Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Giudici A (Codice Alessandrino)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 2 2,1 καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἀπὸ Γαλγαλ ἐπὶ τὸν Κλαυθμῶνα καὶ ἐπὶ Βαιθηλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς κύριος κύριος ἀνεβίβασεν ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήγαγεν ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν τοῦ δοῦναι ὑμῖν καὶ εἶπεν ὑμῖν οὐ διασκεδάσω τὴν διαθήκην μου τὴν μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Dopo questi fatti, Davide invocò il Signore e gli domandò: — Devo andare in qualche città del territorio di Giuda? — Sì, — rispose il Signore. — In quale città? — A Ebron.
2,1 invocò… domandò: vedi nota a Giudici 1,1. — Ebron: città a 30 km a sud di Gerusalemme, vicino a Mamre, dove Abramo costruì un altare al Signore (Genesi 13,18). A Ebron furono sepolti Sara, Abramo e Isacco (Genesi 23,19; 25,49; 35,27). Fu visitata dagli esploratori inviati da Mosè (Numeri 13,22). Fu conquistata da Caleb (Giosuè 15,13-14; Giudici 1,11-13). Ora diventa la prima sede del re Davide.
AT greco 2,2 καὶ ὑμεῖς οὐ διαθήσεσθε διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις εἰς τὴν γῆν ταύτην οὐδὲ τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὐ μὴ προσκυνήσητε ἀλλὰ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν κατασκάψετε καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς μου ὅτε ταῦτα ἐποιήσατε
Interconfessionale Davide andò a Ebron e portò con sé le sue due mogli: Achinòam, proveniente da Izreèl, e Abigàil, che era stata prima la moglie di Nabal, proveniente da Carmel.
2,2 le sue due mogli 1Sam 27,3+.
AT greco 2,3 καὶ ἐγὼ εἶπα οὐ προσθήσω τοῦ μετοικίσαι τὸν λαόν ὃν εἶπα τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτοὺς ἐκ προσώπου ὑμῶν καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς συνοχάς καὶ οἱ θεοὶ αὐτῶν ἔσονται ὑμῖν εἰς σκάνδαλον
Interconfessionale 2,3 Portò con sé anche i suoi uomini con le loro famiglie, ed essi si stabilirono nei villaggi vicini a Ebron.
AT greco 2,4 καὶ ἐγένετο ὡς ἐλάλησεν ὁ ἄγγελος κυρίου τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντα Ισραηλ καὶ ἐπῆρεν ὁ λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν
Interconfessionale Gli uomini della tribù di Giuda vennero a Ebron e consacrarono Davide loro re con il rito dell’unzione. Davide fu informato che gli abitanti di Iabes di Gàlaad avevano dato sepoltura a Saul.
2,4 Iabes di Gàlaad è la città dove fu trasportato e sepolto il corpo del re Saul (vedi 1 Samuele 31,11-13).
AT greco 2,5 διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κλαυθμών καὶ ἔθυσαν ἐκεῖ τῷ κυρίῳ
Interconfessionale 2,5 Allora mandò alcuni messaggeri a dire loro: «Il Signore vi benedica per la fedeltà che avete dimostrato verso Saul, il vostro re, dandogli sepoltura.
AT greco 2,6 καὶ ἐξαπέστειλεν Ἰησοῦς τὸν λαόν καὶ ἀπῆλθαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ τοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν
Interconfessionale 2,6 Il Signore mantenga la sua bontà e la sua fedeltà verso di voi. Da parte mia, m’impegno a trattarvi bene per quel che avete fatto a Saul.
AT greco 2,7 καὶ ἐδούλευσεν ὁ λαὸς τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας Ἰησοῦ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων ὅσοι ἐμακροημέρευσαν μετὰ Ἰησοῦν ὅσοι ἔγνωσαν πᾶν τὸ ἔργον κυρίου τὸ μέγα ὃ ἐποίησεν τῷ Ισραηλ
Interconfessionale 2,7 Siate, dunque, risoluti e dimostratevi uomini di valore. Il vostro signore Saul è morto, ma ora il popolo di Giuda ha consacrato me come suo re».
AT greco 2,8 καὶ ἐτελεύτησεν Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη δοῦλος κυρίου υἱὸς ἑκατὸν δέκα ἐτῶν
Interconfessionale Il comandante dell’esercito di Saul, Abner figlio di Ner, aveva preso con sé Is-Baal figlio di Saul e lo aveva condotto a Macanàim al di là del Giordano.
2,8 Is-Baal: in ebraico è anche chiamato Is-Boset o Isvì. — Macanàim: vedi Genesi 32,3 e nota.
AT greco 2,9 καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν ὁρίῳ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν Θαμναθαρες ἐν ὄρει Εφραιμ ἀπὸ βορρᾶ τοῦ ὄρους Γαας
Interconfessionale Là egli lo aveva fatto re dei territori di Gàlaad, Aser, Izreèl, Èfraim e Beniamino: in breve, di tutto Israele.
2,9 Aser: altri: degli Asuriti tutto Israele: in senso politico e geografico Israele comprende le tribù a nord della tribù di Giuda, e quelle a est del Giordano.
AT greco 2,10 καὶ πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη προσετέθησαν πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν καὶ ἀνέστη γενεὰ ἑτέρα μετ’ αὐτούς ὅσοι οὐκ ἔγνωσαν τὸν κύριον καὶ τὸ ἔργον ὃ ἐποίησεν τῷ Ισραηλ
Interconfessionale 2,10 Is-Baal aveva quarant’anni quando fu fatto re, e regnò su Israele per due anni. Però il territorio di Giuda rimase sotto Davide.
