Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 40 40,1καὶ ἀπεκρίθη κύριος ὁ θεὸς τῷ Ιωβ καὶ εἶπεν
CEI 1974 Gb40,1 Il Signore riprese e disse a Giobbe:
AT greco 40,2μὴ κρίσιν μετὰ ἱκανοῦ ἐκκλινεῖ ἐλέγχων θεὸν ἀποκριθήσεται αὐτήν
CEI 1974 Gb40,2 Il censore vorrà ancora contendere con l`Onnipotente?
L`accusatore di Dio risponda!
AT greco 40,3ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει τῷ κυρίῳ
CEI 1974 Gb40,3 Giobbe rivolto al Signore disse:
AT greco 40,4τί ἔτι ἐγὼ κρίνομαι νουθετούμενος καὶ ἐλέγχων κύριον ἀκούων τοιαῦτα οὐθὲν ὤν ἐγὼ δὲ τίνα ἀπόκρισιν δῶ πρὸς ταῦτα χεῖρα θήσω ἐπὶ στόματί μου
CEI 1974 Gb40,4 Ecco, sono ben meschino: che ti posso rispondere?
Mi metto la mano sulla bocca.
AT greco 40,5ἅπαξ λελάληκα ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ οὐ προσθήσω
CEI 1974 Gb40,5 Ho parlato una volta, ma non replicherò.
ho parlato due volte, ma non continuerò.

Dio parla ancora
AT greco 40,6ἔτι δὲ ὑπολαβὼν ὁ κύριος εἶπεν τῷ Ιωβ ἐκ τοῦ νέφους
CEI 1974 Gb40,6 Allora il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine e disse:
AT greco 40,7μή ἀλλὰ ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου ἐρωτήσω δέ σε σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι
CEI 1974 Gb40,7 Cingiti i fianchi come un prode:
io t`interrogherò e tu mi istruirai.
AT greco 40,8μὴ ἀποποιοῦ μου τὸ κρίμα οἴει δέ με ἄλλως σοι κεχρηματικέναι ἢ ἵνα ἀναφανῇς δίκαιος
CEI 1974 Gb40,8 Oseresti proprio cancellare il mio guidizio
e farmi torto per avere tu ragione?
AT greco 40,9ἦ βραχίων σοί ἐστιν κατὰ τοῦ κυρίου ἢ φωνῇ κατ’ αὐτὸν βροντᾷς
CEI 1974 Gb40,9 Hai tu un braccio come quello di Dio
e puoi tuonare con voce pari alla sua?
AT greco 40,10ἀνάλαβε δὴ ὕψος καὶ δύναμιν δόξαν δὲ καὶ τιμὴν ἀμφίεσαι
CEI 1974 Gb40,10 Ornati pure di maestà e di sublimità,
rivestiti di splendore e di gloria;
AT greco 40,11ἀπόστειλον δὲ ἀγγέλους ὀργῇ πᾶν δὲ ὑβριστὴν ταπείνωσον
CEI 1974 Gb diffondi i furori della tua collera,
mira ogni superbo e abbattilo,
40,11-13 I malvagi non possono sottrarsi a Dio.
AT greco 40,12ὑπερήφανον δὲ σβέσον σῆψον δὲ ἀσεβεῖς παραχρῆμα
CEI 1974 Gb40,12 mira ogni superbo e umilialo,
schiaccia i malvagi ovunque si trovino;
AT greco 40,13κρύψον δὲ εἰς γῆν ἔξω ὁμοθυμαδόν τὰ δὲ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας ἔμπλησον
CEI 1974 Gb40,13 nascondili nella polvere tutti insieme,
rinchiudili nella polvere tutti insieme,
AT greco 40,14ὁμολογήσω ἄρα ὅτι δύναται ἡ δεξιά σου σῶσαι
CEI 1974 Gb40,14 anch`io ti loderò,
perché hai trionfato con la destra.
AT greco 40,15ἀλλὰ δὴ ἰδοὺ θηρία παρὰ σοί χόρτον ἴσα βουσὶν ἐσθίει
CEI 1974 Gb Ecco, l`ippopotamo, che io ho creato al pari di te,
mangia l`erba come il bue.
40,15 Gli Egiziani chiamavano l'ippopotamo il 'bue delle acque'. Gli animali che schiacciano l'uomo con la loro potenza sono docili alla provvidenza divina.
AT greco 40,16ἰδοὺ δὴ ἰσχὺς αὐτοῦ ἐπ’ ὀσφύι ἡ δὲ δύναμις ἐπ’ ὀμφαλοῦ γαστρός
CEI 1974 Gb40,16 Guarda, la sua forza è nei fianchi
e il suo vigore nel ventre.
