Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 36 36,1προσθεὶς δὲ Ελιους ἔτι λέγει
CEI 1974 Gb Eliu continuò a dire:
36,1 L'umiltà di chi accetta l'ammaestramento del dolore prepara la felicità.
AT greco 36,2μεῖνόν με μικρὸν ἔτι ἵνα διδάξω σε ἔτι γὰρ ἐν ἐμοί ἐστιν λέξις
CEI 1974 Gb36,2 Abbi un pò di pazienza e io te lo dimostrerò,
perché in difesa di Dio c`è altro da dire.
AT greco 36,3ἀναλαβὼν τὴν ἐπιστήμην μου μακρὰν ἔργοις δέ μου δίκαια ἐρῶ
CEI 1974 Gb36,3 Prenderò da lontano il mio sapere
e renderò giustizia al mio creatore,
AT greco 36,4ἐπ’ ἀληθείας καὶ οὐκ ἄδικα ῥήματα ἀδίκως συνίεις
CEI 1974 Gb36,4 poiché non è certo menzogna il mio parlare:
un uomo di perfetta scienza è qui con te.
AT greco 36,5γίγνωσκε δὲ ὅτι ὁ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον δυνατὸς ἰσχύι καρδίας
CEI 1974 Gb36,5 Ecco, Dio è grande e non si ritratta,
egli è grande per fermezza di cuore.
AT greco 36,6ἀσεβῆ οὐ μὴ ζωοποιήσει καὶ κρίμα πτωχῶν δώσει
CEI 1974 Gb36,6 Non lascia vivere l`iniquo
e rende giustizia ai miseri.
AT greco 36,7οὐκ ἀφελεῖ ἀπὸ δικαίου ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ μετὰ βασιλέων εἰς θρόνον καὶ καθιεῖ αὐτοὺς εἰς νεῖκος καὶ ὑψωθήσονται
CEI 1974 Gb36,7 Non toglie gli occhi dai giusti,
li fa sedere sul trono con i re
e li esalta per sempre.
AT greco 36,8καὶ εἰ πεπεδημένοι ἐν χειροπέδαις συσχεθήσονται ἐν σχοινίοις πενίας
CEI 1974 Gb36,8 Se talvolta essi sono avvinti in catene,
se sono stretti dai lacci dell`afflizione,
AT greco 36,9καὶ ἀναγγελεῖ αὐτοῖς τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ τὰ παραπτώματα αὐτῶν ὅτι ἰσχύσουσιν
CEI 1974 Gb36,9 fa loro conoscere le opere loro
e i loro falli, perché superbi;
AT greco 36,10ἀλλὰ τοῦ δικαίου εἰσακούσεται καὶ εἶπεν ὅτι ἐπιστραφήσονται ἐξ ἀδικίας
CEI 1974 Gb36,10 apre loro gli orecchi per la correzione
e ordina che si allontanino dalla iniquità.
AT greco 36,11ἐὰν ἀκούσωσιν καὶ δουλεύσωσιν συντελέσουσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν ἐν εὐπρεπείαις
CEI 1974 Gb36,11 Se ascoltano e si sottomettono,
chiuderanno i loro giorni nel benessere
e i loro anni nelle delizie.
AT greco 36,12ἀσεβεῖς δὲ οὐ διασῴζει παρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι εἰδέναι αὐτοὺς τὸν κύριον καὶ διότι νουθετούμενοι ἀνήκοοι ἦσαν
CEI 1974 Gb36,12 Ma se non vorranno ascoltare,
di morte violenta periranno,
spireranno senza neppure saperlo.
AT greco 36,13καὶ ὑποκριταὶ καρδίᾳ τάξουσιν θυμόν οὐ βοήσονται ὅτι ἔδησεν αὐτούς
CEI 1974 Gb36,13 I perversi di cuore accumulano l`ira;
non invocano aiuto, quando Dio li avvince in catene:
AT greco 36,14ἀποθάνοι τοίνυν ἐν νεότητι ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἡ δὲ ζωὴ αὐτῶν τιτρωσκομένη ὑπὸ ἀγγέλων
CEI 1974 Gb36,14 si spegne in gioventù la loro anima,
e la loro vita all`età dei dissoluti.
AT greco 36,15ἀνθ’ ὧν ἔθλιψαν ἀσθενῆ καὶ ἀδύνατον κρίμα δὲ πραέων ἐκθήσει
CEI 1974 Gb36,15 Ma egli libera il povero con l`afflizione,
gli apre l`udito con la sventura.
AT greco 36,16καὶ προσέτι ἠπάτησέν σε ἐκ στόματος ἐχθροῦ ἄβυσσος κατάχυσις ὑποκάτω αὐτῆς καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος
CEI 1974 Gb36,16 Anche te intende sottrarre dal morso dell`angustia:
avrai in cambio un luogo ampio, non ristretto
e la tua tavola sarà colma di vivande grasse.
AT greco 36,17οὐχ ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων κρίμα
CEI 1974 Gb36,17 Ma se colmi la misura con giudizi da empio,
giudizio e condanna ti seguiranno.
