5,2Trascorso il tempo dell’assedio, ne brucerai una parte sul fuoco in mezzo alla città, un’altra parte la tagliuzzerai con la spada intorno alla città, l’ultima parte la disperderai al vento e io la inseguirò con la spada.
AT greco 5,3καὶ λήμψῃ ἐκεῖθεν ὀλίγους ἐν ἀριθμῷ καὶ συμπεριλήμψῃ αὐτοὺς τῇ ἀναβολῇ σου
Interconfessionale EzTuttavia conservane un po’ e legali al tuo vestito.
Rimandi
5,3 il piccolo resto risparmiato Is 4,3.
Note al Testo
5,3 conservane un po’: questa piccola parte rappresenta il resto che si salverà.
AT greco 5,4καὶ ἐκ τούτων λήμψῃ ἔτι καὶ ῥίψεις αὐτοὺς εἰς μέσον τοῦ πυρὸς καὶ κατακαύσεις αὐτοὺς ἐν πυρί ἐξ αὐτῆς ἐξελεύσεται πῦρ καὶ ἐρεῖς παντὶ οἴκῳ Ισραηλ
Interconfessionale EzGettane altri nel fuoco: sprigioneranno fiamme che colpiranno tutto il popolo d’Israele.
Note al Testo
5,4 che colpiranno tutto il popolo d’Israele: altri: A tutto il popolo d’Israele riferirai. Questa seconda versione segue l’antica traduzione greca.
AT greco 5,5τάδε λέγει κύριος αὕτη ἡ Ιερουσαλημ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν τέθεικα αὐτὴν καὶ τὰς κύκλῳ αὐτῆς χώρας
Interconfessionale Ez5,5«Tale sarà la sorte di Gerusalemme — lo dico io, Dio, il Signore. — Io l’ho messa al centro del mondo, circondata da nazioni straniere.
AT greco 5,6καὶ ἐρεῖς τὰ δικαιώματά μου τῇ ἀνόμῳ ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ τὰ νόμιμά μου ἐκ τῶν χωρῶν τῶν κύκλῳ αὐτῆς διότι τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο καὶ ἐν τοῖς νομίμοις μου οὐκ ἐπορεύθησαν ἐν αὐτοῖς
Interconfessionale Ez5,6I suoi abitanti hanno disubbidito alle leggi e agli ordini che ho dato loro. Hanno dimostrato di essere più malvagi dei popoli vicini, più empi delle nazioni confinanti. Hanno disprezzato le mie leggi, hanno rifiutato di comportarsi secondo i miei ordini.
AT greco 5,7διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἀνθ’ ὧν ἡ ἀφορμὴ ὑμῶν ἐκ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ὑμῶν καὶ ἐν τοῖς νομίμοις μου οὐκ ἐπορεύθητε καὶ τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐποιήσατε ἀλλ’ οὐδὲ κατὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ὑμῶν οὐ πεποιήκατε
Interconfessionale EzDunque io, Dio, il Signore, affermo che siete stati più ribelli dei popoli vicini. Non avete agito secondo i miei ordini, non avete applicato le mie leggi e neanche osservato le leggi dei popoli che vi circondano.
Rimandi
5,7 Israele peggiore dei popoli vicini Ger 18,13-15; cfr. Ez 23,11+.
AT greco 5,8διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ποιήσω ἐν μέσῳ σου κρίμα ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν
Interconfessionale Ez5,8Perciò mi metterò anch’io contro di voi, abitanti di Gerusalemme — lo dico io, Dio, il Signore. — Eseguirò la mia sentenza proprio nella vostra città in modo che anche i popoli vicini possano vedere.
AT greco 5,9καὶ ποιήσω ἐν σοὶ ἃ οὐ πεποίηκα καὶ ἃ οὐ ποιήσω ὅμοια αὐτοῖς ἔτι κατὰ πάντα τὰ βδελύγματά σου
Interconfessionale Ez5,9Vi punirò come non ho mai fatto prima e mai più farò dopo. Le vostre azioni sono state disgustose.
AT greco 5,10διὰ τοῦτο πατέρες φάγονται τέκνα ἐν μέσῳ σου καὶ τέκνα φάγονται πατέρας καὶ ποιήσω ἐν σοὶ κρίματα καὶ διασκορπιῶ πάντας τοὺς καταλοίπους σου εἰς πάντα ἄνεμον
Interconfessionale EzIn città i genitori divoreranno i propri figli e i figli i propri genitori. Eseguirò la mia sentenza contro di voi e disperderò i sopravvissuti ai quattro venti.
Rimandi
5,10 divorarsi a vicenda Lam 2,20. — dispersione Dt 28,64; Ger 8,3.
Note al Testo
5,10 in città… genitori: questa espressione può indicare sia scene di cannibalismo dovute alla gravità della carestia, segno del castigo divino per la disubbidienza (vedi Levitico 26,29; Deuteronomio 28,53; 2 Re 6,28-29; Geremia 19,9), sia la violenza e i contrasti che si scateneranno anche fra parenti stretti (vedi Michea 7,6; Matteo 10,35-36).
