Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 20 20,1ὑπολαβὼν δὲ Σωφαρ ὁ Μιναῖος λέγει
Interconfessionale Gb20,1Sofar di Naamà prese a dire:
AT greco 20,2οὐχ οὕτως ὑπελάμβανον ἀντερεῖν σε ταῦτα καὶ οὐχὶ συνίετε μᾶλλον ἢ καὶ ἐγώ
Interconfessionale Gb20,2«Giobbe, quel che dici mi manda in collera;
devo quindi replicare.
AT greco 20,3παιδείαν ἐντροπῆς μου ἀκούσομαι καὶ πνεῦμα ἐκ τῆς συνέσεως ἀποκρίνεταί μοι
Interconfessionale Gb20,3Ho sentito parole che mi offendono,
ecco allora come ti rispondo».
AT greco 20,4μὴ ταῦτα ἔγνως ἀπὸ τοῦ ἔτι ἀφ’ οὗ ἐτέθη ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale Gb20,4«Tu sai bene che fin dai tempi antichi,
da quando c’è l’uomo sulla terra,
AT greco 20,5εὐφροσύνη γὰρ ἀσεβῶν πτῶμα ἐξαίσιον χαρμονὴ δὲ παρανόμων ἀπώλεια
Interconfessionale Gbil successo dei malvagi è di breve durata,
la loro felicità è questione di attimi.
Rimandi
20,5 il successo dei malvagi è di breve durata 18,5-21; Sal 37; 73.
AT greco 20,6ἐὰν ἀναβῇ εἰς οὐρανὸν αὐτοῦ τὰ δῶρα ἡ δὲ θυσία αὐτοῦ νεφῶν ἅψηται
Interconfessionale GbAnche se il malvagio si innalza fino al cielo,
se tocca le nuvole con la testa,
Rimandi
20,6 il malvagio si innalza fino al cielo Gn 11,4; Is 14,13-14; Dn 4,8.17.
AT greco 20,7ὅταν γὰρ δοκῇ ἤδη κατεστηρίχθαι τότε εἰς τέλος ἀπολεῖται οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐροῦσιν ποῦ ἐστιν
Interconfessionale Gb20,7sarà spazzato via come sterco.
Chi lo conosceva dirà: “Dov’è finito?”.
AT greco 20,8ὥσπερ ἐνύπνιον ἐκπετασθὲν οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔπτη δὲ ὥσπερ φάσμα νυκτερινόν
Interconfessionale GbIl malvagio svanirà come un sogno,
nessuno lo troverà più,
si dissolverà come una visione notturna.
Rimandi
20,8 svanirà come un sogno Sal 73,20; 90,5.
AT greco 20,9ὀφθαλμὸς παρέβλεψεν καὶ οὐ προσθήσει καὶ οὐκέτι προσνοήσει αὐτὸν ὁ τόπος αὐτοῦ
Interconfessionale Gb20,9Nessuno lo rivedrà,
il suo posto rimarrà vuoto.
AT greco 20,10τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ὀλέσαισαν ἥττονες αἱ δὲ χεῖρες αὐτοῦ πυρσεύσαισαν ὀδύνας
Interconfessionale Gb20,10I suoi figli diventeranno poveri,
perché ha dovuto restituire il denaro rubato.
AT greco 20,11ὀστᾶ αὐτοῦ ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτοῦ καὶ μετ’ αὐτοῦ ἐπὶ χώματος κοιμηθήσεται
Interconfessionale Gb20,11Il suo corpo, una volta giovane e vigoroso,
sarà ben presto trasformato in polvere.
AT greco 20,12ἐὰν γλυκανθῇ ἐν στόματι αὐτοῦ κακία κρύψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ
Interconfessionale GbAnche se per lui il male è stato un dolce
da assaporare con il palato,
Rimandi
20,12-14 dolce in bocca, acido nel suo stomaco Ez 3,3; Ap 10,9-10. — veleno di serpente Dt 32,32-33; Sal 58,5; Gc 3,8.
AT greco 20,13οὐ φείσεται αὐτῆς καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει αὐτὴν καὶ συνέξει αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ λάρυγγος αὐτοῦ
Interconfessionale Gb20,13da gustare a lungo
e trattenere in bocca,
AT greco 20,14καὶ οὐ μὴ δυνηθῇ βοηθῆσαι ἑαυτῷ χολὴ ἀσπίδος ἐν γαστρὶ αὐτοῦ
Interconfessionale Gb20,14il suo cibo diventerà acido nel suo stomaco,
sarà come veleno di serpente.
AT greco 20,15πλοῦτος ἀδίκως συναγόμενος ἐξεμεσθήσεται ἐξ οἰκίας αὐτοῦ ἐξελκύσει αὐτὸν ἄγγελος
Interconfessionale Gb20,15Egli vomiterà la ricchezza rubata;
Dio se la riprende, anche dal suo stomaco.
