Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 21 21,1ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
CEI 1974 Gb Giobbe rispose:
21,1 Giobbe oppone ai suoi deliranti interlocutori la realtà dei fatti; i cattivi godono i frutti delle loro malvagità.
AT greco 21,2ἀκούσατε ἀκούσατέ μου τῶν λόγων ἵνα μὴ ᾖ μοι παρ’ ὑμῶν αὕτη ἡ παράκλησις
CEI 1974 Gb21,2 Ascoltate bene la mia parola
e sia questo almeno il conforto che mi date.
AT greco 21,3ἄρατέ με ἐγὼ δὲ λαλήσω εἶτ’ οὐ καταγελάσετέ μου
CEI 1974 Gb21,3 Tollerate che io parli
e, dopo il mio parlare, deridetemi pure.
AT greco 21,4τί γάρ μὴ ἀνθρώπου μου ἡ ἔλεγξις ἢ διὰ τί οὐ θυμωθήσομαι
CEI 1974 Gb21,4 Forse io mi lamento di un uomo?
E perché non dovrei perder la pazienza?
AT greco 21,5εἰσβλέψαντες εἰς ἐμὲ θαυμάσατε χεῖρα θέντες ἐπὶ σιαγόνι
CEI 1974 Gb21,5 Statemi attenti e resterete stupiti,
mettetevi la mano sulla bocca.
AT greco 21,6ἐάν τε γὰρ μνησθῶ ἐσπούδακα ἔχουσιν δέ μου τὰς σάρκας ὀδύναι
CEI 1974 Gb21,6 Se io ci penso, ne sono turbato
e la mia carne è presa da un brivido.
AT greco 21,7διὰ τί ἀσεβεῖς ζῶσιν πεπαλαίωνται δὲ καὶ ἐν πλούτῳ
CEI 1974 Gb21,7 Perché vivono i malvagi,
invecchiano, anzi sono potenti e gagliardi?
AT greco 21,8ὁ σπόρος αὐτῶν κατὰ ψυχήν τὰ δὲ τέκνα αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς
CEI 1974 Gb21,8 La loro prole prospera insieme con essi,
i loro rampolli crescono sotto i loro occhi.
AT greco 21,9οἱ οἶκοι αὐτῶν εὐθηνοῦσιν φόβος δὲ οὐδαμοῦ μάστιξ δὲ παρὰ κυρίου οὐκ ἔστιν ἐπ’ αὐτοῖς
CEI 1974 Gb21,9 Le loro case sono tranquille e senza timori;
il bastone di Dio non pesa su di loro.
AT greco 21,10ἡ βοῦς αὐτῶν οὐκ ὠμοτόκησεν διεσώθη δὲ αὐτῶν ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ οὐκ ἔσφαλεν
CEI 1974 Gb21,10 Il loro toro feconda e non falla,
la vacca partorisce e non abortisce.
AT greco 21,11μένουσιν δὲ ὡς πρόβατα αἰώνια τὰ δὲ παιδία αὐτῶν προσπαίζουσιν
CEI 1974 Gb21,11 Mandano fuori, come un gregge, i loro ragazzi
e i loro figli saltano in festa.
AT greco 21,12ἀναλαβόντες ψαλτήριον καὶ κιθάραν καὶ εὐφραίνονται φωνῇ ψαλμοῦ
CEI 1974 Gb21,12 Cantano al suono di timpani e di cetre,
si divertono al suono delle zampogne.
AT greco 21,13συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοῖς τὸν βίον αὐτῶν ἐν δὲ ἀναπαύσει ᾅδου ἐκοιμήθησαν
CEI 1974 Gb21,13 Finiscono nel benessere i loro giorni
e scendono tranquilli negli inferi.
AT greco 21,14λέγει δὲ κυρίῳ ἀπόστα ἀπ’ ἐμοῦ ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι
CEI 1974 Gb21,14 Eppure dicevano a Dio: "Allontanati da noi,
non vogliamo conoscer le tue vie.
AT greco 21,15τί ἱκανός ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ καὶ τίς ὠφέλεια ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτῷ
CEI 1974 Gb21,15 Chi è l`Onnipotente, perché dobbiamo servirlo?
E che ci giova pregarlo?".
AT greco 21,16ἐν χερσὶν γὰρ ἦν αὐτῶν τὰ ἀγαθά ἔργα δὲ ἀσεβῶν οὐκ ἐφορᾷ
CEI 1974 Gb21,16 Non hanno forse in mano il loro benessere?
Il consiglio degli empi non è lungi da lui?
AT greco 21,17οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἀσεβῶν λύχνος σβεσθήσεται ἐπελεύσεται δὲ αὐτοῖς ἡ καταστροφή ὠδῖνες δὲ αὐτοὺς ἕξουσιν ἀπὸ ὀργῆς
CEI 1974 Gb21,17 Quante volte si spegne la lucerna degli empi,
o la sventura piomba su di loro,
e infliggerà loro castighi con ira?
