Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 34 34,1ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει
CEI 2008 Gb Eliu prese a dire:
34,1-9 Gli errori di Giobbe
AT greco 34,2ἀκούσατέ μου σοφοί ἐπιστάμενοι ἐνωτίζεσθε τὸ καλόν
CEI 2008 Gb34,2"Ascoltate, saggi, le mie parole
e voi, dotti, porgetemi l'orecchio,
AT greco 34,3ὅτι οὖς λόγους δοκιμάζει καὶ λάρυγξ γεύεται βρῶσιν
CEI 2008 Gb34,3perché come l'orecchio distingue le parole
e il palato assapora i cibi,
AT greco 34,4κρίσιν ἑλώμεθα ἑαυτοῖς γνῶμεν ἀνὰ μέσον ἑαυτῶν ὅ τι καλόν
CEI 2008 Gb34,4così noi esploriamo ciò che è giusto,
indaghiamo tra noi ciò che è bene.
AT greco 34,5ὅτι εἴρηκεν Ιωβ δίκαιός εἰμι ὁ κύριος ἀπήλλαξέν μου τὸ κρίμα
CEI 2008 Gb34,5Giobbe ha detto: "Io sono giusto,
ma Dio mi nega il mio diritto;
AT greco 34,6ἐψεύσατο δὲ τῷ κρίματί μου βίαιον τὸ βέλος μου ἄνευ ἀδικίας
CEI 2008 Gb34,6contro il mio diritto passo per menzognero,
inguaribile è la mia piaga, benché senza colpa".
AT greco 34,7τίς ἀνὴρ ὥσπερ Ιωβ πίνων μυκτηρισμὸν ὥσπερ ὕδωρ
CEI 2008 Gb34,7Quale uomo è come Giobbe
che beve, come l'acqua, l'insulto,
AT greco 34,8οὐχ ἁμαρτὼν οὐδὲ ἀσεβήσας ἢ ὁδοῦ κοινωνήσας μετὰ ποιούντων τὰ ἄνομα τοῦ πορευθῆναι μετὰ ἀσεβῶν
CEI 2008 Gb34,8che cammina in compagnia dei malfattori,
andando con uomini iniqui?
AT greco 34,9μὴ γὰρ εἴπῃς ὅτι οὐκ ἔσται ἐπισκοπὴ ἀνδρός καὶ ἐπισκοπὴ αὐτῷ παρὰ κυρίου
CEI 2008 Gb34,9Infatti egli ha detto: "Non giova all'uomo
essere gradito a Dio".
AT greco 34,10διό συνετοὶ καρδίας ἀκούσατέ μου μή μοι εἴη ἔναντι κυρίου ἀσεβῆσαι καὶ ἔναντι παντοκράτορος ταράξαι τὸ δίκαιον
CEI 2008 GbPerciò ascoltatemi, voi che siete uomini di senno:
lontano da Dio l'iniquità
e dall'Onnipotente l'ingiustizia!
34,10-30 La giustizia di Dio
AT greco 34,11ἀλλὰ ἀποδιδοῖ ἀνθρώπῳ καθὰ ποιεῖ ἕκαστος αὐτῶν καὶ ἐν τρίβῳ ἀνδρὸς εὑρήσει αὐτόν
CEI 2008 Gb34,11Egli infatti ricompensa l'uomo secondo le sue opere,
retribuisce ciascuno secondo la sua condotta.
AT greco 34,12οἴῃ δὲ τὸν κύριον ἄτοπα ποιήσειν ἢ ὁ παντοκράτωρ ταράξει κρίσιν
CEI 2008 Gb34,12In verità, Dio non agisce da ingiusto
e l'Onnipotente non sovverte il diritto!
AT greco 34,13ὃς ἐποίησεν τὴν γῆν τίς δέ ἐστιν ὁ ποιῶν τὴν ὑπ’ οὐρανὸν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα
CEI 2008 Gb34,13Chi mai gli ha affidato la terra?
