Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 19 19,1ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Interconfessionale Gb19,1Giobbe prese a dire:
AT greco 19,2ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις
Interconfessionale Gb19,2«Fino a quando continuerete a tormentarmi,
a farmi a pezzi con le vostre parole?
AT greco 19,3γνῶτε μόνον ὅτι ὁ κύριος ἐποίησέ με οὕτως καταλαλεῖτέ μου οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι
Interconfessionale Gb19,3Troppe volte mi avete offeso;
non vi vergognate di calunniarmi ingiustamente?
AT greco 19,4λαλῆσαι ῥῆμα ὃ οὐκ ἔδει τὰ δὲ ῥήματά μου πλανᾶται καὶ οὐκ ἐπὶ καιροῦ
Interconfessionale GbAnche se ho sbagliato,
questo riguarda solo me.
Rimandi
19,4 il mio sbaglio riguarda solo me stesso 9,12.
AT greco 19,5ἔα δὲ ὅτι ἐπ’ ἐμοὶ μεγαλύνεσθε ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει
Interconfessionale Gb19,5Voi credete di essere migliori di me,
mi rinfacciate le mie colpe,
AT greco 19,6γνῶτε οὖν ὅτι ὁ κύριός ἐστιν ὁ ταράξας ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐπ’ ἐμὲ ὕψωσεν
Interconfessionale Gbma dovete sapere che Dio mi ha ingannato.
Egli mi ha afferrato con la sua rete.
Rimandi
19,6 la rete 18,8+.
Note al Testo
19,6 ingannato: altri: fatto torto.
AT greco 19,7ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει καὶ οὐ λαλήσω κεκράξομαι καὶ οὐδαμοῦ κρίμα
Interconfessionale Gb19,7Io protesto contro la sua violenza,
ma nessuno mi ascolta;
grido aiuto,
ma non ottengo giustizia».
AT greco 19,8κύκλῳ περιῳκοδόμημαι καὶ οὐ μὴ διαβῶ ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο
Interconfessionale Gb«Dio mi ha sbarrato il passo,
non posso proseguire;
ha reso buio il mio cammino.
Rimandi
19,8 mi ha sbarrato il passo Nm 22,22-25.
AT greco 19,9τὴν δὲ δόξαν ἀπ’ ἐμοῦ ἐξέδυσεν ἀφεῖλεν δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλῆς μου
Interconfessionale Gb19,9Mi ha tolto ogni dignità,
ha distrutto il mio buon nome.
AT greco 19,10διέσπασέν με κύκλῳ καὶ ᾠχόμην ἐξέκοψεν δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου
Interconfessionale GbMi colpisce da tutte le parti e io muoio.
Ha sradicato la mia speranza
come se fosse un albero.
Rimandi
19,10 l’albero della mia speranza 14,7+.
AT greco 19,11δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν
Interconfessionale GbDio è adirato con me,
mi tratta da nemico.
Rimandi
19,11 trattato da nemico 33,10.
AT greco 19,12ὁμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ ἐπ’ ἐμοὶ ταῖς ὁδοῖς μου ἐκύκλωσάν με ἐγκάθετοι
Interconfessionale Gb19,12Mi fa attaccare dai suoi soldati,
essi marciano contro di me,
mi assediano nella mia tenda.

AT greco 19,13ἀπ’ ἐμοῦ δὲ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ ἐμέ φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν
Interconfessionale GbDio ha allontanato i miei fratelli;
sono un estraneo per i miei amici.
Rimandi
19,13 sono un estraneo per i miei amici Sal 38,12; 88,19; Sir 6,8.
AT greco 19,14οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου
Interconfessionale Gb19,14Non ho più parenti,
gli amici mi hanno dimenticato.
AT greco 19,15γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τέ μου ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτῶν
Interconfessionale Gb19,15Quelli di casa mia e le mie serve
mi considerano come un estraneo,
sono un intruso per loro.
AT greco 19,16θεράποντά μου ἐκάλεσα καὶ οὐχ ὑπήκουσεν στόμα δέ μου ἐδέετο
Interconfessionale Gb19,16Se chiamo il mio servo,
non mi risponde,
devo supplicarlo.
