Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 15 15,1ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης λέγει
Interconfessionale Gb15,1A questo punto Elifaz di Teman prese a dire:
AT greco 15,2πότερον σοφὸς ἀπόκρισιν δώσει συνέσεως πνεύματος καὶ ἐνέπλησεν πόνον γαστρὸς
Interconfessionale Gb«Una persona giudiziosa non parla al vento,
non si riempie la bocca di sciocchezze,
Rimandi
15,2 parole al vento 8,2; 16,3.
AT greco 15,3ἐλέγχων ἐν ῥήμασιν οἷς οὐ δεῖ ἐν λόγοις οἷς οὐδὲν ὄφελος
Interconfessionale Gb15,3non fa discorsi sconclusionati,
né dice cose a proprio danno.
AT greco 15,4οὐ καὶ σὺ ἀπεποιήσω φόβον συνετελέσω δὲ ῥήματα τοιαῦτα ἔναντι τοῦ κυρίου
Interconfessionale GbTu, invece, sei irriverente,
sei uno scandalo per chi vuol pregare.
Note al Testo
15,4 sei irriverente: altri: distruggi la religione.
AT greco 15,5ἔνοχος εἶ ῥήμασιν στόματός σου οὐδὲ διέκρινας ῥήματα δυναστῶν
Interconfessionale Gb15,5Il tuo errore è evidente in quel che dici,
anche se adoperi il linguaggio dei furbi.
AT greco 15,6ἐλέγξαι σε τὸ σὸν στόμα καὶ μὴ ἐγώ τὰ δὲ χείλη σου καταμαρτυρήσουσίν σου
Interconfessionale GbNon io, ma la tua stessa bocca e le tue labbra
ti accusano e ti condannano.
Rimandi
15,6 le tue stesse labbra ti accusano Prv 18,7; Mt 22,15 par.
AT greco 15,7τί γάρ μὴ πρῶτος ἀνθρώπων ἐγενήθης ἢ πρὸ θινῶν ἐπάγης
Interconfessionale GbCredi di essere il primo uomo che è nato?
C’eri tu, quando Dio creava le montagne?
Rimandi
15,7 il primo uomo che è nato 38,4.21; Prv 8,25; Sir 49,16.
Note al Testo
15,7 primo uomo che è nato: altri: Adamo, il primo uomo nato.
AT greco 15,8ἦ σύνταγμα κυρίου ἀκήκοας εἰς δὲ σὲ ἀφίκετο σοφία
Interconfessionale GbHai conosciuto forse i piani di Dio
e ti sei impadronito della sapienza?
Rimandi
15,8 conoscere i piani di Dio Ger 23,18.
AT greco 15,9τί γὰρ οἶδας ὃ οὐκ οἴδαμεν ἢ τί συνίεις ὃ οὐχὶ καὶ ἡμεῖς
Interconfessionale Gb15,9Tu non sai niente che anche noi non sappiamo;
noi comprendiamo quel che comprendi tu.
AT greco 15,10καί γε πρεσβύτης καί γε παλαιὸς ἐν ἡμῖν βαρύτερος τοῦ πατρός σου ἡμέραις
Interconfessionale GbFra noi c’è gente con i capelli bianchi,
qualcuno è più vecchio di tuo padre.

Rimandi
15,10 gente coi capelli bianchi, gente saggia 8,8+.
AT greco 15,11ὀλίγα ὧν ἡμάρτηκας μεμαστίγωσαι μεγάλως ὑπερβαλλόντως λελάληκας
Interconfessionale GbNon ti bastano l’aiuto di Dio
e le nostre parole di conforto?
Rimandi
15,11 parole di conforto 16,2; 21,34.
AT greco 15,12τί ἐτόλμησεν ἡ καρδία σου ἢ τί ἐπήνεγκαν οἱ ὀφθαλμοί σου
Interconfessionale Gb15,12Perché ti fai sviare dalla tua collera?
