Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 38 38,1μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι Ελιουν τῆς λέξεως εἶπεν ὁ κύριος τῷ Ιωβ διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν
CEI 2008 Gb Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano:

38,1 LA GRANDE TEOFANIA (38,1-42,6)
AT greco 38,2τίς οὗτος ὁ κρύπτων με βουλήν συνέχων δὲ ῥήματα ἐν καρδίᾳ ἐμὲ δὲ οἴεται κρύπτειν
CEI 2008 Gb"Chi è mai costui che oscura il mio piano
con discorsi da ignorante?
38,2  Dio è il Signore della terra
AT greco 38,3ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου ἐρωτήσω δέ σε σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι
CEI 2008 Gb38,3Cingiti i fianchi come un prode:
io t'interrogherò e tu mi istruirai!
AT greco 38,4ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν ἀπάγγειλον δέ μοι εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν
CEI 2008 Gb38,4Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri?
Dimmelo, se sei tanto intelligente!
AT greco 38,5τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς εἰ οἶδας ἢ τίς ὁ ἐπαγαγὼν σπαρτίον ἐπ’ αὐτῆς
CEI 2008 Gb38,5Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai,
o chi ha teso su di essa la corda per misurare?
AT greco 38,6ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασιν τίς δέ ἐστιν ὁ βαλὼν λίθον γωνιαῖον ἐπ’ αὐτῆς
CEI 2008 Gb38,6Dove sono fissate le sue basi
o chi ha posto la sua pietra angolare,
AT greco 38,7ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου
CEI 2008 Gb38,7mentre gioivano in coro le stelle del mattino
e acclamavano tutti i figli di Dio?
AT greco 38,8ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη
CEI 2008 GbChi ha chiuso tra due porte il mare,
quando usciva impetuoso dal seno materno,
38,8-11 ... del mare
Simbolo del caos e di tutto ciò che incute paura all’uomo, il mare è descritto qui come un indifeso neonato, che esce dal seno materno e che Dio avvolge di nubi come di fasce.
AT greco 38,9ἐθέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα
CEI 2008 Gb38,9quando io lo vestivo di nubi
e lo fasciavo di una nuvola oscura,
AT greco 38,10ἐθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια περιθεὶς κλεῖθρα καὶ πύλας
CEI 2008 Gb38,10quando gli ho fissato un limite,
e gli ho messo chiavistello e due porte
AT greco 38,11εἶπα δὲ αὐτῇ μέχρι τούτου ἐλεύσῃ καὶ οὐχ ὑπερβήσῃ ἀλλ’ ἐν σεαυτῇ συντριβήσεταί σου τὰ κύματα
CEI 2008 Gb38,11dicendo: "Fin qui giungerai e non oltre
e qui s'infrangerà l'orgoglio delle tue onde"?
AT greco 38,12ἦ ἐπὶ σοῦ συντέταχα φέγγος πρωινόν ἑωσφόρος δὲ εἶδεν τὴν ἑαυτοῦ τάξιν
CEI 2008 GbDa quando vivi, hai mai comandato al mattino
e assegnato il posto all'aurora,
38,12-24 … della luce
AT greco 38,13ἐπιλαβέσθαι πτερύγων γῆς ἐκτινάξαι ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς
CEI 2008 Gb38,13perché afferri la terra per i lembi
e ne scuota via i malvagi,
AT greco 38,14ἦ σὺ λαβὼν γῆν πηλὸν ἔπλασας ζῷον καὶ λαλητὸν αὐτὸν ἔθου ἐπὶ γῆς
CEI 2008 Gb38,14ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo
e si tinga come un vestito,
AT greco 38,15ἀφεῖλας δὲ ἀπὸ ἀσεβῶν τὸ φῶς βραχίονα δὲ ὑπερηφάνων συνέτριψας
CEI 2008 Gb38,15e sia negata ai malvagi la loro luce
e sia spezzato il braccio che si alza a colpire?
AT greco 38,16ἦλθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας
CEI 2008 Gb38,16Sei mai giunto alle sorgenti del mare
e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato?