AT greco 2,11 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου καὶ ἐλάτρευον τοῖς Βααλιμ
Interconfessionale 2,11 Egli regnò a Ebron sul popolo di Giuda per sette anni e mezzo.
AT greco 2,12 καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν λαῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον
Interconfessionale Le truppe di Is-Baal figlio di Saul, guidate da Abner figlio di Ner, lasciarono Macanàim e andarono a Gàbaon.
2,12 Gàbaon: città a circa 10 km a nord-ovest di Gerusalemme. I suoi abitanti non erano Israeliti (vedi Giosuè 9,1-10,15).
AT greco 2,13 καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον καὶ ἐλάτρευσαν τῇ Βααλ καὶ ταῖς Ἀστάρταις
Interconfessionale Allora anche le truppe di Davide, guidate da Ioab figlio di Seruià, si misero in marcia. I due eserciti si incontrarono alla grande cisterna di Gàbaon e si fermarono sui lati opposti.
2,13 cisterna di Gàbaon Ger 41,12.
AT greco 2,14 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος τῷ Ισραηλ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ προνομευόντων καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτούς καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν
Interconfessionale Abner propose a Ioab: — Facciamo combattere davanti a noi soltanto due gruppi dei nostri giovani. Ioab accettò.
2,14 Facciamo combattere soltanto due gruppi cfr. 1Sam 17,10.
AT greco 2,15 ἐν πᾶσιν οἷς ἐπόρνευον καὶ χεὶρ κυρίου ἦν αὐτοῖς εἰς κακά καθὼς ἐλάλησεν κύριος καὶ καθὼς ὤμοσεν κύριος καὶ ἐξέθλιψεν αὐτοὺς σφόδρα
Interconfessionale 2,15 Si fecero avanti ventiquattro soldati: dodici della tribù di Beniamino per Is-Baal figlio di Saul e dodici della truppa di Davide.
AT greco 2,16 καὶ ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος κριτὰς καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν προνομευόντων αὐτούς
Interconfessionale Ognuno di loro afferrò il suo avversario per la testa e si conficcarono l’un l’altro la spada nel fianco. Così morirono tutti insieme. Da allora quel luogo presso Gàbaon fu chiamato il ‘Campo delle Spade’.
2,16 quel luogo fu chiamato 5,20; 6,8; Gs 7,26; 1Sam 23,28. 2,16 Campo delle Spade: altre traduzioni possibili: Campo dei Sassi o Campo dei Fianchi, Campo dei cospiratori (antica traduzione greca).
AT greco 2,17 καί γε τῶν κριτῶν αὐτῶν οὐκ ἐπήκουσαν ὅτι ἐξεπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν τὸν κύριον καὶ ἐξέκλιναν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐπορεύθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ εἰσακούειν ἐντολὰς κυρίου οὐκ ἐποίησαν οὕτως
Interconfessionale 2,17 Poi ci fu una durissima battaglia per l’intero giorno: Abner e i suoi soldati furono sconfitti dalle truppe di Davide.
AT greco 2,18 καὶ ὅτι ἤγειρεν αὐτοῖς κύριος κριτάς καὶ ἦν κύριος μετὰ τοῦ κριτοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ κριτοῦ ὅτι παρεκλήθη κύριος ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἀπὸ προσώπου τῶν πολιορκούντων αὐτοὺς καὶ κακούντων αὐτούς
Interconfessionale 2,18 Alla battaglia parteciparono tutti e tre i figli di Seruià: Ioab, Abisai e Asaèl. Quest’ultimo era veloce come una gazzella selvatica.
AT greco 2,19 καὶ ἐγένετο ὡς ἀπέθνῃσκεν ὁ κριτής καὶ ἀπέστρεψαν καὶ πάλιν διέφθειραν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν πορευθῆναι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων λατρεύειν αὐτοῖς καὶ προσκυνεῖν αὐτοῖς οὐκ ἀπέρριψαν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν καὶ οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς σκληρᾶς
Interconfessionale 2,19 Si mise a inseguire Abner e corse dietro di lui senza mai cambiare direzione.
AT greco 2,20 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ εἶπεν ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐγκατέλιπαν τὸ ἔθνος τοῦτο τὴν διαθήκην μου ἣν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν καὶ οὐχ ὑπήκουσαν τῆς φωνῆς μου
Interconfessionale 2,20 A un certo punto Abner si voltò e gli chiese: — Sei tu, Asaèl? — Sì, rispose.
AT greco 2,21 καὶ ἐγὼ οὐ προσθήσω τοῦ ἐξᾶραι ἄνδρα ἐκ προσώπου αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ὧν κατέλιπεν Ἰησοῦς καὶ ἀφῆκεν
Interconfessionale 2,21 — Cambia direzione, — gli disse Abner; — insegui qualche soldato, così potrai impadronirti della sua armatura. Ma Asaèl non smise di inseguire Abner.
AT greco 2,22 τοῦ πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ εἰ φυλάσσονται τὴν ὁδὸν κυρίου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ ὃν τρόπον ἐφυλάξαντο οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ οὔ
Interconfessionale 2,22 Abner si voltò ancora per dirgli: — Smettila di inseguire me! Vuoi che ti uccida? Se lo farò, come potrò ancora guardare in faccia tuo fratello Ioab?
AT greco 2,23 καὶ ἀφῆκεν κύριος τὰ ἔθνη ταῦτα τοῦ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχος καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὰ ἐν χειρὶ Ἰησοῦ
Interconfessionale 2,23 Ma Asaèl non lo ascoltò. Allora Abner, con un colpo di lancia all’indietro, lo colpì nel ventre. La lancia gli uscì dalla schiena. Asaèl cadde a terra morto. Tutti gli altri inseguitori si fermarono là dove Asaèl giaceva a terra.