Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
BibbiaEDU-logo

Ezechiele

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 8 8,1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἕκτῳ ἔτει ἐν τῷ πέμπτῳ μηνὶ πέμπτῃ τοῦ μηνὸς ἐγὼ ἐκαθήμην ἐν τῷ οἴκῳ καὶ οἱ πρεσβύτεροι Ιουδα ἐκάθηντο ἐνώπιόν μου καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου
CEI 1974 Ez Al quinto giorno del sesto mese dell`anno sesto, mentre mi trovavo in casa e dinanzi a me sedevano gli anziani di Giuda, la mano del Signore Dio si posò su di me
8,1 Settembre 592 a. C.
AT greco 8,2καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ὁμοίωμα ἀνδρός ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καὶ ἕως κάτω πῦρ καὶ ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ὑπεράνω ὡς ὅρασις ἠλέκτρου
CEI 1974 Ez e vidi qualcosa dall`aspetto d`uomo: da ciò che sembravano i suoi fianchi in giù, appariva come di fuoco e dai fianchi in su appariva come uno splendore simile all`elettro.
8,2 Cfr. 1, 26-28.
AT greco 8,3καὶ ἐξέτεινεν ὁμοίωμα χειρὸς καὶ ἀνέλαβέν με τῆς κορυφῆς μου καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα ἀνὰ μέσον τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγέν με εἰς Ιερουσαλημ ἐν ὁράσει θεοῦ ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας τῆς βλεπούσης πρὸς βορρᾶν οὗ ἦν ἡ στήλη τοῦ κτωμένου
CEI 1974 Ez Stese come una mano e mi afferrò per i capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi portò in visioni divine a Gerusalemme, all`ingresso del cortile interno, che guarda a settentrione, dove era collocato l`idolo della gelosia, che provocava la gelosia.
8,3 L'idolo della gelosia è la statua di Astarte, la Venere dei Fenici (2 Re 21, 7. 23, 6), che provoca la gelosia di Dio sposo d'Israele. L'idolatria dagli Ebrei era concepita come un adulterio.
AT greco 8,4καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ ἦν δόξα κυρίου θεοῦ Ισραηλ κατὰ τὴν ὅρασιν ἣν εἶδον ἐν τῷ πεδίῳ
CEI 1974 Ez8,4 Ed ecco là era la gloria del Dio d`Israele, simile a quella che avevo visto nella valle.Scene idolatriche
AT greco 8,5καὶ εἶπεν πρός με υἱὲ ἀνθρώπου ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου πρὸς βορρᾶν καὶ ἀνέβλεψα τοῖς ὀφθαλμοῖς μου πρὸς βορρᾶν καὶ ἰδοὺ ἀπὸ βορρᾶ ἐπὶ τὴν πύλην τὴν πρὸς ἀνατολάς
CEI 1974 Ez8,5 Mi disse: "Figlio dell`uomo, alza gli occhi verso settentrione!". Ed ecco a settentrione della porta dell`altare l`idolo della gelosia, proprio all`ingresso.
AT greco 8,6καὶ εἶπεν πρός με υἱὲ ἀνθρώπου ἑώρακας τί οὗτοι ποιοῦσιν ἀνομίας μεγάλας ποιοῦσιν ὧδε τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἁγίων μου καὶ ἔτι ὄψει ἀνομίας μείζονας
CEI 1974 Ez8,6 Mi disse: "Figlio dell`uomo, vedi che fanno costoro? Guarda i grandi abomini che la casa d`Israele commette qui per allontanarmi dal mio santuario! Ne vedrai altri ancora peggiori".
AT greco 8,7καὶ εἰσήγαγέν με ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς αὐλῆς
CEI 1974 Ez8,7 Mi condusse allora all`ingresso del cortile e vidi un foro nella parete.
AT greco 8,8καὶ εἶπεν πρός με υἱὲ ἀνθρώπου ὄρυξον καὶ ὤρυξα καὶ ἰδοὺ θύρα μία
CEI 1974 Ez8,8 Mi disse: "Figlio dell`uomo, sfonda la parete". Sfondai la parete, ed ecco apparve una porta.
AT greco 8,9καὶ εἶπεν πρός με εἴσελθε καὶ ἰδὲ τὰς ἀνομίας ἃς οὗτοι ποιοῦσιν ὧδε
CEI 1974 Ez8,9 Mi disse: "Entra e osserva gli abomini malvagi che commettono costoro".
AT greco 8,10καὶ εἰσῆλθον καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ μάταια βδελύγματα καὶ πάντα τὰ εἴδωλα οἴκου Ισραηλ διαγεγραμμένα ἐπ’ αὐτοῦ κύκλῳ
CEI 1974 Ez Io entrai e vidi ogni sorta di rettili e di animali abominevoli e tutti gli idoli del popolo d`Israele raffigurati intorno alle pareti
8,10 Rettili e animali alludono forse a culti di provenienza egiziana.
