Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 31 31,1διαθήκην ἐθέμην τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ οὐ συνήσω ἐπὶ παρθένον
CEI 2008 Gb Ho stretto un patto con i miei occhi,
di non fissare lo sguardo su una vergine.
31,1-37 Sicuro della propria innocenza, Giobbe si appella a Dio
AT greco 31,2καὶ τί ἐμέρισεν ὁ θεὸς ἀπάνωθεν καὶ κληρονομία ἱκανοῦ ἐξ ὑψίστων
CEI 2008 Gb31,2E invece, quale sorte mi assegna Dio di lassù
e quale eredità mi riserva l'Onnipotente dall'alto?
AT greco 31,3οὐχὶ ἀπώλεια τῷ ἀδίκῳ καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῖς ποιοῦσιν ἀνομίαν
CEI 2008 Gb31,3Non è forse la rovina riservata all'iniquo
e la sventura per chi compie il male?
AT greco 31,4οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν μου καὶ πάντα τὰ διαβήματά μου ἐξαριθμήσεται
CEI 2008 Gb31,4Non vede egli la mia condotta
e non conta tutti i miei passi?
AT greco 31,5εἰ δὲ ἤμην πεπορευμένος μετὰ γελοιαστῶν εἰ δὲ καὶ ἐσπούδασεν ὁ πούς μου εἰς δόλον
CEI 2008 Gb31,5Se ho agito con falsità
e il mio piede si è affrettato verso la frode,
AT greco 31,6ἱσταίη με ἄρα ἐν ζυγῷ δικαίῳ οἶδεν δὲ ὁ κύριος τὴν ἀκακίαν μου
CEI 2008 Gb31,6mi pesi pure sulla bilancia della giustizia
e Dio riconosca la mia integrità.
AT greco 31,7εἰ ἐξέκλινεν ὁ πούς μου ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰ δὲ καὶ τῷ ὀφθαλμῷ ἐπηκολούθησεν ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ ταῖς χερσίν μου ἡψάμην δώρων
CEI 2008 Gb31,7Se il mio passo è andato fuori strada
e il mio cuore ha seguìto i miei occhi,
se la mia mano si è macchiata,
AT greco 31,8σπείραιμι ἄρα καὶ ἄλλοι φάγοισαν ἄρριζος δὲ γενοίμην ἐπὶ γῆς
CEI 2008 Gb31,8io semini e un altro ne mangi il frutto
e siano sradicati i miei germogli.
AT greco 31,9εἰ ἐξηκολούθησεν ἡ καρδία μου γυναικὶ ἀνδρὸς ἑτέρου εἰ καὶ ἐγκάθετος ἐγενόμην ἐπὶ θύραις αὐτῆς
CEI 2008 GbSe il mio cuore si lasciò sedurre da una donna
e sono stato in agguato alla porta del mio prossimo,
31,9-10  Se il mio cuore si lasciò sedurre: l’adulterio era punito con la morte. mia moglie macini: alla macinazione erano addetti gli schiavi.
AT greco 31,10ἀρέσαι ἄρα καὶ ἡ γυνή μου ἑτέρῳ τὰ δὲ νήπιά μου ταπεινωθείη
CEI 2008 Gb31,10mia moglie macini per un estraneo
e altri si corichino con lei;
AT greco 31,11θυμὸς γὰρ ὀργῆς ἀκατάσχετος τὸ μιᾶναι ἀνδρὸς γυναῖκα
CEI 2008 Gb31,11difatti quella è un'infamia,
un delitto da denunciare,
AT greco 31,12πῦρ γάρ ἐστιν καιόμενον ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν οὗ δ’ ἂν ἐπέλθῃ ἐκ ῥιζῶν ἀπώλεσεν
CEI 2008 Gb31,12quello è un fuoco che divora fino alla distruzione
e avrebbe consumato tutto il mio raccolto.
AT greco 31,13εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα κρίμα θεράποντός μου ἢ θεραπαίνης κρινομένων αὐτῶν πρός με
CEI 2008 Gb31,13Se ho negato i diritti del mio schiavo
e della schiava in lite con me,
AT greco 31,14τί γὰρ ποιήσω ἐὰν ἔτασίν μου ποιήσηται ὁ κύριος ἐὰν δὲ καὶ ἐπισκοπήν τίνα ἀπόκρισιν ποιήσομαι
CEI 2008 Gb31,14che cosa farei, quando Dio si alzasse per giudicare,
e che cosa risponderei, quando aprisse l'inquisitoria?
