Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 20 20,1ὑπολαβὼν δὲ Σωφαρ ὁ Μιναῖος λέγει
CEI 2008 Gb Sofar di Naamà prese a dire:
20,1 SECONDO DISCORSO DI SOFAR (20,1-29)
AT greco 20,2οὐχ οὕτως ὑπελάμβανον ἀντερεῖν σε ταῦτα καὶ οὐχὶ συνίετε μᾶλλον ἢ καὶ ἐγώ
CEI 2008 Gb"Per questo i miei pensieri mi spingono a rispondere
e c'è fretta dentro di me.
20,2  Il successo effimero degli empi e il loro castigo
AT greco 20,3παιδείαν ἐντροπῆς μου ἀκούσομαι καὶ πνεῦμα ἐκ τῆς συνέσεως ἀποκρίνεταί μοι
CEI 2008 Gb20,3Ho ascoltato un rimprovero per me offensivo,
ma uno spirito, dal mio interno, mi spinge a replicare.
AT greco 20,4μὴ ταῦτα ἔγνως ἀπὸ τοῦ ἔτι ἀφ’ οὗ ἐτέθη ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς
CEI 2008 Gb20,4Non sai tu che da sempre,
da quando l'uomo fu posto sulla terra,
AT greco 20,5εὐφροσύνη γὰρ ἀσεβῶν πτῶμα ἐξαίσιον χαρμονὴ δὲ παρανόμων ἀπώλεια
CEI 2008 Gb20,5il trionfo degli empi è breve
e la gioia del perverso è di un istante?
AT greco 20,6ἐὰν ἀναβῇ εἰς οὐρανὸν αὐτοῦ τὰ δῶρα ἡ δὲ θυσία αὐτοῦ νεφῶν ἅψηται
CEI 2008 Gb20,6Anche se si innalzasse fino al cielo la sua statura
e il suo capo toccasse le nubi,
AT greco 20,7ὅταν γὰρ δοκῇ ἤδη κατεστηρίχθαι τότε εἰς τέλος ἀπολεῖται οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐροῦσιν ποῦ ἐστιν
CEI 2008 Gb20,7come il suo sterco sarebbe spazzato via per sempre
e chi lo aveva visto direbbe: "Dov'è?".
AT greco 20,8ὥσπερ ἐνύπνιον ἐκπετασθὲν οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔπτη δὲ ὥσπερ φάσμα νυκτερινόν
CEI 2008 Gb20,8Svanirà come un sogno, e non lo si troverà più,
si dileguerà come visione notturna.
AT greco 20,9ὀφθαλμὸς παρέβλεψεν καὶ οὐ προσθήσει καὶ οὐκέτι προσνοήσει αὐτὸν ὁ τόπος αὐτοῦ
CEI 2008 Gb20,9L'occhio avvezzo a vederlo più non lo vedrà
né più lo scorgerà la sua casa.
AT greco 20,10τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ὀλέσαισαν ἥττονες αἱ δὲ χεῖρες αὐτοῦ πυρσεύσαισαν ὀδύνας
CEI 2008 Gb20,10I suoi figli dovranno risarcire i poveri
e le sue stesse mani restituiranno le sue ricchezze.
AT greco 20,11ὀστᾶ αὐτοῦ ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτοῦ καὶ μετ’ αὐτοῦ ἐπὶ χώματος κοιμηθήσεται
CEI 2008 Gb20,11Le sue ossa erano piene di vigore giovanile,
con lui ora giacciono nella polvere.
AT greco 20,12ἐὰν γλυκανθῇ ἐν στόματι αὐτοῦ κακία κρύψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ
CEI 2008 Gb20,12Se alla sua bocca fu dolce il male,
se lo teneva nascosto sotto la sua lingua,
AT greco 20,13οὐ φείσεται αὐτῆς καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει αὐτὴν καὶ συνέξει αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ λάρυγγος αὐτοῦ
CEI 2008 Gb20,13assaporandolo senza inghiottirlo,
se lo tratteneva in mezzo al suo palato,
AT greco 20,14καὶ οὐ μὴ δυνηθῇ βοηθῆσαι ἑαυτῷ χολὴ ἀσπίδος ἐν γαστρὶ αὐτοῦ
CEI 2008 Gb20,14il suo cibo gli si guasterà nelle viscere,
gli si trasformerà in veleno di vipere.
AT greco 20,15πλοῦτος ἀδίκως συναγόμενος ἐξεμεσθήσεται ἐξ οἰκίας αὐτοῦ ἐξελκύσει αὐτὸν ἄγγελος
CEI 2008 Gb20,15I beni che ha divorato, dovrà vomitarli,
Dio glieli caccerà fuori dal ventre.