AT greco 36,18θυμὸς δὲ ἐπ’ ἀσεβεῖς ἔσται δι’ ἀσέβειαν δώρων ὧν ἐδέχοντο ἐπ’ ἀδικίαις
CEI 1974 Gb36,18 La collera non ti trasporti alla bestemmia,
l`abbondanza dell`espiazione non ti faccia fuorviare.
AT greco 36,19μή σε ἐκκλινάτω ἑκὼν ὁ νοῦς δεήσεως ἐν ἀνάγκῃ ὄντων ἀδυνάτων καὶ πάντας τοὺς κραταιοῦντας ἰσχύν
CEI 1974 Gb36,19 Può forse farti uscire dall`angustia il tuo grido,
con tutti i tentativi di forza?
AT greco 36,20μὴ ἐξελκύσῃς τὴν νύκτα τοῦ ἀναβῆναι λαοὺς ἀντ’ αὐτῶν
CEI 1974 Gb36,20 Non sospirare quella notte,
in cui i popoli vanno al loro luogo.
AT greco 36,21ἀλλὰ φύλαξαι μὴ πράξῃς ἄτοπα ἐπὶ τοῦτον γὰρ ἐξείλω ἀπὸ πτωχείας
CEI 1974 Gb36,21 Bada di non volgerti all`iniquità,
poiché per questo sei stato provato dalla miseria.
AT greco 36,22ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς κραταιώσει ἐν ἰσχύι αὐτοῦ τίς γάρ ἐστιν κατ’ αὐτὸν δυνάστης
CEI 1974 Gb36,22 Ecco, Dio è sublime nella sua potenza;
chi come lui è temibile?
AT greco 36,23τίς δέ ἐστιν ὁ ἐτάζων αὐτοῦ τὰ ἔργα ἢ τίς ὁ εἴπας ἔπραξεν ἄδικα
CEI 1974 Gb36,23 Chi mai gli ha imposto il suo modo d`agire
o chi mai ha potuto dirgli: "Hai agito male?".
AT greco 36,24μνήσθητι ὅτι μεγάλα ἐστὶν αὐτοῦ τὰ ἔργα ὧν ἦρξαν ἄνδρες
CEI 1974 Gb36,24 Ricordati che devi esaltare la sua opera,
che altri uomini hanno cantato.
AT greco 36,25πᾶς ἄνθρωπος εἶδεν ἐν ἑαυτῷ ὅσοι τιτρωσκόμενοί εἰσιν βροτοί
CEI 1974 Gb36,25 Ogni uomo la contempla,
il mortale la mira da lontano.
AT greco 36,26ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς πολύς καὶ οὐ γνωσόμεθα ἀριθμὸς ἐτῶν αὐτοῦ καὶ ἀπέραντος
CEI 1974 Gb36,26 Ecco, Dio è così grande, che non lo comprendiamo:
il numero dei suoi anni è incalcolabile.
AT greco 36,27ἀριθμηταὶ δὲ αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ καὶ ἐπιχυθήσονται ὑετῷ εἰς νεφέλην
CEI 1974 Gb36,27 Egli attrae in alto le gocce dell`acqua
e scioglie in pioggia i suoi vapori,
AT greco 36,28ῥυήσονται παλαιώματα ἐσκίασεν δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυθήτων βροτῶν
CEI 1974 Gb36,28 che le nubi riversano
e grondano sull`uomo in grande quantità.
31 In tal modo sostenta i popoli
e offre alimento in abbondanza.
AT greco 36,28aὥραν ἔθετο κτήνεσιν οἴδασιν δὲ κοίτης τάξιν
AT greco 36,28bἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἐξίσταταί σου ἡ διάνοια οὐδὲ διαλλάσσεταί σου ἡ καρδία ἀπὸ σώματος
AT greco 36,29καὶ ἐὰν συνῇ ἀπεκτάσεις νεφέλης ἰσότητα σκηνῆς αὐτοῦ
CEI 1974 Gb Chi inoltre può comprendere la distesa delle nubi,
i fragori della sua dimora?
36,29 I fragori della sua dimora, cioè i tuoni nel cielo.
AT greco 36,30ἰδοὺ ἐκτείνει ἐπ’ αὐτὸν ηδω καὶ ῥιζώματα τῆς θαλάσσης ἐκάλυψεν
CEI 1974 Gb36,30 Ecco, espande sopra di esso il suo vapore
e copre le profondità del mare.
32 Arma le mani di folgori
e le scaglia contro il bersaglio.
33 Lo annunzia il suo fragore,
riserva d`ira contro l`iniquità.
AT greco 36,31ἐν γὰρ αὐτοῖς κρινεῖ λαούς δώσει τροφὴν τῷ ἰσχύοντι
AT greco 36,32ἐπὶ χειρῶν ἐκάλυψεν φῶς καὶ ἐνετείλατο περὶ αὐτῆς ἐν ἀπαντῶντι
AT greco 36,33ἀναγγελεῖ περὶ αὐτοῦ φίλον αὐτοῦ κτῆσις καὶ περὶ ἀδικίας