A che cosa miri?

AT greco 15,13ὅτι θυμὸν ἔρρηξας ἔναντι κυρίου ἐξήγαγες δὲ ἐκ στόματος ῥήματα τοιαῦτα
Interconfessionale Gb15,13Perché sei adirato contro Dio
e ti lasci sfuggire bestemmie?
AT greco 15,14τίς γὰρ ὢν βροτός ὅτι ἔσται ἄμεμπτος ἢ ὡς ἐσόμενος δίκαιος γεννητὸς γυναικός
Interconfessionale GbQuale uomo può essere veramente innocente?
L’uomo mortale può essere senza colpa?
Rimandi
15,14 giustizia dell’uomo 4,17+.
AT greco 15,15εἰ κατὰ ἁγίων οὐ πιστεύει οὐρανὸς δὲ οὐ καθαρὸς ἐναντίον αὐτοῦ
Interconfessionale GbDio non si fida nemmeno degli angeli;
ai suoi occhi nemmeno i cieli sono puri.
Rimandi
15,15 Dio non si fida nemmeno degli angeli 4,18.
AT greco 15,16ἔα δὲ ἐβδελυγμένος καὶ ἀκάθαρτος ἀνὴρ πίνων ἀδικίας ἴσα ποτῷ
Interconfessionale Gb15,16L’uomo è corrotto e indegno,
perché beve il male come acqua».
AT greco 15,17ἀναγγελῶ δέ σοι ἄκουέ μου ἃ δὴ ἑώρακα ἀναγγελῶ σοι
Interconfessionale Gb«Ascoltami, Giobbe.
Ti spiegherò quel che ho visto,
Rimandi
15,17 ti spiegherò 32,10; 36,2; Sir 16,25.
AT greco 15,18ἃ σοφοὶ ἐροῦσιν καὶ οὐκ ἔκρυψαν πατέρας αὐτῶν
Interconfessionale Gb15,18senza nascondere nulla,
come lo hanno detto i sapienti
dopo averlo appreso dai loro padri.
AT greco 15,19αὐτοῖς μόνοις ἐδόθη ἡ γῆ καὶ οὐκ ἐπῆλθεν ἀλλογενὴς ἐπ’ αὐτούς
Interconfessionale Gb15,19Ad essi fu data la terra promessa,
non c’erano stranieri fra di loro.
AT greco 15,20πᾶς ὁ βίος ἀσεβοῦς ἐν φροντίδι ἔτη δὲ ἀριθμητὰ δεδομένα δυνάστῃ
Interconfessionale GbIl malvagio vive sempre nel terrore,
il tiranno ha i giorni contati.
Rimandi
15,20 inquietudine del malvagio 18,11-14; Sap 17; cfr. 6,4+.
AT greco 15,21ὁ δὲ φόβος αὐτοῦ ἐν ὠσὶν αὐτοῦ ὅταν δοκῇ ἤδη εἰρηνεύειν ἥξει αὐτοῦ ἡ καταστροφή
Interconfessionale Gb15,21Urla di terrore rimbombano nelle sue orecchie;
i predoni lo aggrediscono quando si sente al sicuro.
AT greco 15,22μὴ πιστευέτω ἀποστραφῆναι ἀπὸ σκότους ἐντέταλται γὰρ ἤδη εἰς χεῖρας σιδήρου
Interconfessionale Gb15,22Non ha speranza di sfuggire alle tenebre,
questa è la sua sorte: essere ucciso con la spada.
AT greco 15,23κατατέτακται δὲ εἰς σῖτα γυψίν οἶδεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὅτι μένει εἰς πτῶμα ἡμέρα δὲ αὐτὸν σκοτεινὴ στροβήσει
Interconfessionale GbÈ destinato in pasto agli avvoltoi,
sa che lo aspetta un futuro terribile.
Note al Testo
15,23 è destinato in pasto agli avvoltoi: così secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico ha: gira in cerca di pane, ma dov’è?
