Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 19 19,1ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
CEI 1974 Gb Giobbe allora rispose:
19,1 Al colmo della sua tragedia, Giobbe si abbandona a Dio, sperando in una completa riabilitazione.
AT greco 19,2ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις
CEI 1974 Gb19,2 Fino a quando mi tormenterete
e mi opprimerete con le vostre parole?
AT greco 19,3γνῶτε μόνον ὅτι ὁ κύριος ἐποίησέ με οὕτως καταλαλεῖτέ μου οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι
CEI 1974 Gb Son dieci volte che mi insultate
e mi maltrattate senza pudore.
19,3 Dieci, cioè molte volte.
AT greco 19,4λαλῆσαι ῥῆμα ὃ οὐκ ἔδει τὰ δὲ ῥήματά μου πλανᾶται καὶ οὐκ ἐπὶ καιροῦ
CEI 1974 Gb19,4 È poi vero che io abbia mancato
e che persista nel mio errore?
AT greco 19,5ἔα δὲ ὅτι ἐπ’ ἐμοὶ μεγαλύνεσθε ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει
CEI 1974 Gb19,5 Non è forse vero che credete di vincere contro di me,
rinfacciandomi la mia abiezione?
AT greco 19,6γνῶτε οὖν ὅτι ὁ κύριός ἐστιν ὁ ταράξας ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐπ’ ἐμὲ ὕψωσεν
CEI 1974 Gb Sappiate dunque che Dio mi ha piegato
e mi ha avviluppato nella sua rete.
19,6 Giobbe ritratterà queste ed altre accuse, provenienti dalla sua esasperazione: cfr. 42, 6.
AT greco 19,7ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει καὶ οὐ λαλήσω κεκράξομαι καὶ οὐδαμοῦ κρίμα
CEI 1974 Gb19,7 Ecco, grido contro la violenza, ma non ho risposta,
chiedo aiuto, ma non c`è giustizia!
AT greco 19,8κύκλῳ περιῳκοδόμημαι καὶ οὐ μὴ διαβῶ ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο
CEI 1974 Gb19,8 Mi ha sbarrato la strada perché non passi
e sul mio sentiero ha disteso le tenebre.
AT greco 19,9τὴν δὲ δόξαν ἀπ’ ἐμοῦ ἐξέδυσεν ἀφεῖλεν δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλῆς μου
CEI 1974 Gb19,9 Mi ha spogliato della mia gloria
e mi ha tolto dal capo la corona.
AT greco 19,10διέσπασέν με κύκλῳ καὶ ᾠχόμην ἐξέκοψεν δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου
CEI 1974 Gb19,10 Mi ha disfatto da ogni parte e io sparisco,
mi ha strappato, come un albero, la speranza.
AT greco 19,11δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν
CEI 1974 Gb19,11 Ha acceso contro di me la sua ira
e mi considera come suo nemico.
AT greco 19,12ὁμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ ἐπ’ ἐμοὶ ταῖς ὁδοῖς μου ἐκύκλωσάν με ἐγκάθετοι
CEI 1974 Gb19,12 Insieme sono accorse le sue schiere
e si sono spianata la strada contro di me;
hanno posto l`assedio intorno alla mia tenda.
AT greco 19,13ἀπ’ ἐμοῦ δὲ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ ἐμέ φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν
CEI 1974 Gb19,13 I miei fratelli si sono allontanati da me,
persino gli amici mi si sono fatti stranieri.
AT greco 19,14οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου
CEI 1974 Gb19,14 Scomparsi sono vicini e conoscenti,
mi hanno dimenticato gli ospiti di casa;
AT greco 19,15γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τέ μου ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτῶν
CEI 1974 Gb19,15 da estraneo mi trattano le mie ancelle,
un forestiero sono ai loro occhi.
