Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BibbiaEDU-logo

Giobbe

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 9 9,1ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Interconfessionale Gb9,1Giobbe prese a dire:
AT greco 9,2ἐπ’ ἀληθείας οἶδα ὅτι οὕτως ἐστίν πῶς γὰρ ἔσται δίκαιος βροτὸς παρὰ κυρίῳ
Interconfessionale Gb«Certo, l’uomo non può spuntarla con Dio!
Rimandi
9,2 l’uomo non può spuntarla con Dio 4,17+.
AT greco 9,3ἐὰν γὰρ βούληται κριθῆναι αὐτῷ οὐ μὴ ὑπακούσῃ αὐτῷ ἵνα μὴ ἀντείπῃ πρὸς ἕνα λόγον αὐτοῦ ἐκ χιλίων
Interconfessionale GbCome può discutere con lui
e dare una sola risposta
alle sue mille domande?
Rimandi
9,3 discutere con Dio 9,32; 13,18; 22,4; 33,13; cfr. Is 41,1; Mt 6,1-8.
Note al Testo
9,3 e dare… domande: altri: Dio non darà una sola risposta alle sue mille domande.
AT greco 9,4σοφὸς γάρ ἐστιν διανοίᾳ κραταιός τε καὶ μέγας τίς σκληρὸς γενόμενος ἐναντίον αὐτοῦ ὑπέμεινεν
Interconfessionale Gb9,4Egli è potente e sa tutto.
Chi lo ha mai contrastato senza perire?

AT greco 9,5ὁ παλαιῶν ὄρη καὶ οὐκ οἴδασιν ὁ καταστρέφων αὐτὰ ὀργῇ
Interconfessionale GbDio smuove le montagne
e non se ne accorgono,
quando è in collera le mette sottosopra.
Rimandi
9,5 Dio fa tremare la terra Is 13,13; Sal 114,7; Eb 12,26.
AT greco 9,6ὁ σείων τὴν ὑπ’ οὐρανὸν ἐκ θεμελίων οἱ δὲ στῦλοι αὐτῆς σαλεύονται
Interconfessionale GbEgli fa tremare la terra,
scuote le sue colonne.
Note al Testo
9,6 colonne: allusione a un’antica immagine del mondo secondo cui la terra poggiava su delle colonne.
AT greco 9,7ὁ λέγων τῷ ἡλίῳ καὶ οὐκ ἀνατέλλει κατὰ δὲ ἄστρων κατασφραγίζει
Interconfessionale GbAl suo comando il sole non sorge
e le stelle non brillano.
Rimandi
9,7 Dio comanda al sole Gs 10,12-14; Gl 2,10; Am 8,9.
AT greco 9,8ὁ τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνος καὶ περιπατῶν ὡς ἐπ’ ἐδάφους ἐπὶ θαλάσσης
Interconfessionale GbEgli stende i cieli da solo e
cammina sulle onde del mare;
Rimandi
9,8 Dio stende i cieli Is 40,22; Ger 10,12; Sal 104,2.
AT greco 9,9ὁ ποιῶν Πλειάδα καὶ ἕσπερον καὶ ἀρκτοῦρον καὶ ταμίεια νότου
Interconfessionale Gbfa le costellazioni
e tutte le stelle del cielo.
Rimandi
9,9 Dio ha fatto le costellazioni 38,21-32; Am 5,8.
Note al Testo
9,9 fa le costellazioni… cielo: altri: crea l’Orsa e l’Orione, le Plèiadi e le costellazioni del cielo australe. L’identificazione dei termini ebraici con costellazioni particolari resta problematica (vedi anche 38,31; Amos 5,8).
AT greco 9,10ὁ ποιῶν μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός
Interconfessionale GbEgli fa cose grandi e stupende,
meraviglie senza fine.
Rimandi
9,10 cose grandi e stupende 5,9+.
AT greco 9,11ἐὰν ὑπερβῇ με οὐ μὴ ἴδω καὶ ἐὰν παρέλθῃ με οὐδ’ ὧς ἔγνων
Interconfessionale GbMi passa accanto e non lo vedo,
anche se mi è vicino, non lo riconosco.
