Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 30 30,1νυνὶ δὲ κατεγέλασάν μου ἐλάχιστοι νῦν νουθετοῦσίν με ἐν μέρει ὧν ἐξουδένουν πατέρας αὐτῶν οὓς οὐχ ἡγησάμην εἶναι ἀξίους κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων
CEI 2008 Gb Ora, invece, si burlano di me
i più giovani di me in età,
i cui padri non avrei degnato
di mettere tra i cani del mio gregge.
30,1-31 Giobbe rievoca la sua attuale situazione di infelicità
AT greco 30,2καί γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἵνα τί μοι ἐπ’ αὐτοὺς ἀπώλετο συντέλεια
CEI 2008 Gb30,2Anche la forza delle loro mani a che mi giova?
Hanno perduto ogni vigore;
AT greco 30,3ἐν ἐνδείᾳ καὶ λιμῷ ἄγονος οἱ φεύγοντες ἄνυδρον ἐχθὲς συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν
CEI 2008 Gb30,3disfatti dall'indigenza e dalla fame,
brucano per l'arido deserto,
da lungo tempo regione desolata,
AT greco 30,4οἱ περικλῶντες ἅλιμα ἐπὶ ἠχοῦντι οἵτινες ἅλιμα ἦν αὐτῶν τὰ σῖτα ἄτιμοι δὲ καὶ πεφαυλισμένοι ἐνδεεῖς παντὸς ἀγαθοῦ οἳ καὶ ῥίζας ξύλων ἐμασῶντο ὑπὸ λιμοῦ μεγάλου
CEI 2008 Gb raccogliendo erbe amare accanto ai cespugli
e radici di ginestra per loro cibo.
30,4  erbe amare e radici: gli unici alimenti che si potevano trovare in tempo di carestia.
AT greco 30,5ἐπανέστησάν μοι κλέπται
CEI 2008 Gb30,5Espulsi dalla società,
si grida dietro a loro come al ladro;
AT greco 30,6ὧν οἱ οἶκοι αὐτῶν ἦσαν τρῶγλαι πετρῶν
CEI 2008 Gb30,6dimorano perciò in orrendi dirupi,
nelle grotte della terra e nelle rupi.
AT greco 30,7ἀνὰ μέσον εὐήχων βοήσονται οἳ ὑπὸ φρύγανα ἄγρια διῃτῶντο
CEI 2008 Gb30,7In mezzo alle macchie urlano
accalcandosi sotto i roveti,
AT greco 30,8ἀφρόνων υἱοὶ καὶ ἀτίμων ὄνομα καὶ κλέος ἐσβεσμένον ἀπὸ γῆς
CEI 2008 Gb30,8razza ignobile, razza senza nome,
cacciati via dalla terra.
AT greco 30,9νυνὶ δὲ κιθάρα ἐγώ εἰμι αὐτῶν καὶ ἐμὲ θρύλημα ἔχουσιν
CEI 2008 Gb30,9Ora, invece, io sono la loro canzone,
sono diventato la loro favola!
AT greco 30,10ἐβδελύξαντο δέ με ἀποστάντες μακράν ἀπὸ δὲ προσώπου μου οὐκ ἐφείσαντο πτύελον
CEI 2008 Gb30,10Hanno orrore di me e mi schivano
né si trattengono dallo sputarmi in faccia!
AT greco 30,11ἀνοίξας γὰρ φαρέτραν αὐτοῦ ἐκάκωσέν με καὶ χαλινὸν τοῦ προσώπου μου ἐξαπέστειλαν
CEI 2008 Gb30,11Egli infatti ha allentato il mio arco e mi ha abbattuto,
ed essi di fronte a me hanno rotto ogni freno.
AT greco 30,12ἐπὶ δεξιῶν βλαστοῦ ἐπανέστησαν πόδα αὐτῶν ἐξέτειναν καὶ ὡδοποίησαν ἐπ’ ἐμὲ τρίβους ἀπωλείας αὐτῶν
CEI 2008 Gb30,12A destra insorge la plebaglia,
per far inciampare i miei piedi
e tracciare contro di me la strada dello sterminio.
AT greco 30,13ἐξετρίβησαν τρίβοι μου ἐξέδυσεν γάρ μου τὴν στολήν
CEI 2008 Gb30,13Hanno sconvolto il mio sentiero,
cospirando per la mia rovina,
e nessuno si oppone a loro.
AT greco 30,14βέλεσιν αὐτοῦ κατηκόντισέν με κέχρηταί μοι ὡς βούλεται ἐν ὀδύναις πέφυρμαι
CEI 2008 Gb30,14Irrompono come da una larga breccia,
sbucano in mezzo alle macerie.