AT greco 19,16θεράποντά μου ἐκάλεσα καὶ οὐχ ὑπήκουσεν στόμα δέ μου ἐδέετο
CEI 1974 Gb19,16 Chiamo il mio servo ed egli non risponde,
devo supplicarlo con la mia bocca.
AT greco 19,17καὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖκά μου προσεκαλούμην δὲ κολακεύων υἱοὺς παλλακίδων μου
CEI 1974 Gb19,17 Il mio fiato è ripugnante per mia moglie
e faccio schifo ai figli di mia madre.
AT greco 19,18οἱ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο ὅταν ἀναστῶ κατ’ ἐμοῦ λαλοῦσιν
CEI 1974 Gb19,18 Anche i monelli hanno ribrezzo di me:
se tento d`alzarmi, mi danno la baia.
AT greco 19,19ἐβδελύξαντο δέ με οἱ εἰδότες με οὓς δὴ ἠγαπήκειν ἐπανέστησάν μοι
CEI 1974 Gb19,19 Mi hanno in orrore tutti i miei confidenti:
quelli che amavo si rivoltano contro di me.
AT greco 19,20ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἐν ὀδοῦσιν ἔχεται
CEI 1974 Gb19,20 Alla pelle si attaccano le mie ossa
e non è salva che la pelle dei miei denti.
AT greco 19,21ἐλεήσατέ με ἐλεήσατέ με ὦ φίλοι χεὶρ γὰρ κυρίου ἡ ἁψαμένη μού ἐστιν
CEI 1974 Gb19,21 Pietà, pietà di me, almeno voi miei amici,
perché la mano di Dio mi ha percosso!
AT greco 19,22διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ ὁ κύριος ἀπὸ δὲ σαρκῶν μου οὐκ ἐμπίπλασθε
CEI 1974 Gb Perché vi accanite contro di me, come Dio,
e non siete mai sazi della mia carne?
19,22 Mangiare la carne significava calunniare.
AT greco 19,23τίς γὰρ ἂν δῴη γραφῆναι τὰ ῥήματά μου τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα
CEI 1974 Gb19,23 Oh, se le mie parole si scrivessero,
se si fissassero in un libro,
AT greco 19,24ἐν γραφείῳ σιδηρῷ καὶ μολίβῳ ἢ ἐν πέτραις ἐγγλυφῆναι
CEI 1974 Gb19,24 fossero impresse con stilo di ferro sul piombo,
per sempre s`incidessero sulla roccia!
AT greco 19,25οἶδα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς
CEI 1974 Gb Io lo so che il mio Vendicatore è vivo
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!
19,25 Il Vendicatore o difensore era colui che faceva rispettare il diritto. Dio pronunzierà la sentenza definitiva.
AT greco 19,26ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα παρὰ γὰρ κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη
CEI 1974 Gb Dopo che questa mia pelle sarà distrutta,
senza la mia carne, vedrò Dio.
19,26 Nell'altra vita, Giobbe vedrà Dio eternamente benevolo. Il testo ebraico è oscuro; la Volgata latina traduce: "E sarò di nuovo circondato da questa mia pelle e nella mia carne vedrò il mio Dio". Per la risurrezione della carne cfr. 2 Mac 7, 9.
AT greco 19,27ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν κόλπῳ
CEI 1974 Gb19,27 Io lo vedrò, io stesso,
e i miei occhi lo contempleranno non da straniero.
le mie viscere si consumano dentro di me.
AT greco 19,28εἰ δὲ καὶ ἐρεῖτε τί ἐροῦμεν ἔναντι αὐτοῦ καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ
CEI 1974 Gb19,28 Poiché dite: "Come lo perseguitiamo noi,
se la radice del suo danno è in lui?",
AT greco 19,29εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος θυμὸς γὰρ ἐπ’ ἀνόμους ἐπελεύσεται καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἡ ὕλη
CEI 1974 Gb19,29 temete per voi la spada,
poiché punitrice d`iniquità è la spada,
affinchè sappiate che c`è un giudice.