AT greco 15,24ἀνάγκη δὲ καὶ θλῖψις αὐτὸν καθέξει ὥσπερ στρατηγὸς πρωτοστάτης πίπτων
Interconfessionale Gb15,24Angoscia e paura lo assalgono
come un re pronto alla battaglia,
AT greco 15,25ὅτι ἦρκεν χεῖρας ἐναντίον τοῦ κυρίου ἔναντι δὲ κυρίου παντοκράτορος ἐτραχηλίασεν
Interconfessionale Gbperché si è ribellato a Dio
e ha sfidato l’Onnipotente.
Rimandi
15,25 sfidare l’Onnipotente cfr. Is 14,13-14; Ez 28,2.
AT greco 15,26ἔδραμεν δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ὕβρει ἐν πάχει νώτου ἀσπίδος αὐτοῦ
AT greco 15,27ὅτι ἐκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν στέατι αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν περιστόμιον ἐπὶ τῶν μηρίων
AT greco 15,28αὐλισθείη δὲ πόλεις ἐρήμους εἰσέλθοι δὲ εἰς οἴκους ἀοικήτους ἃ δὲ ἐκεῖνοι ἡτοίμασαν ἄλλοι ἀποίσονται
Interconfessionale Gb15,28Abita in città che saranno distrutte,
in case dove più nessuno troverà dimora,
destinate a diventare un mucchio di rovine.
AT greco 15,29οὔτε μὴ πλουτισθῇ οὔτε μὴ μείνῃ αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα οὐ μὴ βάλῃ ἐπὶ τὴν γῆν σκιὰν
Interconfessionale Gb15,29Tra poco non sarà più un uomo ricco,
le sue proprietà non dureranno, né potrà aumentarle.
AT greco 15,30οὐδὲ μὴ ἐκφύγῃ τὸ σκότος τὸν βλαστὸν αὐτοῦ μαράναι ἄνεμος ἐκπέσοι δὲ αὐτοῦ τὸ ἄνθος
Interconfessionale GbEgli non sfuggirà alle tenebre.
Sarà come un albero,
un fuoco brucerà i suoi rami,
il soffio di Dio lo spazzerà via.
Rimandi
15,30 il malvagio secca come un albero 8,12+.
AT greco 15,31μὴ πιστευέτω ὅτι ὑπομενεῖ κενὰ γὰρ ἀποβήσεται αὐτῷ
Interconfessionale GbNon si fidi delle apparenze vane,
perché la vanità sarà la sua ricompensa.
Rimandi
15,31 fidarsi delle apparenze vane Is 28,15.18.
AT greco 15,32ἡ τομὴ αὐτοῦ πρὸ ὥρας φθαρήσεται καὶ ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ πυκάσῃ
Interconfessionale Gb15,32Seccherà come un ramo, prima del tempo,
e non rinverdirà più.
AT greco 15,33τρυγηθείη δὲ ὥσπερ ὄμφαξ πρὸ ὥρας ἐκπέσοι δὲ ὡς ἄνθος ἐλαίας
Interconfessionale Gb15,33Sarà come una vite che perde i grappoli acerbi,
come un ulivo che lascia cadere i suoi fiori.
AT greco 15,34μαρτύριον γὰρ ἀσεβοῦς θάνατος πῦρ δὲ καύσει οἴκους δωροδεκτῶν
Interconfessionale Gb15,34I malvagi non avranno discendenti,
il fuoco divorerà le case dei corrotti.
AT greco 15,35ἐν γαστρὶ δὲ λήμψεται ὀδύνας ἀποβήσεται δὲ αὐτῷ κενά ἡ δὲ κοιλία αὐτοῦ ὑποίσει δόλον
Interconfessionale GbEssi preparano imbrogli,
concepiscono disgrazie
e partoriscono inganni».
Rimandi
15,35 partorire inganni Is 59,4; Sal 7,15.