AT greco 8,11καὶ ἑβδομήκοντα ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσβυτέρων οἴκου Ισραηλ καὶ Ιεζονιας ὁ τοῦ Σαφαν ἐν μέσῳ αὐτῶν εἱστήκει πρὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ἕκαστος θυμιατήριον αὐτοῦ εἶχεν ἐν τῇ χειρί καὶ ἡ ἀτμὶς τοῦ θυμιάματος ἀνέβαινεν
CEI 1974 Ez8,11 e settanta anziani della casa d`Israele, fra i quali Iazanià figlio di Safàn, in piedi, davanti ad essi, ciascuno con il turibolo in mano, mentre il profumo saliva in nubi d`incenso.
AT greco 8,12καὶ εἶπεν πρός με υἱὲ ἀνθρώπου ἑώρακας ἃ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου Ισραηλ ποιοῦσιν ἕκαστος αὐτῶν ἐν τῷ κοιτῶνι τῷ κρυπτῷ αὐτῶν διότι εἶπαν οὐχ ὁρᾷ ὁ κύριος ἐγκαταλέλοιπεν κύριος τὴν γῆν
CEI 1974 Ez8,12 Mi disse: "Hai visto, figlio dell`uomo, quello che fanno gli anziani del popolo d`Israele nelle tenebre, ciascuno nella stanza recondita del proprio idolo? Vanno dicendo: Il Signore non ci vede... il Signore ha abbandonato il paese...".
AT greco 8,13καὶ εἶπεν πρός με ἔτι ὄψει ἀνομίας μείζονας ἃς οὗτοι ποιοῦσιν
CEI 1974 Ez8,13 Poi mi disse: "Hai visto, figlio dell`uomo? Vedrai che si commettono nefandezze peggiori di queste".
AT greco 8,14καὶ εἰσήγαγέν με ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης οἴκου κυρίου τῆς βλεπούσης πρὸς βορρᾶν καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυναῖκες καθήμεναι θρηνοῦσαι τὸν Θαμμουζ
CEI 1974 Ez Mi condusse all`ingresso del portico della casa del Signore che guarda a settentrione e vidi donne sedute che piangevano Tammuz.
8,14 Tammuz -venerato più tardi dai Greci come Adone, amante di Venere- era il dio della vegetazione, di cui si piangeva la morte simboleggiata dall'estate.
AT greco 8,15καὶ εἶπεν πρός με υἱὲ ἀνθρώπου ἑώρακας καὶ ἔτι ὄψει ἐπιτηδεύματα μείζονα τούτων
CEI 1974 Ez8,15 Mi disse: "Hai visto, figlio dell`uomo? Vedrai abomini peggiori di questi".
AT greco 8,16καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν οἴκου κυρίου τὴν ἐσωτέραν καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν προθύρων τοῦ ναοῦ κυρίου ἀνὰ μέσον τῶν αιλαμ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θυσιαστηρίου ὡς εἴκοσι ἄνδρες τὰ ὀπίσθια αὐτῶν πρὸς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀπέναντι καὶ οὗτοι προσκυνοῦσιν τῷ ἡλίῳ
CEI 1974 Ez8,16 Mi condusse nell`atrio interno del tempio; ed ecco all`ingresso del tempio, fra il vestibolo e l`altare, circa venticinque uomini, con le spalle voltate al tempio e la faccia a oriente che, prostrati, adoravano il sole.
AT greco 8,17καὶ εἶπεν πρός με ἑώρακας υἱὲ ἀνθρώπου μὴ μικρὰ τῷ οἴκῳ Ιουδα τοῦ ποιεῖν τὰς ἀνομίας ἃς πεποιήκασιν ὧδε διότι ἔπλησαν τὴν γῆν ἀνομίας καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ ὡς μυκτηρίζοντες
CEI 1974 Ez Mi disse: "Hai visto, figlio dell`uomo? Come se fosse piccola cosa per la casa di Giuda, commettere simili nefandezze in questo luogo, hanno riempito il paese di violenze, per provocare la mia collera. Eccoli, vedi, che si portano il ramoscello sacro alle narici.
8,17 I Persiani usavano coprire narici con rami d'erbe sacre per non contaminare col fiato l'atmosfera del sole che sorgeva.
AT greco 8,18καὶ ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς μετὰ θυμοῦ οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός μου οὐδὲ μὴ ἐλεήσω
CEI 1974 Ez8,18 Ebbene anch`io agirò con furore. Il mio occhio non s`impietosirà; non avrò compassione: manderanno alte grida ai miei orecchi, ma non li ascolterò".