Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 13 13,1ἰδοὺ ταῦτα ἑώρακέν μου ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἀκήκοέν μου τὸ οὖς
CEI 1974 Gb13,1 Ecco, tutto questo ha visto il mio occhio,
l`ha udito il mio orecchio e l`ha compreso.
AT greco 13,2καὶ οἶδα ὅσα καὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε καὶ οὐκ ἀσυνετώτερός εἰμι ὑμῶν
CEI 1974 Gb Quel che sapete voi, lo so anch`io;
non sono da meno di voi.
13,2 La sapienza umana non risolve il problema di Giobbe.
AT greco 13,3οὐ μὴν δὲ ἀλλ’ ἐγὼ πρὸς κύριον λαλήσω ἐλέγξω δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ἐὰν βούληται
CEI 1974 Gb13,3 Ma io all`Onnipotente vorrei parlare,
a Dio vorrei fare rimostranze.
AT greco 13,4ὑμεῖς δέ ἐστε ἰατροὶ ἄδικοι καὶ ἰαταὶ κακῶν πάντες
CEI 1974 Gb13,4 Voi siete raffazzonatori di menzogne,
siete tutti medici da nulla.
AT greco 13,5εἴη δὲ ὑμῖν κωφεῦσαι καὶ ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς σοφίαν
CEI 1974 Gb13,5 Magari taceste del tutto!
sarebbe per voi un atto di sapienza!
AT greco 13,6ἀκούσατε ἔλεγχον στόματός μου κρίσιν δὲ χειλέων μου προσέχετε
CEI 1974 Gb13,6 Ascoltate dunque la mia riprensione
e alla difesa delle mie labbra fate attenzione.
Volete forse in difesa di Dio dire il falso
AT greco 13,7πότερον οὐκ ἔναντι κυρίου λαλεῖτε ἔναντι δὲ αὐτοῦ φθέγγεσθε δόλον
CEI 1974 Gb13,7 e in suo favore parlare con inganno?
AT greco 13,8ἦ ὑποστελεῖσθε ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ κριταὶ γένεσθε
CEI 1974 Gb13,8 Vorreste trattarlo con parzialità
e farvi difensori di Dio?
AT greco 13,9καλόν γε ἐὰν ἐξιχνιάσῃ ὑμᾶς εἰ γὰρ τὰ πάντα ποιοῦντες προστεθήσεσθε αὐτῷ
CEI 1974 Gb13,9 Sarebbe bene per voi se egli vi scrutasse?
Come s`inganna un uomo, credete di ingannarlo?
AT greco 13,10οὐθὲν ἧττον ἐλέγξει ὑμᾶς εἰ δὲ καὶ κρυφῇ πρόσωπα θαυμάσετε
CEI 1974 Gb13,10 Severamente vi redarguirà,
se in segreto gli siete parziali.
AT greco 13,11πότερον οὐχὶ δεινὰ αὐτοῦ στροβήσει ὑμᾶς φόβος δὲ παρ’ αὐτοῦ ἐπιπεσεῖται ὑμῖν
CEI 1974 Gb13,11 Forse la sua maestà non vi incute spavento
e il terrore di lui non vi assale?
AT greco 13,12ἀποβήσεται δὲ ὑμῶν τὸ ἀγαυρίαμα ἴσα σποδῷ τὸ δὲ σῶμα πήλινον
CEI 1974 Gb13,12 Sentenze di cenere sono i vostri moniti,
difese di argilla le vostre difese.
AT greco 13,13κωφεύσατε ἵνα λαλήσω καὶ ἀναπαύσωμαι θυμοῦ
CEI 1974 Gb13,13 Tacete, state lontani da me: parlerò io,
mi capiti quel che capiti.
AT greco 13,14ἀναλαβὼν τὰς σάρκας μου τοῖς ὀδοῦσιν ψυχὴν δέ μου θήσω ἐν χειρί
CEI 1974 Gb Voglio afferrare la mia carne con i denti
e mettere sulle mie mani la mia vita.
13,14 Le due immagini vogliono dire che mette allo sbaraglio se stesso.