Rimandi
9,11 Dio sfugge ai nostri sguardi 23,3.8-9; 35,14.
AT greco 9,12ἐὰν ἀπαλλάξῃ τίς ἀποστρέψει ἢ τίς ἐρεῖ αὐτῷ τί ἐποίησας
Interconfessionale GbPrende quel che vuole e nessuno lo può fermare,
nessuno gli può dire: “Che cosa fai?”.
Rimandi
9,12 nessuno gli può dire: Cosa fai? 11,10; Sap 12,12.
AT greco 9,13αὐτὸς γὰρ ἀπέστραπται ὀργήν ὑπ’ αὐτοῦ ἐκάμφθησαν κήτη τὰ ὑπ’ οὐρανόν
Interconfessionale GbDio non trattiene la sua ira,
tutti i suoi nemici sono sotto i suoi piedi».
Rimandi
9,13 i suoi nemici 8,12; 26,12; Is 51,9; Sal 89,11.
Note al Testo
9,13 suoi nemici: altri: aiutanti di Raab (vedi nota a Isaia 51,9).
AT greco 9,14ἐὰν δέ μου ὑπακούσηται ἦ διακρινεῖ τὰ ῥήματά μου
Interconfessionale Gb«Come potrei io rispondergli?
Con quali parole potrei contrastarlo?
Rimandi
9,14 rispondere a Dio 9,32; Is 29,16; Qo 6,10; Rm 9,20.
AT greco 9,15ἐάν τε γὰρ ὦ δίκαιος οὐκ εἰσακούσεταί μου τοῦ κρίματος αὐτοῦ δεηθήσομαι
Interconfessionale Gb9,15Anche se avessi ragione, non risponderei.
Al mio giudice chiederei solo pietà.
AT greco 9,16ἐάν τε καλέσω καὶ ὑπακούσῃ οὐ πιστεύω ὅτι εἰσακήκοέν μου
Interconfessionale Gb9,16Anche se mi rispondesse quando lo chiamo,
non credo che voglia ascoltare la mia preghiera;
AT greco 9,17μὴ γνόφῳ με ἐκτρίψῃ πολλὰ δέ μου τὰ συντρίμματα πεποίηκεν διὰ κενῆς
Interconfessionale Gbanzi, mi travolge come una tempesta
e senza motivo aumenta le mie ferite,
Rimandi
9,17 Dio travolge l’uomo come una tempesta 38,1; 40,6.
AT greco 9,18οὐκ ἐᾷ γάρ με ἀναπνεῦσαι ἐνέπλησεν δέ με πικρίας
Interconfessionale Gbnon mi lascia respirare,
mi riempie di amarezza.
Rimandi
9,18 Dio non lascia respirare 7,19+.
AT greco 9,19ὅτι μὲν γὰρ ἰσχύι κρατεῖ τίς οὖν κρίματι αὐτοῦ ἀντιστήσεται
Interconfessionale Gb9,19Quanto a forza, Dio è più forte di me.
Se parliamo di giustizia,
chi può trascinarlo in tribunale?
AT greco 9,20ἐὰν γὰρ ὦ δίκαιος τὸ στόμα μου ἀσεβήσει ἐάν τε ὦ ἄμεμπτος σκολιὸς ἀποβήσομαι
Interconfessionale Gb9,20Anche se avessi ragione,
le mie parole mi condannerebbero,
egli mi farebbe apparire colpevole.
AT greco 9,21εἴτε γὰρ ἠσέβησα οὐκ οἶδα τῇ ψυχῇ πλὴν ὅτι ἀφαιρεῖταί μου ἡ ζωή
Interconfessionale Gb9,21Non capisco più se sono innocente,
ormai sono stanco di vivere.
AT greco 9,22διὸ εἶπον μέγαν καὶ δυνάστην ἀπολλύει ὀργή
Interconfessionale GbTanto è lo stesso! L’ho sempre detto:
Dio distrugge l’innocente e il colpevole.
Rimandi
9,22 sorte identica Qo 9,2-3.
AT greco 9,23ὅτι φαῦλοι ἐν θανάτῳ ἐξαισίῳ ἀλλὰ δίκαιοι καταγελῶνται
Interconfessionale GbSe la gente muore per un disastro improvviso,
della disgrazia dell’innocente egli se la ride.
