Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 22 22,1ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης λέγει
CEI 2008 Gb Elifaz di Teman prese a dire:
22,1 TERZO DISCORSO DI ELIFAZ (22,1-30)
AT greco 22,2πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην
CEI 2008 Gb"Può forse l'uomo giovare a Dio,
dato che il saggio può giovare solo a se stesso?
22,2  Elifaz accusa Giobbe e lo invita a ravvedersi
AT greco 22,3τί γὰρ μέλει τῷ κυρίῳ ἐὰν σὺ ἦσθα τοῖς ἔργοις ἄμεμπτος ἢ ὠφέλεια ὅτι ἁπλώσῃς τὴν ὁδόν σου
CEI 2008 Gb22,3Quale interesse ne viene all'Onnipotente che tu sia giusto,
o che vantaggio ha, se tieni una condotta integra?
AT greco 22,4ἦ λόγον σου ποιούμενος ἐλέγξει σε καὶ συνεισελεύσεταί σοι εἰς κρίσιν
CEI 2008 Gb22,4È forse per la tua pietà che ti punisce
e ti convoca in giudizio?
AT greco 22,5πότερον οὐχ ἡ κακία σού ἐστιν πολλή ἀναρίθμητοι δέ σού εἰσιν αἱ ἁμαρτίαι
CEI 2008 Gb22,5O non piuttosto per la tua grande malvagità
e per le tue iniquità senza limite?
AT greco 22,6ἠνεχύραζες δὲ τοὺς ἀδελφούς σου διὰ κενῆς ἀμφίασιν δὲ γυμνῶν ἀφείλου
CEI 2008 Gb22,6Senza motivo infatti hai angariato i tuoi fratelli
e delle vesti hai spogliato gli ignudi.
AT greco 22,7οὐδὲ ὕδωρ διψῶντας ἐπότισας ἀλλὰ πεινώντων ἐστέρησας ψωμόν
CEI 2008 Gb22,7Non hai dato da bere all'assetato
e all'affamato hai rifiutato il pane.
AT greco 22,8ἐθαύμασας δέ τινων πρόσωπον ᾤκισας δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς
CEI 2008 Gb22,8Ai prepotenti davi la terra
e vi abitavano solo i tuoi favoriti.
AT greco 22,9χήρας δὲ ἐξαπέστειλας κενάς ὀρφανοὺς δὲ ἐκάκωσας
CEI 2008 Gb22,9Le vedove rimandavi a mani vuote
e spezzavi le braccia degli orfani.
AT greco 22,10τοιγαροῦν ἐκύκλωσάν σε παγίδες καὶ ἐσπούδασέν σε πόλεμος ἐξαίσιος
CEI 2008 Gb22,10Ecco perché intorno a te ci sono lacci
e un improvviso spavento ti sorprende,
AT greco 22,11τὸ φῶς σοι σκότος ἀπέβη κοιμηθέντα δὲ ὕδωρ σε ἐκάλυψεν
CEI 2008 Gb22,11oppure l'oscurità ti impedisce di vedere
e la piena delle acque ti sommerge.
AT greco 22,12μὴ οὐχὶ ὁ τὰ ὑψηλὰ ναίων ἐφορᾷ τοὺς δὲ ὕβρει φερομένους ἐταπείνωσεν
CEI 2008 Gb22,12Ma Dio non è nell'alto dei cieli?
Guarda quanto è lontano il vertice delle stelle!
AT greco 22,13καὶ εἶπας τί ἔγνω ὁ ἰσχυρός ἦ κατὰ τοῦ γνόφου κρινεῖ
CEI 2008 Gb22,13E tu dici: "Che cosa ne sa Dio?
Come può giudicare attraverso l'oscurità delle nubi?
AT greco 22,14νέφη ἀποκρυφὴ αὐτοῦ καὶ οὐχ ὁραθήσεται καὶ γῦρον οὐρανοῦ διαπορεύσεται
CEI 2008 Gb22,14Le nubi gli fanno velo e non vede
quando passeggia sulla volta dei cieli".
AT greco 22,15μὴ τρίβον αἰώνιον φυλάξεις ἣν ἐπάτησαν ἄνδρες ἄδικοι
CEI 2008 Gb22,15Vuoi tu seguire il sentiero di un tempo,
già battuto da persone perverse,
AT greco 22,16οἳ συνελήμφθησαν ἄωροι ποταμὸς ἐπιρρέων οἱ θεμέλιοι αὐτῶν
CEI 2008 Gb22,16che prematuramente furono portate via,
quando un fiume si era riversato sulle loro fondamenta?