Chi gli ha assegnato l'universo?
AT greco 34,14εἰ γὰρ βούλοιτο συνέχειν καὶ τὸ πνεῦμα παρ’ αὐτῷ κατασχεῖν
CEI 2008 Gb34,14Se egli pensasse solo a se stesso
e a sé ritraesse il suo spirito e il suo soffio,
AT greco 34,15τελευτήσει πᾶσα σὰρξ ὁμοθυμαδόν πᾶς δὲ βροτὸς εἰς γῆν ἀπελεύσεται ὅθεν καὶ ἐπλάσθη
CEI 2008 Gb34,15ogni carne morirebbe all'istante
e l'uomo ritornerebbe in polvere.
AT greco 34,16εἰ δὲ μὴ νουθετῇ ἄκουε ταῦτα ἐνωτίζου φωνὴν ῥημάτων
CEI 2008 Gb34,16Se sei intelligente, ascolta bene questo,
porgi l'orecchio al suono delle mie parole.
AT greco 34,17ἰδὲ σὺ τὸν μισοῦντα ἄνομα καὶ τὸν ὀλλύντα τοὺς πονηροὺς ὄντα αἰώνιον δίκαιον
CEI 2008 Gb34,17Può mai governare chi è nemico del diritto?
E tu osi condannare il Giusto supremo?
AT greco 34,18ἀσεβὴς ὁ λέγων βασιλεῖ παρανομεῖς ἀσεβέστατε τοῖς ἄρχουσιν
CEI 2008 Gb34,18Lui che dice a un re: "Iniquo!"
e ai prìncipi: "Malvagi!",
AT greco 34,19ὃς οὐκ ἐπῃσχύνθη πρόσωπον ἐντίμου οὐδὲ οἶδεν τιμὴν θέσθαι ἁδροῖς θαυμασθῆναι πρόσωπα αὐτῶν
CEI 2008 Gb34,19lui che non usa parzialità con i potenti
e non preferisce il ricco al povero,
perché tutti sono opera delle sue mani.
AT greco 34,20κενὰ δὲ αὐτοῖς ἀποβήσεται τὸ κεκραγέναι καὶ δεῖσθαι ἀνδρός ἐχρήσαντο γὰρ παρανόμως ἐκκλινομένων ἀδυνάτων
CEI 2008 Gb34,20In un istante muoiono e nel cuore della notte
sono colpiti i potenti e periscono.
Senza sforzo egli rimuove i tiranni,
AT greco 34,21αὐτὸς γὰρ ὁρατής ἐστιν ἔργων ἀνθρώπων λέληθεν δὲ αὐτὸν οὐδὲν ὧν πράσσουσιν
CEI 2008 Gb34,21perché tiene gli occhi sulla condotta dell'uomo
e vede tutti i suoi passi.
AT greco 34,22οὐδὲ ἔσται τόπος τοῦ κρυβῆναι τοὺς ποιοῦντας τὰ ἄνομα
CEI 2008 Gb34,22Non vi è tenebra, non densa oscurità,
dove possano nascondersi i malfattori.
AT greco 34,23ὅτι οὐκ ἐπ’ ἄνδρα θήσει ἔτι ὁ γὰρ κύριος πάντας ἐφορᾷ
CEI 2008 Gb34,23Poiché non si fissa una data all'uomo
per comparire davanti a Dio in giudizio:
AT greco 34,24ὁ καταλαμβάνων ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός
CEI 2008 Gb34,24egli abbatte i potenti, senza fare indagini,
e colloca altri al loro posto.
AT greco 34,25ὁ γνωρίζων αὐτῶν τὰ ἔργα καὶ στρέψει νύκτα καὶ ταπεινωθήσονται
CEI 2008 Gb34,25Perché conosce le loro opere,
li travolge nella notte e sono schiacciati.
