Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 30 30,1νυνὶ δὲ κατεγέλασάν μου ἐλάχιστοι νῦν νουθετοῦσίν με ἐν μέρει ὧν ἐξουδένουν πατέρας αὐτῶν οὓς οὐχ ἡγησάμην εἶναι ἀξίους κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων
CEI 1974 Gb30,1 Ora invece si ridono di me
i più giovani di me in età,
i cui padri non avrei degnato
di mettere tra i cani del mio gregge.
AT greco 30,2καί γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἵνα τί μοι ἐπ’ αὐτοὺς ἀπώλετο συντέλεια
CEI 1974 Gb30,2 Anche la forza delle loro mani a che mi giova?
Hanno perduto ogni vigore;
AT greco 30,3ἐν ἐνδείᾳ καὶ λιμῷ ἄγονος οἱ φεύγοντες ἄνυδρον ἐχθὲς συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν
CEI 1974 Gb30,3 disfatti dalla indigenza e dalla fame,
brucano per l`arido deserto,
AT greco 30,4οἱ περικλῶντες ἅλιμα ἐπὶ ἠχοῦντι οἵτινες ἅλιμα ἦν αὐτῶν τὰ σῖτα ἄτιμοι δὲ καὶ πεφαυλισμένοι ἐνδεεῖς παντὸς ἀγαθοῦ οἳ καὶ ῥίζας ξύλων ἐμασῶντο ὑπὸ λιμοῦ μεγάλου
CEI 1974 Gb30,4 da lungo tempo regione desolata,
raccogliendo l`erba salsa accanto ai cespugli
e radici di ginestra per loro cibo.
AT greco 30,5ἐπανέστησάν μοι κλέπται
CEI 1974 Gb30,5 Cacciati via dal consorzio umano,
a loro si grida dietro come al ladro;
AT greco 30,6ὧν οἱ οἶκοι αὐτῶν ἦσαν τρῶγλαι πετρῶν
CEI 1974 Gb30,6 sì che dimorano in valli orrende,
nelle caverne della terra e nelle rupi.
AT greco 30,7ἀνὰ μέσον εὐήχων βοήσονται οἳ ὑπὸ φρύγανα ἄγρια διῃτῶντο
CEI 1974 Gb30,7 In mezzo alle macchie urlano
e sotto i roveti si adunano;
AT greco 30,8ἀφρόνων υἱοὶ καὶ ἀτίμων ὄνομα καὶ κλέος ἐσβεσμένον ἀπὸ γῆς
CEI 1974 Gb30,8 razza ignobile, anzi razza senza nome,
sono calpestati più della terra.
AT greco 30,9νυνὶ δὲ κιθάρα ἐγώ εἰμι αὐτῶν καὶ ἐμὲ θρύλημα ἔχουσιν
CEI 1974 Gb30,9 Ora io sono la loro canzone,
sono diventato la loro favola!
AT greco 30,10ἐβδελύξαντο δέ με ἀποστάντες μακράν ἀπὸ δὲ προσώπου μου οὐκ ἐφείσαντο πτύελον
CEI 1974 Gb30,10 Hanno orrore di me e mi schivano
e non si astengono dallo sputarmi in faccia!
AT greco 30,11ἀνοίξας γὰρ φαρέτραν αὐτοῦ ἐκάκωσέν με καὶ χαλινὸν τοῦ προσώπου μου ἐξαπέστειλαν
CEI 1974 Gb30,11 Poiché egli ha allentato il mio arco e mi ha abbattuto,
essi han rigettato davanti a me ogni freno.
AT greco 30,12ἐπὶ δεξιῶν βλαστοῦ ἐπανέστησαν πόδα αὐτῶν ἐξέτειναν καὶ ὡδοποίησαν ἐπ’ ἐμὲ τρίβους ἀπωλείας αὐτῶν
CEI 1974 Gb30,12 A destra insorge la ragazzaglia;
smuovono i miei passi
e appianano la strada contro di me per perdermi.
AT greco 30,13ἐξετρίβησαν τρίβοι μου ἐξέδυσεν γάρ μου τὴν στολήν
CEI 1974 Gb30,13 Hanno demolito il mio sentiero,
cospirando per la mia disfatta
e nessuno si oppone a loro.
AT greco 30,14βέλεσιν αὐτοῦ κατηκόντισέν με κέχρηταί μοι ὡς βούλεται ἐν ὀδύναις πέφυρμαι
CEI 1974 Gb30,14 Avanzano come attraverso una larga breccia,
sbucano in mezzo alle macerie.
AT greco 30,15ἐπιστρέφονται δέ μου αἱ ὀδύναι ᾤχετό μου ἡ ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα καὶ ὥσπερ νέφος ἡ σωτηρία μου
CEI 1974 Gb30,15 I terrori si sono volti contro di me;
si è dileguata, come vento, la mia grandezza
e come nube è passata la mia felicità.
