Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 5 5,1ἐπικάλεσαι δέ εἴ τίς σοι ὑπακούσεται ἢ εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψῃ
Interconfessionale Gb«Grida pure, Giobbe! Chi ti risponderà?
a quale angelo vuoi rivolgerti?
Note al Testo
5,1 a quale angelo: Elifaz allude qui agli angeli, intesi e invocati come intercessori presso Dio.
AT greco 5,2καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρεῖ ὀργή πεπλανημένον δὲ θανατοῖ ζῆλος
Interconfessionale Gb5,2Sappi che la collera ammazza l’uomo insensato,
il risentimento uccide lo sciocco.
AT greco 5,3ἐγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας ἀλλ’ εὐθέως ἐβρώθη αὐτῶν ἡ δίαιτα
Interconfessionale GbHo visto gli stolti mettere radici,
ma presto la loro dimora è andata distrutta,
Note al Testo
5,3 è andata distrutta: altri: ho maledetto.
AT greco 5,4πόρρω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας κολαβρισθείησαν δὲ ἐπὶ θύραις ἡσσόνων καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος
Interconfessionale Gb5,4i loro figli si sono trovati privi di sicurezza,
senza difesa in tribunale.
AT greco 5,5ἃ γὰρ ἐκεῖνοι συνήγαγον δίκαιοι ἔδονται αὐτοὶ δὲ ἐκ κακῶν οὐκ ἐξαίρετοι ἔσονται ἐκσιφωνισθείη αὐτῶν ἡ ἰσχύς
Interconfessionale GbGli affamati divorano tutti i loro raccolti,
le siepi di spine non li fermano;
gli assetati succhiano tutte le loro ricchezze.

Note al Testo
5,5 le siepi li… fermano: traduzione probabile di un testo ebraico per noi oscuro.
AT greco 5,6οὐ γὰρ μὴ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς γῆς κόπος οὐδὲ ἐξ ὀρέων ἀναβλαστήσει πόνος
Interconfessionale Gb5,6Si sa che la sofferenza e i guai
non spuntano dalla terra come l’erba;
AT greco 5,7ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννᾶται κόπῳ νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται
Interconfessionale Gbè dall’uomo che viene il male,
come dal fuoco sprizzano faville».
Rimandi
5,7 dall’uomo viene il male Gn 3,17-19.
AT greco 5,8οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι κυρίου κύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσομαι
Interconfessionale Gb5,8«Io però mi rivolgerei a Dio,
a lui presenterei il mio caso.
AT greco 5,9τὸν ποιοῦντα μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός
Interconfessionale GbDio fa cose grandi e misteriose,
cose stupende, senza numero:
Rimandi
5,9 cose grandi e misteriose 9,10; Sal 40,6.
AT greco 5,10τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ’ οὐρανόν
Interconfessionale Gb5,10fa cadere la pioggia sulla terra,
manda l’acqua per irrigare i campi.
AT greco 5,11τὸν ποιοῦντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος καὶ ἀπολωλότας ἐξεγείροντα
Interconfessionale GbInnalza gli umili,
rende felici gli afflitti.
Rimandi
5,11 Dio innalza gli umili 42,10; 1 Sam 2,7-8; Lc 1,52-53.
AT greco 5,12διαλλάσσοντα βουλὰς πανούργων καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἀληθές
Interconfessionale Gb5,12Distrugge i piani dei furbi,
impedisce loro di avere successo.
AT greco 5,13ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει βουλὴν δὲ πολυπλόκων ἐξέστησεν
Interconfessionale GbDio prende in trappola i sapienti con la loro stessa astuzia,
annienta i progetti dei perversi.
Rimandi
5,13 prendere in trappola i sapienti 37,24; 1 Cor 3,19.
AT greco 5,14ἡμέρας συναντήσεται αὐτοῖς σκότος τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφήσαισαν ἴσα νυκτί
Interconfessionale GbQuesti brancolano al buio;
di giorno camminano a tentoni come di notte.
Rimandi
5,14 brancolare al buio Prv 4,19; Mt 27,45 par.; 1 Gv 2,9-11.
