Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 34 34,1ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει
Interconfessionale Gb34,1Eliu disse ancora:
AT greco 34,2ἀκούσατέ μου σοφοί ἐπιστάμενοι ἐνωτίζεσθε τὸ καλόν
Interconfessionale Gb34,2«Voi siete saggi e avete esperienza,
prestate orecchio alle mie parole.
AT greco 34,3ὅτι οὖς λόγους δοκιμάζει καὶ λάρυγξ γεύεται βρῶσιν
Interconfessionale Gb34,3Come noi distinguiamo i gusti col palato
e con l’orecchio le parole,
AT greco 34,4κρίσιν ἑλώμεθα ἑαυτοῖς γνῶμεν ἀνὰ μέσον ἑαυτῶν ὅ τι καλόν
Interconfessionale Gb34,4così possiamo prendere decisioni giuste
e scoprire assieme quel che va bene.
AT greco 34,5ὅτι εἴρηκεν Ιωβ δίκαιός εἰμι ὁ κύριος ἀπήλλαξέν μου τὸ κρίμα
Interconfessionale GbGiobbe ha detto: “Io ho ragione,
Dio mi ha fatto torto:
Rimandi
34,5 Io ho ragione 31,6+. — Dio mi ha fatto torto 27,2+.
AT greco 34,6ἐψεύσατο δὲ τῷ κρίματί μου βίαιον τὸ βέλος μου ἄνευ ἀδικίας
Interconfessionale Gbha mentito per non riconoscere il mio diritto,
ora sono ferito a morte, eppure non ho colpa”.
Rimandi
34,6 ferito a morte 6,4+.
Note al Testo
34,6 ha mentito: così secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico ha: io sono bugiardo, probabilmente per evitare un’espressione blasfema (vedi nota a 1,5).
AT greco 34,7τίς ἀνὴρ ὥσπερ Ιωβ πίνων μυκτηρισμὸν ὥσπερ ὕδωρ
Interconfessionale Gb34,7Che forza, questo Giobbe!
Per lui offendere è semplice come bere l’acqua,
AT greco 34,8οὐχ ἁμαρτὼν οὐδὲ ἀσεβήσας ἢ ὁδοῦ κοινωνήσας μετὰ ποιούντων τὰ ἄνομα τοῦ πορευθῆναι μετὰ ἀσεβῶν
Interconfessionale Gb34,8va in giro assieme ai delinquenti,
cammina in compagnia dei malfattori.
AT greco 34,9μὴ γὰρ εἴπῃς ὅτι οὐκ ἔσται ἐπισκοπὴ ἀνδρός καὶ ἐπισκοπὴ αὐτῷ παρὰ κυρίου
Interconfessionale GbGiobbe ha detto:
“Non serve a niente cercare la benevolenza di Dio”».
Rimandi
34,9 Non serve a niente cercare la benevolenza di Dio cfr. 27,7-12.
AT greco 34,10διό συνετοὶ καρδίας ἀκούσατέ μου μή μοι εἴη ἔναντι κυρίου ἀσεβῆσαι καὶ ἔναντι παντοκράτορος ταράξαι τὸ δίκαιον
Interconfessionale Gb34,10«Ora, dunque, voi che siete ragionevoli, ascoltatemi:
sapete bene che Dio, l’Onnipotente,
non fa cose storte e ingiuste.
AT greco 34,11ἀλλὰ ἀποδιδοῖ ἀνθρώπῳ καθὰ ποιεῖ ἕκαστος αὐτῶν καὶ ἐν τρίβῳ ἀνδρὸς εὑρήσει αὐτόν
Interconfessionale GbDio ci retribuisce per quel che facciamo,
ci ripaga secondo le nostre opere.
Rimandi
34,11 Dio ci ripaga secondo le nostre colpe Ger 32,19; Prv 24,12; Mt 16,27+.
AT greco 34,12οἴῃ δὲ τὸν κύριον ἄτοπα ποιήσειν ἢ ὁ παντοκράτωρ ταράξει κρίσιν
Interconfessionale GbQuesto è certo: Dio, l’Onnipotente,
non commette il male, non agisce contro il diritto.
Rimandi
34,12 Dio non agisce contro il diritto 8,3+; 27,2+.
AT greco 34,13ὃς ἐποίησεν τὴν γῆν τίς δέ ἐστιν ὁ ποιῶν τὴν ὑπ’ οὐρανὸν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα
Interconfessionale Gb34,13Chi ha dato a Dio il potere sulla terra?
Chi gli ha affidato l’universo intero?