AT greco 19,17καὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖκά μου προσεκαλούμην δὲ κολακεύων υἱοὺς παλλακίδων μου
Interconfessionale Gb19,17Mia moglie non sopporta il mio alito,
faccio disgusto ai miei fratelli.
AT greco 19,18οἱ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο ὅταν ἀναστῶ κατ’ ἐμοῦ λαλοῦσιν
Interconfessionale Gb19,18I ragazzi mi prendono in giro,
mi deridono quando tento di alzarmi.
AT greco 19,19ἐβδελύξαντο δέ με οἱ εἰδότες με οὓς δὴ ἠγαπήκειν ἐπανέστησάν μοι
Interconfessionale Gb19,19Gli amici più intimi mi guardano con disgusto;
quelli che più amavo mi hanno girato le spalle.
AT greco 19,20ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἐν ὀδοῦσιν ἔχεται
Interconfessionale GbSono ridotto a pelle e ossa,
sono quasi morto».
Rimandi
19,20 Sono ridotto a pelle e ossa 16,8+.
Note al Testo
19,20 sono quasi morto: altri: non mi è rimasta che la pelle dei denti.
AT greco 19,21ἐλεήσατέ με ἐλεήσατέ με ὦ φίλοι χεὶρ γὰρ κυρίου ἡ ἁψαμένη μού ἐστιν
Interconfessionale Gb«Pietà, amici miei,
abbiate pietà di me!
Dio mi ha percosso.
Rimandi
19,21 Dio mi ha percosso 13,21; Gdc 2,15; 1 Sam 5,6-11; Rt 1,13.
AT greco 19,22διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ ὁ κύριος ἀπὸ δὲ σαρκῶν μου οὐκ ἐμπίπλασθε
Interconfessionale Gb19,22Perché mi perseguitate come fa Dio?
Non mi avete tormentato abbastanza?

AT greco 19,23τίς γὰρ ἂν δῴη γραφῆναι τὰ ῥήματά μου τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Gb19,23Mi piacerebbe che fossero conservate le mie parole,
vederle scritte in un libro,
AT greco 19,24ἐν γραφείῳ σιδηρῷ καὶ μολίβῳ ἢ ἐν πέτραις ἐγγλυφῆναι
Interconfessionale Gboppure scolpite con il ferro su una pietra,
rivestite di piombo, perché rimangano per sempre».
Rimandi
19,24 scolpite su di una pietra At 17,23.
AT greco 19,25οἶδα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς
Interconfessionale Gb«Io lo so, colui che mi difende è vivo;
egli un giorno mi riabiliterà,
Rimandi
19,25 chi mi difende e redime Is 43,14; 47,4; Sal 12,6.
Note al Testo
19,25 colui che mi difende: altri: il mio redentore. — mi riabiliterà: altri: si alzerà sulla polvere. In questo versetto si parla di colui che secondo la legge ebraica ha il compito di aiutare un parente in difficoltà; potrebbe anche trattarsi dello stesso personaggio anonimo di 16,19.21. I vv. 25-27 presentano un testo ebraico per noi molto complesso e oscuro.
AT greco 19,26ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα παρὰ γὰρ κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη
Interconfessionale Gb19,26e, perduta la mia pelle, distrutto il mio corpo,
io stesso vedrò Dio.
AT greco 19,27ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν κόλπῳ
Interconfessionale GbLo vedrò io stesso, non un altro,
e lo riconoscerò.
Lo sento con il cuore, ne sono certo.
Rimandi
19,27 io vedrò Dio 33,26; 42,5; Gn 32,31; Is 6,5; Mt 5,8; Gv 14,9; Eb 11,27; Ap 1,7.
AT greco 19,28εἰ δὲ καὶ ἐρεῖτε τί ἐροῦμεν ἔναντι αὐτοῦ καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ
Interconfessionale GbVi siete chiesti come potevate tormentarmi,
cercando nel mio male la conseguenza delle mie azioni.
Rimandi
19,28 tormentare 34,36.
AT greco 19,29εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος θυμὸς γὰρ ἐπ’ ἀνόμους ἐπελεύσεται καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἡ ὕλη
Interconfessionale Gb19,29Ora temete, la spada vi colpirà,
essa riversa l’ira di Dio sul vostro peccato.
C’è qualcuno che giudica. Lo vedrete».