Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
BibbiaEDU-logo

Ezechiele

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 7 7,1καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Interconfessionale Ez7,1Il Signore mi parlò:
AT greco 7,2καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου εἰπόν τάδε λέγει κύριος τῇ γῇ τοῦ Ισραηλ πέρας ἥκει τὸ πέρας ἥκει ἐπὶ τὰς τέσσαρας πτέρυγας τῆς γῆς
Interconfessionale Ez«Ezechiele, ascolta che cosa io, Dio, il Signore, dico alla nazione d’Israele: È la fine! Il disastro raggiungerà ogni angolo della vostra terra.
Note al Testo
7,2 Ezechiele: vedi nota a 2,1.
AT greco 7,3ἥκει τὸ πέρας
Interconfessionale Ez7,3Israele, ora è davvero finita per te: sfogherò su di te la mia collera. Giudicherò il tuo comportamento e ti punirò per tutte le tue azioni malvagie.
AT greco 7,4ἐπὶ σὲ τὸν κατοικοῦντα τὴν γῆν ἥκει ὁ καιρός ἤγγικεν ἡ ἡμέρα οὐ μετὰ θορύβων οὐδὲ μετὰ ὠδίνων
Interconfessionale Ez7,4Non avrò pietà, non risparmierò nessuno. Ti chiederò conto del tuo comportamento e delle azioni disgustose che continui a commettere. E allora riconoscerai che io sono il Signore.
AT greco 7,5νῦν ἐγγύθεν ἐκχεῶ τὴν ὀργήν μου ἐπὶ σὲ καὶ συντελέσω τὸν θυμόν μου ἐν σοὶ καὶ κρινῶ σε ἐν ταῖς ὁδοῖς σου καὶ δώσω ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου
Interconfessionale Ez7,5«Io, Dio, il Signore, dichiaro che una sciagura arriva, la sciagura arriva adesso!
AT greco 7,6οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός μου οὐδὲ μὴ ἐλεήσω διότι τὰς ὁδούς σου ἐπὶ σὲ δώσω καὶ τὰ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσονται καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ τύπτων
Interconfessionale Ez7,6È finita per voi, è la fine!
AT greco 7,7νῦν τὸ πέρας πρὸς σέ καὶ ἀποστελῶ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ἐκδικήσω σε ἐν ταῖς ὁδοῖς σου καὶ δώσω ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου
Interconfessionale EzAbitanti del paese, sarà la vostra rovina. Si avvicina il giorno quando sulle montagne non vi saranno grida di gioia ma solo di spavento.
Rimandi Note al Testo
7,7 sarà la vostra rovina: altri: viene il vostro turno.
AT greco 7,8οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός μου ἐπὶ σέ οὐδὲ μὴ ἐλεήσω διότι τὴν ὁδόν σου ἐπὶ σὲ δώσω καὶ τὰ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσται καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ κύριος
Interconfessionale Ez7,8Ora darò libero sfogo alla mia collera, riverserò il mio furore su di voi. Giudicherò il vostro comportamento e vi punirò per tutte le vostre azioni malvagie.
AT greco 7,9διότι τάδε λέγει κύριος
Interconfessionale Ez7,9Non avrò pietà, non risparmierò nessuno. Vi chiederò conto del vostro comportamento e delle azioni disgustose che continuate a commettere. E allora riconoscerete che io sono il Signore e vi punisco».
AT greco 7,10ἰδοὺ τὸ πέρας ἥκει ἰδοὺ ἡμέρα κυρίου εἰ καὶ ἡ ῥάβδος ἤνθηκεν ἡ ὕβρις ἐξανέστηκεν
Interconfessionale Ez7,10Dice il Signore:
«Ecco il giorno della rovina è arrivato!
La brutalità fiorisce,
l’arroganza porta il suo frutto,
AT greco 7,11καὶ συντρίψει στήριγμα ἀνόμου καὶ οὐ μετὰ θορύβου οὐδὲ μετὰ σπουδῆς
Interconfessionale Ezla violenza è simile a un bastone alzato per colpire.
Di tutto questo non rimarrà nulla, né clamore, né gioia.
Note al Testo
7,11 Di tutto… gloria: testo ebraico per noi oscuro.