AT greco 34,14εἰ γὰρ βούλοιτο συνέχειν καὶ τὸ πνεῦμα παρ’ αὐτῷ κατασχεῖν
Interconfessionale GbSe Dio pensasse soltanto a se stesso
e si riprendesse il suo spirito, il soffio della vita,
Rimandi
34,14 Dio padrone della vita 12,10+; Sal 104,29; Qo 12,7.
AT greco 34,15τελευτήσει πᾶσα σὰρξ ὁμοθυμαδόν πᾶς δὲ βροτὸς εἰς γῆν ἀπελεύσεται ὅθεν καὶ ἐπλάσθη
Interconfessionale Gbogni creatura cesserebbe di vivere
e l’uomo tornerebbe a essere polvere.

Rimandi
34,15 tornare a essere polvere Gn 3,19; Qo 12,7.
AT greco 34,16εἰ δὲ μὴ νουθετῇ ἄκουε ταῦτα ἐνωτίζου φωνὴν ῥημάτων
Interconfessionale Gb34,16Giobbe, se vuoi ragionare, ascoltami,
rifletti sulle mie parole.
AT greco 34,17ἰδὲ σὺ τὸν μισοῦντα ἄνομα καὶ τὸν ὀλλύντα τοὺς πονηροὺς ὄντα αἰώνιον δίκαιον
Interconfessionale GbCome potrebbe Dio governare il mondo,
se odiasse le leggi?
Ma tu osi condannare Dio,
l’unico veramente giusto».
Rimandi
34,17 Dio non odia le leggi Gn 18,25.
AT greco 34,18ἀσεβὴς ὁ λέγων βασιλεῖ παρανομεῖς ἀσεβέστατε τοῖς ἄρχουσιν
Interconfessionale Gb34,18«Dio rinfaccia ai re la loro arroganza
e ai nobili la loro corruzione;
AT greco 34,19ὃς οὐκ ἐπῃσχύνθη πρόσωπον ἐντίμου οὐδὲ οἶδεν τιμὴν θέσθαι ἁδροῖς θαυμασθῆναι πρόσωπα αὐτῶν
Interconfessionale Gbnon fa preferenze per i prìncipi,
né favorisce i ricchi contro i poveri:
egli ha creato gli uni e gli altri.
Rimandi
34,19 Dio non fa preferenze Dt 10,17; cfr. Lv 19,15.
AT greco 34,20κενὰ δὲ αὐτοῖς ἀποβήσεται τὸ κεκραγέναι καὶ δεῖσθαι ἀνδρός ἐχρήσαντο γὰρ παρανόμως ἐκκλινομένων ἀδυνάτων
Interconfessionale GbTutti possono morire all’improvviso,
nel cuore della notte,
perire colpiti da un disastro.
Perfino i potenti vengono eliminati d’un colpo.
Rimandi
34,20 morte improvvisa Es 12,29; Sap 18,14-16; Lc 12,20.
Note al Testo
34,20 perire… disastro: altri: il popolo è in rivolta ed essi periscono.
AT greco 34,21αὐτὸς γὰρ ὁρατής ἐστιν ἔργων ἀνθρώπων λέληθεν δὲ αὐτὸν οὐδὲν ὧν πράσσουσιν
Interconfessionale GbPerché gli occhi di Dio controllano il cammino dell’uomo
e vedono ogni suo passo.
Rimandi
34,21 Dio controlla il cammino dell’uomo 24,23; 31,4; Ger 32,19; Sal 33,14-15.
AT greco 34,22οὐδὲ ἔσται τόπος τοῦ κρυβῆναι τοὺς ποιοῦντας τὰ ἄνομα
Interconfessionale GbNon c’è buio, non c’è fitta oscurità
dove i malvagi possano nascondersi,
Rimandi
34,22 non c’è buio per Dio Sal 139,11-12.
AT greco 34,23ὅτι οὐκ ἐπ’ ἄνδρα θήσει ἔτι ὁ γὰρ κύριος πάντας ἐφορᾷ
Interconfessionale Gb34,23perché Dio non fissa per nessuno una data
per comparire in giudizio davanti a lui.
AT greco 34,24ὁ καταλαμβάνων ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός
Interconfessionale GbDio non ha bisogno di interrogare i capi del popolo
per annientarli e sostituirli.
Rimandi
34,24 Dio annienta e sostituisce 12,19; 34,20; 1 Sam 16,1; Dn 4,14; Lc 1,52.
