Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 7 7,1πότερον οὐχὶ πειρατήριόν ἐστιν ὁ βίος ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὥσπερ μισθίου αὐθημερινοῦ ἡ ζωὴ αὐτοῦ
CEI 1974 Gb7,1 Non ha forse un duro lavoro l`uomo sulla terra
e i suoi giorni non sono come quelli d`un mercenario?
AT greco 7,2ἢ ὥσπερ θεράπων δεδοικὼς τὸν κύριον αὐτοῦ καὶ τετευχὼς σκιᾶς ἢ ὥσπερ μισθωτὸς ἀναμένων τὸν μισθὸν αὐτοῦ
CEI 1974 Gb7,2 Come lo schiavo sospira l`ombra
e come il mercenario aspetta il suo salario,
AT greco 7,3οὕτως κἀγὼ ὑπέμεινα μῆνας κενούς νύκτες δὲ ὀδυνῶν δεδομέναι μοί εἰσιν
CEI 1974 Gb7,3 così a me son toccati mesi d`illusione
e notti di dolore mi sono state assegnate.
AT greco 7,4ἐὰν κοιμηθῶ λέγω πότε ἡμέρα ὡς δ’ ἂν ἀναστῶ πάλιν πότε ἑσπέρα πλήρης δὲ γίνομαι ὀδυνῶν ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωί
CEI 1974 Gb7,4 Se mi corico dico: "Quando mi alzerò?".
Si allungano le ombre e sono stanco di rigirarmi fino all`alba.
AT greco 7,5φύρεται δέ μου τὸ σῶμα ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων τήκω δὲ βώλακας γῆς ἀπὸ ἰχῶρος ξύων
CEI 1974 Gb7,5 Ricoperta di vermi e croste è la mia carne,
raggrinzita è la mia pelle e si disfà.
AT greco 7,6ὁ δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος λαλιᾶς ἀπόλωλεν δὲ ἐν κενῇ ἐλπίδι
CEI 1974 Gb7,6 I miei giorni sono stati più veloci d`una spola,
sono finiti senza speranza.
AT greco 7,7μνήσθητι οὖν ὅτι πνεῦμά μου ἡ ζωὴ καὶ οὐκέτι ἐπανελεύσεται ὁ ὀφθαλμός μου ἰδεῖν ἀγαθόν
CEI 1974 Gb Ricordati che un soffio è la mia vita:
il mio occhio non rivedrà più il bene.
7,7 Giobbe si rivolge a Dio.
AT greco 7,8οὐ περιβλέψεταί με ὀφθαλμὸς ὁρῶντός με οἱ ὀφθαλμοί σου ἐν ἐμοί καὶ οὐκέτι εἰμὶ
CEI 1974 Gb7,8 Non mi scorgerà più l`occhio di chi mi vede:
i tuoi occhi saranno su di me e io più non sarò.
AT greco 7,9ὥσπερ νέφος ἀποκαθαρθὲν ἀπ’ οὐρανοῦ ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος καταβῇ εἰς ᾅδην οὐκέτι μὴ ἀναβῇ
CEI 1974 Gb7,9 Una nube svanisce e se ne va,
così chi scende agl`inferi più non risale;
AT greco 7,10οὐδ’ οὐ μὴ ἐπιστρέψῃ ἔτι εἰς τὸν ἴδιον οἶκον οὐδὲ μὴ ἐπιγνῷ αὐτὸν ἔτι ὁ τόπος αὐτοῦ
CEI 1974 Gb7,10 non tornerà più nella sua casa,
mai più lo rivedrà la sua dimora.
AT greco 7,11ἀτὰρ οὖν οὐδὲ ἐγὼ φείσομαι τῷ στόματί μου λαλήσω ἐν ἀνάγκῃ ὤν ἀνοίξω πικρίαν ψυχῆς μου συνεχόμενος
CEI 1974 Gb7,11 Ma io non terrò chiusa la mia bocca,
parlerò nell`angoscia del mio spirito,
mi lamenterò nell`amarezza del mio cuore!
