Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 27 27,1ἔτι δὲ προσθεὶς Ιωβ εἶπεν τῷ προοιμίῳ
CEI 1974 Gb Giobbe continuò a dire:
27,1 In un luogo monologo (fino al c. 31) Giobbe conferma le proprie convinzioni.
AT greco 27,2ζῇ κύριος ὃς οὕτω με κέκρικεν καὶ ὁ παντοκράτωρ ὁ πικράνας μου τὴν ψυχήν
CEI 1974 Gb Per la vita di Dio, che mi ha privato del mio diritto,
per l`Onnipotente che mi ha amareggiato l`animo,
27,2 'Per la vita...' era una formula di giuramento.
AT greco 27,3ἦ μὴν ἔτι τῆς πνοῆς μου ἐνούσης πνεῦμα δὲ θεῖον τὸ περιόν μοι ἐν ῥισίν
CEI 1974 Gb27,3 finché ci sarà in me un soffio di vita,
e l`alito di Dio nelle mie narici,
AT greco 27,4μὴ λαλήσειν τὰ χείλη μου ἄνομα οὐδὲ ἡ ψυχή μου μελετήσει ἄδικα
CEI 1974 Gb27,4 mai le mie labbra diranno falsità
e la mia lingua mai pronunzierà menzogna!
AT greco 27,5μή μοι εἴη δικαίους ὑμᾶς ἀποφῆναι ἕως ἂν ἀποθάνω οὐ γὰρ ἀπαλλάξω μου τὴν ἀκακίαν
CEI 1974 Gb27,5 Lungi da me che io mai vi dia ragione;
fino alla morte non rinunzierò alla mia integrità.
AT greco 27,6δικαιοσύνῃ δὲ προσέχων οὐ μὴ προῶμαι οὐ γὰρ σύνοιδα ἐμαυτῷ ἄτοπα πράξας
CEI 1974 Gb27,6 Mi terrò saldo nella mia giustizia senza cedere,
la mia coscienza non mi rimprovera nessuno dei miei giorni.
AT greco 27,7οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ εἴησαν οἱ ἐχθροί μου ὥσπερ ἡ καταστροφὴ τῶν ἀσεβῶν καὶ οἱ ἐπ’ ἐμὲ ἐπανιστανόμενοι ὥσπερ ἡ ἀπώλεια τῶν παρανόμων
CEI 1974 Gb27,7 Sia trattato come reo il mio nemico
e il mio avversario come un ingiusto.
AT greco 27,8καὶ τίς γάρ ἐστιν ἐλπὶς ἀσεβεῖ ὅτι ἐπέχει πεποιθὼς ἐπὶ κύριον ἆρα σωθήσεται
CEI 1974 Gb27,8 Che cosa infatti può sperare l`empio, quando finirà,
quando Dio gli toglierà la vita?
AT greco 27,9ἦ τὴν δέησιν αὐτοῦ εἰσακούσεται κύριος ἢ ἐπελθούσης αὐτῷ ἀνάγκης
CEI 1974 Gb27,9 Ascolterà forse Dio il suo grido,
quando la sventura piomberà su di lui?
AT greco 27,10μὴ ἔχει τινὰ παρρησίαν ἔναντι αὐτοῦ ἢ ὡς ἐπικαλεσαμένου αὐτοῦ εἰσακούσεται αὐτοῦ
CEI 1974 Gb27,10 Porrà forse la sua compiacenza nell`Onnipotente?
Potrà forse invocare Dio in ogni momento?
AT greco 27,11ἀλλὰ δὴ ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ἐστιν ἐν χειρὶ κυρίου ἅ ἐστιν παρὰ παντοκράτορι οὐ ψεύσομαι
CEI 1974 Gb27,11 Io vi mostrerò la mano di Dio,
non vi celerò i pensieri dell`Onnipotente.
AT greco 27,12ἰδοὺ δὴ πάντες οἴδατε ὅτι κενὰ κενοῖς ἐπιβάλλετε
CEI 1974 Gb27,12 Ecco, voi tutti lo vedete;
perché dunque vi perdete in cose vane?
AT greco 27,13αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς παρὰ κυρίου κτῆμα δὲ δυναστῶν ἐλεύσεται παρὰ παντοκράτορος ἐπ’ αὐτούς
CEI 1974 Gb Questa è la sorte che Dio riserva al malvagio
e la porzione che i violenti ricevono
dall`Onnipotente.
27,13-23 Forse questo brano appartiene al discorso di uno degli amici di Giobbe.
AT greco 27,14ἐὰν δὲ πολλοὶ γένωνται οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς σφαγὴν ἔσονται ἐὰν δὲ καὶ ἀνδρωθῶσιν προσαιτήσουσιν
CEI 1974 Gb27,14 Se ha molti figli, saranno per la spada
e i suoi discendenti non avranno pane da sfamarsi;
AT greco 27,15οἱ δὲ περιόντες αὐτοῦ ἐν θανάτῳ τελευτήσουσιν χήρας δὲ αὐτῶν οὐθεὶς ἐλεήσει
CEI 1974 Gb27,15 i superstiti li seppellirà la peste
e le loro vedove non faranno lamento.
AT greco 27,16ἐὰν συναγάγῃ ὥσπερ γῆν ἀργύριον ἴσα δὲ πηλῷ ἑτοιμάσῃ χρυσίον
CEI 1974 Gb Se ammassa argento come la polvere
e come fango si prepara vesti:
27,16 Polvere e fango indicano abbondanza.
AT greco 27,17ταῦτα πάντα δίκαιοι περιποιήσονται τὰ δὲ χρήματα αὐτοῦ ἀληθινοὶ καθέξουσιν
CEI 1974 Gb27,17 egli le prepara, ma il giusto le indosserà
e l`argento lo spartirà l`innocente.
AT greco 27,18ἀπέβη δὲ ὁ οἶκος αὐτοῦ ὥσπερ σῆτες καὶ ὥσπερ ἀράχνη
CEI 1974 Gb27,18 Ha costruito la casa come fragile nido
e come una capanna fatta da un guardiano.
AT greco 27,19πλούσιος κοιμηθεὶς καὶ οὐ προσθήσει ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ διήνοιξεν καὶ οὐκ ἔστιν
CEI 1974 Gb27,19 Si corica ricco, ma per l`ultima volta,
quando apre gli occhi, non avrà più nulla.
AT greco 27,20συνήντησαν αὐτῷ ὥσπερ ὕδωρ αἱ ὀδύναι νυκτὶ δὲ ὑφείλατο αὐτὸν γνόφος
CEI 1974 Gb27,20 Di giorno il terrore lo assale,
di notte se lo rapisce il turbine;
AT greco 27,21ἀναλήμψεται αὐτὸν καύσων καὶ ἀπελεύσεται καὶ λικμήσει αὐτὸν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ
CEI 1974 Gb27,21 il vento d`oriente lo solleva e se ne va,
lo strappa lontano dal suo posto.
AT greco 27,22καὶ ἐπιρρίψει ἐπ’ αὐτὸν καὶ οὐ φείσεται ἐκ χειρὸς αὐτοῦ φυγῇ φεύξεται
CEI 1974 Gb27,22 Dio lo bersaglia senza pietà;
tenta di sfuggire alla sua mano.
AT greco 27,23κροτήσει ἐπ’ αὐτοῦ χεῖρας αὐτοῦ καὶ συριεῖ αὐτὸν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ
CEI 1974 Gb27,23 Si battono le mani contro di lui
e si fischia su di lui dal luogo dove abita.