Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 6 6,1ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
CEI 2008 Gb Giobbe prese a dire:
6,1 RISPOSTA DI GIOBBE A ELIFAZ (6,1-7,21)
AT greco 6,2εἰ γάρ τις ἱστῶν στήσαι μου τὴν ὀργήν τὰς δὲ ὀδύνας μου ἄραι ἐν ζυγῷ ὁμοθυμαδόν
CEI 2008 Gb"Se ben si pesasse la mia angoscia
e sulla stessa bilancia si ponesse la mia sventura,
6,2  L’angoscia di Giobbe
AT greco 6,3καὶ δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα ἔσται ἀλλ’ ὡς ἔοικεν τὰ ῥήματά μού ἐστιν φαῦλα
CEI 2008 Gb6,3certo sarebbe più pesante della sabbia del mare!
Per questo le mie parole sono così avventate,
AT greco 6,4βέλη γὰρ κυρίου ἐν τῷ σώματί μού ἐστιν ὧν ὁ θυμὸς αὐτῶν ἐκπίνει μου τὸ αἷμα ὅταν ἄρξωμαι λαλεῖν κεντοῦσί με
CEI 2008 Gb6,4perché le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte,
sicché il mio spirito ne beve il veleno
e i terrori di Dio mi si schierano contro!
AT greco 6,5τί γάρ μὴ διὰ κενῆς κεκράξεται ὄνος ἄγριος ἀλλ’ ἢ τὰ σῖτα ζητῶν εἰ δὲ καὶ ῥήξει φωνὴν βοῦς ἐπὶ φάτνης ἔχων τὰ βρώματα
CEI 2008 Gb6,5Raglia forse l'asino selvatico con l'erba davanti
o muggisce il bue sopra il suo foraggio?
AT greco 6,6εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ ἁλός εἰ δὲ καὶ ἔστιν γεῦμα ἐν ῥήμασιν κενοῖς
CEI 2008 Gb6,6Si mangia forse un cibo insipido, senza sale?
O che gusto c'è nel succo di malva?
AT greco 6,7οὐ δύναται γὰρ παύσασθαί μου ἡ ψυχή βρόμον γὰρ ὁρῶ τὰ σῖτά μου ὥσπερ ὀσμὴν λέοντος
CEI 2008 Gb6,7Ciò che io ricusavo di toccare
ora è il mio cibo nauseante!
AT greco 6,8εἰ γὰρ δῴη καὶ ἔλθοι μου ἡ αἴτησις καὶ τὴν ἐλπίδα μου δῴη ὁ κύριος
CEI 2008 Gb6,8Oh, mi accadesse quello che invoco
e Dio mi concedesse quello che spero!
AT greco 6,9ἀρξάμενος ὁ κύριος τρωσάτω με εἰς τέλος δὲ μή με ἀνελέτω
CEI 2008 Gb6,9Volesse Dio schiacciarmi,
stendere la mano e sopprimermi!
AT greco 6,10εἴη δέ μου πόλις τάφος ἐφ’ ἧς ἐπὶ τειχέων ἡλλόμην ἐπ’ αὐτῆς οὐ μὴ φείσωμαι οὐ γὰρ ἐψευσάμην ῥήματα ἅγια θεοῦ μου
CEI 2008 Gb6,10Questo sarebbe il mio conforto,
e io gioirei, pur nell'angoscia senza pietà,
perché non ho rinnegato i decreti del Santo.
AT greco 6,11τίς γάρ μου ἡ ἰσχύς ὅτι ὑπομένω ἢ τίς μου ὁ χρόνος ὅτι ἀνέχεταί μου ἡ ψυχή
CEI 2008 Gb6,11Qual è la mia forza, perché io possa aspettare,
o qual è la mia fine, perché io debba pazientare?
AT greco 6,12μὴ ἰσχὺς λίθων ἡ ἰσχύς μου ἢ αἱ σάρκες μού εἰσιν χάλκειαι
CEI 2008 Gb6,12La mia forza è forse quella dei macigni?
E la mia carne è forse di bronzo?
AT greco 6,13ἦ οὐκ ἐπ’ αὐτῷ ἐπεποίθειν βοήθεια δὲ ἀπ’ ἐμοῦ ἄπεστιν
CEI 2008 Gb6,13Nulla c'è in me che mi sia di aiuto?
Ogni successo mi è precluso?
AT greco 6,14ἀπείπατό με ἔλεος ἐπισκοπὴ δὲ κυρίου ὑπερεῖδέν με
CEI 2008 GbA chi è sfinito dal dolore è dovuto l'affetto degli amici,
anche se ha abbandonato il timore di Dio.