AT greco 38,17ἀνοίγονται δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν
CEI 2008 Gb38,17Ti sono state svelate le porte della morte
e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa?
AT greco 38,18νενουθέτησαι δὲ τὸ εὖρος τῆς ὑπ’ οὐρανόν ἀνάγγειλον δή μοι πόση τίς ἐστιν
CEI 2008 Gb38,18Hai tu considerato quanto si estende la terra?
Dillo, se sai tutto questo!
AT greco 38,19ποίᾳ δὲ γῇ αὐλίζεται τὸ φῶς σκότους δὲ ποῖος ὁ τόπος
CEI 2008 Gb38,19Qual è la strada dove abita la luce
e dove dimorano le tenebre,
AT greco 38,20εἰ ἀγάγοις με εἰς ὅρια αὐτῶν εἰ δὲ καὶ ἐπίστασαι τρίβους αὐτῶν
CEI 2008 Gb38,20perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini
e sappia insegnare loro la via di casa?
AT greco 38,21οἶδα ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι ἀριθμὸς δὲ ἐτῶν σου πολύς
CEI 2008 Gb38,21Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato
e il numero dei tuoi giorni è assai grande!
AT greco 38,22ἦλθες δὲ ἐπὶ θησαυροὺς χιόνος θησαυροὺς δὲ χαλάζης ἑόρακας
CEI 2008 GbSei mai giunto fino ai depositi della neve,
hai mai visto i serbatoi della grandine,
38,22-23 La grandine è spesso considerata nella Bibbia come un’arma usata da Dio per punire.
AT greco 38,23ἀπόκειται δέ σοι εἰς ὥραν ἐχθρῶν εἰς ἡμέραν πολέμου καὶ μάχης
CEI 2008 Gb38,23che io riserbo per l'ora della sciagura,
per il giorno della guerra e della battaglia?
AT greco 38,24πόθεν δὲ ἐκπορεύεται πάχνη ἢ διασκεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανόν
CEI 2008 Gb38,24Per quali vie si diffonde la luce,
da dove il vento d'oriente invade la terra?
AT greco 38,25τίς δὲ ἡτοίμασεν ὑετῷ λάβρῳ ῥύσιν ὁδὸν δὲ κυδοιμῶν
CEI 2008 GbChi ha scavato canali agli acquazzoni
e una via al lampo tonante,
38,25-30 ... della tempesta
La descrizione dei diversi fenomeni rispecchia l’antica scienza cosmologica, secondo la quale la pioggia scendeva attraverso canali aperti nel firmamento, e la rugiada cadeva a gocce dall’aria.
AT greco 38,26τοῦ ὑετίσαι ἐπὶ γῆν οὗ οὐκ ἀνήρ ἔρημον οὗ οὐχ ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐν αὐτῇ
CEI 2008 Gb38,26per far piovere anche sopra una terra spopolata,
su un deserto dove non abita nessuno,
AT greco 38,27τοῦ χορτάσαι ἄβατον καὶ ἀοίκητον καὶ τοῦ ἐκβλαστῆσαι ἔξοδον χλόης
CEI 2008 Gb38,27per dissetare regioni desolate e squallide
e far sbocciare germogli verdeggianti?
AT greco 38,28τίς ἐστιν ὑετοῦ πατήρ τίς δέ ἐστιν ὁ τετοκὼς βώλους δρόσου
CEI 2008 Gb38,28Ha forse un padre la pioggia?
O chi fa nascere le gocce della rugiada?
AT greco 38,29ἐκ γαστρὸς δὲ τίνος ἐκπορεύεται ὁ κρύσταλλος πάχνην δὲ ἐν οὐρανῷ τίς τέτοκεν
CEI 2008 Gb38,29Da qual grembo esce il ghiaccio
e la brina del cielo chi la genera,
AT greco 38,30ἣ καταβαίνει ὥσπερ ὕδωρ ῥέον πρόσωπον δὲ ἀβύσσου τίς ἔπηξεν
CEI 2008 Gb38,30quando come pietra le acque si induriscono
e la faccia dell'abisso si raggela?
