Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 39 39,1εἰ ἔγνως καιρὸν τοκετοῦ τραγελάφων πέτρας ἐφύλαξας δὲ ὠδῖνας ἐλάφων
CEI 1974 Gb39,1 Sai tu quando figliano le camozze
e assisti al parto delle cerve?
AT greco 39,2ἠρίθμησας δὲ αὐτῶν μῆνας πλήρεις τοκετοῦ ὠδῖνας δὲ αὐτῶν ἔλυσας
CEI 1974 Gb39,2 Conti tu i mesi della loro gravidanza
e sai tu quando devono figliare?
AT greco 39,3ἐξέθρεψας δὲ αὐτῶν τὰ παιδία ἔξω φόβου ὠδῖνας αὐτῶν ἐξαποστελεῖς
CEI 1974 Gb39,3 Si curvano e depongono i figli,
metton fine alle loro doglie.
AT greco 39,4ἀπορρήξουσιν τὰ τέκνα αὐτῶν πληθυνθήσονται ἐν γενήματι ἐξελεύσονται καὶ οὐ μὴ ἀνακάμψουσιν αὐτοῖς
CEI 1974 Gb39,4 Robusti sono i loro figli, crescono in campagna,
partono e non tornano più da esse.
AT greco 39,5τίς δέ ἐστιν ὁ ἀφεὶς ὄνον ἄγριον ἐλεύθερον δεσμοὺς δὲ αὐτοῦ τίς ἔλυσεν
CEI 1974 Gb39,5 Chi lascia libero l`asino selvatico
e chi scioglie i legami dell`ònagro,
AT greco 39,6ἐθέμην δὲ τὴν δίαιταν αὐτοῦ ἔρημον καὶ τὰ σκηνώματα αὐτοῦ ἁλμυρίδα
CEI 1974 Gb39,6 al quale ho dato la steppa per casa
e per dimora la terra salmastra?
AT greco 39,7καταγελῶν πολυοχλίας πόλεως μέμψιν δὲ φορολόγου οὐκ ἀκούων
CEI 1974 Gb39,7 Del fracasso della città se ne ride
e gli urli dei guardiani non ode.
AT greco 39,8κατασκέψεται ὄρη νομὴν αὐτοῦ καὶ ὀπίσω παντὸς χλωροῦ ζητεῖ
CEI 1974 Gb39,8 Gira per le montagne, sua pastura,
e va in cerca di quanto è verde.
AT greco 39,9βουλήσεται δέ σοι μονόκερως δουλεῦσαι ἢ κοιμηθῆναι ἐπὶ φάτνης σου
CEI 1974 Gb39,9 Il bufalo si lascerà piegare a servirti
o a passar la notte presso la tua greppia?
AT greco 39,10δήσεις δὲ ἐν ἱμᾶσι ζυγὸν αὐτοῦ ἢ ἑλκύσει σου αὔλακας ἐν πεδίῳ
CEI 1974 Gb39,10 Potrai legarlo con la corda per fare il solco
o fargli erpicare le valli dietro a te?
AT greco 39,11πέποιθας δὲ ἐπ’ αὐτῷ ὅτι πολλὴ ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ ἐπαφήσεις δὲ αὐτῷ τὰ ἔργα σου
CEI 1974 Gb39,11 Ti fiderai di lui, perché la sua forza è grande
e a lui affiderai le tue fatiche?
AT greco 39,12πιστεύσεις δὲ ὅτι ἀποδώσει σοι τὸν σπόρον εἰσοίσει δέ σου τὸν ἅλωνα
CEI 1974 Gb39,12 Conterai su di lui, che torni
e raduni la tua messe sulla tua aia?
AT greco 39,13πτέρυξ τερπομένων νεελασα ἐὰν συλλάβῃ ασιδα καὶ νεσσα
CEI 1974 Gb39,13 L`ala dello struzzo batte festante,
ma è forse penna e piuma di cicogna?
AT greco 39,14ὅτι ἀφήσει εἰς γῆν τὰ ᾠὰ αὐτῆς καὶ ἐπὶ χοῦν θάλψει
CEI 1974 Gb39,14 Abbandona infatti alla terra le uova
e sulla polvere le lascia riscaldare.
AT greco 39,15καὶ ἐπελάθετο ὅτι ποὺς σκορπιεῖ καὶ θηρία ἀγροῦ καταπατήσει
CEI 1974 Gb39,15 Dimentica che un piede può schiacciarle,
una bestia selvatica calpestarle.
