Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 31 31,1διαθήκην ἐθέμην τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ οὐ συνήσω ἐπὶ παρθένον
CEI 1974 Gb Avevo stretto con gli occhi un patto
di non fissare neppure una vergine.
31,1 Una pagina della più alta morale dell'A.T.; per il v. l cfr. Es 20, 14.17. cfr. Dt 5, 17-18. cfr. Mt 5, 27-29.
AT greco 31,2καὶ τί ἐμέρισεν ὁ θεὸς ἀπάνωθεν καὶ κληρονομία ἱκανοῦ ἐξ ὑψίστων
CEI 1974 Gb31,2 Che parte mi assegna Dio di lassù
e che porzione mi assegna l`Onnipotente dall`alto?
AT greco 31,3οὐχὶ ἀπώλεια τῷ ἀδίκῳ καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῖς ποιοῦσιν ἀνομίαν
CEI 1974 Gb31,3 Non è forse la rovina riservata all`iniquo
e la sventura per chi compie il male?
AT greco 31,4οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν μου καὶ πάντα τὰ διαβήματά μου ἐξαριθμήσεται
CEI 1974 Gb31,4 Non vede egli la mia condotta
e non conta tutti i miei passi?
AT greco 31,5εἰ δὲ ἤμην πεπορευμένος μετὰ γελοιαστῶν εἰ δὲ καὶ ἐσπούδασεν ὁ πούς μου εἰς δόλον
CEI 1974 Gb31,5 Se ho agito con falsità
e il mio piede si è affrettato verso la frode,
AT greco 31,6ἱσταίη με ἄρα ἐν ζυγῷ δικαίῳ οἶδεν δὲ ὁ κύριος τὴν ἀκακίαν μου
CEI 1974 Gb31,6 mi pesi pure sulla bilancia della giustizia
e Dio riconoscerà la mia integrità.
AT greco 31,7εἰ ἐξέκλινεν ὁ πούς μου ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰ δὲ καὶ τῷ ὀφθαλμῷ ἐπηκολούθησεν ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ ταῖς χερσίν μου ἡψάμην δώρων
CEI 1974 Gb31,7 Se il mio passo è andato fuori strada
e il mio cuore ha seguito i miei occhi,
se alla mia mano si è attaccata sozzura,
AT greco 31,8σπείραιμι ἄρα καὶ ἄλλοι φάγοισαν ἄρριζος δὲ γενοίμην ἐπὶ γῆς
CEI 1974 Gb31,8 io semini e un altro ne mangi il frutto
e siano sradicati i miei germogli.
AT greco 31,9εἰ ἐξηκολούθησεν ἡ καρδία μου γυναικὶ ἀνδρὸς ἑτέρου εἰ καὶ ἐγκάθετος ἐγενόμην ἐπὶ θύραις αὐτῆς
CEI 1974 Gb Se il mio cuore fu sedotto da una donna
e ho spiato alla porta del mio prossimo,
31,9-10 L'adulterio viene punito secondo la legge del taglione. Alla macina erano addette le schiave.
AT greco 31,10ἀρέσαι ἄρα καὶ ἡ γυνή μου ἑτέρῳ τὰ δὲ νήπιά μου ταπεινωθείη
CEI 1974 Gb31,10 mia moglie macini per un altro
e altri ne abusino;
AT greco 31,11θυμὸς γὰρ ὀργῆς ἀκατάσχετος τὸ μιᾶναι ἀνδρὸς γυναῖκα
CEI 1974 Gb31,11 difatti quello è uno scandalo,
un delitto da deferire ai giudici,
AT greco 31,12πῦρ γάρ ἐστιν καιόμενον ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν οὗ δ’ ἂν ἐπέλθῃ ἐκ ῥιζῶν ἀπώλεσεν
CEI 1974 Gb31,12 quello è un fuoco che divora fino alla distruzione
e avrebbe consumato tutto il mio raccolto.
AT greco 31,13εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα κρίμα θεράποντός μου ἢ θεραπαίνης κρινομένων αὐτῶν πρός με
CEI 1974 Gb31,13 Se ho negato i diritti del mio schiavo
e della schiava in lite con me,
AT greco 31,14τί γὰρ ποιήσω ἐὰν ἔτασίν μου ποιήσηται ὁ κύριος ἐὰν δὲ καὶ ἐπισκοπήν τίνα ἀπόκρισιν ποιήσομαι
CEI 1974 Gb31,14 che farei, quando Dio si alzerà,
e, quando farà l`inchiesta, che risponderei?