AT greco 20,16θυμὸν δὲ δρακόντων θηλάσειεν ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσσα ὄφεως
Interconfessionale Gb20,16Quel che il malvagio ingoia è come veleno;
lo uccide come il morso di una vipera.
AT greco 20,17μὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων μηδὲ νομὰς μέλιτος καὶ βουτύρου
Interconfessionale Gb20,17Egli non vedrà scorrere latte e miele
a fiumi e torrenti.
AT greco 20,18εἰς κενὰ καὶ μάταια ἐκοπίασεν πλοῦτον ἐξ οὗ οὐ γεύσεται ὥσπερ στρίφνος ἀμάσητος ἀκατάποτος
Interconfessionale Gb20,18Egli non potrà mangiare il frutto del suo lavoro,
dovrà restituirlo,
non potrà godersi i suoi guadagni.
AT greco 20,19πολλῶν γὰρ ἀδυνάτων οἴκους ἔθλασεν δίαιταν δὲ ἥρπασεν καὶ οὐκ ἔστησεν
Interconfessionale GbHa oppresso e tradito i poveri;
si è appropriato di case costruite da altri.
Rimandi
20,19 si è appropriato di case costruite da altri Mc 12,40.
AT greco 20,20οὐκ ἔστιν αὐτοῦ σωτηρία τοῖς ὑπάρχουσιν ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ οὐ σωθήσεται
Interconfessionale Gb20,20Poiché ha voluto troppo,
perderà tutta la sua ricchezza.
AT greco 20,21οὐκ ἔστιν ὑπόλειμμα τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ διὰ τοῦτο οὐκ ἀνθήσει αὐτοῦ τὰ ἀγαθά
Interconfessionale Gb20,21Ha divorato ogni cosa,
la sua ricchezza non dura.
AT greco 20,22ὅταν δὲ δοκῇ ἤδη πεπληρῶσθαι θλιβήσεται πᾶσα δὲ ἀνάγκη ἐπ’ αὐτὸν ἐπελεύσεται
Interconfessionale Gb20,22È sazio e ricco, ma l’angoscia lo afferra;
i poveri metteranno le mani sui suoi beni.
AT greco 20,23εἴ πως πληρώσαι γαστέρα αὐτοῦ ἐπαποστείλαι ἐπ’ αὐτὸν θυμὸν ὀργῆς νίψαι ἐπ’ αὐτὸν ὀδύνας
Interconfessionale GbSi riempia pure lo stomaco.
Dio, adirato, lo punirà,
gli farà mangiare la sua collera.
Rimandi
20,23 Dio adirato Lc 12,19-20.
AT greco 20,24καὶ οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς σιδήρου τρώσαι αὐτὸν τόξον χάλκειον
Interconfessionale GbEgli fugge da una spada di ferro,
ma un arco di bronzo lo colpirà a morte.
Rimandi
20,24 una minaccia sostituisce l’altra Is 24,18; Am 5,19.
AT greco 20,25διεξέλθοι δὲ διὰ σώματος αὐτοῦ βέλος ἀστραπαὶ δὲ ἐν διαίταις αὐτοῦ περιπατήσαισαν ἐπ’ αὐτῷ φόβοι
Interconfessionale GbUna freccia lo trafiggerà,
la sua punta affilata lo colpirà al fegato,
il terrore della morte lo assalirà.
Rimandi
20,25 il terrore lo assalirà 6,4+.
AT greco 20,26πᾶν δὲ σκότος αὐτῷ ὑπομείναι κατέδεται αὐτὸν πῦρ ἄκαυστον κακώσαι δὲ αὐτοῦ ἐπήλυτος τὸν οἶκον
Interconfessionale GbL’oscurità è stata riservata a lui;
un fuoco che nessun uomo ha acceso lo brucerà,
consumerà quanto è rimasto in casa sua.
Rimandi
20,26 che nessun uomo ha acceso Dn 2,34.45.
AT greco 20,27ἀνακαλύψαι δὲ αὐτοῦ ὁ οὐρανὸς τὰς ἀνομίας γῆ δὲ ἐπανασταίη αὐτῷ
Interconfessionale Gb20,27Il cielo rivela il peccato di quest’uomo
e la terra testimonia contro di lui.
AT greco 20,28ἑλκύσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀπώλεια εἰς τέλος ἡμέρα ὀργῆς ἐπέλθοι αὐτῷ
Interconfessionale GbTutta la sua ricchezza sarà spazzata via
quando Dio lo travolgerà come un fiume.
Rimandi
20,28 inutilità delle ricchezze Sof 1,18; Prv 11,4.
AT greco 20,29αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς παρὰ κυρίου καὶ κτῆμα ὑπαρχόντων αὐτῷ παρὰ τοῦ ἐπισκόπου
Interconfessionale GbQuesta è la sorte del malvagio,
così Dio lo tratterà».
Rimandi
20,29 sorte del malvagio 27,13; Ap 21,8; cfr. 1 Cor 6,9-10.