AT greco 7,12ἥκει ὁ καιρός ἰδοὺ ἡ ἡμέρα ὁ κτώμενος μὴ χαιρέτω καὶ ὁ πωλῶν μὴ θρηνείτω
Interconfessionale Ez7,12È venuto il giorno,
il momento è imminente.
Chi compra non potrà rallegrarsi,
chi vende non potrà lamentarsi,
perché la mia collera colpirà tutto il popolo.
AT greco 7,13διότι ὁ κτώμενος πρὸς τὸν πωλοῦντα οὐκέτι μὴ ἐπιστρέψῃ καὶ ἄνθρωπος ἐν ὀφθαλμῷ ζωῆς αὐτοῦ οὐ κρατήσει
Interconfessionale Ez7,13Il mercante non potrà rifarsi delle sue perdite
anche se rimane in vita,
perché si realizzerà la rovina di tutto il popolo,
come avevo annunziato.
Chi ha peccato non potrà resistere.
AT greco 7,14σαλπίσατε ἐν σάλπιγγι καὶ κρίνατε τὰ σύμπαντα
Interconfessionale EzLa tromba suonerà
e tutto sarà pronto per la battaglia,
ma nessuno andrà a combattere,
perché la mia collera colpirà tutto il popolo.
Rimandi
7,14 La tromba Is 18,3; Ger 6,1; Os 5,8; Am 3,6.
AT greco 7,15ὁ πόλεμος ἐν ῥομφαίᾳ ἔξωθεν καὶ ὁ λιμὸς καὶ ὁ θάνατος ἔσωθεν ὁ ἐν τῷ πεδίῳ ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσει τοὺς δὲ ἐν τῇ πόλει λιμὸς καὶ θάνατος συντελέσει
Interconfessionale Ez7,15Fuori città farà strage la guerra,
in città, la carestia e la peste.
Nella campagna si morirà in combattimento,
in città per la fame e le malattie.
AT greco 7,16καὶ ἀνασωθήσονται οἱ ἀνασῳζόμενοι ἐξ αὐτῶν καὶ ἔσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων πάντας ἀποκτενῶ ἕκαστον ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτοῦ
Interconfessionale EzGli scampati si rifugeranno sui monti,
come colombe gemeranno sui loro peccati.
Note al Testo
7,16 colombe: altri: colombe delle valli.
AT greco 7,17πᾶσαι χεῖρες ἐκλυθήσονται καὶ πάντες μηροὶ μολυνθήσονται ὑγρασίᾳ
Interconfessionale Ez7,17A tutti tremeranno le mani,
le ginocchia si piegheranno.
AT greco 7,18καὶ περιζώσονται σάκκους καὶ καλύψει αὐτοὺς θάμβος καὶ ἐπὶ πᾶν πρόσωπον αἰσχύνη ἐπ’ αὐτούς καὶ ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν φαλάκρωμα
Interconfessionale Ez7,18Per il dolore si vestiranno di sacco,
un brivido li assalirà.
Si leggerà sulla loro faccia la vergogna,
si raderanno la testa.
AT greco 7,19τὸ ἀργύριον αὐτῶν ῥιφήσεται ἐν ταῖς πλατείαις καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ὑπεροφθήσεται αἱ ψυχαὶ αὐτῶν οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν καὶ αἱ κοιλίαι αὐτῶν οὐ μὴ πληρωθῶσιν διότι βάσανος τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἐγένετο
Interconfessionale EzGetteranno l’argento e l’oro
come immondizie per le strade.
Quando io, il Signore, sfogherò la mia collera
l’argento e l’oro non li salveranno, non li sazieranno,
né potranno soddisfare i loro desideri.
Sono stati proprio l’argento e l’oro
a farli inciampare nel peccato.
Note al Testo
7,19 Quando io… salveranno: questa parte del v. 19 manca in alcuni manoscritti dell’antica traduzione greca; potrebbe essere una citazione derivata da Sofonia 3,18.