AT greco 5,11διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ λέγει κύριος εἰ μὴ ἀνθ’ ὧν τὰ ἅγιά μου ἐμίανας ἐν πᾶσιν τοῖς βδελύγμασίν σου κἀγὼ ἀπώσομαί σε οὐ φείσεταί μου ὁ ὀφθαλμός κἀγὼ οὐκ ἐλεήσω
Interconfessionale Ez«Io, il Signore, il Dio vivente, giuro che vi sterminerò senza pietà perché avete contaminato il mio santuario con i vostri riti disgustosi e i vostri idoli abominevoli. Non risparmierò nessuno.
Rimandi
5,11 Dio senza pietà Is 9,16; Ger 13,14; Os 1,6.
AT greco 5,12τὸ τέταρτόν σου ἐν θανάτῳ ἀναλωθήσεται καὶ τὸ τέταρτόν σου ἐν λιμῷ συντελεσθήσεται ἐν μέσῳ σου καὶ τὸ τέταρτόν σου εἰς πάντα ἄνεμον σκορπιῶ αὐτούς καὶ τὸ τέταρτόν σου ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται κύκλῳ σου καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν
Interconfessionale EzUna parte di voi morirà per la peste e per la carestia dentro la città, un’altra sarà uccisa con la spada intorno alla città, l’ultima parte la disperderò ai quattro venti e la inseguirò con la spada.
Rimandi
5,12 peste, carestia, spada Ez 5,17; 6,11-12; 7,15; 12,16; 14,21; Dt 28,15-45; Ger 14,12; 24,10.
AT greco 5,13καὶ συντελεσθήσεται ὁ θυμός μου καὶ ἡ ὀργή μου ἐπ’ αὐτούς καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ κύριος λελάληκα ἐν ζήλῳ μου ἐν τῷ συντελέσαι με τὴν ὀργήν μου ἐπ’ αὐτούς
Interconfessionale EzSfogherò tutta la mia grande collera contro di voi e sarò soddisfatto. Allora riconoscerete che io sono il Signore e sono stato contro di voi, portando fino in fondo la mia collera.
Rimandi
5,13 riconoscere Dio quando colpisce Ez 6,7.10.14; 7,4.9.27; 11,10.12; 12,15.16.20; 13,9 ecc.; Es 7,5; 14,4.18; Is 49,26; Ger 16,21; cfr. Ez 20,42+.
Note al Testo
5,13 Allora riconoscerete (riconosceranno) che io sono il Signore: da 5,13 a 39,28 si legge questa formula una sessantina di volte; il profeta Ezechiele, ancor più dell’autore del libro dell’ Esodo (Es 6,7; 7,5; 10,2; 14,4, ecc.) intende affermare così che l’azione di Dio, il quale castiga e libera, vuole portare gli Israeliti e tutti gli altri popoli a riconoscere che il Dio d’Israele è il Signore della storia.
AT greco 5,14καὶ θήσομαί σε εἰς ἔρημον καὶ τὰς θυγατέρας σου κύκλῳ σου ἐνώπιον παντὸς διοδεύοντος
Interconfessionale Ez5,14Gli abitanti delle altre nazioni e quelli che passeranno di là vedranno come ho devastato Gerusalemme e lanceranno insulti contro di essa.
AT greco 5,15καὶ ἔσῃ στενακτὴ καὶ δηλαϊστὴ ἐν τοῖς ἔθνεσιν τοῖς κύκλῳ σου ἐν τῷ ποιῆσαί με ἐν σοὶ κρίματα ἐν ἐκδικήσει θυμοῦ μου ἐγὼ κύριος λελάληκα
Interconfessionale Ez5,15Eseguirò con furore la mia sentenza contro di essa, senza alcuna pietà. I popoli vicini la disprezzeranno e la insulteranno. Ne saranno anche terrorizzati, perché questo è un avvertimento per loro. Lo dico io, il Signore.
AT greco 5,16ἐν τῷ ἐξαποστεῖλαί με τὰς βολίδας μου τοῦ λιμοῦ ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔσονται εἰς ἔκλειψιν καὶ συντρίψω στήριγμα ἄρτου σου
Interconfessionale Ez5,16«Vi sterminerò mandandovi la carestia. Essa vi colpirà a morte come frecce dalla punta acuminata. Distruggerò ogni riserva di pane per farvi morire di fame.
AT greco 5,17καὶ ἐξαποστελῶ ἐπὶ σὲ λιμὸν καὶ θηρία πονηρὰ καὶ τιμωρήσομαί σε καὶ θάνατος καὶ αἷμα διελεύσονται ἐπὶ σέ καὶ ῥομφαίαν ἐπάξω ἐπὶ σὲ κυκλόθεν ἐγὼ κύριος λελάληκα
Interconfessionale Ez5,17Manderò contro di voi la carestia e animali feroci che uccideranno i vostri figli. La peste, la violenza e la guerra che io manderò, vi distruggeranno. Io, il Signore, ho parlato».