Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 19 19,1ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
CEI 2008 Gb Giobbe prese a dire:

19,1 RISPOSTA DI GIOBBE A BILDAD (19,1-29)
AT greco 19,2ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις
CEI 2008 Gb"Fino a quando mi tormenterete
e mi opprimerete con le vostre parole?
19,2  Giobbe ripropone la sua fiducia in Dio, difensore e giudice
AT greco 19,3γνῶτε μόνον ὅτι ὁ κύριος ἐποίησέ με οὕτως καταλαλεῖτέ μου οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι
CEI 2008 GbSono dieci volte che mi insultate
e mi maltrattate in modo sfacciato.
19,3 dieci volte: cioè molte volte.
AT greco 19,4λαλῆσαι ῥῆμα ὃ οὐκ ἔδει τὰ δὲ ῥήματά μου πλανᾶται καὶ οὐκ ἐπὶ καιροῦ
CEI 2008 Gb19,4È poi vero che io abbia sbagliato
e che persista nel mio errore?
AT greco 19,5ἔα δὲ ὅτι ἐπ’ ἐμοὶ μεγαλύνεσθε ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει
CEI 2008 Gb19,5Davvero voi pensate di prevalere su di me,
rinfacciandomi la mia vergogna?
AT greco 19,6γνῶτε οὖν ὅτι ὁ κύριός ἐστιν ὁ ταράξας ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐπ’ ἐμὲ ὕψωσεν
CEI 2008 Gb19,6Sappiate dunque che Dio mi ha schiacciato
e mi ha avvolto nella sua rete.
AT greco 19,7ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει καὶ οὐ λαλήσω κεκράξομαι καὶ οὐδαμοῦ κρίμα
CEI 2008 Gb19,7Ecco, grido: "Violenza!", ma non ho risposta,
chiedo aiuto, ma non c'è giustizia!
AT greco 19,8κύκλῳ περιῳκοδόμημαι καὶ οὐ μὴ διαβῶ ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο
CEI 2008 Gb19,8Mi ha sbarrato la strada perché io non passi
e sui miei sentieri ha disteso le tenebre.
AT greco 19,9τὴν δὲ δόξαν ἀπ’ ἐμοῦ ἐξέδυσεν ἀφεῖλεν δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλῆς μου
CEI 2008 Gb19,9Mi ha spogliato della mia gloria
e mi ha tolto dal capo la corona.
AT greco 19,10διέσπασέν με κύκλῳ καὶ ᾠχόμην ἐξέκοψεν δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου
CEI 2008 Gb19,10Mi ha distrutto da ogni parte e io sparisco,
ha strappato, come un albero, la mia speranza.
AT greco 19,11δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν
CEI 2008 Gb19,11Ha acceso contro di me la sua ira
e mi considera come suo nemico.
AT greco 19,12ὁμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ ἐπ’ ἐμοὶ ταῖς ὁδοῖς μου ἐκύκλωσάν με ἐγκάθετοι
CEI 2008 Gb19,12Insieme sono accorse le sue schiere
e si sono tracciate la strada contro di me;
si sono accampate intorno alla mia tenda.
AT greco 19,13ἀπ’ ἐμοῦ δὲ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ ἐμέ φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν
CEI 2008 Gb19,13I miei fratelli si sono allontanati da me,
persino i miei familiari mi sono diventati estranei.
AT greco 19,14οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου
CEI 2008 Gb19,14Sono scomparsi vicini e conoscenti,
mi hanno dimenticato
AT greco 19,15γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τέ μου ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτῶν
CEI 2008 Gb19,15gli ospiti di casa;
da estraneo mi trattano le mie ancelle,
sono un forestiero ai loro occhi.
AT greco 19,16θεράποντά μου ἐκάλεσα καὶ οὐχ ὑπήκουσεν στόμα δέ μου ἐδέετο
CEI 2008 Gb19,16Chiamo il mio servo ed egli non risponde,
devo supplicarlo con la mia bocca.
AT greco 19,17καὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖκά μου προσεκαλούμην δὲ κολακεύων υἱοὺς παλλακίδων μου
CEI 2008 Gb19,17Il mio fiato è ripugnante per mia moglie
e faccio ribrezzo ai figli del mio grembo.
AT greco 19,18οἱ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο ὅταν ἀναστῶ κατ’ ἐμοῦ λαλοῦσιν
CEI 2008 Gb19,18Anche i ragazzi mi disprezzano:
se tento di alzarmi, mi coprono di insulti.
AT greco 19,19ἐβδελύξαντο δέ με οἱ εἰδότες με οὓς δὴ ἠγαπήκειν ἐπανέστησάν μοι
CEI 2008 Gb19,19Mi hanno in orrore tutti i miei confidenti:
quelli che amavo si rivoltano contro di me.
AT greco 19,20ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἐν ὀδοῦσιν ἔχεται
CEI 2008 Gb19,20Alla pelle si attaccano le mie ossa
e non mi resta che la pelle dei miei denti.
AT greco 19,21ἐλεήσατέ με ἐλεήσατέ με ὦ φίλοι χεὶρ γὰρ κυρίου ἡ ἁψαμένη μού ἐστιν
CEI 2008 Gb19,21Pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei,
perché la mano di Dio mi ha percosso!
AT greco 19,22διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ ὁ κύριος ἀπὸ δὲ σαρκῶν μου οὐκ ἐμπίπλασθε
CEI 2008 GbPerché vi accanite contro di me, come Dio,
e non siete mai sazi della mia carne?
19,22 e non siete mai sazi della mia carne: è un riferimento alla calunnia, che divora il buon nome del prossimo.
AT greco 19,23τίς γὰρ ἂν δῴη γραφῆναι τὰ ῥήματά μου τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα
CEI 2008 Gb19,23Oh, se le mie parole si scrivessero,
se si fissassero in un libro,
AT greco 19,24ἐν γραφείῳ σιδηρῷ καὶ μολίβῳ ἢ ἐν πέτραις ἐγγλυφῆναι
CEI 2008 Gb19,24fossero impresse con stilo di ferro e con piombo,
per sempre s'incidessero sulla roccia!
AT greco 19,25οἶδα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς
CEI 2008 GbIo so che il mio redentore è vivo
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!
19,25  Il redentore (o vendicatore) è Dio stesso, che ristabilisce la giustizia e il diritto violati. Altrove, nel libro di Giobbe, è chiamato testimone e arbitro (16,19-21).
AT greco 19,26ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα παρὰ γὰρ κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη
CEI 2008 Gb19,26Dopo che questa mia pelle sarà strappata via,
senza la mia carne, vedrò Dio.
AT greco 19,27ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν κόλπῳ
CEI 2008 Gb19,27Io lo vedrò, io stesso,
i miei occhi lo contempleranno e non un altro.
Languisco dentro di me.
AT greco 19,28εἰ δὲ καὶ ἐρεῖτε τί ἐροῦμεν ἔναντι αὐτοῦ καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ
CEI 2008 Gb19,28Voi che dite: "Come lo perseguitiamo noi,
se la radice del suo danno è in lui?",
AT greco 19,29εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος θυμὸς γὰρ ἐπ’ ἀνόμους ἐπελεύσεται καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἡ ὕλη
CEI 2008 Gb19,29temete per voi la spada,
perché è la spada che punisce l'iniquità,
e saprete che c'è un giudice".