AT greco 34,26ἔσβεσεν δὲ ἀσεβεῖς ὁρατοὶ δὲ ἐναντίον αὐτοῦ
CEI 2008 Gb34,26Come malvagi li percuote,
li colpisce alla vista di tutti,
AT greco 34,27ὅτι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεοῦ δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἐπέγνωσαν
CEI 2008 Gb34,27perché si sono allontanati da lui
e di tutte le sue vie non vollero saperne,
AT greco 34,28τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐπ’ αὐτὸν κραυγὴν πένητος καὶ κραυγὴν πτωχῶν εἰσακούσεται
CEI 2008 Gb34,28facendo salire fino a lui il grido degli oppressi,
ed egli udì perciò il lamento dei poveri.
AT greco 34,29καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν παρέξει καὶ τίς καταδικάσεται καὶ κρύψει πρόσωπον καὶ τίς ὄψεται αὐτόν καὶ κατὰ ἔθνους καὶ κατὰ ἀνθρώπου ὁμοῦ
CEI 2008 Gb34,29Se egli rimane inattivo, chi può condannarlo?
Se nasconde il suo volto, chi può vederlo?
Ma sulle nazioni e sugli individui egli veglia,
AT greco 34,30βασιλεύων ἄνθρωπον ὑποκριτὴν ἀπὸ δυσκολίας λαοῦ
CEI 2008 Gb34,30perché non regni un uomo perverso,
e il popolo non venga ostacolato.
AT greco 34,31ὅτι πρὸς τὸν ἰσχυρὸν ὁ λέγων εἴληφα οὐκ ἐνεχυράσω
CEI 2008 GbA Dio si può dire questo:
"Mi sono ingannato, non farò più del male.
34,31-37 Giobbe si è ribellato ingiustamente a Dio
AT greco 34,32ἄνευ ἐμαυτοῦ ὄψομαι σὺ δεῖξόν μοι εἰ ἀδικίαν ἠργασάμην οὐ μὴ προσθήσω
CEI 2008 Gb34,32Al di là di quello che vedo, istruiscimi tu.
Se ho commesso iniquità, non persisterò".
AT greco 34,33μὴ παρὰ σοῦ ἀποτείσει αὐτήν ὅτι ἀπώσῃ ὅτι σὺ ἐκλέξῃ καὶ οὐκ ἐγώ καὶ τί ἔγνως λάλησον
CEI 2008 Gb34,33Forse dovrebbe ricompensare secondo il tuo modo di vedere,
perché tu rifiuti il suo giudizio?
Sei tu che devi scegliere, non io,
di', dunque, quello che sai.
AT greco 34,34διὸ συνετοὶ καρδίας ἐροῦσιν ταῦτα ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἀκήκοέν μου τὸ ῥῆμα
CEI 2008 Gb34,34Gli uomini di senno mi diranno
insieme a ogni saggio che mi ascolta:
AT greco 34,35Ιωβ δὲ οὐκ ἐν συνέσει ἐλάλησεν τὰ δὲ ῥήματα αὐτοῦ οὐκ ἐν ἐπιστήμῃ
CEI 2008 Gb34,35"Giobbe non parla con sapienza
e le sue parole sono prive di senso".
AT greco 34,36οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάθε Ιωβ μὴ δῷς ἔτι ἀνταπόκρισιν ὥσπερ οἱ ἄφρονες
CEI 2008 Gb34,36Bene, Giobbe sia esaminato fino in fondo,
per le sue risposte da uomo empio,
AT greco 34,37ἵνα μὴ προσθῶμεν ἐφ’ ἁμαρτίαις ἡμῶν ἀνομία δὲ ἐφ’ ἡμῖν λογισθήσεται πολλὰ λαλούντων ῥήματα ἐναντίον τοῦ κυρίου
CEI 2008 Gb34,37perché al suo peccato aggiunge la ribellione,
getta scherno su di noi
e moltiplica le sue parole contro Dio".