Rimandi
9,23 Dio se la ride della disgrazia dell’innocente cfr. 8,20.
AT greco 9,24παραδέδονται γὰρ εἰς χεῖρας ἀσεβοῦς πρόσωπα κριτῶν αὐτῆς συγκαλύπτει εἰ δὲ μὴ αὐτός τίς ἐστιν
Interconfessionale GbSe il governo del paese è in mano d’un malvagio,
chi altro se non Dio mette i paraocchi ai giudici?».
Rimandi
9,24 Dio sostiene il malvagio cfr. 8,20.
AT greco 9,25ὁ δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος δρομέως ἀπέδρασαν καὶ οὐκ εἴδοσαν
Interconfessionale Gb«I miei giorni scorrono come vento,
fuggono senza portare niente di buono;
Rimandi
9,25 velocità dei giorni 7,6.
AT greco 9,26ἦ καὶ ἔστιν ναυσὶν ἴχνος ὁδοῦ ἢ ἀετοῦ πετομένου ζητοῦντος βοράν
Interconfessionale Gb9,26scivolano veloci come barche leggere,
come un’aquila che piomba sulla preda.
AT greco 9,27ἐάν τε γὰρ εἴπω ἐπιλήσομαι λαλῶν συγκύψας τῷ προσώπῳ στενάξω
Interconfessionale Gb9,27Anche se dico: “Basta, non voglio più lamentarmi!
Voglio cambiare ed essere contento!”,
AT greco 9,28σείομαι πᾶσιν τοῖς μέλεσιν οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ ἀθῷόν με ἐάσεις
Interconfessionale Gbtutti i miei mali mi fanno paura
e so che Dio non mi tratta da innocente.
Rimandi
9,28 Dio non mi tratta da innocente cfr. 8,6.
AT greco 9,29ἐπειδὴ δέ εἰμι ἀσεβής διὰ τί οὐκ ἀπέθανον
Interconfessionale Gb9,29Se devo essere condannato a ogni costo,
perché faticare inutilmente?
AT greco 9,30ἐὰν γὰρ ἀπολούσωμαι χιόνι καὶ ἀποκαθάρωμαι χερσὶν καθαραῖς
Interconfessionale GbA che serve lavarmi con acqua corrente
e pulirmi le mani con il sapone,
Rimandi
9,30 lavare i peccati Is 1,18; Ger 2,22; Sal 51,9.
Note al Testo
9,30 con acqua corrente: altri: con la neve.
AT greco 9,31ἱκανῶς ἐν ῥύπῳ με ἔβαψας ἐβδελύξατο δέ με ἡ στολή
Interconfessionale Gb9,31se poi Dio mi butta nel fango
e i miei stessi vestiti mi hanno in orrore?
AT greco 9,32οὐ γὰρ εἶ ἄνθρωπος κατ’ ἐμέ ᾧ ἀντικρινοῦμαι ἵνα ἔλθωμεν ὁμοθυμαδὸν εἰς κρίσιν
Interconfessionale GbDio non è un uomo come me,
non posso rispondergli,
né citarlo in tribunale.
Rimandi
9,32 rispondere a Dio 9,14+. — citarlo in tribunale 9,3+.
AT greco 9,33εἴθε ἦν ὁ μεσίτης ἡμῶν καὶ ἐλέγχων καὶ διακούων ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων
Interconfessionale Gb9,33Non esiste un arbitro
che possa decidere tra noi,
AT greco 9,34ἀπαλλαξάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὴν ῥάβδον ὁ δὲ φόβος αὐτοῦ μή με στροβείτω
Interconfessionale Gbper togliermi di dosso il bastone di Dio
e liberarmi dal suo terrore.
Rimandi
9,34 il terrore di Dio 6,4+.
AT greco 9,35καὶ οὐ μὴ φοβηθῶ ἀλλὰ λαλήσω οὐ γὰρ οὕτω συνεπίσταμαι
Interconfessionale Gb9,35Solo allora parlerei senza paura.
Poiché non è così, devo vedermela da solo».