Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 6 6,1ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Interconfessionale Gb6,1Giobbe prese a dire:
AT greco 6,2εἰ γάρ τις ἱστῶν στήσαι μου τὴν ὀργήν τὰς δὲ ὀδύνας μου ἄραι ἐν ζυγῷ ὁμοθυμαδόν
Interconfessionale Gb6,2«Se pesate tutti i miei dolori
e mettete su una bilancia le mie disgrazie,
AT greco 6,3καὶ δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα ἔσται ἀλλ’ ὡς ἔοικεν τὰ ῥήματά μού ἐστιν φαῦλα
Interconfessionale Gb6,3vedrete che sono più pesanti della sabbia del mare;
ecco perché ho pronunziato parole temerarie.
AT greco 6,4βέλη γὰρ κυρίου ἐν τῷ σώματί μού ἐστιν ὧν ὁ θυμὸς αὐτῶν ἐκπίνει μου τὸ αἷμα ὅταν ἄρξωμαι λαλεῖν κεντοῦσί με
Interconfessionale GbDio Onnipotente mi ha colpito con le sue frecce,
e io sono pieno del loro veleno.
Egli mi assale e mi terrorizza.

Rimandi
6,4 le frecce dell’Onnipotente 16,13; 34,6; Sal 38,3. — Egli mi terrorizza Gb 9,34; 13,21; 30,15; Sal 88,16-18.
AT greco 6,5τί γάρ μὴ διὰ κενῆς κεκράξεται ὄνος ἄγριος ἀλλ’ ἢ τὰ σῖτα ζητῶν εἰ δὲ καὶ ῥήξει φωνὴν βοῦς ἐπὶ φάτνης ἔχων τὰ βρώματα
Interconfessionale Gb6,5L’asino selvatico non raglia davanti a un buon pascolo,
il bue non muggisce davanti alla mangiatoia piena.
AT greco 6,6εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ ἁλός εἰ δὲ καὶ ἔστιν γεῦμα ἐν ῥήμασιν κενοῖς
Interconfessionale Gb6,6Non si può mangiare una cosa insipida, senza sale.
Non c’è gusto nel bianco dell’uovo.
AT greco 6,7οὐ δύναται γὰρ παύσασθαί μου ἡ ψυχή βρόμον γὰρ ὁρῶ τὰ σῖτά μου ὥσπερ ὀσμὴν λέοντος
Interconfessionale Gb6,7Mi rifiuto di toccare queste cose
e mi dà nausea qualsiasi cibo».
AT greco 6,8εἰ γὰρ δῴη καὶ ἔλθοι μου ἡ αἴτησις καὶ τὴν ἐλπίδα μου δῴη ὁ κύριος
Interconfessionale Gb6,8«Chi risponderà alla mia preghiera?
Voglia Dio concedermi quel che spero:
AT greco 6,9ἀρξάμενος ὁ κύριος τρωσάτω με εἰς τέλος δὲ μή με ἀνελέτω
Interconfessionale Gbpossa egli schiacciarmi,
finirmi in un sol colpo.
Rimandi
6,9 Possa egli finirmi 3,21+.
AT greco 6,10εἴη δέ μου πόλις τάφος ἐφ’ ἧς ἐπὶ τειχέων ἡλλόμην ἐπ’ αὐτῆς οὐ μὴ φείσωμαι οὐ γὰρ ἐψευσάμην ῥήματα ἅγια θεοῦ μου
Interconfessionale GbAnche nella prova più dolorosa troverei un conforto,
farei salti di gioia,
perché so che non ho rinnegato i voleri di Dio, il Santo.