AT greco 40,17ἔστησεν οὐρὰν ὡς κυπάρισσον τὰ δὲ νεῦρα αὐτοῦ συμπέπλεκται
CEI 1974 Gb40,17 Rizza la coda come un cedro,
i nervi delle sue cosce s`intrecciano saldi,
AT greco 40,18αἱ πλευραὶ αὐτοῦ πλευραὶ χάλκειαι ἡ δὲ ῥάχις αὐτοῦ σίδηρος χυτός
CEI 1974 Gb40,18 le sue vertebre, tubi di bronzo,
le sue ossa come spranghe di ferro.
AT greco 40,19τοῦτ’ ἔστιν ἀρχὴ πλάσματος κυρίου πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ
CEI 1974 Gb40,19 Esso è la prima delle opere di Dio;
il suo creatore lo ha fornito di difesa.
AT greco 40,20ἐπελθὼν δὲ ἐπ’ ὄρος ἀκρότομον ἐποίησεν χαρμονὴν τετράποσιν ἐν τῷ ταρτάρῳ
CEI 1974 Gb40,20 I monti gli offrono i loro prodotti
e là tutte le bestie della campagna si trastullano.
AT greco 40,21ὑπὸ παντοδαπὰ δένδρα κοιμᾶται παρὰ πάπυρον καὶ κάλαμον καὶ βούτομον
CEI 1974 Gb40,21 Sotto le piante di loto si sdraia,
nel folto del canneto della palude.
AT greco 40,22σκιάζονται δὲ ἐν αὐτῷ δένδρα μεγάλα σὺν ῥαδάμνοις καὶ κλῶνες ἄγνου
CEI 1974 Gb40,22 Lo ricoprono d`ombra i loti selvatici,
lo circondano i salici del torrente.
AT greco 40,23ἐὰν γένηται πλήμμυρα οὐ μὴ αἰσθηθῇ πέποιθεν ὅτι προσκρούσει ὁ Ιορδάνης εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ
CEI 1974 Gb40,23 Ecco, si gonfi pure il fiume: egli non trema,
è calmo, anche se il Giordano gli salisse fino alla bocca.
AT greco 40,24ἐν τῷ ὀφθαλμῷ αὐτοῦ δέξεται αὐτόν ἐνσκολιευόμενος τρήσει ῥῖνα
CEI 1974 Gb40,24 Chi potrà afferrarlo per gli occhi,
prenderlo con lacci e forargli le narici?
AT greco 40,25ἄξεις δὲ δράκοντα ἐν ἀγκίστρῳ περιθήσεις δὲ φορβεὰν περὶ ῥῖνα αὐτοῦ
CEI 1974 Gb Puoi tu pescare il Leviatan con l`amo
e tener ferma la sua lingua con una corda,
40,25 Il coccodrillo è chiamato come il mostro di cfr. 3, 8. cfr. 26, 13.
AT greco 40,26εἰ δήσεις κρίκον ἐν τῷ μυκτῆρι αὐτοῦ ψελίῳ δὲ τρυπήσεις τὸ χεῖλος αὐτοῦ
CEI 1974 Gb40,26 ficcargli un giunco nelle narici
e forargli la mascella con un uncino?
AT greco 40,27λαλήσει δέ σοι δεήσει ἱκετηρίᾳ μαλακῶς
CEI 1974 Gb40,27 Ti farà forse molte suppliche
e ti rivolgerà dolci parole?
AT greco 40,28θήσεται δὲ διαθήκην μετὰ σοῦ λήμψῃ δὲ αὐτὸν δοῦλον αἰώνιον
CEI 1974 Gb40,28 Stipulerà forse con te un`alleanza,
perché tu lo prenda come servo per sempre?
AT greco 40,29παίξῃ δὲ ἐν αὐτῷ ὥσπερ ὀρνέῳ ἢ δήσεις αὐτὸν ὥσπερ στρουθίον παιδίῳ
CEI 1974 Gb40,29 Scherzerai con lui come un passero,
legandolo per le tue fanciulle?
AT greco 40,30ἐνσιτοῦνται δὲ ἐν αὐτῷ ἔθνη μεριτεύονται δὲ αὐτὸν φοινίκων γένη
CEI 1974 Gb40,30 Lo metteranno in vendita le compagnie di pesca,
se lo divideranno i commercianti?
AT greco 40,31πᾶν δὲ πλωτὸν συνελθὸν οὐ μὴ ἐνέγκωσιν βύρσαν μίαν οὐρᾶς αὐτοῦ καὶ ἐν πλοίοις ἁλιέων κεφαλὴν αὐτοῦ
CEI 1974 Gb40,31 Crivellerai di dardi la sua pelle
e con la fiocina la sua testa?
AT greco 40,32ἐπιθήσεις δὲ αὐτῷ χεῖρα μνησθεὶς πόλεμον τὸν γινόμενον ἐν σώματι αὐτοῦ καὶ μηκέτι γινέσθω
CEI 1974 Gb40,32 Metti su di lui la mano:
al ricordo della lotta, non rimproverai!