AT greco 38,31συνῆκας δὲ δεσμὸν Πλειάδος καὶ φραγμὸν Ὠρίωνος ἤνοιξας
CEI 2008 GbPuoi tu annodare i legami delle Plèiadi
o sciogliere i vincoli di Orione?
38,31-38  ... delle stagioni
 Vengono elencati i nomi delle costellazioni e dei corpi celesti che compongono lo Zodiaco. L’Orsa insieme con i suoi figli probabilmente designa la costellazione dell’Orsa minore (v. 32).
AT greco 38,32ἦ διανοίξεις μαζουρωθ ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ Ἕσπερον ἐπὶ κόμης αὐτοῦ ἄξεις αὐτά
CEI 2008 Gb38,32Puoi tu far spuntare a suo tempo le costellazioni
o guidare l'Orsa insieme con i suoi figli?
AT greco 38,33ἐπίστασαι δὲ τροπὰς οὐρανοῦ ἢ τὰ ὑπ’ οὐρανὸν ὁμοθυμαδὸν γινόμενα
CEI 2008 Gb38,33Conosci tu le leggi del cielo
o ne applichi le norme sulla terra?
AT greco 38,34καλέσεις δὲ νέφος φωνῇ καὶ τρόμῳ ὕδατος λάβρῳ ὑπακούσεταί σου
CEI 2008 Gb38,34Puoi tu alzare la voce fino alle nubi
per farti inondare da una massa d'acqua?
AT greco 38,35ἀποστελεῖς δὲ κεραυνοὺς καὶ πορεύσονται ἐροῦσιν δέ σοι τί ἐστιν
CEI 2008 Gb38,35Scagli tu i fulmini ed essi partono
dicendoti: "Eccoci!"?
AT greco 38,36τίς δὲ ἔδωκεν γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν ἢ ποικιλτικὴν ἐπιστήμην
CEI 2008 GbChi mai ha elargito all'ibis la sapienza
o chi ha dato al gallo intelligenza?
38,36  All’ibis e al gallo erano attribuite dagli antichi particolari funzioni meteorologiche. Il primo annunciava le piene del fiume Nilo, il secondo lo spuntare del giorno e le piogge autunnali. L’ibis era l’uccello simbolo della sapienza e il gallo dell’intelligenza.
AT greco 38,37τίς δὲ ὁ ἀριθμῶν νέφη σοφίᾳ οὐρανὸν δὲ εἰς γῆν ἔκλινεν
CEI 2008 Gb38,37Chi mai è in grado di contare con esattezza le nubi
e chi può riversare gli otri del cielo,
AT greco 38,38κέχυται δὲ ὥσπερ γῆ κονία κεκόλληκα δὲ αὐτὸν ὥσπερ λίθῳ κύβον
CEI 2008 Gb38,38quando la polvere del suolo diventa fango
e le zolle si attaccano insieme?
AT greco 38,39θηρεύσεις δὲ λέουσιν βοράν ψυχὰς δὲ δρακόντων ἐμπλήσεις
CEI 2008 GbSei forse tu che vai a caccia di preda per la leonessa
e sazi la fame dei leoncelli,
38,39-39,4 - Il dominio di Dio sul mondo degli animali
AT greco 38,40δεδοίκασιν γὰρ ἐν κοίταις αὐτῶν κάθηνται δὲ ἐν ὕλαις ἐνεδρεύοντες
CEI 2008 Gb38,40quando sono accovacciati nelle tane
o stanno in agguato nei nascondigli?
AT greco 38,41τίς δὲ ἡτοίμασεν κόρακι βοράν νεοσσοὶ γὰρ αὐτοῦ πρὸς κύριον κεκράγασιν πλανώμενοι τὰ σῖτα ζητοῦντες
CEI 2008 Gb38,41Chi prepara al corvo il suo pasto,
quando i suoi piccoli gridano verso Dio
e vagano qua e là per mancanza di cibo?