AT greco 31,15πότερον οὐχ ὡς καὶ ἐγὼ ἐγενόμην ἐν γαστρί καὶ ἐκεῖνοι γεγόνασιν γεγόναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ
CEI 1974 Gb31,15 Chi ha fatto me nel seno materno,
non ha fatto anche lui?
Non fu lo stesso a formarci nel seno?
AT greco 31,16ἀδύνατοι δὲ χρείαν ἥν ποτ’ εἶχον οὐκ ἀπέτυχον χήρας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐκ ἐξέτηξα
CEI 1974 Gb31,16 Mai ho rifiutato quanto brama il povero,
né ho lasciato languire gli occhi della vedova;
AT greco 31,17εἰ δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου ἔφαγον μόνος καὶ οὐχὶ ὀρφανῷ μετέδωκα
CEI 1974 Gb31,17 mai da solo ho mangiato il mio tozzo di pane,
senza che ne mangiasse l`orfano,
AT greco 31,18ὅτι ἐκ νεότητός μου ἐξέτρεφον ὡς πατὴρ καὶ ἐκ γαστρὸς μητρός μου ὡδήγησα
CEI 1974 Gb31,18 poiché Dio, come un padre, mi ha allevato fin dall`infanzia
e fin dal ventre di mia madre mi ha guidato.
AT greco 31,19εἰ δὲ καὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν ἀπολλύμενον καὶ οὐκ ἠμφίασα
CEI 1974 Gb31,19 Se mai ho visto un misero privo di vesti
o un povero che non aveva di che coprirsi,
AT greco 31,20ἀδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με ἀπὸ δὲ κουρᾶς ἀμνῶν μου ἐθερμάνθησαν οἱ ὦμοι αὐτῶν
CEI 1974 Gb31,20 se non hanno dovuto benedirmi i suoi fianchi,
o con la lana dei miei agnelli non si è riscaldato;
AT greco 31,21εἰ ἐπῆρα ὀρφανῷ χεῖρα πεποιθὼς ὅτι πολλή μοι βοήθεια περίεστιν
CEI 1974 Gb31,21 se contro un innocente ho alzato la mano,
perché vedevo alla porta chi mi spalleggiava,
AT greco 31,22ἀποσταίη ἄρα ὁ ὦμός μου ἀπὸ τῆς κλειδός ὁ δὲ βραχίων μου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνός μου συντριβείη
CEI 1974 Gb31,22 mi si stacchi la spalla dalla nuca
e si rompa al gomito il mio braccio,
AT greco 31,23φόβος γὰρ κυρίου συνέσχεν με καὶ ἀπὸ τοῦ λήμματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω
CEI 1974 Gb31,23 perché mi incute timore la mano di Dio
e davanti alla sua maestà non posso resistere.
AT greco 31,24εἰ ἔταξα χρυσίον ἰσχύν μου εἰ δὲ καὶ λίθῳ πολυτελεῖ ἐπεποίθησα
CEI 1974 Gb31,24 Se ho riposto la mia speranza nell`oro
e all`oro fino ho detto: "Tu sei la mia fiducia";
AT greco 31,25εἰ δὲ καὶ εὐφράνθην πολλοῦ πλούτου μοι γενομένου εἰ δὲ καὶ ἐπ’ ἀναριθμήτοις ἐθέμην χεῖρά μου
CEI 1974 Gb31,25 se godevo perché grandi erano i miei beni
e guadagnava molto la mia mano;
AT greco 31,26ἦ οὐχ ὁρῶ μὲν ἥλιον τὸν ἐπιφαύσκοντα ἐκλείποντα σελήνην δὲ φθίνουσαν οὐ γὰρ ἐπ’ αὐτοῖς ἐστιν
CEI 1974 Gb31,26 se vedendo il sole risplendere
e la luna chiara avanzare,
AT greco 31,27καὶ εἰ ἠπατήθη λάθρᾳ ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ χεῖρά μου ἐπιθεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφίλησα
CEI 1974 Gb si è lasciato sedurre in segreto il mio cuore
e con la mano alla bocca ho mandato un bacio,
31,27 Mandare un bacio è segno di adorazione.