AT greco 39,16ἀπεσκλήρυνεν τὰ τέκνα αὐτῆς ὥστε μὴ ἑαυτῇ εἰς κενὸν ἐκοπίασεν ἄνευ φόβου
CEI 1974 Gb39,16 Tratta duramente i figli, come se non fossero suoi,
della sua inutile fatica non si affanna,
AT greco 39,17ὅτι κατεσιώπησεν αὐτῇ ὁ θεὸς σοφίαν καὶ οὐκ ἐμέρισεν αὐτῇ ἐν τῇ συνέσει
CEI 1974 Gb39,17 perché Dio gli ha negato la saggezza
e non gli ha dato in sorte discernimento.
AT greco 39,18κατὰ καιρὸν ἐν ὕψει ὑψώσει καταγελάσεται ἵππου καὶ τοῦ ἐπιβάτου αὐτοῦ
CEI 1974 Gb39,18 Ma quando giunge il saettatore, fugge agitando le ali:
si beffa del cavallo e del suo cavaliere.
AT greco 39,19ἦ σὺ περιέθηκας ἵππῳ δύναμιν ἐνέδυσας δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ φόβον
CEI 1974 Gb39,19 Puoi tu dare la forza al cavallo
e vestire di fremiti il suo collo?
AT greco 39,20περιέθηκας δὲ αὐτῷ πανοπλίαν δόξαν δὲ στηθέων αὐτοῦ τόλμῃ
CEI 1974 Gb39,20 Lo fai tu sbuffare come un fumaiolo?
Il suo alto nitrito incute spavento.
AT greco 39,21ἀνορύσσων ἐν πεδίῳ γαυριᾷ ἐκπορεύεται δὲ εἰς πεδίον ἐν ἰσχύι
CEI 1974 Gb39,21 Scalpita nella valle giulivo
e con impeto va incontro alle armi.
AT greco 39,22συναντῶν βέλει καταγελᾷ καὶ οὐ μὴ ἀποστραφῇ ἀπὸ σιδήρου
CEI 1974 Gb39,22 Sprezza la paura, non teme,
né retrocede davanti alla spada.
AT greco 39,23ἐπ’ αὐτῷ γαυριᾷ τόξον καὶ μάχαιρα
CEI 1974 Gb39,23 Su di lui risuona la faretra,
il luccicar della lancia e del dardo.
AT greco 39,24καὶ ὀργῇ ἀφανιεῖ τὴν γῆν καὶ οὐ μὴ πιστεύσῃ ἕως ἂν σημάνῃ σάλπιγξ
CEI 1974 Gb39,24 Strepitando, fremendo, divora lo spazio
e al suono della tromba più non si tiene.
AT greco 39,25σάλπιγγος δὲ σημαινούσης λέγει εὖγε πόρρωθεν δὲ ὀσφραίνεται πολέμου σὺν ἅλματι καὶ κραυγῇ
CEI 1974 Gb39,25 Al primo squillo grida: "Aah!..."
e da lontano fiuta la battaglia,
gli urli dei capi, il fragor della mischia.
AT greco 39,26ἐκ δὲ τῆς σῆς ἐπιστήμης ἕστηκεν ἱέραξ ἀναπετάσας τὰς πτέρυγας ἀκίνητος καθορῶν τὰ πρὸς νότον
CEI 1974 Gb Forse per il tuo senno si alza in volo lo sparviero
e spiega le ali verso il sud?
39,26 Lo sparviero è un rapace migratore.
AT greco 39,27ἐπὶ δὲ σῷ προστάγματι ὑψοῦται ἀετός γὺψ δὲ ἐπὶ νοσσιᾶς αὐτοῦ καθεσθεὶς αὐλίζεται
CEI 1974 Gb39,27 O al tuo comando l`aquila s`innalza
e pone il suo nido sulle alture?
AT greco 39,28ἐπ’ ἐξοχῇ πέτρας καὶ ἀποκρύφῳ
CEI 1974 Gb39,28 Abita le rocce e passa la notte
sui denti di rupe o sui picchi.
AT greco 39,29ἐκεῖσε ὢν ζητεῖ τὰ σῖτα πόρρωθεν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ σκοπεύουσιν
CEI 1974 Gb39,29 Di lassù spia la preda,
lontano scrutano i suoi occhi.
AT greco 39,30νεοσσοὶ δὲ αὐτοῦ φύρονται ἐν αἵματι οὗ δ’ ἂν ὦσι τεθνεῶτες παραχρῆμα εὑρίσκονται
CEI 1974 Gb39,30 I suoi aquilotti succhiano il sangue
e dove sono cadaveri, là essa si trova.