6,14-30 Giobbe si sente abbandonato dagli amici
AT greco 6,15οὐ προσεῖδόν με οἱ ἐγγύτατοί μου ὥσπερ χειμάρρους ἐκλείπων ἢ ὥσπερ κῦμα παρῆλθόν με
CEI 2008 Gb6,15I miei fratelli sono incostanti come un torrente,
come l'alveo dei torrenti che scompaiono:
AT greco 6,16οἵτινές με διευλαβοῦντο νῦν ἐπιπεπτώκασίν μοι ὥσπερ χιὼν ἢ κρύσταλλος πεπηγώς
CEI 2008 Gb6,16sono torbidi per il disgelo,
si gonfiano allo sciogliersi della neve,
AT greco 6,17καθὼς τακεῖσα θέρμης γενομένης οὐκ ἐπεγνώσθη ὅπερ ἦν
CEI 2008 Gb6,17ma al tempo della siccità svaniscono
e all'arsura scompaiono dai loro letti.
AT greco 6,18οὕτως κἀγὼ κατελείφθην ὑπὸ πάντων ἀπωλόμην δὲ καὶ ἔξοικος ἐγενόμην
CEI 2008 Gb6,18Le carovane deviano dalle loro piste,
avanzano nel deserto e vi si perdono;
AT greco 6,19ἴδετε ὁδοὺς Θαιμανων ἀτραποὺς Σαβων οἱ διορῶντες
CEI 2008 Gble carovane di Tema li cercano con lo sguardo,
i viandanti di Saba sperano in essi:
6,19  Tema e Saba: erano località dell’Arabia e famosi centri commerciali.
AT greco 6,20καὶ αἰσχύνην ὀφειλήσουσιν οἱ ἐπὶ πόλεσιν καὶ χρήμασιν πεποιθότες
CEI 2008 Gb6,20ma rimangono delusi d'aver sperato,
giunti fin là, ne restano confusi.
AT greco 6,21ἀτὰρ δὲ καὶ ὑμεῖς ἐπέβητέ μοι ἀνελεημόνως ὥστε ἰδόντες τὸ ἐμὸν τραῦμα φοβήθητε
CEI 2008 Gb6,21Così ora voi non valete niente:
vedete una cosa che fa paura e vi spaventate.
AT greco 6,22τί γάρ μή τι ὑμᾶς ᾔτησα ἢ τῆς παρ’ ὑμῶν ἰσχύος ἐπιδέομαι
CEI 2008 Gb6,22Vi ho detto forse: "Datemi qualcosa",
o "Con i vostri beni pagate il mio riscatto",
AT greco 6,23ὥστε σῶσαί με ἐξ ἐχθρῶν ἢ ἐκ χειρὸς δυναστῶν ῥύσασθαί με
CEI 2008 Gb6,23o "Liberatemi dalle mani di un nemico",
o "Salvatemi dalle mani dei violenti"?
AT greco 6,24διδάξατέ με ἐγὼ δὲ κωφεύσω εἴ τι πεπλάνημαι φράσατέ μοι
CEI 2008 Gb6,24Istruitemi e allora io tacerò,
fatemi capire in che cosa ho sbagliato.
AT greco 6,25ἀλλ’ ὡς ἔοικεν φαῦλα ἀληθινοῦ ῥήματα οὐ γὰρ παρ’ ὑμῶν ἰσχὺν αἰτοῦμαι
CEI 2008 Gb6,25Che hanno di offensivo le mie sincere parole
e che cosa dimostrano le vostre accuse?
AT greco 6,26οὐδὲ ὁ ἔλεγχος ὑμῶν ῥήμασίν με παύσει οὐδὲ γὰρ ὑμῶν φθέγμα ῥήματος ἀνέξομαι
CEI 2008 Gb6,26Voi pretendete di confutare le mie ragioni,
e buttate al vento i detti di un disperato.
AT greco 6,27πλὴν ὅτι ἐπ’ ὀρφανῷ ἐπιπίπτετε ἐνάλλεσθε δὲ ἐπὶ φίλῳ ὑμῶν
CEI 2008 Gb6,27Persino su un orfano gettereste la sorte
e fareste affari a spese di un vostro amico.
AT greco 6,28νυνὶ δὲ εἰσβλέψας εἰς πρόσωπα ὑμῶν οὐ ψεύσομαι
CEI 2008 Gb6,28Ma ora degnatevi di volgervi verso di me:
davanti a voi non mentirò.
AT greco 6,29καθίσατε δὴ καὶ μὴ εἴη ἄδικον καὶ πάλιν τῷ δικαίῳ συνέρχεσθε
CEI 2008 Gb6,29Su, ricredetevi: non siate ingiusti!
Ricredetevi: io sono nel giusto!
AT greco 6,30οὐ γάρ ἐστιν ἐν γλώσσῃ μου ἄδικον ἢ ὁ λάρυγξ μου οὐχὶ σύνεσιν μελετᾷ
CEI 2008 Gb6,30C'è forse iniquità sulla mia lingua
o il mio palato non sa distinguere il male?