AT greco 31,15πότερον οὐχ ὡς καὶ ἐγὼ ἐγενόμην ἐν γαστρί καὶ ἐκεῖνοι γεγόνασιν γεγόναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ
CEI 2008 Gb31,15Chi ha fatto me nel ventre materno,
non ha fatto anche lui?
Non fu lo stesso a formarci nel grembo?
AT greco 31,16ἀδύνατοι δὲ χρείαν ἥν ποτ’ εἶχον οὐκ ἀπέτυχον χήρας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐκ ἐξέτηξα
CEI 2008 Gb31,16Se ho rifiutato ai poveri quanto desideravano,
se ho lasciato languire gli occhi della vedova,
AT greco 31,17εἰ δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου ἔφαγον μόνος καὶ οὐχὶ ὀρφανῷ μετέδωκα
CEI 2008 Gb31,17se da solo ho mangiato il mio tozzo di pane,
senza che ne mangiasse anche l'orfano
AT greco 31,18ὅτι ἐκ νεότητός μου ἐξέτρεφον ὡς πατὴρ καὶ ἐκ γαστρὸς μητρός μου ὡδήγησα
CEI 2008 Gb31,18- poiché fin dall'infanzia come un padre io l'ho allevato
e, appena generato, gli ho fatto da guida -,
AT greco 31,19εἰ δὲ καὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν ἀπολλύμενον καὶ οὐκ ἠμφίασα
CEI 2008 Gb31,19se mai ho visto un misero senza vestito
o un indigente che non aveva di che coprirsi,
AT greco 31,20ἀδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με ἀπὸ δὲ κουρᾶς ἀμνῶν μου ἐθερμάνθησαν οἱ ὦμοι αὐτῶν
CEI 2008 Gb31,20se non mi hanno benedetto i suoi fianchi,
riscaldàti con la lana dei miei agnelli,
AT greco 31,21εἰ ἐπῆρα ὀρφανῷ χεῖρα πεποιθὼς ὅτι πολλή μοι βοήθεια περίεστιν
CEI 2008 Gb31,21se contro l'orfano ho alzato la mano,
perché avevo in tribunale chi mi favoriva,
AT greco 31,22ἀποσταίη ἄρα ὁ ὦμός μου ἀπὸ τῆς κλειδός ὁ δὲ βραχίων μου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνός μου συντριβείη
CEI 2008 Gb31,22mi si stacchi la scapola dalla spalla
e si rompa al gomito il mio braccio,
AT greco 31,23φόβος γὰρ κυρίου συνέσχεν με καὶ ἀπὸ τοῦ λήμματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω
CEI 2008 Gb31,23perché mi incute timore il castigo di Dio
e davanti alla sua maestà non posso resistere.
AT greco 31,24εἰ ἔταξα χρυσίον ἰσχύν μου εἰ δὲ καὶ λίθῳ πολυτελεῖ ἐπεποίθησα
CEI 2008 Gb31,24Se ho riposto la mia speranza nell'oro
e all'oro fino ho detto: "Tu sei la mia fiducia",
AT greco 31,25εἰ δὲ καὶ εὐφράνθην πολλοῦ πλούτου μοι γενομένου εἰ δὲ καὶ ἐπ’ ἀναριθμήτοις ἐθέμην χεῖρά μου
CEI 2008 Gb31,25se ho goduto perché grandi erano i miei beni
e guadagnava molto la mia mano,
AT greco 31,26ἦ οὐχ ὁρῶ μὲν ἥλιον τὸν ἐπιφαύσκοντα ἐκλείποντα σελήνην δὲ φθίνουσαν οὐ γὰρ ἐπ’ αὐτοῖς ἐστιν
CEI 2008 Gb31,26se, vedendo il sole risplendere
e la luna avanzare smagliante,
AT greco 31,27καὶ εἰ ἠπατήθη λάθρᾳ ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ χεῖρά μου ἐπιθεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφίλησα
CEI 2008 Gbsi è lasciato sedurre in segreto il mio cuore
e con la mano alla bocca ho mandato un bacio,
31,27 Il bacio va qui inteso come gesto idolatrico.