AT greco 21,18ἔσονται δὲ ὥσπερ ἄχυρα πρὸ ἀνέμου ἢ ὥσπερ κονιορτός ὃν ὑφείλατο λαῖλαψ
CEI 1974 Gb21,18 Diventano essi come paglia di fronte al vento
o come pula in preda all`uragano?
AT greco 21,19ἐκλίποι υἱοὺς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ ἀνταποδώσει πρὸς αὐτὸν καὶ γνώσεται
CEI 1974 Gb "Dio serba per i loro figli il suo castigo...".
Ma lo faccia pagare piuttosto a lui stesso e lo senta!
21,19 Cfr. Es 34, 7.
AT greco 21,20ἴδοισαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τὴν ἑαυτοῦ σφαγήν ἀπὸ δὲ κυρίου μὴ διασωθείη
CEI 1974 Gb Veda con i suoi occhi la sua rovina
e beva dell`ira dell`Onnipotente!
21,20 Allusione alla coppa della quale si beve il vino della collera divina.
AT greco 21,21ὅτι τί θέλημα αὐτοῦ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ μετ’ αὐτόν καὶ ἀριθμοὶ μηνῶν αὐτοῦ διῃρέθησαν
CEI 1974 Gb21,21 Che cosa gli importa infatti della sua casa dopo di sé,
quando il numero dei suoi mesi è finito?
AT greco 21,22πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην αὐτὸς δὲ φόνους διακρινεῖ
CEI 1974 Gb21,22 S`insegna forse la scienza a Dio,
a lui che giudica gli esseri di lassù?
AT greco 21,23οὗτος ἀποθανεῖται ἐν κράτει ἁπλοσύνης αὐτοῦ ὅλος δὲ εὐπαθῶν καὶ εὐθηνῶν
CEI 1974 Gb21,23 Uno muore in piena salute,
tutto tranquillo e prospero;
AT greco 21,24τὰ δὲ ἔγκατα αὐτοῦ πλήρη στέατος μυελὸς δὲ αὐτοῦ διαχεῖται
CEI 1974 Gb21,24 i suoi fianchi sono coperti di grasso
e il midollo delle sue ossa è ben nutrito.
AT greco 21,25ὁ δὲ τελευτᾷ ὑπὸ πικρίας ψυχῆς οὐ φαγὼν οὐδὲν ἀγαθόν
CEI 1974 Gb21,25 Un altro muore con l`amarezza in cuore
senza aver mai gustato il bene.
AT greco 21,26ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐπὶ γῆς κοιμῶνται σαπρία δὲ αὐτοὺς ἐκάλυψεν
CEI 1974 Gb21,26 Nella polvere giacciono insieme
e i vermi li ricoprono.
AT greco 21,27ὥστε οἶδα ὑμᾶς ὅτι τόλμῃ ἐπίκεισθέ μοι
CEI 1974 Gb21,27 Ecco, io conosco i vostri pensieri
e gli iniqui giudizi che fate contro di me!
AT greco 21,28ὅτι ἐρεῖτε ποῦ ἐστιν οἶκος ἄρχοντος καὶ ποῦ ἐστιν ἡ σκέπη τῶν σκηνωμάτων τῶν ἀσεβῶν
CEI 1974 Gb21,28 Infatti, voi dite: "Dov`è la casa del
prepotente,
dove sono le tende degli empi?".
AT greco 21,29ἐρωτήσατε παραπορευομένους ὁδόν καὶ τὰ σημεῖα αὐτῶν οὐκ ἀπαλλοτριώσετε
CEI 1974 Gb21,29 Non avete interrogato quelli che viaggiano?
Non potete negare le loro prove,
AT greco 21,30ὅτι εἰς ἡμέραν ἀπωλείας κουφίζεται ὁ πονηρός εἰς ἡμέραν ὀργῆς αὐτοῦ ἀπαχθήσονται
CEI 1974 Gb21,30 che nel giorno della sciagura è risparmiato il malvagio
e nel giorno dell`ira egli la scampa.
AT greco 21,31τίς ἀπαγγελεῖ ἐπὶ προσώπου αὐτοῦ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἐποίησεν τίς ἀνταποδώσει αὐτῷ
CEI 1974 Gb21,31 Chi gli rimprovera in faccia la sua condotta
e di quel che ha fatto chi lo ripaga?
AT greco 21,32καὶ αὐτὸς εἰς τάφους ἀπηνέχθη καὶ ἐπὶ σορῷ ἠγρύπνησεν
CEI 1974 Gb21,32 Egli sarà portato al sepolcro,
sul suo tumulo si veglia
AT greco 21,33ἐγλυκάνθησαν αὐτῷ χάλικες χειμάρρου καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πᾶς ἄνθρωπος ἀπελεύσεται καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἀναρίθμητοι
CEI 1974 Gb21,33 e gli sono lievi le zolle della tomba.
Trae dietro di sé tutti gli uomini
e innanzi a sé una folla senza numero.
AT greco 21,34πῶς δὲ παρακαλεῖτέ με κενά τὸ δὲ ἐμὲ καταπαύσασθαι ἀφ’ ὑμῶν οὐδέν
CEI 1974 Gb21,34 Perché dunque mi consolate invano,
mentre delle vostre risposte non resta che inganno?