AT greco 30,15ἐπιστρέφονται δέ μου αἱ ὀδύναι ᾤχετό μου ἡ ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα καὶ ὥσπερ νέφος ἡ σωτηρία μου
CEI 2008 Gb30,15I terrori si sono volti contro di me;
si è dileguata, come vento, la mia dignità
e come nube è svanita la mia felicità.
AT greco 30,16καὶ νῦν ἐπ’ ἐμὲ ἐκχυθήσεται ἡ ψυχή μου ἔχουσιν δέ με ἡμέραι ὀδυνῶν
CEI 2008 Gb30,16Ed ora mi consumo,
mi hanno colto giorni funesti.
AT greco 30,17νυκτὶ δέ μου τὰ ὀστᾶ συγκέκαυται τὰ δὲ νεῦρά μου διαλέλυται
CEI 2008 Gb30,17Di notte mi sento trafiggere le ossa
e i dolori che mi rodono non mi danno riposo.
AT greco 30,18ἐν πολλῇ ἰσχύι ἐπελάβετό μου τῆς στολῆς ὥσπερ τὸ περιστόμιον τοῦ χιτῶνός μου περιέσχεν με
CEI 2008 Gb30,18A gran forza egli mi afferra per la veste,
mi stringe come il collo della mia tunica.
AT greco 30,19ἥγησαι δέ με ἴσα πηλῷ ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου ἡ μερίς
CEI 2008 Gb30,19Mi ha gettato nel fango:
sono diventato come polvere e cenere.
AT greco 30,20κέκραγα δὲ πρὸς σὲ καὶ οὐκ εἰσακούεις μου ἔστησαν καὶ κατενόησάν με
CEI 2008 Gb30,20Io grido a te, ma tu non mi rispondi,
insisto, ma tu non mi dai retta.
AT greco 30,21ἐπέβης δέ μοι ἀνελεημόνως χειρὶ κραταιᾷ με ἐμαστίγωσας
CEI 2008 Gb30,21Sei diventato crudele con me
e con la forza delle tue mani mi perseguiti;
AT greco 30,22ἔταξας δέ με ἐν ὀδύναις καὶ ἀπέρριψάς με ἀπὸ σωτηρίας
CEI 2008 Gb30,22mi sollevi e mi poni a cavallo del vento
e mi fai sballottare dalla bufera.
AT greco 30,23οἶδα γὰρ ὅτι θάνατός με ἐκτρίψει οἰκία γὰρ παντὶ θνητῷ γῆ
CEI 2008 Gb30,23So bene che mi conduci alla morte,
alla casa dove convengono tutti i viventi.
AT greco 30,24εἰ γὰρ ὄφελον δυναίμην ἐμαυτὸν χειρώσασθαι ἢ δεηθείς γε ἑτέρου καὶ ποιήσει μοι τοῦτο
CEI 2008 Gb30,24Nella disgrazia non si tendono forse le braccia
e non si invoca aiuto nella sventura?
AT greco 30,25ἐγὼ δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτῳ ἔκλαυσα ἐστέναξα δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀνάγκαις
CEI 2008 Gb30,25Non ho forse pianto con chi aveva una vita dura
e non mi sono afflitto per chi era povero?
AT greco 30,26ἐγὼ δὲ ἐπέχων ἀγαθοῖς ἰδοὺ συνήντησάν μοι μᾶλλον ἡμέραι κακῶν
CEI 2008 Gb30,26Speravo il bene ed è venuto il male,
aspettavo la luce ed è venuto il buio.
AT greco 30,27ἡ κοιλία μου ἐξέζεσεν καὶ οὐ σιωπήσεται προέφθασάν με ἡμέραι πτωχείας
CEI 2008 Gb30,27Le mie viscere ribollono senza posa
e giorni d'affanno mi hanno raggiunto.
AT greco 30,28στένων πεπόρευμαι ἄνευ φιμοῦ ἕστηκα δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ κεκραγώς
CEI 2008 Gb30,28Avanzo con il volto scuro, senza conforto,
nell'assemblea mi alzo per invocare aiuto.
AT greco 30,29ἀδελφὸς γέγονα σειρήνων ἑταῖρος δὲ στρουθῶν
CEI 2008 GbSono divenuto fratello degli sciacalli
e compagno degli struzzi.
30,29 sciacalli e struzzi: considerati animali impuri e nemici dell’uomo. In 39,13-18 lo struzzo è presentato come animale stupido e crudele.
AT greco 30,30τὸ δὲ δέρμα μου ἐσκότωται μεγάλως τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἀπὸ καύματος
CEI 2008 Gb30,30La mia pelle annerita si stacca,
le mie ossa bruciano per la febbre.
AT greco 30,31ἀπέβη δὲ εἰς πάθος μου ἡ κιθάρα ὁ δὲ ψαλμός μου εἰς κλαυθμὸν ἐμοί
CEI 2008 Gb30,31La mia cetra accompagna lamenti
e il mio flauto la voce di chi piange.