Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 33 33,1οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἄκουσον Ιωβ τὰ ῥήματά μου καὶ λαλιὰν ἐνωτίζου μου
CEI 1974 Gb33,1 Ascolta dunque, Giobbe, i miei discorsi,
ad ogni mia parola porgi l`orecchio.
AT greco 33,2ἰδοὺ γὰρ ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησεν ἡ γλῶσσά μου
CEI 1974 Gb33,2 Ecco, io apro la bocca,
parla la mia lingua entro il mio palato.
AT greco 33,3καθαρά μου ἡ καρδία ῥήμασιν σύνεσις δὲ χειλέων μου καθαρὰ νοήσει
CEI 1974 Gb33,3 Il mio cuore dirà sagge parole
e le mie labbra parleranno chiaramente.
AT greco 33,4πνεῦμα θεῖον τὸ ποιῆσάν με πνοὴ δὲ παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά με
CEI 1974 Gb33,4 Lo spirito di Dio mi ha creato
e il soffio dell`Onnipotente mi dà vita.
AT greco 33,5ἐὰν δύνῃ δός μοι ἀπόκρισιν πρὸς ταῦτα ὑπόμεινον στῆθι κατ’ ἐμὲ καὶ ἐγὼ κατὰ σέ
CEI 1974 Gb33,5 Se puoi, rispondimi,
prepàrati davanti a me, stá pronto.
AT greco 33,6ἐκ πηλοῦ διήρτισαι σὺ ὡς καὶ ἐγώ ἐκ τοῦ αὐτοῦ διηρτίσμεθα
CEI 1974 Gb Ecco, io sono come te di fronte a Dio
e anch`io sono stato tratto dal fango:
33,6 Giobbe può far volere le sue ragioni con un uomo.
AT greco 33,7οὐχ ὁ φόβος μού σε στροβήσει οὐδὲ ἡ χείρ μου βαρεῖα ἔσται ἐπὶ σοί
CEI 1974 Gb33,7 ecco, nulla hai da temere da me,
né graverò su di te la mano.
AT greco 33,8πλὴν εἶπας ἐν ὠσίν μου φωνὴν ῥημάτων σου ἀκήκοα
CEI 1974 Gb33,8 Non hai fatto che dire ai miei orecchi
e ho ben udito il suono dei tuoi detti:
AT greco 33,9διότι λέγεις καθαρός εἰμι οὐχ ἁμαρτών ἄμεμπτος δέ εἰμι οὐ γὰρ ἠνόμησα
CEI 1974 Gb33,9 "Puro son io, senza peccato,
io sono mondo, non ho colpa;
AT greco 33,10μέμψιν δὲ κατ’ ἐμοῦ εὗρεν ἥγηται δέ με ὥσπερ ὑπεναντίον
CEI 1974 Gb33,10 ma egli contro di me trova pretesti
e mi stima suo nemico;
AT greco 33,11ἔθετο δὲ ἐν ξύλῳ τὸν πόδα μου ἐφύλαξεν δέ μου πάσας τὰς ὁδούς
CEI 1974 Gb33,11 pone in ceppi i miei piedi
e spia tutti i miei passi!".
AT greco 33,12πῶς γὰρ λέγεις δίκαιός εἰμι καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μου αἰώνιος γάρ ἐστιν ὁ ἐπάνω βροτῶν
CEI 1974 Gb33,12 Ecco, in questo ti rispondo: non hai ragione.
Dio è infatti più grande dell`uomo.
AT greco 33,13λέγεις δέ διὰ τί τῆς δίκης μου οὐκ ἐπακήκοεν πᾶν ῥῆμα
CEI 1974 Gb33,13 Perché ti lamenti di lui,
se non risponde ad ogni tua parola?
AT greco 33,14ἐν γὰρ τῷ ἅπαξ λαλήσαι ὁ κύριος ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἐνύπνιον
CEI 1974 Gb33,14 Dio parla in un modo
o in un altro, ma non si fa attenzione.
AT greco 33,15ἢ ἐν μελέτῃ νυκτερινῇ ὡς ὅταν ἐπιπίπτῃ δεινὸς φόβος ἐπ’ ἀνθρώπους ἐπὶ νυσταγμάτων ἐπὶ κοίτης
CEI 1974 Gb33,15 Parla nel sogno, visione notturna,
quando cade il sopore sugli uomini
e si addormentano sul loro giaciglio;
AT greco 33,16τότε ἀνακαλύπτει νοῦν ἀνθρώπων ἐν εἴδεσιν φόβου τοιούτοις αὐτοὺς ἐξεφόβησεν
CEI 1974 Gb33,16 apre allora l`orecchio degli uomini
e con apparizioni li spaventa,
AT greco 33,17ἀποστρέψαι ἄνθρωπον ἐξ ἀδικίας τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ πτώματος ἐρρύσατο
CEI 1974 Gb33,17 per distogliere l`uomo dal male
e tenerlo lontano dall`orgoglio,
AT greco 33,18ἐφείσατο δὲ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπὸ θανάτου καὶ μὴ πεσεῖν αὐτὸν ἐν πολέμῳ
CEI 1974 Gb33,18 per preservarne l`anima dalla fossa
e la sua vita dalla morte violenta.