AT greco 30,16καὶ νῦν ἐπ’ ἐμὲ ἐκχυθήσεται ἡ ψυχή μου ἔχουσιν δέ με ἡμέραι ὀδυνῶν
CEI 1974 Gb30,16 Ora mi consumo
e mi colgono giorni d`afflizione.
AT greco 30,17νυκτὶ δέ μου τὰ ὀστᾶ συγκέκαυται τὰ δὲ νεῦρά μου διαλέλυται
CEI 1974 Gb30,17 Di notte mi sento trafiggere le ossa
e i dolori che mi rodono non mi danno riposo.
AT greco 30,18ἐν πολλῇ ἰσχύι ἐπελάβετό μου τῆς στολῆς ὥσπερ τὸ περιστόμιον τοῦ χιτῶνός μου περιέσχεν με
CEI 1974 Gb30,18 A gran forza egli mi afferra per la veste,
mi stringe per l`accollatura della mia tunica.
AT greco 30,19ἥγησαι δέ με ἴσα πηλῷ ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου ἡ μερίς
CEI 1974 Gb30,19 Mi ha gettato nel fango:
son diventato polvere e cenere.
AT greco 30,20κέκραγα δὲ πρὸς σὲ καὶ οὐκ εἰσακούεις μου ἔστησαν καὶ κατενόησάν με
CEI 1974 Gb30,20 Io grido a te, ma tu non mi rispondi,
insisto, ma tu non mi dai retta.
AT greco 30,21ἐπέβης δέ μοι ἀνελεημόνως χειρὶ κραταιᾷ με ἐμαστίγωσας
CEI 1974 Gb30,21 Tu sei un duro avversario verso di me
e con la forza delle tue mani mi perseguiti;
AT greco 30,22ἔταξας δέ με ἐν ὀδύναις καὶ ἀπέρριψάς με ἀπὸ σωτηρίας
CEI 1974 Gb30,22 mi sollevi e mi poni a cavallo del vento
e mi fai sballottare dalla bufera.
AT greco 30,23οἶδα γὰρ ὅτι θάνατός με ἐκτρίψει οἰκία γὰρ παντὶ θνητῷ γῆ
CEI 1974 Gb30,23 So bene che mi conduci alla morte,
alla casa dove si riunisce ogni vivente.
AT greco 30,24εἰ γὰρ ὄφελον δυναίμην ἐμαυτὸν χειρώσασθαι ἢ δεηθείς γε ἑτέρου καὶ ποιήσει μοι τοῦτο
CEI 1974 Gb30,24 Ma qui nessuno tende la mano alla preghiera,
né per la sua sventura invoca aiuto.
AT greco 30,25ἐγὼ δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτῳ ἔκλαυσα ἐστέναξα δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀνάγκαις
CEI 1974 Gb30,25 Non ho pianto io forse con chi aveva i giorni duri
e non mi sono afflitto per l`indigente?
AT greco 30,26ἐγὼ δὲ ἐπέχων ἀγαθοῖς ἰδοὺ συνήντησάν μοι μᾶλλον ἡμέραι κακῶν
CEI 1974 Gb30,26 Eppure aspettavo il bene ed è venuto il male,
aspettavo la luce ed è venuto il buio.
AT greco 30,27ἡ κοιλία μου ἐξέζεσεν καὶ οὐ σιωπήσεται προέφθασάν με ἡμέραι πτωχείας
CEI 1974 Gb30,27 Le mie viscere ribollono senza posa
e giorni d`affanno mi assalgono.
AT greco 30,28στένων πεπόρευμαι ἄνευ φιμοῦ ἕστηκα δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ κεκραγώς
CEI 1974 Gb30,28 Avanzo con il volto scuro, senza conforto,
nell`assemblea mi alzo per invocare aiuto.
AT greco 30,29ἀδελφὸς γέγονα σειρήνων ἑταῖρος δὲ στρουθῶν
CEI 1974 Gb30,29 Sono divenuto fratello degli sciacalli
e compagno degli struzzi.
AT greco 30,30τὸ δὲ δέρμα μου ἐσκότωται μεγάλως τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἀπὸ καύματος
CEI 1974 Gb30,30 La mia pelle si è annerita, mi si stacca
e le mie ossa bruciano dall`arsura.
AT greco 30,31ἀπέβη δὲ εἰς πάθος μου ἡ κιθάρα ὁ δὲ ψαλμός μου εἰς κλαυθμὸν ἐμοί
CEI 1974 Gb30,31 La mia cetra serve per lamenti
e il mio flauto per la voce di chi piange.