AT greco 5,15ἀπόλοιντο δὲ ἐν πολέμῳ ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸς δυνάστου
Interconfessionale Gb5,15Dio però salva il povero
dalle loro calunnie e dall’oppressione,
AT greco 5,16εἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἐλπίς ἀδίκου δὲ στόμα ἐμφραχθείη
Interconfessionale Gb5,16dà speranza agli indifesi
e tappa la bocca ai malvagi».
AT greco 5,17μακάριος δὲ ἄνθρωπος ὃν ἤλεγξεν ὁ κύριος νουθέτημα δὲ παντοκράτορος μὴ ἀπαναίνου
Interconfessionale Gb«Beato chi è corretto da Dio!
Non disprezzare la correzione dell’Onnipotente,
Rimandi
5,17 corretto da Dio Dt 8,5; Ap 3,19.
AT greco 5,18αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ καὶ πάλιν ἀποκαθίστησιν ἔπαισεν καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο
Interconfessionale Gbperché egli colpisce, ma fascia la ferita,
risana la piaga che provoca.
Rimandi
5,18 Dio colpisce, ma fascia la ferita 36,15; Dt 32,39; Os 6,1.
AT greco 5,19ἑξάκις ἐξ ἀναγκῶν σε ἐξελεῖται ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ οὐ μὴ ἅψηταί σου κακόν
Interconfessionale GbEgli ti verrà sempre in aiuto,
ti salverà da ogni male:
Note al Testo
5,19 Egli ti verrà… male: altri: Da sei tribolazioni ti libererà e alla settima il male non ti toccherà.
AT greco 5,20ἐν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ θανάτου ἐν πολέμῳ δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε
Interconfessionale Gbti scamperà dalla morte in tempo di carestia
e dalla spada durante la guerra;
Rimandi
5,20 salva in tempo di carestia Sal 33,19. — salva dalla spada Ger 39,18.
AT greco 5,21ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε κρύψει καὶ οὐ μὴ φοβηθῇς ἀπὸ κακῶν ἐρχομένων
Interconfessionale Gbti metterà al sicuro dalle calunnie,
e per il futuro non dovrai temere rovina,
Rimandi
5,21 ti metterà al sicuro dalla calunnia Is 54,17; Sal 12; 31,21.
AT greco 5,22ἀδίκων καὶ ἀνόμων καταγελάσῃ ἀπὸ δὲ θηρίων ἀγρίων οὐ μὴ φοβηθῇς
Interconfessionale Gb5,22della rovina e della fame non avrai paura,
non ti metteranno spavento le belve selvagge.
AT greco 5,23θῆρες γὰρ ἄγριοι εἰρηνεύσουσίν σοι
Interconfessionale GbLe pietre dei campi ti saranno alleate
e gli animali selvatici ti saranno amici.
Rimandi
5,23 le pietre dei campi ti saranno alleate 2 Re 3,19.25; Is 5,2. — gli animali selvatici ti saranno amici Is 11,6-8; Ez 34,25; Os 2,20.
Note al Testo
5,23 ti saranno alleate: il testo ebraico parla di stringere un patto con le pietre, intendendo affermare che le pietre non saranno più di ostacolo alla coltivazione dei campi.
AT greco 5,24εἶτα γνώσῃ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶκος ἡ δὲ δίαιτα τῆς σκηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ
Interconfessionale Gb5,24Conoscerai pace e abbondanza nella tua casa,
ti guarderai attorno e non ti mancherà nulla.
AT greco 5,25γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον τοῦ ἀγροῦ
Interconfessionale GbLa tua discendenza sarà immensa,
numerosa come i fili d’erba dei prati.
Rimandi
5,25 discendenza numerosa Dt 28,4.11.
AT greco 5,26ἐλεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ἢ ὥσπερ θιμωνιὰ ἅλωνος καθ’ ὥραν συγκομισθεῖσα
Interconfessionale GbTu chiuderai gli occhi vecchio e nel pieno vigore,
sarai come grano maturo al tempo della raccolta.
Rimandi
5,26 nel pieno vigore 42,17.
AT greco 5,27ἰδοὺ ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν ταῦτά ἐστιν ἃ ἀκηκόαμεν σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῷ εἴ τι ἔπραξας
Interconfessionale Gb5,27Giobbe, tutto ciò è l’esperienza che ce lo insegna,
ascoltalo e ricordalo per il tuo bene».