Rimandi
6,10 non rinnegare i voleri di Dio Dt 6,6-9; Sal 78,1-7. — il Santo Is 6,3; 40,25; Ab 3,3.
AT greco 6,11τίς γάρ μου ἡ ἰσχύς ὅτι ὑπομένω ἢ τίς μου ὁ χρόνος ὅτι ἀνέχεταί μου ἡ ψυχή
Interconfessionale Gb6,11Non ho più forza per aspettare,
né pazienza per vivere a lungo.
AT greco 6,12μὴ ἰσχὺς λίθων ἡ ἰσχύς μου ἢ αἱ σάρκες μού εἰσιν χάλκειαι
Interconfessionale Gb6,12Non sono duro come il marmo,
non sono fatto di ferro.
AT greco 6,13ἦ οὐκ ἐπ’ αὐτῷ ἐπεποίθειν βοήθεια δὲ ἀπ’ ἐμοῦ ἄπεστιν
Interconfessionale Gb6,13Mi sento privo di forza,
non so dove trovare soccorso».
AT greco 6,14ἀπείπατό με ἔλεος ἐπισκοπὴ δὲ κυρίου ὑπερεῖδέν με
Interconfessionale Gb «L’uomo sfinito ha bisogno
dell’affetto dell’amico
anche quando abbandona l’amore
dell’Onnipotente.
Rimandi
6,14 l’uomo debole ha bisogno di un vero amico 29,12-13; 31,16-20.
Note al Testo
6,14 Il testo ebraico di questo versetto è poco chiaro e le traduzioni divergono molto tra loro.
AT greco 6,15οὐ προσεῖδόν με οἱ ἐγγύτατοί μου ὥσπερ χειμάρρους ἐκλείπων ἢ ὥσπερ κῦμα παρῆλθόν με
Interconfessionale GbMa voi, amici, mi avete ingannato
come inganna un torrente senz’acqua:
Rimandi
6,15 come inganna un torrente Ger 15,18; cfr. Ger 2,13.
AT greco 6,16οἵτινές με διευλαβοῦντο νῦν ἐπιπεπτώκασίν μοι ὥσπερ χιὼν ἢ κρύσταλλος πεπηγώς
Interconfessionale Gb6,16essa è abbondante quando c’è il ghiaccio
e quando la neve si scioglie,
AT greco 6,17καθὼς τακεῖσα θέρμης γενομένης οὐκ ἐπεγνώσθη ὅπερ ἦν
Interconfessionale Gb6,17ma in estate non scorre più
ed è prosciugata dal caldo.
AT greco 6,18οὕτως κἀγὼ κατελείφθην ὑπὸ πάντων ἀπωλόμην δὲ καὶ ἔξοικος ἐγενόμην
Interconfessionale Gb6,18Le carovane deviano il loro corso,
seguono il letto del torrente
in cerca d’acqua,
ma finiscono nel deserto e periscono.
AT greco 6,19ἴδετε ὁδοὺς Θαιμανων ἀτραποὺς Σαβων οἱ διορῶντες
Interconfessionale GbLe carovane della città di Teman
cercano l’acqua,
quelle di Saba l’aspettano;
Note al Testo
6,19 Teman: vedi nota a 2,11. — Saba: vedi nota a 1 Re 10,1.
AT greco 6,20καὶ αἰσχύνην ὀφειλήσουσιν οἱ ἐπὶ πόλεσιν καὶ χρήμασιν πεποιθότες
Interconfessionale Gb6,20ma tutti vengono delusi
davanti a un torrente che è in secca.
AT greco 6,21ἀτὰρ δὲ καὶ ὑμεῖς ἐπέβητέ μοι ἀνελεημόνως ὥστε ἰδόντες τὸ ἐμὸν τραῦμα φοβήθητε
Interconfessionale Gb6,21Così anche voi ora siete scomparsi,
avete visto la mia catastrofe
e avete avuto paura.
AT greco 6,22τί γάρ μή τι ὑμᾶς ᾔτησα ἢ τῆς παρ’ ὑμῶν ἰσχύος ἐπιδέομαι
Interconfessionale Gb6,22Quando mai vi ho chiesto di darmi qualcosa,
di tirar fuori i vostri soldi per me?
AT greco 6,23ὥστε σῶσαί με ἐξ ἐχθρῶν ἢ ἐκ χειρὸς δυναστῶν ῥύσασθαί με
Interconfessionale GbNon vi ho domandato di liberarmi
né dalla mano di un nemico,
né da quella degli aguzzini.

Rimandi
6,23 dalla mano dei tiranni Ger 15,21.
AT greco 6,24διδάξατέ με ἐγὼ δὲ κωφεύσω εἴ τι πεπλάνημαι φράσατέ μοι
Interconfessionale GbSpiegatemi dove ho sbagliato
e io me ne starò zitto.
Rimandi
6,24 Spiegatemi dove ho sbagliato 10,2; 13,23.
AT greco 6,25ἀλλ’ ὡς ἔοικεν φαῦλα ἀληθινοῦ ῥήματα οὐ γὰρ παρ’ ὑμῶν ἰσχὺν αἰτοῦμαι
Interconfessionale Gb6,25Io accetto una critica giusta,
ma i vostri rimproveri non mi servono.
AT greco 6,26οὐδὲ ὁ ἔλεγχος ὑμῶν ῥήμασίν με παύσει οὐδὲ γὰρ ὑμῶν φθέγμα ῥήματος ἀνέξομαι
Interconfessionale GbVolete prendervela con quel che ho detto?
Ma le parole di un disperato
volano al vento!
Rimandi
6,26 volare al vento 35,13.
AT greco 6,27πλὴν ὅτι ἐπ’ ὀρφανῷ ἐπιπίπτετε ἐνάλλεσθε δὲ ἐπὶ φίλῳ ὑμῶν
Interconfessionale Gb6,27Vi giochereste ai dadi anche un orfano
e vendereste pure il vostro amico.
AT greco 6,28νυνὶ δὲ εἰσβλέψας εἰς πρόσωπα ὑμῶν οὐ ψεύσομαι
Interconfessionale Gb6,28Ma ora guardatemi in faccia,
sappiate: io non mento!
AT greco 6,29καθίσατε δὴ καὶ μὴ εἴη ἄδικον καὶ πάλιν τῷ δικαίῳ συνέρχεσθε
Interconfessionale Gb6,29Credetemi, non siate ingiusti!
Ho ragione e voi dovete ricredervi!
AT greco 6,30οὐ γάρ ἐστιν ἐν γλώσσῃ μου ἄδικον ἢ ὁ λάρυγξ μου οὐχὶ σύνεσιν μελετᾷ
Interconfessionale Gb6,30Sto forse raccontando menzogne
e non riesco più a distinguere il male?».