AT greco 31,28καὶ τοῦτό μοι ἄρα ἀνομία ἡ μεγίστη λογισθείη ὅτι ἐψευσάμην ἐναντίον κυρίου τοῦ ὑψίστου
CEI 1974 Gb31,28 anche questo sarebbe stato un delitto da tribunale,
perché avrei rinnegato Dio che sta in alto.
AT greco 31,29εἰ δὲ καὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι ἐχθρῶν μου καὶ εἶπεν ἡ καρδία μου εὖγε
CEI 1974 Gb31,29 Ho gioito forse della disgrazia del mio nemico
e ho esultato perché lo colpiva la sventura,
AT greco 31,30ἀκούσαι ἄρα τὸ οὖς μου τὴν κατάραν μου θρυληθείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαοῦ μου κακούμενος
CEI 1974 Gb31,30 io che non ho permesso alla mia lingua di peccare,
augurando la sua morte con imprecazioni?
AT greco 31,31εἰ δὲ καὶ πολλάκις εἶπον αἱ θεράπαιναί μου τίς ἂν δῴη ἡμῖν τῶν σαρκῶν αὐτοῦ πλησθῆναι λίαν μου χρηστοῦ ὄντος
CEI 1974 Gb31,31 Non diceva forse la gente della mia tenda:
"A chi non ha dato delle sue carni per saziarsi?".
AT greco 31,32ἔξω δὲ οὐκ ηὐλίζετο ξένος ἡ δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέῳκτο
CEI 1974 Gb31,32 All`aperto non passava la notte lo straniero
e al viandante aprivo le mie porte.
AT greco 31,33εἰ δὲ καὶ ἁμαρτὼν ἀκουσίως ἔκρυψα τὴν ἁμαρτίαν μου
CEI 1974 Gb31,33 Non ho nascosto, alla maniera degli uomini,
la mia colpa,
tenendo celato il mio delitto in petto,
AT greco 31,34οὐ γὰρ διετράπην πολυοχλίαν πλήθους τοῦ μὴ ἐξαγορεῦσαι ἐνώπιον αὐτῶν εἰ δὲ καὶ εἴασα ἀδύνατον ἐξελθεῖν θύραν μου κόλπῳ κενῷ
CEI 1974 Gb31,34 come se temessi molto la folla,
e il disprezzo delle tribù mi spaventasse,
sì da starmene zitto senza uscire di casa.
38 Se contro di me grida la mia terra
e i suoi solchi piangono con essa;
39 se ho mangiato il suo frutto senza pagare
e ho fatto sospirare dalla fame i suoi coltivatori,
40 in luogo di frumento, getti spine,
ed erbaccia al posto dell`orzo.
AT greco 31,35τίς δῴη ἀκούοντά μου χεῖρα δὲ κυρίου εἰ μὴ ἐδεδοίκειν συγγραφὴν δέ ἣν εἶχον κατά τινος
CEI 1974 Gb Oh, avessi uno che mi ascoltasse!
Ecco qui la mia firma! L`Onnipotente mi risponda!
Il documento scritto dal mio avversario
31,35-37 Giobbe è talmente sicuro di sé da poter firmare il suo atto di accusa.
AT greco 31,36ἐπ’ ὤμοις ἂν περιθέμενος στέφανον ἀνεγίνωσκον
CEI 1974 Gb31,36 vorrei certo portarlo sulle mie spalle
e cingerlo come mio diadema!
AT greco 31,37καὶ εἰ μὴ ῥήξας αὐτὴν ἀπέδωκα οὐθὲν λαβὼν παρὰ χρεοφειλέτου
CEI 1974 Gb31,37 Il numero dei miei passi gli manifesterei
e mi presenterei a lui come sovrano.
AT greco 31,38εἰ ἐπ’ ἐμοί ποτε ἡ γῆ ἐστέναξεν εἰ δὲ καὶ οἱ αὔλακες αὐτῆς ἔκλαυσαν ὁμοθυμαδόν
AT greco 31,39εἰ δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔφαγον μόνος ἄνευ τιμῆς εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου τῆς γῆς ἐκβαλὼν ἐλύπησα
AT greco 31,40ἀντὶ πυροῦ ἄρα ἐξέλθοι μοι κνίδη ἀντὶ δὲ κριθῆς βάτος καὶ ἐπαύσατο Ιωβ ῥήμασιν