Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 33 33,1οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἄκουσον Ιωβ τὰ ῥήματά μου καὶ λαλιὰν ἐνωτίζου μου
CEI 2008 Gb Ascolta dunque, Giobbe, i miei discorsi,
porgi l'orecchio ad ogni mia parola.
33,1-11 Eliu disapprova Giobbe
AT greco 33,2ἰδοὺ γὰρ ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησεν ἡ γλῶσσά μου
CEI 2008 Gb33,2Ecco, io apro la bocca,
parla la mia lingua entro il mio palato.
AT greco 33,3καθαρά μου ἡ καρδία ῥήμασιν σύνεσις δὲ χειλέων μου καθαρὰ νοήσει
CEI 2008 Gb33,3Il mio cuore dirà parole schiette
e le mie labbra parleranno con chiarezza.
AT greco 33,4πνεῦμα θεῖον τὸ ποιῆσάν με πνοὴ δὲ παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά με
CEI 2008 Gb33,4Lo spirito di Dio mi ha creato
e il soffio dell'Onnipotente mi fa vivere.
AT greco 33,5ἐὰν δύνῃ δός μοι ἀπόκρισιν πρὸς ταῦτα ὑπόμεινον στῆθι κατ’ ἐμὲ καὶ ἐγὼ κατὰ σέ
CEI 2008 Gb33,5Se puoi, rispondimi,
prepàrati, tieniti pronto davanti a me.
AT greco 33,6ἐκ πηλοῦ διήρτισαι σὺ ὡς καὶ ἐγώ ἐκ τοῦ αὐτοῦ διηρτίσμεθα
CEI 2008 Gb33,6Ecco, io sono come te di fronte a Dio,
anch'io sono stato formato dal fango:
AT greco 33,7οὐχ ὁ φόβος μού σε στροβήσει οὐδὲ ἡ χείρ μου βαρεῖα ἔσται ἐπὶ σοί
CEI 2008 Gb33,7ecco, nulla hai da temere da me,
non farò pesare su di te la mia mano.
AT greco 33,8πλὴν εἶπας ἐν ὠσίν μου φωνὴν ῥημάτων σου ἀκήκοα
CEI 2008 Gb33,8Tu hai detto in mia presenza
e il suono delle tue parole ho udito:
AT greco 33,9διότι λέγεις καθαρός εἰμι οὐχ ἁμαρτών ἄμεμπτος δέ εἰμι οὐ γὰρ ἠνόμησα
CEI 2008 Gb33,9"Puro sono io, senza peccato,
io sono pulito, non ho colpa;
AT greco 33,10μέμψιν δὲ κατ’ ἐμοῦ εὗρεν ἥγηται δέ με ὥσπερ ὑπεναντίον
CEI 2008 Gb33,10ma lui contro di me trova pretesti
e mi considera suo nemico,
AT greco 33,11ἔθετο δὲ ἐν ξύλῳ τὸν πόδα μου ἐφύλαξεν δέ μου πάσας τὰς ὁδούς
CEI 2008 Gb33,11pone in ceppi i miei piedi
e spia tutti i miei passi!".
AT greco 33,12πῶς γὰρ λέγεις δίκαιός εἰμι καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μου αἰώνιος γάρ ἐστιν ὁ ἐπάνω βροτῶν
CEI 2008 GbEcco, in questo non hai ragione, ti rispondo:
Dio, infatti, è più grande dell'uomo.
33,12-33 Mediante la sofferenza Dio ammaestra l’uomo
AT greco 33,13λέγεις δέ διὰ τί τῆς δίκης μου οὐκ ἐπακήκοεν πᾶν ῥῆμα
CEI 2008 Gb33,13Perché vuoi contendere con lui,
se egli non rende conto di tutte le sue parole?
AT greco 33,14ἐν γὰρ τῷ ἅπαξ λαλήσαι ὁ κύριος ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἐνύπνιον
CEI 2008 Gb33,14Dio può parlare in un modo
o in un altro, ma non vi si presta attenzione.
AT greco 33,15ἢ ἐν μελέτῃ νυκτερινῇ ὡς ὅταν ἐπιπίπτῃ δεινὸς φόβος ἐπ’ ἀνθρώπους ἐπὶ νυσταγμάτων ἐπὶ κοίτης
CEI 2008 Gb33,15Nel sogno, nella visione notturna,
quando cade il torpore sugli uomini,
nel sonno sul giaciglio,
AT greco 33,16τότε ἀνακαλύπτει νοῦν ἀνθρώπων ἐν εἴδεσιν φόβου τοιούτοις αὐτοὺς ἐξεφόβησεν
CEI 2008 Gb33,16allora apre l'orecchio degli uomini
e per la loro correzione li spaventa,
AT greco 33,17ἀποστρέψαι ἄνθρωπον ἐξ ἀδικίας τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ πτώματος ἐρρύσατο
CEI 2008 Gb33,17per distogliere l'uomo dal suo operato
e tenerlo lontano dall'orgoglio,
AT greco 33,18ἐφείσατο δὲ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπὸ θανάτου καὶ μὴ πεσεῖν αὐτὸν ἐν πολέμῳ
CEI 2008 Gb33,18per preservare la sua anima dalla fossa
e la sua vita dal canale infernale.