AT greco 7,20ἐκλεκτὰ κόσμου εἰς ὑπερηφανίαν ἔθεντο αὐτὰ καὶ εἰκόνας τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ἐποίησαν ἐξ αὐτῶν ἕνεκεν τούτου δέδωκα αὐτὰ αὐτοῖς εἰς ἀκαθαρσίαν
Interconfessionale Ez7,20Erano così orgogliosi di questo tesoro
che ne hanno fatto idoli detestabili, abominevoli.
Ma io tratterò i loro idoli come immondizie.
AT greco 7,21καὶ παραδώσω αὐτὰ εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων τοῦ διαρπάσαι αὐτὰ καὶ τοῖς λοιμοῖς τῆς γῆς εἰς σκῦλα καὶ βεβηλώσουσιν αὐτά
Interconfessionale Ez7,21Li farò saccheggiare,
portar via come bottino di guerra
e profanare dagli stranieri e dai briganti del luogo.
AT greco 7,22καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν καὶ μιανοῦσιν τὴν ἐπισκοπήν μου καὶ εἰσελεύσονται εἰς αὐτὰ ἀφυλάκτως καὶ βεβηλώσουσιν αὐτά
Interconfessionale Ez7,22Non interverrò nemmeno
quando i ladri profaneranno il tesoro del mio tempio.
AT greco 7,23καὶ ποιήσουσι φυρμόν διότι ἡ γῆ πλήρης λαῶν καὶ ἡ πόλις πλήρης ἀνομίας
Interconfessionale EzFabbricate una catena,
perché la nazione è piena di delitti,
la città è piena di violenza.
Rimandi
7,23 delitti e violenza Is 3,5; Os 4,2; Am 2,6-7; Mic 3,9-11.
Note al Testo
7,23 fabbricate una catena: testo ebraico per noi oscuro; forse si allude alla futura deportazione, che renderà schiavi gli Ebrei.
AT greco 7,24καὶ ἀποστρέψω τὸ φρύαγμα τῆς ἰσχύος αὐτῶν καὶ μιανθήσεται τὰ ἅγια αὐτῶν
Interconfessionale EzFarò venire le nazioni più crudeli
a impadronirsi delle loro case.
Spazzerò via l’arroganza dei più potenti,
e i loro luoghi sacri saranno profanati.
Note al Testo
7,24 i loro luoghi sacri: così secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico ha: e quelli che li santificano.
AT greco 7,25ἐξιλασμὸς ἥξει καὶ ζητήσει εἰρήνην καὶ οὐκ ἔσται
Interconfessionale Ez7,25L’angoscia avanza, cercheranno invano la pace!
AT greco 7,26οὐαὶ ἐπὶ οὐαὶ ἔσται καὶ ἀγγελία ἐπ’ ἀγγελίαν ἔσται καὶ ζητηθήσεται ὅρασις ἐκ προφήτου καὶ νόμος ἀπολεῖται ἐξ ἱερέως καὶ βουλὴ ἐκ πρεσβυτέρων
Interconfessionale EzA un disastro ne seguirà un altro
e le cattive notizie si accumuleranno.
Invano chiederanno al profeta una visione,
il sacerdote non avrà nulla da insegnare
e gli anziani non daranno più consigli.
Rimandi
7,26 non più visioni, direttive, consigli Mic 3,6; Lam 2,9; cfr. Ez 13,9.
Note al Testo
7,26 Il sacerdote… insegnare: altri: ai sacerdoti verrà meno la legge.
AT greco 7,27ἄρχων ἐνδύσεται ἀφανισμόν καὶ αἱ χεῖρες τοῦ λαοῦ τῆς γῆς παραλυθήσονται κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ποιήσω αὐτοῖς καὶ ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτῶν ἐκδικήσω αὐτούς καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος
Interconfessionale EzIl re gemerà,
il principe si dispererà
e la gente tremerà di paura.
Li punirò per quel che hanno fatto
e li giudicherò come essi hanno giudicato gli altri.
E allora riconosceranno che io sono il Signore».
Rimandi
7,27 Dio giudica l’uomo secondo la sua condotta Ez 7,3-4.9; 9,10; 11,21; 22,31; Gc 2,24. — come l’uomo ha giudicato Sir 28,1-3; Mt 6,14-15; 7,2; Gc 2,13.
Note al Testo
7,27 allora… Signore: vedi nota a 5,13.