AT greco 33,19πάλιν δὲ ἤλεγξεν αὐτὸν ἐν μαλακίᾳ ἐπὶ κοίτης καὶ πλῆθος ὀστῶν αὐτοῦ ἐνάρκησεν
CEI 1974 Gb Lo corregge con il dolore nel suo letto
e con la tortura continua delle ossa;
33,19 Dio istruisce l'uomo anche con la sofferenza.
AT greco 33,20πᾶν δὲ βρωτὸν σίτου οὐ μὴ δύνηται προσδέξασθαι καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ βρῶσιν ἐπιθυμήσει
CEI 1974 Gb33,20 quando il suo senso ha nausea del pane,
il suo appetito del cibo squisito;
AT greco 33,21ἕως ἂν σαπῶσιν αὐτοῦ αἱ σάρκες καὶ ἀποδείξῃ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κενά
CEI 1974 Gb33,21 quando la sua carne si consuma a vista d`occhio
e le ossa, che non si vedevano prima, spuntano fuori,
AT greco 33,22ἤγγισεν δὲ εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἡ δὲ ζωὴ αὐτοῦ ἐν ᾅδῃ
CEI 1974 Gb33,22 quando egli si avvicina alla fossa
e la sua vita alla dimora dei morti.
AT greco 33,23ἐὰν ὦσιν χίλιοι ἄγγελοι θανατηφόροι εἷς αὐτῶν οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν ἐὰν νοήσῃ τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι ἐπὶ κύριον ἀναγγείλῃ δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαυτοῦ μέμψιν τὴν δὲ ἄνοιαν αὐτοῦ δείξῃ
CEI 1974 Gb Ma se vi è un angelo presso di lui,
un protettore solo fra mille,
per mostrare all`uomo il suo dovere,
33,23 L'angelo esercita verso l'uomo la funzione inversa di quella di Satana: cfr. 1, 6-12. Sull'angelo protettore cfr. Tb 12, 12. cfr. Ap 8, 3.
AT greco 33,24ἀνθέξεται τοῦ μὴ πεσεῖν αὐτὸν εἰς θάνατον ἀνανεώσει δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὥσπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου τὰ δὲ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐμπλήσει μυελοῦ
CEI 1974 Gb33,24 abbia pietà di lui e dica:
"Scampalo dallo scender nella fossa,
ho trovato il riscatto",
AT greco 33,25ἁπαλυνεῖ δὲ αὐτοῦ τὰς σάρκας ὥσπερ νηπίου ἀποκαταστήσει δὲ αὐτὸν ἀνδρωθέντα ἐν ἀνθρώποις
CEI 1974 Gb33,25 allora la sua carne sarà più fresca che in gioventù,
tornerà ai giorni della sua adolescenza:
AT greco 33,26εὐξάμενος δὲ πρὸς κύριον καὶ δεκτὰ αὐτῷ ἔσται εἰσελεύσεται δὲ προσώπῳ καθαρῷ σὺν ἐξηγορίᾳ ἀποδώσει δὲ ἀνθρώποις δικαιοσύνην
CEI 1974 Gb33,26 supplicherà Dio e questi gli userà benevolenza,
gli mostrerà il suo volto in giubilo,
e renderà all`uomo la sua giustizia.
AT greco 33,27εἶτα τότε ἀπομέμψεται ἄνθρωπος αὐτὸς ἑαυτῷ λέγων οἷα συνετέλουν καὶ οὐκ ἄξια ἤτασέν με ὧν ἥμαρτον
CEI 1974 Gb33,27 Egli si rivolgerà agli uomini e dirà:
"Avevo peccato e violato la giustizia,
ma egli non mi ha punito per quel che meritavo;
AT greco 33,28σῶσον ψυχήν μου τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς διαφθοράν καὶ ἡ ζωή μου φῶς ὄψεται
CEI 1974 Gb33,28 mi ha scampato dalla fossa
e la mia vita rivede la luce".
AT greco 33,29ἰδοὺ πάντα ταῦτα ἐργᾶται ὁ ἰσχυρὸς ὁδοὺς τρεῖς μετὰ ἀνδρός
CEI 1974 Gb33,29 Ecco, tutto questo fa Dio,
due volte, tre volte con l`uomo,
AT greco 33,30ἀλλ’ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου ἵνα ἡ ζωή μου ἐν φωτὶ αἰνῇ αὐτόν
CEI 1974 Gb33,30 per sottrarre l`anima sua dalla fossa
e illuminarla con la luce dei viventi.
AT greco 33,31ἐνωτίζου Ιωβ καὶ ἄκουέ μου κώφευσον καὶ ἐγώ εἰμι λαλήσω
CEI 1974 Gb33,31 Attendi, Giobbe, ascoltami,
taci e io parlerò:
AT greco 33,32εἰ εἰσὶν λόγοι ἀποκρίθητί μοι λάλησον θέλω γὰρ δικαιωθῆναί σε
CEI 1974 Gb33,32 ma se hai qualcosa da dire, rispondimi,
parla, perché vorrei darti ragione;
AT greco 33,33εἰ μή σὺ ἄκουσόν μου κώφευσον καὶ διδάξω σε σοφίαν
CEI 1974 Gb33,33 se no, tu ascoltami
e io ti insegnerò la sapienza.