Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 41 41,1οὐχ ἑόρακας αὐτὸν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις τεθαύμακας
CEI 1974 Gb41,1 Ecco, la tua speranza è fallita,
al solo vederlo uno stramazza.
AT greco 41,2οὐ δέδοικας ὅτι ἡτοίμασταί μοι τίς γάρ ἐστιν ὁ ἐμοὶ ἀντιστάς
CEI 1974 Gb41,2 Nessuno è tanto audace da osare eccitarlo
e chi mai potrà star saldo di fronte a lui?
AT greco 41,3ἢ τίς ἀντιστήσεταί μοι καὶ ὑπομενεῖ εἰ πᾶσα ἡ ὑπ’ οὐρανὸν ἐμή ἐστιν
CEI 1974 Gb41,3 Chi mai lo ha assalito e si è salvato?
Nessuno sotto tutto il cielo.
AT greco 41,4οὐ σιωπήσομαι δι’ αὐτόν καὶ λόγον δυνάμεως ἐλεήσει τὸν ἴσον αὐτοῦ
CEI 1974 Gb41,4 Non tacerò la forza delle sue membra:
in fatto di forza non ha pari.
AT greco 41,5τίς ἀποκαλύψει πρόσωπον ἐνδύσεως αὐτοῦ εἰς δὲ πτύξιν θώρακος αὐτοῦ τίς ἂν εἰσέλθοι
CEI 1974 Gb41,5 Chi gli ha mai aperto sul davanti il manto di pelle
e nella sua doppia corazza chi può penetrare?
AT greco 41,6πύλας προσώπου αὐτοῦ τίς ἀνοίξει κύκλῳ ὀδόντων αὐτοῦ φόβος
CEI 1974 Gb41,6 Le porte della sua bocca chi mai ha aperto?
Intorno ai suoi denti è il terrore!
AT greco 41,7τὰ ἔγκατα αὐτοῦ ἀσπίδες χάλκειαι σύνδεσμος δὲ αὐτοῦ ὥσπερ σμιρίτης λίθος
CEI 1974 Gb41,7 Il suo dorso è a lamine di scudi,
saldate con stretto suggello;
AT greco 41,8εἷς τοῦ ἑνὸς κολλῶνται πνεῦμα δὲ οὐ μὴ διέλθῃ αὐτόν
CEI 1974 Gb41,8 l`una con l`altra si toccano,
sì che aria fra di esse non passa:
AT greco 41,9ἀνὴρ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ προσκολληθήσεται συνέχονται καὶ οὐ μὴ ἀποσπασθῶσιν
CEI 1974 Gb41,9 ognuna aderisce alla vicina,
sono compatte e non possono separarsi.
AT greco 41,10ἐν πταρμῷ αὐτοῦ ἐπιφαύσκεται φέγγος οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἶδος ἑωσφόρου
CEI 1974 Gb Il suo starnuto irradia luce
e i suoi occhi sono come le palpebre dell`aurora.
41,10 Luce, cioè vapore iridescente ai raggi del sole. L'occhio del coccodrillo, per le sue iridescenze rossastre, nella scrittura geroglifica egiziana indica l'aurora.
AT greco 41,11ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύονται λαμπάδες καιόμεναι καὶ διαρριπτοῦνται ἐσχάραι πυρός
CEI 1974 Gb41,11 Dalla sua bocca partono vampate,
sprizzano scintille di fuoco.
AT greco 41,12ἐκ μυκτήρων αὐτοῦ ἐκπορεύεται καπνὸς καμίνου καιομένης πυρὶ ἀνθράκων
CEI 1974 Gb41,12 Dalle sue narici esce fumo
come da caldaia, che bolle sul fuoco.
AT greco 41,13ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἄνθρακες φλὸξ δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται
CEI 1974 Gb41,13 Il suo fiato incendia carboni
e dalla bocca gli escono fiamme.
AT greco 41,14ἐν δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ αὐλίζεται δύναμις ἔμπροσθεν αὐτοῦ τρέχει ἀπώλεια
CEI 1974 Gb41,14 Nel suo collo risiede la forza
e innanzi a lui corre la paura.
AT greco 41,15σάρκες δὲ σώματος αὐτοῦ κεκόλληνται καταχέει ἐπ’ αὐτόν οὐ σαλευθήσεται
CEI 1974 Gb41,15 Le giogaie della sua carne son ben compatte,
sono ben salde su di lui, non si muovono.
AT greco 41,16ἡ καρδία αὐτοῦ πέπηγεν ὡς λίθος ἕστηκεν δὲ ὥσπερ ἄκμων ἀνήλατος
CEI 1974 Gb41,16 Il suo cuore è duro come pietra,
duro come la pietra inferiore della macina.
AT greco 41,17στραφέντος δὲ αὐτοῦ φόβος θηρίοις τετράποσιν ἐπὶ γῆς ἁλλομένοις
CEI 1974 Gb41,17 Quando si alza, si spaventano i forti
e per il terrore restano smarriti.
AT greco 41,18ἐὰν συναντήσωσιν αὐτῷ λόγχαι οὐδὲν μὴ ποιήσωσιν δόρυ ἐπηρμένον καὶ θώρακα
CEI 1974 Gb41,18 La spada che lo raggiunge non vi si infigge,
né lancia, né freccia né giavellotto;
AT greco 41,19ἥγηται μὲν γὰρ σίδηρον ἄχυρα χαλκὸν δὲ ὥσπερ ξύλον σαθρόν
CEI 1974 Gb41,19 stima il ferro come paglia,
il bronzo come legno tarlato.
AT greco 41,20οὐ μὴ τρώσῃ αὐτὸν τόξον χάλκειον ἥγηται μὲν πετροβόλον χόρτον
CEI 1974 Gb41,20 Non lo mette in fuga la freccia,
in pula si cambian per lui le pietre della fionda.
AT greco 41,21ὡς καλάμη ἐλογίσθησαν σφῦραι καταγελᾷ δὲ σεισμοῦ πυρφόρου
CEI 1974 Gb41,21 Come stoppia stima una mazza
e si fa beffe del vibrare dell`asta.
AT greco 41,22ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ ὀβελίσκοι ὀξεῖς πᾶς δὲ χρυσὸς θαλάσσης ὑπ’ αὐτὸν ὥσπερ πηλὸς ἀμύθητος
CEI 1974 Gb41,22 Al disotto ha cocci acuti
e striscia come erpice sul molle terreno.
AT greco 41,23ἀναζεῖ τὴν ἄβυσσον ὥσπερ χαλκεῖον ἥγηται δὲ τὴν θάλασσαν ὥσπερ ἐξάλειπτρον
CEI 1974 Gb41,23 Fa ribollire come pentola il gorgo,
fa del mare come un vaso da unguenti.
AT greco 41,24τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου ὥσπερ αἰχμάλωτον ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς περίπατον
CEI 1974 Gb41,24 Dietro a sé produce una bianca scia
e l`abisso appare canuto.
AT greco 41,25οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἐπὶ τῆς γῆς ὅμοιον αὐτῷ πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων μου
CEI 1974 Gb41,25 Nessuno sulla terra è pari a lui,
fatto per non aver paura.
AT greco 41,26πᾶν ὑψηλὸν ὁρᾷ αὐτὸς δὲ βασιλεὺς πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν
CEI 1974 Gb41,26 Lo teme ogni essere più altero;
egli è il re su tutte le fiere più superbe.