AT greco 22,17οἱ λέγοντες κύριος τί ποιήσει ἡμῖν ἢ τί ἐπάξεται ἡμῖν ὁ παντοκράτωρ
CEI 2008 Gb22,17Dicevano a Dio: "Allontànati da noi!
Che cosa può fare a noi l'Onnipotente?".
AT greco 22,18ὃς δὲ ἐνέπλησεν τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀγαθῶν βουλὴ δὲ ἀσεβῶν πόρρω ἀπ’ αὐτοῦ
CEI 2008 Gb22,18Eppure è lui che ha riempito le loro case di beni,
mentre il consiglio dei malvagi è lontano da lui!
AT greco 22,19ἰδόντες δίκαιοι ἐγέλασαν ἄμεμπτος δὲ ἐμυκτήρισεν
CEI 2008 Gb22,19I giusti vedranno e ne gioiranno
e l'innocente riderà di loro:
AT greco 22,20εἰ μὴ ἠφανίσθη ἡ ὑπόστασις αὐτῶν καὶ τὸ κατάλειμμα αὐτῶν καταφάγεται πῦρ
CEI 2008 Gb22,20"Finalmente sono annientati i loro averi
e il fuoco ha divorato la loro opulenza!".
AT greco 22,21γενοῦ δὴ σκληρός ἐὰν ὑπομείνῃς εἶτ’ ὁ καρπός σου ἔσται ἐν ἀγαθοῖς
CEI 2008 Gb22,21Su, riconcìliati con lui e tornerai felice,
e avrai nuovamente il tuo benessere.
AT greco 22,22ἔκλαβε δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξηγορίαν καὶ ἀνάλαβε τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ σου
CEI 2008 Gb22,22Accogli la legge dalla sua bocca
e poni le sue parole nel tuo cuore.
AT greco 22,23ἐὰν δὲ ἐπιστραφῇς καὶ ταπεινώσῃς σεαυτὸν ἔναντι κυρίου πόρρω ἐποίησας ἀπὸ διαίτης σου τὸ ἄδικον
CEI 2008 Gb22,23Se ti rivolgerai all'Onnipotente, verrai ristabilito.
Se allontanerai l'iniquità dalla tua tenda,
AT greco 22,24θήσῃ ἐπὶ χώματι ἐν πέτρᾳ καὶ ὡς πέτρᾳ χειμάρρους Ωφιρ
CEI 2008 Gbse stimerai come polvere l'oro
e come ciottoli dei fiumi l'oro di Ofir,
22,24 Ofir: regione non meglio definita e di incerta localizzazione, celebre per il suo oro (vedi anche 28,16).
AT greco 22,25ἔσται οὖν σου ὁ παντοκράτωρ βοηθὸς ἀπὸ ἐχθρῶν καθαρὸν δὲ ἀποδώσει σε ὥσπερ ἀργύριον πεπυρωμένον
CEI 2008 Gb22,25allora l'Onnipotente sarà il tuo oro,
sarà per te come mucchi d'argento.
AT greco 22,26εἶτα παρρησιασθήσῃ ἔναντι κυρίου ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἱλαρῶς
CEI 2008 Gb22,26Allora sì, nell'Onnipotente ti delizierai
e a Dio alzerai il tuo volto.
AT greco 22,27εὐξαμένου δέ σου πρὸς αὐτὸν εἰσακούσεταί σου δώσει δέ σοι ἀποδοῦναι τὰς εὐχάς
CEI 2008 Gb22,27Lo supplicherai ed egli ti esaudirà,
e tu scioglierai i tuoi voti.
AT greco 22,28ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης ἐπὶ δὲ ὁδοῖς σου ἔσται φέγγος
CEI 2008 Gb22,28Quando deciderai una cosa, ti riuscirà
e sul tuo cammino brillerà la luce,
AT greco 22,29ὅτι ἐταπείνωσεν αὐτόν καὶ ἐρεῖς ὑπερηφανεύσατο καὶ κύφοντα ὀφθαλμοῖς σώσει
CEI 2008 Gb22,29perché egli umilia l'alterigia del superbo,
ma soccorre chi ha lo sguardo dimesso.
AT greco 22,30ῥύσεται ἀθῷον καὶ διασώθητι ἐν καθαραῖς χερσίν σου
CEI 2008 Gb22,30Egli libera chi è innocente,
e tu sarai liberato per la purezza delle tue mani".