AT greco 33,19πάλιν δὲ ἤλεγξεν αὐτὸν ἐν μαλακίᾳ ἐπὶ κοίτης καὶ πλῆθος ὀστῶν αὐτοῦ ἐνάρκησεν
CEI 2008 Gb33,19Talvolta egli lo corregge con dolori nel suo letto
e con la tortura continua delle ossa.
AT greco 33,20πᾶν δὲ βρωτὸν σίτου οὐ μὴ δύνηται προσδέξασθαι καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ βρῶσιν ἐπιθυμήσει
CEI 2008 Gb33,20Il pane gli provoca nausea,
gli ripugnano anche i cibi più squisiti,
AT greco 33,21ἕως ἂν σαπῶσιν αὐτοῦ αἱ σάρκες καὶ ἀποδείξῃ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κενά
CEI 2008 Gb33,21dimagrisce a vista d'occhio
e le ossa, che prima non si vedevano, spuntano fuori,
AT greco 33,22ἤγγισεν δὲ εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἡ δὲ ζωὴ αὐτοῦ ἐν ᾅδῃ
CEI 2008 Gbla sua anima si avvicina alla fossa
e la sua vita a coloro che infliggono la morte.
33,22  coloro che infliggono la morte: forse allusione allo sterminatore dei primogeniti egiziani (vedi Es 12,23).
AT greco 33,23ἐὰν ὦσιν χίλιοι ἄγγελοι θανατηφόροι εἷς αὐτῶν οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν ἐὰν νοήσῃ τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι ἐπὶ κύριον ἀναγγείλῃ δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαυτοῦ μέμψιν τὴν δὲ ἄνοιαν αὐτοῦ δείξῃ
CEI 2008 GbMa se vi è un angelo sopra di lui,
un mediatore solo fra mille,
che mostri all'uomo il suo dovere,
33,23 un angelo: gli angeli vengono spesso presentati come mediatori e intercessori, in contrapposizione a Satana, avversario e accusatore dell’uomo (vedi Tb 12,12Ap 8,3).
AT greco 33,24ἀνθέξεται τοῦ μὴ πεσεῖν αὐτὸν εἰς θάνατον ἀνανεώσει δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὥσπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου τὰ δὲ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐμπλήσει μυελοῦ
CEI 2008 Gb33,24che abbia pietà di lui e implori:
"Scampalo dallo scendere nella fossa,
io gli ho trovato un riscatto",
AT greco 33,25ἁπαλυνεῖ δὲ αὐτοῦ τὰς σάρκας ὥσπερ νηπίου ἀποκαταστήσει δὲ αὐτὸν ἀνδρωθέντα ἐν ἀνθρώποις
CEI 2008 Gb33,25allora la sua carne sarà più florida che in gioventù,
ed egli tornerà ai giorni della sua adolescenza.
AT greco 33,26εὐξάμενος δὲ πρὸς κύριον καὶ δεκτὰ αὐτῷ ἔσται εἰσελεύσεται δὲ προσώπῳ καθαρῷ σὺν ἐξηγορίᾳ ἀποδώσει δὲ ἀνθρώποις δικαιοσύνην
CEI 2008 Gb33,26Supplicherà Dio e questi gli userà benevolenza,
gli mostrerà con giubilo il suo volto,
e di nuovo lo riconoscerà giusto.
AT greco 33,27εἶτα τότε ἀπομέμψεται ἄνθρωπος αὐτὸς ἑαυτῷ λέγων οἷα συνετέλουν καὶ οὐκ ἄξια ἤτασέν με ὧν ἥμαρτον
CEI 2008 Gb33,27Egli si rivolgerà agli uomini e dirà:
"Avevo peccato e violato la giustizia,
ma egli non mi ha ripagato per quel che meritavo;
AT greco 33,28σῶσον ψυχήν μου τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς διαφθοράν καὶ ἡ ζωή μου φῶς ὄψεται
CEI 2008 Gb33,28mi ha scampato dal passare per la fossa
e la mia vita contempla la luce".
AT greco 33,29ἰδοὺ πάντα ταῦτα ἐργᾶται ὁ ἰσχυρὸς ὁδοὺς τρεῖς μετὰ ἀνδρός
CEI 2008 Gb33,29Ecco, tutto questo Dio fa,
due, tre volte per l'uomo,
AT greco 33,30ἀλλ’ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου ἵνα ἡ ζωή μου ἐν φωτὶ αἰνῇ αὐτόν
CEI 2008 Gb33,30per far ritornare la sua anima dalla fossa
e illuminarla con la luce dei viventi.
AT greco 33,31ἐνωτίζου Ιωβ καὶ ἄκουέ μου κώφευσον καὶ ἐγώ εἰμι λαλήσω
CEI 2008 GbPorgi l'orecchio, Giobbe, ascoltami,
sta' in silenzio e parlerò io;
33,31-33 Questi versi sono considerati da alcuni come l’introduzione al terzo discorso di Eliu e pertanto andrebbero collocati prima di 35,2.
AT greco 33,32εἰ εἰσὶν λόγοι ἀποκρίθητί μοι λάλησον θέλω γὰρ δικαιωθῆναί σε
CEI 2008 Gb33,32ma se hai qualcosa da dire, rispondimi,
parla, perché io desidero darti ragione.
AT greco 33,33εἰ μή σὺ ἄκουσόν μου κώφευσον καὶ διδάξω σε σοφίαν
CEI 2008 Gb33,33Altrimenti, ascoltami,
sta' in silenzio e io ti insegnerò la sapienza".