AT greco 7,12πότερον θάλασσά εἰμι ἢ δράκων ὅτι κατέταξας ἐπ’ ἐμὲ φυλακήν
CEI 1974 Gb Son io forse il mare oppure un mostro marino,
perché tu mi metta accanto una guardia?
7,12 Vuol dire che non è scatenato al punto di aver bisogno di un guardiano: cfr. 38, 8-11.
AT greco 7,13εἶπα ὅτι παρακαλέσει με ἡ κλίνη μου ἀνοίσω δὲ πρὸς ἐμαυτὸν ἰδίᾳ λόγον τῇ κοίτῃ μου
CEI 1974 Gb7,13 Quando io dico: "Il mio giaciglio mi darà sollievo,
il mio letto allevierà la mia sofferenza",
AT greco 7,14ἐκφοβεῖς με ἐνυπνίοις καὶ ἐν ὁράμασίν με καταπλήσσεις
CEI 1974 Gb7,14 tu allora mi spaventi con sogni
e con fantasmi tu mi atterrisci.
AT greco 7,15ἀπαλλάξεις ἀπὸ πνεύματός μου τὴν ψυχήν μου ἀπὸ δὲ θανάτου τὰ ὀστᾶ μου
CEI 1974 Gb7,15 Preferirei essere soffocato,
la morte piuttosto che questi miei dolori!
AT greco 7,16οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ζήσομαι ἵνα μακροθυμήσω ἀπόστα ἀπ’ ἐμοῦ κενὸς γάρ μου ὁ βίος
CEI 1974 Gb7,16 Io mi disfaccio, non vivrò più a lungo.
Lasciami, perché un soffio sono i miei giorni.
AT greco 7,17τί γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐμεγάλυνας αὐτὸν ἢ ὅτι προσέχεις τὸν νοῦν εἰς αὐτὸν
CEI 1974 Gb Che è quest`uomo che tu nei fai tanto conto
e a lui rivolgi la tua attenzione
7,17 Cfr. Sal 8, 5. cfr. Sal 143, 3.
AT greco 7,18ἢ ἐπισκοπὴν αὐτοῦ ποιήσῃ ἕως τὸ πρωὶ καὶ εἰς ἀνάπαυσιν αὐτὸν κρινεῖς
CEI 1974 Gb7,18 e lo scruti ogni mattina
e ad ogni istante lo metti alla prova?
AT greco 7,19ἕως τίνος οὐκ ἐᾷς με οὐδὲ προΐῃ με ἕως ἂν καταπίω τὸν πτύελόν μου ἐν ὀδύνῃ
CEI 1974 Gb7,19 Fino a quando da me non toglierai lo sguardo
e non mi lascerai inghiottire la saliva?
AT greco 7,20εἰ ἐγὼ ἥμαρτον τί δύναμαί σοι πρᾶξαι ὁ ἐπιστάμενος τὸν νοῦν τῶν ἀνθρώπων διὰ τί ἔθου με κατεντευκτήν σου εἰμὶ δὲ ἐπὶ σοὶ φορτίον
CEI 1974 Gb7,20 Se ho peccato, che cosa ti ho fatto,
o custode dell`uomo?
Perché m`hai preso a bersaglio
e ti son diventato di peso?
AT greco 7,21καὶ διὰ τί οὐκ ἐποιήσω τῆς ἀνομίας μου λήθην καὶ καθαρισμὸν τῆς ἁμαρτίας μου νυνὶ δὲ εἰς γῆν ἀπελεύσομαι ὀρθρίζων δὲ οὐκέτι εἰμί
CEI 1974 Gb7,21 Perché non cancelli il mio peccato
e non dimentichi la mia iniquità?
Ben presto giacerò nella polvere,
mi cercherai, ma più non sarò!