AT greco 34,25ὁ γνωρίζων αὐτῶν τὰ ἔργα καὶ στρέψει νύκτα καὶ ταπεινωθήσονται
Interconfessionale Gb34,25Egli conosce quel che hanno fatto;
in una notte li fa precipitare e li frantuma.
AT greco 34,26ἔσβεσεν δὲ ἀσεβεῖς ὁρατοὶ δὲ ἐναντίον αὐτοῦ
Interconfessionale GbDavanti agli occhi di tutti,
li colpisce come malfattori,
Rimandi
34,26 colpisce davanti agli occhi di tutti cfr. Mt 26,67 par.; Gv 18,22; At 23,2-3.
AT greco 34,27ὅτι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεοῦ δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἐπέγνωσαν
Interconfessionale Gb34,27perché hanno deviato,
non hanno seguito la sua strada,
AT greco 34,28τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐπ’ αὐτὸν κραυγὴν πένητος καὶ κραυγὴν πτωχῶν εἰσακούσεται
Interconfessionale Gbhanno fatto arrivare fino a Dio
le lamentele dei poveri
ed egli ha udito le grida dei miseri.

Rimandi
34,28 Dio ha udito le grida dei miseri Es 2,23-24; 1 Sam 9,16; Gc 5,4.
AT greco 34,29καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν παρέξει καὶ τίς καταδικάσεται καὶ κρύψει πρόσωπον καὶ τίς ὄψεται αὐτόν καὶ κατὰ ἔθνους καὶ κατὰ ἀνθρώπου ὁμοῦ
Interconfessionale GbSe poi Dio non interviene, chi lo può condannare?
Chi può trovarlo, se si nasconde?
Ma sopra un popolo e sopra l’umanità egli veglia
Note al Testo
34,29-33 Il testo ebraico è qui particolarmente oscuro per noi, e la traduzione resta quindi molto incerta.
AT greco 34,30βασιλεύων ἄνθρωπον ὑποκριτὴν ἀπὸ δυσκολίας λαοῦ
Interconfessionale Gb34,30perché non regni un tiranno,
perché al popolo non si tendano insidie.
AT greco 34,31ὅτι πρὸς τὸν ἰσχυρὸν ὁ λέγων εἴληφα οὐκ ἐνεχυράσω
Interconfessionale Gb34,31Se qualcuno dice a Dio:
“Giuro di non peccare più,
AT greco 34,32ἄνευ ἐμαυτοῦ ὄψομαι σὺ δεῖξόν μοι εἰ ἀδικίαν ἠργασάμην οὐ μὴ προσθήσω
Interconfessionale Gb34,32fammi conoscere i miei errori nascosti,
se ho peccato, non commetterò altro male”,
AT greco 34,33μὴ παρὰ σοῦ ἀποτείσει αὐτήν ὅτι ἀπώσῃ ὅτι σὺ ἐκλέξῃ καὶ οὐκ ἐγώ καὶ τί ἔγνως λάλησον
Interconfessionale Gb34,33ritieni che Dio dovrebbe punirlo
secondo quello che pensi tu,
poiché tu rifiuti il suo modo di vedere?
Devi dirlo tu, non io,
tu conosci la questione».
AT greco 34,34διὸ συνετοὶ καρδίας ἐροῦσιν ταῦτα ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἀκήκοέν μου τὸ ῥῆμα
Interconfessionale Gb34,34«Le persone ragionevoli,
gli esperti che mi ascoltano, mi diranno:
AT greco 34,35Ιωβ δὲ οὐκ ἐν συνέσει ἐλάλησεν τὰ δὲ ῥήματα αὐτοῦ οὐκ ἐν ἐπιστήμῃ
Interconfessionale Gb34,35“Giobbe non sa quel che dice,
le sue parole sono prive di senno”.
AT greco 34,36οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάθε Ιωβ μὴ δῷς ἔτι ἀνταπόκρισιν ὥσπερ οἱ ἄφρονες
Interconfessionale GbAmici, esaminate a fondo i suoi discorsi:
parla come un bestemmiatore;
Rimandi
34,36 esaminare a fondo 19,28.
AT greco 34,37ἵνα μὴ προσθῶμεν ἐφ’ ἁμαρτίαις ἡμῶν ἀνομία δὲ ἐφ’ ἡμῖν λογισθήσεται πολλὰ λαλούντων ῥήματα ἐναντίον τοῦ κυρίου
Interconfessionale Gbegli non solo ha peccato, ma anche si ribella,
gesticola confuso davanti a noi
rivolge contro Dio un fiume di parole».
Note al Testo
34,37 gesticola… noi: altri: getta scherno su di noi.