AT greco 20,16θυμὸν δὲ δρακόντων θηλάσειεν ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσσα ὄφεως
CEI 2008 Gb20,16Veleno di vipere ha succhiato,
una lingua di aspide lo ucciderà.
AT greco 20,17μὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων μηδὲ νομὰς μέλιτος καὶ βουτύρου
CEI 2008 Gb20,17Non vedrà più ruscelli d'olio,
fiumi di miele e fior di panna;
AT greco 20,18εἰς κενὰ καὶ μάταια ἐκοπίασεν πλοῦτον ἐξ οὗ οὐ γεύσεται ὥσπερ στρίφνος ἀμάσητος ἀκατάποτος
CEI 2008 Gb20,18darà ad altri il frutto della sua fatica senza mangiarne,
come non godrà del frutto del suo commercio,
AT greco 20,19πολλῶν γὰρ ἀδυνάτων οἴκους ἔθλασεν δίαιταν δὲ ἥρπασεν καὶ οὐκ ἔστησεν
CEI 2008 Gb20,19perché ha oppresso e abbandonato i miseri,
ha rubato case invece di costruirle;
AT greco 20,20οὐκ ἔστιν αὐτοῦ σωτηρία τοῖς ὑπάρχουσιν ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ οὐ σωθήσεται
CEI 2008 Gb20,20perché non ha saputo calmare il suo ventre,
con i suoi tesori non si salverà.
AT greco 20,21οὐκ ἔστιν ὑπόλειμμα τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ διὰ τοῦτο οὐκ ἀνθήσει αὐτοῦ τὰ ἀγαθά
CEI 2008 Gb20,21Nulla è sfuggito alla sua voracità,
per questo non durerà il suo benessere.
AT greco 20,22ὅταν δὲ δοκῇ ἤδη πεπληρῶσθαι θλιβήσεται πᾶσα δὲ ἀνάγκη ἐπ’ αὐτὸν ἐπελεύσεται
CEI 2008 Gb20,22Nel colmo della sua abbondanza si troverà in miseria;
ogni sorta di sciagura piomberà su di lui.
AT greco 20,23εἴ πως πληρώσαι γαστέρα αὐτοῦ ἐπαποστείλαι ἐπ’ αὐτὸν θυμὸν ὀργῆς νίψαι ἐπ’ αὐτὸν ὀδύνας
CEI 2008 Gb20,23Quando starà per riempire il suo ventre,
Dio scaglierà su di lui la fiamma del suo sdegno
e gli farà piovere addosso brace.
AT greco 20,24καὶ οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς σιδήρου τρώσαι αὐτὸν τόξον χάλκειον
CEI 2008 Gb20,24Se sfuggirà all'arma di ferro,
lo trafiggerà l'arco di bronzo.
AT greco 20,25διεξέλθοι δὲ διὰ σώματος αὐτοῦ βέλος ἀστραπαὶ δὲ ἐν διαίταις αὐτοῦ περιπατήσαισαν ἐπ’ αὐτῷ φόβοι
CEI 2008 Gb20,25Se estrarrà la freccia dalla schiena,
una spada lucente gli squarcerà il fegato.
Lo assaliranno i terrori;
AT greco 20,26πᾶν δὲ σκότος αὐτῷ ὑπομείναι κατέδεται αὐτὸν πῦρ ἄκαυστον κακώσαι δὲ αὐτοῦ ἐπήλυτος τὸν οἶκον
CEI 2008 Gb20,26le tenebre più fitte gli saranno riservate.
Lo divorerà un fuoco non attizzato da uomo,
esso consumerà quanto è rimasto nella sua tenda.
AT greco 20,27ἀνακαλύψαι δὲ αὐτοῦ ὁ οὐρανὸς τὰς ἀνομίας γῆ δὲ ἐπανασταίη αὐτῷ
CEI 2008 Gb20,27Riveleranno i cieli la sua iniquità
e la terra si alzerà contro di lui.
AT greco 20,28ἑλκύσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀπώλεια εἰς τέλος ἡμέρα ὀργῆς ἐπέλθοι αὐτῷ
CEI 2008 Gb20,28Sparirà il raccolto della sua casa,
tutto sarà disperso nel giorno della sua ira.
AT greco 20,29αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς παρὰ κυρίου καὶ κτῆμα ὑπαρχόντων αὐτῷ παρὰ τοῦ ἐπισκόπου
CEI 2008 Gb20,29Questa è la sorte che Dio riserva all'uomo malvagio,
l'eredità che Dio gli ha decretato".