AT greco 13,15ἐάν με χειρώσηται ὁ δυνάστης ἐπεὶ καὶ ἦρκται ἦ μὴν λαλήσω καὶ ἐλέγξω ἐναντίον αὐτοῦ
CEI 1974 Gb13,15 Mi uccida pure, non me ne dolgo;
voglio solo difendere davanti a lui la mia condotta!
AT greco 13,16καὶ τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν οὐ γὰρ ἐναντίον αὐτοῦ δόλος εἰσελεύσεται
CEI 1974 Gb13,16 Questo mi sarà pegno di vittoria,
perché un empio non si presenterebbe davanti a lui.
AT greco 13,17ἀκούσατε ἀκούσατε τὰ ῥήματά μου ἀναγγελῶ γὰρ ὑμῶν ἀκουόντων
CEI 1974 Gb13,17 Ascoltate bene le mie parole
e il mio esposto sia nei vostri orecchi.
AT greco 13,18ἰδοὺ ἐγὼ ἐγγύς εἰμι τοῦ κρίματός μου οἶδα ἐγὼ ὅτι δίκαιος ἀναφανοῦμαι
CEI 1974 Gb13,18 Ecco, tutto ho preparato per il giudizio,
son convinto che sarò dichiarato innocente.
AT greco 13,19τίς γάρ ἐστιν ὁ κριθησόμενός μοι ὅτι νῦν κωφεύσω καὶ ἐκλείψω
CEI 1974 Gb13,19 Chi vuol muover causa contro di me?
Perché allora tacerò, pronto a morire.
AT greco 13,20δυεῖν δέ μοι χρήσῃ τότε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου οὐ κρυβήσομαι
CEI 1974 Gb Solo, assicurami due cose
e allora non mi sottrarrò alla tua presenza;
13,20 Si rivolge a Dio.
AT greco 13,21τὴν χεῖρα ἀπ’ ἐμοῦ ἀπέχου καὶ ὁ φόβος σου μή με καταπλησσέτω
CEI 1974 Gb13,21 allontana da me la tua mano
e il tuo terrore più non mi spaventi;
AT greco 13,22εἶτα καλέσεις ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι ἢ λαλήσεις ἐγὼ δέ σοι δώσω ἀνταπόκρισιν
CEI 1974 Gb13,22 poi interrogami pure e io risponderò
oppure parlerò io e tu mi risponderai.
AT greco 13,23πόσαι εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι μου καὶ αἱ ἀνομίαι μου δίδαξόν με τίνες εἰσίν
CEI 1974 Gb13,23 Quante sono le mie colpe e i miei peccati?
Fammi conoscere il mio misfatto e il mio peccato.
AT greco 13,24διὰ τί ἀπ’ ἐμοῦ κρύπτῃ ἥγησαι δέ με ὑπεναντίον σοι
CEI 1974 Gb13,24 Perché mi nascondi la tua faccia
e mi consideri come un nemico?
AT greco 13,25ἦ ὡς φύλλον κινούμενον ὑπὸ ἀνέμου εὐλαβηθήσῃ ἢ ὡς χόρτῳ φερομένῳ ὑπὸ πνεύματος ἀντίκεισαί μοι
CEI 1974 Gb13,25 Vuoi spaventare una foglia dispersa dal vento
e dar la caccia a una paglia secca?
AT greco 13,26ὅτι κατέγραψας κατ’ ἐμοῦ κακά περιέθηκας δέ μοι νεότητος ἁμαρτίας
CEI 1974 Gb13,26 Poiché scrivi contro di me sentenze amare
e mi rinfacci i miei errori giovanili;
AT greco 13,27ἔθου δέ μου τὸν πόδα ἐν κωλύματι ἐφύλαξας δέ μου πάντα τὰ ἔργα εἰς δὲ ῥίζας τῶν ποδῶν μου ἀφίκου
CEI 1974 Gb13,27 tu metti i miei piedi in ceppi,
spii tutti i miei passi
e ti segni le orme dei miei piedi.
AT greco 13,28ὃ παλαιοῦται ἴσα ἀσκῷ ἢ ὥσπερ ἱμάτιον σητόβρωτον
CEI 1974 Gb13,28 Intanto io mi disfò come legno tarlato
o come un vestito corroso da tignola.