AT greco 31,28καὶ τοῦτό μοι ἄρα ἀνομία ἡ μεγίστη λογισθείη ὅτι ἐψευσάμην ἐναντίον κυρίου τοῦ ὑψίστου
CEI 2008 Gb31,28anche questo sarebbe stato un delitto da denunciare,
perché avrei rinnegato Dio, che sta in alto.
AT greco 31,29εἰ δὲ καὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι ἐχθρῶν μου καὶ εἶπεν ἡ καρδία μου εὖγε
CEI 2008 Gb31,29Ho gioito forse della disgrazia del mio nemico?
Ho esultato perché lo colpiva la sventura?
AT greco 31,30ἀκούσαι ἄρα τὸ οὖς μου τὴν κατάραν μου θρυληθείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαοῦ μου κακούμενος
CEI 2008 Gb31,30Ho permesso alla mia lingua di peccare,
augurandogli la morte con imprecazioni?
AT greco 31,31εἰ δὲ καὶ πολλάκις εἶπον αἱ θεράπαιναί μου τίς ἂν δῴη ἡμῖν τῶν σαρκῶν αὐτοῦ πλησθῆναι λίαν μου χρηστοῦ ὄντος
CEI 2008 Gb31,31La gente della mia tenda esclamava:
"A chi non ha dato le sue carni per saziarsi?".
AT greco 31,32ἔξω δὲ οὐκ ηὐλίζετο ξένος ἡ δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέῳκτο
CEI 2008 Gb31,32All'aperto non passava la notte il forestiero
e al viandante aprivo le mie porte.
AT greco 31,33εἰ δὲ καὶ ἁμαρτὼν ἀκουσίως ἔκρυψα τὴν ἁμαρτίαν μου
CEI 2008 Gb31,33Non ho nascosto come uomo la mia colpa,
tenendo celato nel mio petto il mio delitto,
AT greco 31,34οὐ γὰρ διετράπην πολυοχλίαν πλήθους τοῦ μὴ ἐξαγορεῦσαι ἐνώπιον αὐτῶν εἰ δὲ καὶ εἴασα ἀδύνατον ἐξελθεῖν θύραν μου κόλπῳ κενῷ
CEI 2008 Gb31,34come se temessi molto la folla
e il disprezzo delle famiglie mi spaventasse,
tanto da starmene zitto, senza uscire di casa.
AT greco 31,35τίς δῴη ἀκούοντά μου χεῖρα δὲ κυρίου εἰ μὴ ἐδεδοίκειν συγγραφὴν δέ ἣν εἶχον κατά τινος
CEI 2008 GbSe contro di me grida la mia terra
e i suoi solchi piangono a una sola voce,
31,35  la mia firma: alla lettera “il mio tau”. Il tau, ultima lettera dell’alfabeto ebraico (in antico a forma di croce), era usato dagli illetterati come firma.  L’ordine di questi versetti è cambiato, per una migliore comprensione del testo.
AT greco 31,36ἐπ’ ὤμοις ἂν περιθέμενος στέφανον ἀνεγίνωσκον
CEI 2008 Gb31,36se ho mangiato il suo frutto senza pagare
e ho fatto sospirare i suoi coltivatori,
AT greco 31,37καὶ εἰ μὴ ῥήξας αὐτὴν ἀπέδωκα οὐθὲν λαβὼν παρὰ χρεοφειλέτου
CEI 2008 Gb31,37in luogo di frumento mi crescano spini
ed erbaccia al posto dell'orzo.
AT greco 31,38εἰ ἐπ’ ἐμοί ποτε ἡ γῆ ἐστέναξεν εἰ δὲ καὶ οἱ αὔλακες αὐτῆς ἔκλαυσαν ὁμοθυμαδόν
CEI 2008 Gb31,38Oh, avessi uno che mi ascoltasse!
Ecco qui la mia firma! L'Onnipotente mi risponda!
Il documento scritto dal mio avversario
AT greco 31,39εἰ δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔφαγον μόνος ἄνευ τιμῆς εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου τῆς γῆς ἐκβαλὼν ἐλύπησα
CEI 2008 Gb31,39vorrei certo portarlo sulle mie spalle
e cingerlo come mio diadema!
AT greco 31,40ἀντὶ πυροῦ ἄρα ἐξέλθοι μοι κνίδη ἀντὶ δὲ κριθῆς βάτος καὶ ἐπαύσατο Ιωβ ῥήμασιν
CEI 2008 Gb31,40Gli renderò conto di tutti i miei passi,
mi presenterei a lui come un principe".